AktualityAkreditované kurzy MŠVVaŠ SRMetodické materiályRegistrácia na aktivityArchív

Pozvánka na sociálnopsychologický výcvik

Registračný formulár: https://forms.gle/kTbGRjaaWK2Q9ChA8 Platba registračného poplatku: http://www.nocka.sk/obchod/produkt/socialnopsychologicky-vycvik/ ...
Zobraziť

Projekt Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých

Slovenská republika je v oblasti vzdelávania dospelých dlhodobo na konci rebríčka členských štátov EÚ. Svedčia o tom i údaje zo štatistického zisťovania ...
Zobraziť

Národné osvetové centrum aktuálne ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít 2018. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50,- €. Kurz bude prebiehať od októbra 2018 do februára 2019. Miesto konania bude určené podľa počtu prihlásených záujemcov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk v termíne do 30. 09. 2018.

Age management pro práci s cílovou skupinou 50+

V tejto metodickej príručke sa môžete oboznámiť s riadením s ohľadom na vek, konkrétne s demografickými východiskami problému, špecifikami riadenia ...
Zobraziť

Rok Ľudovíta Štúra a osveta

Zborník príspevkov z kolokvia venovaného 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra zdôrazňuje aktuálnosť jeho duchovného, národného, kultúrneho, politického i štátneho programu ...
Zobraziť

Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania

Zborník príspevkov z konferencie prináša množstvo informácií, podnetov a príkladov starostlivosti o kultúrne dedičstvo, ktoré môžu čitateľa inšpirovať pri realizácii ...
Zobraziť

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry

Metodický materiál charakterizuje dobrovoľníctvo, jeho kľúčové pojmy, ale najmä ukazuje postupy ako zapájať dobrovoľníkov do činnosti organizácií v oblasti kultúry ...
Zobraziť

Aspekty a trendy súčasnej kultúry

Ponúkame všetkým, čo sa zaujímajú o dianie v kultúre pohľad na súčasné problémy a trendy v kultúrnom živote na miestnej ...
Zobraziť

Záujmové vzdelávanie teória, metodika, prax

Publikácia Vám predstaví teoretické poznatky, metodické prístupy i dobrú prax v oblasti záujmového vzdelávania. Autori príspevkov poukazujú na realizáciu nových ...
Zobraziť