Úvod » Neprofesionálne umenie » Literatúra » Literárna Senica Ladislava Novomeského 2019

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2019

Trnavský samosprávny kraj
Mesto Senica
Záhorská knižnica Senica
Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava
Literárne informačné centrum Bratislava
v y h l a s u j ú
XXXIII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2019

1. Podmienky súťaže:
• súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované. (Práca, ktorá nám bude zaslaná ako súťažný príspevok a bola už knižne publikovaná samostatne alebo ako súčasť elektronického či tlačeného zborníka v inej súťaži, nebude porotou akceptovaná.);
• každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v slovenskom jazyku, v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán (normostrán) formátu A4 v dvoch tlačených verziách a jednej elektronickej kópii (formát textových editorov MS Word .doc, .docx);
• súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.;
• súťažná práca musí obsahovať: meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovanú školu a ročník. (Súťažiaci priloží k zasielanému súťažnému príspevku vyplnenú prihlášku do súťaže a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov zákonný zástupca )
• súťaž je tematicky voľná a neanonymná.

2. Priebeh súťaže:
• súťaží sa v troch vekových kategóriách:
I. kategória: žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií
II. kategória: študenti stredných škôl
III. kategória: študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

• tlačené práce je potrebné zaslať poštou na adresu:
Záhorská knižnica
Vajanského 28
905 01 Senica
• práce v elektronickej forme je potrebné poslať na e-mail: metodika@zahorskakniznica.eu
• kontakt pre poskytovanie informácií: metodika@zahorskakniznica.eu, tel. 034/ 651 2604, 034/ 654 3782
Uzávierka súťaže je 30. septembra 2019
3. Vyhodnotenie súťaže
• súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo: pri nedodržaní podmienok súťaže niektoré práce do súťaže nezaradiť alebo neudeliť niektorú z cien;
• vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 5. 12. 2019;
• výsledky budú publikované na www.zahorskakniznica.eu a www.infolib.sk;
• porotou ocenené a odporúčané literárne práce budú publikované v zborníku, ktorý vydajú organizátori súťaže a ten bude využívaný v rámci činností vyhlasovateľa. Publikovanie súťažných prác nebude honorované (súťažné práce nebudú použité v rozpore s autorským zákonom);
• súťažné práce budú vrátené autorom, ktorí o to písomne požiadajú;
• neprevzaté ocenenia zasielame poštou iba výnimočne, výhercovia si môžu ocenenia prevziať v Záhorskej knižnici v Senici.

4. Ceny:
Hlavná cena:
Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja: 100,- €
Cena Literárneho informačného centra
Ostatné ceny budú vecné alebo finančné:
I. kategória 1. cena do 33,- €
2. cena do 25,- €
3. cena do 17,- €
II. kategória 1. cena do 50,- €
2. cena do 33,- €
3. cena do 25,- €
III. kategória 1. cena do 66,- €
2. cena do 50,- €
3. cena do 33,- €

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

Tento článok bol zverejnený 26. 8. 2019 a naposledy aktualizovaný 20. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.