Úvod » Aktuality » Zomrel významný slovenský etnológ Milan Leščák

Zomrel významný slovenský etnológ Milan Leščák

S hlbokou úctou a zármutkom sa lúčime s naším bývalým pracovníkom a dlhoročným spolupracovníkom prof. Milanom Leščákom, významným slovenským etnológom, profesorom na FiF Univerzity Komenského v Bratislave

S hlbokou úctou a zármutkom sa lúčime s naším bývalým pracovníkom a dlhoročným spolupracovníkom prof. Milanom Leščákom, významným slovenským etnológom, profesorom na FiF Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Milan Leščák, CSc.

* 12. 10. 1940 Levoča – † 18. 1. 2022 Bratislava

Etnológ, profesor na Katedre etnológie FiF UK v Bratislave. Na FiF UK v Bratislave študoval národopis (1958 – 1963). Po skončení nastúpil do Národopisného ústavu SAV, kde pracoval do roku 1998: od roku 1971 viedol oddelenie folkloristiky, neskôr bol zástupcom riaditeľky, vedúcim vedeckým pracovníkom (1983 – 1996) a riaditeľom ústavu (1988 – 1992). Na jeho vedeckovýskumné pôsobenie v oblasti etnológie plynule nadviazala pedagogická činnosť.

Špecializoval sa na slovesnú folkloristiku, dejiny a teóriu folkloristiky, problémy folklorizmu, vzťah literatúry a folklóru, európsky folklór a folkloristiku. Od roku 1991 pravidelne prednášal na Katedre folkloristiky a regionalistiky UKF v Nitre, ktorú spoluzakladal. Od roku 1998 do roku 2006 bol vedúcim Katedry etnológie FiF UK v Bratislave, zároveň pomáhal zakladať Katedru religionistiky FiF UK. Od roku 2006 pôsobil v Národnom osvetovom centre, kde bol garantom projektu Encyklopédia scénického folklorizmu na Slovensku. NOC vydalo jeho učebnice Úvod do folkloristiky (2006) a Folklór a scénický folklorizmus (2007). Významná je jeho publikačná a editorská činnosť. Je autorom prác Slovenské ľudové hádanky (1980), Folklór a folkloristika /O ľudovej slovesnosti/ (1982, spolu s O. Sirovátkom), Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska (4 zv.), Červené jabĺčko v oblôčku mám (1986, s prof. V. Marčokom, výber z folklórnej ľúbostnej lyriky), O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie /Folkloristické pohľady/ (2001).

Publikoval vyše sto vedeckých štúdií a článkov, v ktorých sa venoval teoretickým a metodologickým problémom folkloristiky, súčasnému stavu folklóru – ekológii folklóru, dejinám vedy, jednotlivým osobnostiam (P. Dobšinský, A. Melicherčík, P. Bogatyriov). Nadviazal na ich práce a inšpiroval sa štrukturálnou, systémovou, semiotickou analýzou, teóriou komunikácie. Zdôrazňoval komplexnosť výskumu, a to tak v zmysle časovom, kombináciou synchrónnej a diachrónnej metódy, ako aj v predmete bádania zameraním nie iba na tradičný folklór, ale aj na jeho druhú existenciu, folklorizmus, jeho funkcie a nové formy v súčasnosti. Venoval otázkam sekundárnej existencie folklóru, jeho uvádzania na scénu. Je autorom desiatok kritík týkajúcich sa folklórnych festivalov a vystúpení domácich a zahraničných súborov, popularizačných článkov, námetov a scenárov.

Zorganizoval medzinárodné konferencie a edične pripravil zborníky Folklór a scéna (1973), Folklór a umenie dneška (1980), Folklór a festivaly (1985). Je editorom zborníka Premeny ľudových tradícií I. (1978), spolueditorom medzinárodného periodika Folklorismus bulletin (Budapešť, 1979 – 1980), zborníkov K dejinám slovesnej folkloristiky (1996) a Žena z pohľadu etnológie (1998, s PhDr. H. Hlôškovou, CSc.), pripravil a vydal Pramene k obyčajovej tradícii a sviatkovaniu na Slovensku na konci 20. storočia 1 – 2 (2005, 2006).

Bol zakladateľom a šéfredaktorom Národopisných informácií (1969 – 1985) a šéfredaktorom Slovenského národopisu (1988 – 1997), členom ich redakčných rád i redakčných rád odborných časopisov (Etnologia Slovaca et Slavica, Český lid a i.). Bol členom umeleckej rady umeleckých súborov Lúčnica a SĽUK. Za svoju mnohostrannú činnosť získal viaceré ocenenia (Cena SAV za popularizáciu vedy, pamätné medaily FF Východná, SĽUK-u). Bol zakladateľom a spoluorganizátorom súťaže Etnofilm Čadca, kde bol i členom prípravného výboru a predsedom poroty. Bol členom vedeckých rád Ústavu etnológie SAV, FiF UK, UKF v Nitre. Do roku 1998 bol predsedom komisie pre historické vedy VEGA a členom jej predsedníctva. Bol členom kolégia ministra kultúry, predsedom nadácie a neskôr občianskeho združenia Prebudená pieseň od založenia v roku 1993, predsedom komisie pre obhajoby v odbore etnológia. Celé spektrum týchto aktivít ho stavia medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej folkloristiky.

V roku 2020 vyšla publikácia Milan Leščák – vedec, pedagóg, človek (ed. Hana Hlôšková; Bratislava : Národopisná spoločnosť Slovenska, 2020).

Česť jeho pamiatke!

Pracovníci Národného osvetového centra

Tento článok bol zverejnený 18. 1. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.