Úvod » Neprofesionálne umenie » Divadlo » Divadlo a deti 2018 – hodnotenie

Divadlo a deti 2018 – hodnotenie

NOC: Radosť z tvorivosti

Umelecká úroveň tohtoročnej celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti „Divadlo a detí 2018“ ukázala aké je nevyhnutné priblížiť súčasné témy detskému divákovi. Edukačno – dokumentárny charakter mala napríklad inscenácia „Chráňme dedičstvo našich otcov“ Divadla Agapé z Modry, ktoré využíva dramatickú formu ako vzdelávací princíp pre prácu s mentálne postihnutými a stretáva sa tak s búraním bariér postihnutia akéhokoľvek typu. Inscenácia „O ôsmej na arche“ Modrého divadla Vráble odkrýva základné hodnoty priateľstva a otázky viery. „Hlúpy Kubo“ (Divadlo Havran, Rimavská Sobota) nastolil formou karikatúry panovačnosť vyššie postavených ľudí voči jednoduchému aj keď naivnému človeku. S prítomnosťou smrti ako neoddeliteľným faktom života z pohľadu dieťaťa sa stretávame v inscenácii „Poklad vláčikového piráta“ (Divadlo „A“ a Divadlo Shanti z Prievidze). „Winners and Iosers“ detského divadelného súboru Odrobinka sa zaoberá hamletovskou otázkou „Byt‘? Či nebyť?“, ktorú inovuje o existencionálny rozmer v hľadania si miesta v živote. Divadelný súbor GONG z Bratislavy inšpirovali slová: česť, priateľstvo, zrada a široké prérie. Vo všetkých inscenáciách sme sa stretli s rôznymi princípmi a interpretačnými technikami v rámci dramaturgicko – režijnej koncepcie. Vo výtvarnej zložke pracovali súbory najčastejšie s tieňohrou a zástupnými rekvizitami.
Kostýmy tvorili interpretátori náznakovo a vychádzali z minimalizmu. Hudobné motívy v inscenáciách boli prevažne autorské. Niektorí sa inšpirovali slovenskou alebo svetovou hudobnou scénou (vo väčšine prípadov inštrumentálneho charakteru). Herecká interpretácia najčastejšie viazla v technike reči a technike hlasu niektorých hercov. Za každou jednou inscenáciou je viditeľná niekoľkomesačná práca a motivácia prinášať deťom radosť a tvorivosť.

Prehliadka DETI A DIVADLO je jedinou celoštátnou súťažou na Slovensku už dvadsaťsedem rokov, ktorá sa venuje rozvoju osobnosti a divadelných tradíciám pre detského diváka. Touto prehliadkou sa eliminujú generačné bariéry a posilňuje a buduje sa empatia, ktorá je v dnešnom veľmi pohnutom svete jediným liekom na záchranu ľudských vzťahov. A práve tie interpretovalo šesť súborov rôznym divadelným spracovaním a mali patričnú odozvu nielen z kruhov odbornej poroty (ktorá viac menej hodnotí interpretačný tvar), ale z radov detskej poroty a detských divákov.

Po organizačnej stránke ako aj po interpretačnej bolo všetko na veľmi dobrej úrovni. Veľmi problematickým bolo pri tejto forme prehliadky zaradenie inscenácií ako i súborov do pásiem(zlatého, strieborného a bronzového). Kritériá, podľa ktorých sa zhliadnuté inscenácie majú
zaradiť je v nesúlade s kritériami hodnotenia divadelných inscenácií v rámci interpretačných zložiek. Spôsobuje to nemalé problémy v už zaužívaných princípoch dramatickej tvorby, ktoré sa implementujp skôr abstraktne ako reálne. Odborná porota tejto prehliadky navrhuje Národnému osvetovému centru, aby zaraďovanie do pásiem prehodnotila, prípadne
skonkretizovala princíp zaraďovania pre divadelné súbory a ich inscenácie.

Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.

Tento článok bol zverejnený 17. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.