Úvod » Štatistika kultúry

Štatistika kultúry

Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky zabezpečuje pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zber a  spracovanie údajov zo štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry prostredníctvom výkazov Kult.  Predkladá tiež návrhy na zmeny, poskytuje údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky a vypracúva správu o výsledkoch štátneho štatistického zisťovania za sledovaný kalendárny rok.
Oddelenie vytvára systém údajov o kultúre ako celku a jej jednotlivých oblastiach, ktorý umožní porovnávanie stavu kultúry v časových radoch. Zdrojom údajov sú realizované výskumné úlohy, empirické výskumy, údaje štátneho štatistického zisťovania, ale aj iné relevantné zdroje.

Subjekt, ktorý je v príslušnom kalendárnom roku zaradený do zoznamu spravodajských jednotiek (t. j. osôb, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie) pre príslušnú oblasť kultúry, vypĺňa výkaz Kult za túto oblasť kultúry prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Spravodajská jednotka je povinná po doručení oznamu o začatí štatistického zisťovania za príslušný kalendárny rok s prístupovým linkom v stanovenom termíne vyplniť výkaz Kult za príslušnú oblasť kultúry. Prístupový link slúži na vstup do elektronického systému a následné vyplnenie výkazu a je určený výhradne pre spravodajskú jednotku, ktorej bol doručený pre konkrétny typ výkazu.
Ak spravodajská jednotka vykonáva činnosť vo viacerých parciálnych oblastiach kultúry, vyplní výkaz Kult za každú oblasť kultúry zvlášť. Ku každej oblasti kultúry je jej doručený osobitný e-mail s oznamom a výhradným prístupovým linkom do príslušného výkazu Kult.

Výsledky štátneho štatistického zisťovania a všetky dôležité dokumenty sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sekcii Štatistika kultúry.
Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky poskytuje na základe žiadosti sumárne výsledky štátneho štatistického zisťovania podľa členenia jednotlivých čiastkových oblastí kultúry. Výsledky sa využívajú na tvorbu stratégií alebo koncepcií zameraných na tvorbu politík v oblasti kultúry a na vedecké účely.

Žiadosť o poskytnutie štatistických údajov posielajte elektronicky na adresu statistika@nocka.sk alebo na adresu oddelenia vzdelávania, výskumu a štatistiky uvedenú v časti „Kontakt“.

Tento článok bol zverejnený 31. 8. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.