Úvod » NOC – Povinne zverejňované informácie

NOC – Povinne zverejňované informácie

Povinne zverejňované informácie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktoré je Národné osvetové centrum povinné zverejniť

Národné osvetové centrum zverejňuje podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií nasledujúce informácie:

 1. Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR, pôsobiacou na základe nového znenia Zriaďovacej listiny, vydanej Ministerstvom kultúry SR, MK-2472/2016-110/8080, v znení Dodatku č.1 vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-5399/2023-110/18744 (ďalej len „Zriaďovacia listina“).
  Národné osvetové centrum je kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním. Národné osvetové centrum je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a pracovisko pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.
 2. Národné osvetové centrum sa riadi a jeho činnosť upravujú najmä tieto právne predpisy:
  • zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti,
  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
  • zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č, 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
  • zákon č, 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
  • ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy SR.
 3. Organizačná štruktúra Národného osvetového centra
 4. Informácie možno získať na adrese: Národné osvetové centrum, Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava, Mgr. Erik Kriššák, generálny riaditeľ, e-mail: nocka@nocka.sk, č. t. +421-2-204-71-201, na základe žiadosti o sprístupnenie informácií (ďalej len „žiadosť“), podanej písomne, faxom, prostredníctvom elektronickej pošty, ústne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.
 5. Pri vybavovaní žiadosti postupuje Národné osvetové centrum podľa zákona o slobode informácií, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, internej legislatívy a ďalších súvisiacich predpisov. Pri vybavovaní žiadosti je Národné osvetové centrum povinné dodržiavať tieto zákonné lehoty:
  1. žiadosť vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
   Predĺžiť túto lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v jej prístupnej forme, môže Národné osvetové centrum zo závažných dôvodov, ktorými sú:
   • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Národného osvetového centra,
   • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií, ktoré sa požadujú v jednej žiadosti,
   • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
  2. Národné osvetové centrum je povinné predĺženie lehoty s odôvodnením oznámiť žiadateľovi najneskôr pred uplynutím zákonnej 8-dňovej lehoty;
  3. ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré boli už zverejnené, najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti, oznámiť žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie;
  4. lehota na podanie odvolania a lehota, v ktorej odvolací orgán o odvolaní rozhodne, sú uvedené v bode 6. týchto informácií.
 6. Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu je možné podať odvolanie.
  Žiadateľ je povinný podať odvolanie písomne v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti alebo odo dňa márneho uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia.
  Odvolanie podáva žiadateľ Národnému osvetovému centru, na adresu Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava. Národné osvetové centrum postúpi odvolanie spolu s dokumentáciou z vybavenia žiadosti Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktoré vo veci odvolania rozhoduje ako odvolací orgán.
  O odvolaní rozhodne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa jeho doručenia Národným osvetovým centrom. Ak Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydalo rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietlo a napadnuté rozhodnutie potvrdilo.
  Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní.
 7. Rozhodnutie Národného osvetového centra o odmietnutí sprístupniť informáciu možno dať preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
 8. V zmysle vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov zasprístupnenie informácií v znení neskorších predpisov je Národné osvetové centrum oprávnené požadovať od žiadateľa úhradu nákladov za sprístupnenie informácií.Sadzobník úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií Národnéhoosvetového centra (s DPH):
  1. TECHNICKÉ NOSIČE DÁT:
   CD aj s obalom 1,2,- Eur/ks
  2. VYYHOTOVENIE KÓPIÍ:
   formát A4 0,192,- Eur/ks (papier: 0,005,- Eur, toner: 0,187,- Eur)
  3. OBSTARANIE OBALOV (OBÁLKY PODĽA VEĽKOSTI):
   obálka A6 0,020,- Eur/ks
   obálka A5 0,030,- Eur/ks
   obálka A4 0,040,- Eur/ks
   obálka s doručenkou 0,082,- Eur/ks
  4. ODOSLANIE INFORMÁCIÍ:
   Podľa platného sadzobníka Slovenskej pošty, a. s.
   Ceny sú vrátane DPH.
   Výšku úhrady nákladov vynaložených v súvislosti so sprístupnením informácie oznámi
   Národné osvetové centrum žiadateľovi písomne.
   Žiadateľ je povinný vyčíslené náklady uhradiť najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa
   doručenia sprístupnenej informácie na účet Národného osvetového centra.
   Úhrady nákladov sú príjmami Národného osvetového centra.
 9. Povinné informácie sú zverejnené:
  1. na webovom sídle Národného osvetového centra: www.nocka.sk,
  2. vo vestibule miesta sídla Národného osvetového centra, Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava.

Tento článok bol zverejnený 9. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 25. 3. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.