Úvod » Satelitný účet kultúry

Satelitný účet kultúry

Cieľom satelitného účtu je zmapovať finančné vstupy a výstupy v sektore kultúry a ich vzájomné vzťahy. Zámerom je vyčísliť, aký je podiel ekonomických prínosov jednotlivých odvetví spojených s kultúrou a kreatívnym priemyslom na tvorbe HDP, na zvýšovaní zamestnanosti a na nových investíciách. Tvorba satelitného účtu kultúry je dlhodobý proces založený na spolupráci mnohých subjektov a získavaní množstva údajov. Spracovaním satelitného účtu je poverený Infostat. Jeho tvorba si vyžaduje spoluprácu odboru výskumu a štatistiky kultúry NOC, Štatistického úradu Slovenskej republiky, Infostatu, Ministerstva kultúry a ministerstva financií, ale aj iných inštitúcií a subjektov.

Metodika sledovania a vykazovania všetkých finančných tokov prichádzajúcich do kultúry a rovnako z kultúry odchádzajúcich je podporovaná Európskou úniou a vznikla ako logický dôsledok rôznych európskych štúdií skúmajúcich dosah a prínos kultúry.
Zistenie skutočného príspevku kultúry k európskemu hospodárskemu a sociálnemu rozvoju vyžaduje kontinuálne monitorovanie a spoľahlivú a porovnateľnú štatistiku na európskej úrovni. V súčasnosti sa na monitorovanie prínosov kultúry na národnej úrovni vo viacerých členských krajinách Európskej únie úspešne využívajú satelitné účty kultúry, resp. satelitné účty kultúry a kreatívneho priemyslu, aj s možnosťou prepojenia na európske štatistické väzby.

Satelitný účet je systém výkazníctva umožňujúci identifikáciu príslušných položiek (ekonomických údajov o príjme, medzispotrebe, výdavkoch) na základe priradeného kódu, ktorý označuje činnosť (v tomto prípade kultúrnu či kreatívnu) a ekonomický sektor. V zmysle metodiky je sústavou vzájomne prepojených tabuliek a zostáv, z ktorých každá vyjadruje iný aspekt kultúry a kreatívneho priemyslu. Umožňuje využiť jednotlivé položky ako podklad na hodnotenie celkového dosahu štátnych príjmov a výdavkov, kapitálových investícií a ostatných relevantných ekonomických ukazovateľov v oblasti kultúry.

Tento článok bol zverejnený 31. 8. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.