Úvod » Aktuality » Do dátumu zatvorenia

Do dátumu zatvorenia

Výstava Do dátumu zatvorenia
Výstava ocenených diel a držiteľov hlavných cien AMFO 2023 a Výtvarného spektra 2023.

Trvanie výstavy: 14. 3. 2024 – 6. 5. 2024
Otváracie hodiny: ST – PO: 13.00 – 19.00, UT: zatvorené

DO DÁTUMU ZATVORENIA je výstava prezentujúca ocenených autorov a autorky a ich diela zo súťaží AMFO a Výtvarné spektrum za rok 2023. Priestorovo je rozvrhnutá na štyri samostatné časti troch víťazov/víťaziek, ktorí/ktoré získali hlavné ceny, a na jednu kolektívnu expozíciu prepájajúcu ostatných ocenených. Výstava vznikla ako súčasť programu 5. ročníka multižánrového festivalu tvorivosti TVOR•BA. Tohtoročnou témou festivalu sa stali heslá udržateľnosť, kultúra a umenie, ktoré odkazujú na uvedomelú šetrnosť nielen naprieč kultúrou, ale i naším bežným životom. Festival TVOR•BA si kladie otázky, ako je to s udržateľnosťou v širších súvislostiach, ale aj ako sa dá dosiahnuť udržateľnosť tvorivosti a samotnej (nielen neprofesionálnej) tvorby v kontexte dneška i možných scenárov budúcnosti. O tieto idey sa opiera aj samotná výstava DO DÁTUMU ZATVORENIA situovaná na druhom poschodí Domu umenia. Pracuje s vizualitou akéhosi laboratória, krytu, priestoru rekonštrukcie, miesta prestavby, udržateľnosti a uchovania. Je tu prítomná výrazná materiálová recyklácia, vrstvenie foriem, štruktúr, povrchov, analógií a námetov. Zastúpená je mnohovýznamovosť a multiplikácia, ale zároveň istá vyhranenosť, čistota a jasnosť. Diváci a diváčky sa v rámci výstavy vydávajú na putovanie priestorom absurdných situácií a kompozícií pôsobiacich fascinujúco, surreálne a možno trochu znepokojivo, či hrozivo. Objavujú tak apokalyptickú atmosféru stavu pred. Alebo po? V scénograficky ladenom prostredí podnecujúcom premýšľanie, objavovanie asociácií a hľadanie vlastných liniek pohľadov, príbehov a interpretácií. Tých udržateľných, ale i neudržateľných…

Výstava v Dome umenia pomenovaná DO DÁTUMU ZATVORENIA pracuje so scenárom súčasnosti, ale i možných vízií za horizontom dneška. Poníma v sebe niekoľko sektorov, ktoré dali priestor samostatnej prezentácii autorov, ktorí zvíťazili na celoštátnych kolách postupových súťaži AMFO a Výtvarné spektrum v minulom roku, ale aj kolektívnej prezentácii ostatných zúčastnených autorov a autoriek. Obe súťaže organizované Národným osvetovým centrom majú už pomerne dlhú a stále pretrvajúcu tradíciu. AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby s vyše 50-ročnou históriou, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Autori a autorky rôzneho veku súťažia v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály a experiment. V každom ročníku sa vyhlasuje odporúčaná nepovinná téma, ktorá napomáha účastníkom/účastníčkam pri smerovaní fotografického diela. V roku 2023 bola témou Identita. AMFO nie je len súťažou, ale aj dlhoročným podporovateľom budovania fotografickej komunity. Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskeho umenia, ktoré zahŕňa rôzne média a kategórie, ako maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba, insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment. Je to súťaž pre všetky vekové kategórie s vyše 60-ročnou tradíciou, jediná svojho druhu. Každoročne vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá však nie je povinná. Pre posledný ročník ňou bol Autoportrét. Výtvarné spektrum podobne ako AMFO okolo seba združuje komunitu neprofesionálnych výtvarníkov a výtvarníčok.

Expozíciu DO DÁTUMU ZATVORENIA otvára inštalácia mladej víťaznej autorky Rebeky Csandovej prezentovaná vo forme lightboxu. Cena AMFO 2023 v kategórii experiment s názvom Surrealizmus zobrazuje rozostrené fotografie siluet detských hračiek evokujúce cukrovinky v žiarivých kontrastných farbách podprahovo pripomínajúce reklamu, konzum a komoditný fetišizmus. Autorka sa hrá s pohľadom diváka/diváčky a nedáva jednoznačnú odpoveď na to, čo v skutočnosti vidí. Inšpirovala sa tvorbou a výrokom surrealistu Reného Magritta – „Realita sa nám vždy len javí byť…, ale v skutočnosti je iná.“ Takéto nielen surrealistické uvažovanie o realite a experimentovanie so zobrazeným, videným a opisovaným nám môže dať inú dynamiku nášho postoja. Samotný lightbox umiestnený v neutrálnom sterilnom prostredí zámerne upriamuje pozornosť na seba samého. Osvetľuje priestor v priestore vzniknutý pomocou maliarskeho igelitu, ktorý vytvára transparentný tunel, koridor, ktorý nás smeruje k ďalšej časti výstavy.

Priestor v priestore, fiktívna situácia, pokračuje momentom zakonzervovaným v čase. Ten má prvky minulosti, ale zároveň môže byť súčasný alebo budúci. Samostatne sa tu prezentuje ďalšia mladá výtvarníčka – Viktória Nováková. Víťazný maliarsky diptych s názvom Ľudia 21. storočia I. zo súťaže Výtvarné spektrum je akoby náhodné vsadený do gauču a ledabolo opretý o skrinku. Zvyšok inštalácie tvorí v budove Národného osvetového centra nájdený retronábytok, ktorý evokuje sklad alebo opustenú pracovňu. Maľby väčšieho formátu sú doplnené o kresby, ktoré vznikali v cykle s obrazmi alebo boli ich východiskom, predobrazom. Všetky prítomné námety reprezentujú súčasného človeka 21. storočia, nás samotných. Často rezignovaných, znudených, deprimovaných, mnohotvárnych a rozpoltených, neviditeľných i miznúcich. Nie je nám na tých výjavoch niečo asociatívne blízke, až domáce? Postavy vtekajúce do pohoviek, stoličiek, skríň, interiérov bytov, ale i verejného priestoru, exteriéru miest, budov a dopravných prostriedkov…

Za časťou venovanej samostatnej prezentácii Viktórie Novákovej na konci tunela nasleduje premiešaná expozícia všetkých ocenených diel a ich autorov a autoriek zo súťaží AMFOVýtvarné spektrum. Obe súťaže mali nepovinnú odporúčanú tému pre rok 2023 – Identita (AMFO) a Autoportrét (Výtvarné spektrum). Napriek navádzajúcim témam tu v rámci vystavených diel môžeme nájsť rôznorodé motívy – krajiny, portrét, autoportrét a figurálne kompozície, mestské scenérie a situácie, situácie inscenované, a tiež sociálne sondy do prežívania, nálad a emócií jednotlivcov i širšej spoločnosti. Prítomná je tu melanchólia súčasnosti prejavujúca sa práve v motívoch, farebnosti alebo celkovej atmosfére zobrazení, no i snaha sa tomuto rozpoloženiu cez imagináciu vzdialiť. Najprv ponorom smerom dnu, do seba, a potom vystúpením von. V expozícii AMFO + VS sa nachádzajú fotografie, maľby, digitálne kresby/maľby, grafiky a priestorové objekty z rôznych materiálov. Prezentovaný úsek výstavy je konštruovaný skôr asociatívne, keďže medzi rôznorodými prácami i médiami ťažko hľadať jednotný lajtmotív. Kľúčovým sa tak stal celkový dojem, textúry, farebnosť a expresivita, ale i naopak doplňujúca minimalistickejšia a abstrahovaná forma. Funguje tu zvolená subjektívna naratívna linka, ktorá má snahu udržať diela v kontexte súčasnej výpovede o našom svete. Celková inštalácia výstavy vo svojej ideovej i fyzickej rovine vytvára skôr mozaiku materiálov a textúr, ktoré sa prevrstvili s fragmentmi reality. Tie zastupujú jednotlivé umelecké pohľady a stanoviská nachádzajúce sa v rozmanitosti spektra.

Po kolážovo vyskladanom prostredí z diel a rozmanitých podkladov nasleduje časť venovaná druhému výhercovi súťaže AMFO za rok 2023 – Petrovi Majlátovi, ktorý vyhral v kategórii experiment. Ten vo svojom fotografickom projekte Apokalypsa digitálne manipuluje so symbolmi, zamýšľa sa nad nami ako duchovnými bytosťami, celkovou existenciou a vierou. Nad tým, čo bolo, je a eventuálne (ne)bude. Do jeho digitálnych koláži sa pretavila symbolika krížov, modliacich sa/meditujúcich postáv, ruín, ostnatého drôtu, temnej krajiny a pachuť celkovej apokalypsy alebo podoby kresťanského posledného súdu visiaceho nad nami ako Damoklov meč. Obrovské tlače fotografií Petra Majláta veľkoryso rozostavené v priestore pôsobia ako padajúce domino, ktoré sa hrozivo nakláňa a ide sa na nás už-už zrútiť, no zároveň sa nachvíľu zastaví a zafixuje v čase a priestore. No dokedy? Ako dlho ešte dokážeme udržať balans?

Za apokalypsou Petra Majláta sa v závere výstavy opäť prezentuje autorka Rebeka Csandová, v podobe ďalšieho fotografického cyklu vybraného z jej tvorby. V priestore sa replikuje motív priestoru v priestore tvorený igelitovou bariérou. Dielo nazvané Konzum sa prezentuje v jeho efemérnej a dematerializovanej podobe len za pomoci dvoch projekcií. Na igelit sa premietajú postavy vytrhnuté zo svojho pôvodného prostredia a kontextu – nakupujúci odkazujúci ku konzumu, rýchlosti prežívania a rozostrenia nášho fokusu. Postavy vyňaté z prirodzeného prostredia eskalátorov nákupných centier sú práve to jediné zaujímavé z prostredia mašinérie konzumu, na čo chce autorka poukázať. Bez nich by nákupné centrá predsa nemali zmysel…

Súčasťou vernisáže výstavy DO DÁTUMU ZATVORENIA v rámci sprievodného programu je aj unikátna zvuková performance s názvom Problematika definície hmotnosti a jej vplyv na zvuk prizvaného profesionálneho umelca Erika Pánčiho. Ten vo výstave vytvára špecifický zvuk reagujúci na prostredie a tému udržateľnosti. Už roky si buduje zvukový archív samplov, ktorý pozostáva z rôznych predmetov a materiálov, ktoré ponachádzal vo voľnom prostredí. Jeho archív je viazaný na čas a zmysly človeka. Sample, ktoré vkladá do kompozície zachytených zvukov, čiastočne pretvára skrz analógovú syntézu. Výsledkom je poloperkusívna repetitívna hra, ktorej sa snaží dodať čo najväčšiu ľahkosť. Erik Pánči vychádza z idey, že jedného dňa hmota skolabuje do stabilnejšej podoby, kde už nebude možné šírenie vibrácií vo forme zvuku. Jeho zvuková performance prítomná len počas otvorenia výstavy je svojbytným dielom a zároveň dopovedáva myšlienku výstavy.

Výstava DO DÁTUMU ZATVORENIA potrvá do vyčerpania času. Je udržateľná len dočasne, pretože zatvorenie je spojené s vyčerpaním/s vyčerpaním sa. Ako nájsť spôsob, ktorý by úplne nevyčerpával a našiel by model istej udržateľnosti a kontinuity? Udržateľnosti ľudskej, prírodnej, kultúrnej, umeleckej, ale i politickej…? Tento model asi treba stále hľadať a objavovať vždy nanovo, mať aspoň snahu a vôľu, a tým ho vlastne dávať do pohybu a udržiavať. Aj za cenu (ne)udržateľných strát…

Kurátorstvo výstavy: Lenka Adamčáková, Marianna Brinzová, Eduard Klena
Text: Marianna Brinzová
Architektúra a tlač: Jakub Tóth
Vizuál: Jaroslav Dvorský
Animácia: Jakub Jančo
Spolupracovali: Tatiana Šišková, Lucia Ditmarová, Jaroslav Dvorský, Pavel Smejkal, Júlia Oreská, Katarína Jánošová Lesayová, Jakub Klech, Diana Laciaková, Peter Zákuťanský, Klaudia Ťapajnová, Debora Pastirčáková, Michal Stahl, Martin Gašparovič a ďalší
Zvuková performance počas vernisáže: Erik Pánči

Výstava DO DÁTUMU ZATVORENIA vznikla s podporou Ministerstva kultúry SR.

Tento článok bol zverejnený 8. 4. 2024 a naposledy aktualizovaný 28. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.