Úvod » Vzdelávanie a metodika » Profesijné vzdelávanie » Akreditovaný dištančný kurz: Manažment kultúrneho turizmu

Akreditovaný dištančný kurz: Manažment kultúrneho turizmu

Základné informácie o kurze

Kurz Manažment kultúrneho turizmu má akreditáciu MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania. Ide o trojmodulový vzdelávací program s rozsahom 300 hodín pozostávajúci zo seminárov – tutoriálov a samoštúdia účastníkov.

Cieľová skupina

 • zamestnanci kultúrnych inštitúcií
 • zamestnanci štátnych i samosprávnych subjektov v oblasti kultúry
 • projektoví manažéri v kultúre
 • odborno-poradenskí pracovníci v oblasti kultúry
 • metodickí pracovníci v oblasti kultúry
 • ostatní záujemcovia

Ciele vzdelávania

 • podporovať a zabezpečiť odborný rast
 • rozširovať, doplniť a inovovať vedomosti, schopnosti a zručnosti pracovníkov z praxe s cieľom snahe zefektívniť  činnosť v daných oblastiach,
 • pripraviť kvalifikovaných  pracovníkov – špecialistov pre potreby turizmu v miestnych a regionálnych podmienkach.

Obsahové okruhy kurzu a troch modulov dištančného vzdelávania

Študijný plán pozostáva z nasledovných modulov:

 1. Paralely manažmentu kultúry a turizmu v regiónoch. Dotyčnice kultúry a turizmu v regiónoch. Ako aktívny turizmus rozvíja regióny. Spájanie aktívneho turizmu s kultúrnymi zložkami
 2. Kultúrna politika na realizovanie turizmu. Skladba kultúrnej ponuky miestnej a regionálnej kultúry v SR. Kultúrne aktivity ako produkty
 3. Manažment kultúrneho turizmu. Kultúrny turizmus a jeho manažovanie. Animácia kultúrneho turizmu. Kultúrny turizmus – obsah a formy. Príprava a realizácia aktivít  v oblasti kultúrneho turizmu

Lektori

 • doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.
 • PhDr.  Zuzana Slušná, PhD.
 • Ing. Peter Filo, PhD.
 • PhDr. Jarmila Strelková, CSc.
 • PhDr. Svetlana Chomová, PhD.

Organizačná forma kurzu

Kombinovaná forma dištančného a prezenčného štúdia (konzultácie, semináre – tutoriály a pod.). Učebné osnovy a učebné plány sú determinované obsahom kurzu a individuálnym tempom štúdia jednotlivých študentov. Hlavnou metódou štúdia je sebavzdelávanie. Ku kurzu je spracovaná učebnica dištančného vzdelávania Kultouroperátor.

Štúdium sa končí záverečnou prácou. Doklad o absolvovaní dostane každý absolvent štúdia.
Absolvent bude spôsobilý pripraviť projekt kultúrnej aktivity v oblasti kultúry a turizmu, navrhovať aktivity a vykonávať činnosti spojené s jeho propagáciou.

Celkový rozsah kurzu

Predpokladaný rozsah štúdia je cca 100 hodín/modul – 84 hodín samoštúdia, 16 hodín seminárov – tutoriálov, spolu 300 hodín/3 moduly.
Súčasťou každého modulu je úvodný a záverečný (jednodňový) seminár – tutoriál, na ktorom sa študujúci bližšie zoznámia s tútormi, formou a spôsobom štúdia, podmienkami a možnosťami konzultácií, ako aj s formou ukončenia jednotlivých modulov. Predpokladáme uskutočnenie 4 seminárov – tutoriálov.

Podmienky prijatia na štúdium

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • zaslanie prihlášky

Kontaktná osoba

PhDr. Svetlana Chomová, PhD., svetlana.chomova@nocka.sk, 02/20471234

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 1. 9. 2018 a naposledy aktualizované 10. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.