Hlavné zameranie výskumu kultúry:

  • výskum kultúry v spoločnosti (umenie, kultúrne dedičstvo, médiá, jazyk atď. ako spoločenské fenomény),
  • výskum kultúry ako súčasti spoločenského systému, výskum kultúrnych hodnôt a kultúrnej identity,
  • výskum kultúry v digitálnom a on-line prostredí, ako aj nové formy prístupu ku kultúre a spôsoby ponuky kultúrnych služieb,
  • mapovanie a analýzy vývojových trendov v kultúre, aktuálnych problémov v oblasti kultúry, tvorba odporúčaní pre formulovanie stratégií a politík v rezorte kultúry,
  • analýza rozdielov stavu kultúry v jednotlivých regiónoch Slovenska – financovanie kultúry z rozpočtov samospráv, stav a obnova kultúrnej infraštruktúry, dostupnosť kultúry, ponuka kultúry, služby a kultúrna spotreba,
  • financovanie kultúry z verejných zdrojov, ekonomický potenciál kultúry ako podsystému kreatívneho priemyslu.