Základné informácie o kurze

Kurz Animácia kultúrnych aktivít má akreditáciu MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania. Ide o trojmodulový vzdelávací program s rozsahom 300 hodín pozostávajúci zo seminárov – tutoriálov a samoštúdia účastníkov.

Cieľová skupina
zamestnanci kultúrnych inštitúcií,
zamestnanci štátnych i samosprávnych subjektov v oblasti kultúry, projektoví manažéri v kultúre, odborno-poradenskí pracovníci v oblasti kultúry, metodickí pracovníci v oblasti kultúry,ostatní záujemcovia.

Ciele vzdelávania

  • podporovať a zabezpečiť odborný rast
  • rozširovať, doplniť a inovovať vedomosti, schopnosti a zručnosti pracovníkov z praxe s cieľom snahe zefektívniť  činnosť v daných oblastiach,
  • pripraviť kvalifikovaných  pracovníkov – špecialistov pre potreby turizmu v miestnych a regionálnych podmienkach.

Obsahové okruhy kurzu a troch modulov dištančného vzdelávania

Študijný plán pozostáva z nasledovných modulov:

  1. Paralely manažmentu kultúry a turizmu v regiónoch. Dotyčnice kultúry a turizmu v regiónoch. Ako aktívny turizmus rozvíja regióny. Spájanie aktívneho turizmu s kultúrnymi zložkami
  2. Kultúrna politika na realizovanie turizmu. Skladba kultúrnej ponuky miestnej a regionálnej kultúry v SR. Kultúrne aktivity ako produkty
  3. Manažment kultúrneho turizmu. Kultúrny turizmus a jeho manažovanie. Animácia kultúrneho turizmu. Kultúrny turizmus – obsah a formy. Príprava a realizácia aktivít  v oblasti kultúrneho turizmu

Lektori
doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD.
PhDr.  Zuzana Slušná, PhD.
Ing. Peter Filo, PhD.
PhDr. Jarmila Strelková, CSc.
PhDr. Svetlana Chomová, PhD.

Organizačná forma kurzu
Kombinovaná forma dištančného a prezenčného štúdia (konzultácie, semináre – tutoriály a pod.). Učebné osnovy a učebné plány sú determinované obsahom kurzu a individuálnym tempom štúdia jednotlivých študentov. Hlavnou metódou štúdia je sebavzdelávanie. Ku kurzu je spracovaná učebnica dištančného vzdelávania Kultouroperátor.

Štúdium sa končí záverečnou prácou. Doklad o absolvovaní dostane každý absolvent štúdia.
Absolvent bude spôsobilý pripraviť projekt kultúrnej aktivity v oblasti kultúry a turizmu, navrhovať aktivity a vykonávať činnosti spojené s jeho propagáciou.

Celkový rozsah kurzu
Predpokladaný rozsah štúdia je cca 100 hodín/modul – 84 hodín samoštúdia, 16 hodín seminárov – tutoriálov, spolu 300 hodín/3 moduly.
Súčasťou každého modulu je úvodný a záverečný (jednodňový) seminár – tutoriál, na ktorom sa študujúci bližšie zoznámia s tútormi, formou a spôsobom štúdia, podmienkami a možnosťami konzultácií, ako aj s formou ukončenia jednotlivých modulov. Predpokladáme uskutočnenie 4 seminárov – tutoriálov.

Podmienky prijatia na štúdium

  • ukončené stredoškolské vzdelanie
  • zaslanie prihlášky

Kontaktná osoba: PhDr. Svetlana Chomová, PhD., svetlana.chomova@nocka.sk, 02/20471234