Časopis Javisko je pokračovateľom tradície časopisov pre amatérske divadlo a umelecký prednes na Slovensku. Najstarší mesačník začalo vydávať Ústredie slovenských ochotníckych divadiel pod názvom Slovenský ochotník (1925 – 1927), ktorý pokračoval ako Naše divadlo (1928 – 1951). V ére socializmu ho nahradili Ľudová tvorivosť (1951 – 1962) a repertoárový mesačník Naša práca (1951 – 1963), súborné periodiká pre všetky ochotnícke umelecké oblasti. V roku 1963 sa však z nich ochotnícke divadlo a prednes nanovo vyčlenili a začal pre ne vychádzať mesačník Umelecké slovo, ktorý sa v roku 1969 premenoval na Javisko. Odvtedy časopis pod týmto názvom vychádza dodnes a ako jediný časopis na Slovensku je systematickým a odborným dokladom myslenia o ochotníckom divadelníctve a umeleckom prednese.

Okrem odborno-metodickej pomoci prináša Javisko správy o záujmovej umeleckej činnosti, reflexie z festivalov, celoštátnych prehliadok, postupových súťaží a kultúrnych podujatí, hodnotenia recitačných výkonov, jednorazové i cyklické články k dejinám, ale aj glosy či zábavné formy osvety. Vo svojich rubrikách prináša rozsiahle rozhovory s profilovými osobnosťami (nielen) ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu, informácie o aktuálnom dianí v kultúrnej politike alebo dramatické texty, ktoré môžu poslúžiť na obohatenie dramaturgie nielen neprofesionálneho divadla na Slovensku. Čitatelia si nájdu aj obsah, ktorý sa venuje zahraničným trendom, spomienkam na kľúčové osobnosti nášho divadla a umeleckého prednesu, alebo tipy na publikácie, ktoré by nemali chýbať v žiadnej osobnej knižnici. Autormi príspevkov sú predovšetkým renomovaní slovenskí a zahraniční divadelní teoretici, historici a praktici, ale aj ochotnícki nadšenci, pracovníci osvetových stredísk, pedagógovia. Keďže je však divadlo umeleckým médiom, ktoré reaguje na spoločensko-politické udalosti v širších kontextoch, aj spektrum autorov pre časopis dopĺňajú osobnosti i z mimoumeleckého života.

V porovnaní s inými periodikami reflektujúcimi profesionálnu divadelnú tvorbu prináša dramaturgický koncept časopisu Javisko ucelený monotematický rámec pre každý ročník. Jednotlivé čísla možno vnímať ako podmnožiny, ktoré poskytujú prehľadnejší a komplexnejší záber mapujúci súčasné trendy ochotníckej scény a umeleckého prednesu. Ten predstavuje jednak priestor na filozofický stret názorov, vecné riešenia praktických problémov danej oblasti a v neposlednom rade zaznamenanie aktuálnych udalostí pre potreby budúcich generácií.

RubrikyO časopiseNapíšte nám

Rubriky

 • Báseň čísla
  Kratšia poézia zo slovenskej alebo zahraničnej tvorby, ktorá môže poslúžiť ako inšpiračný zdroj pre umelecký prednes.
 • Téma čísla
  Rozsiahly priestor pre pôvodné i prekladové teoretické štúdie či eseje o divadelnom umení a umeleckom prednese, ktoré vstupujú nielen do retrospektívnej, ale najmä aktuálnej konfrontácie s vybranou témou čísla.
 • Rozhovor
  Interview s vybranou osobnosťou slovenského alebo zahraničného divadla, umeleckého prednesu, ale aj širšieho kultúrneho a spoločenského života a jej pohľad na aktuálne dianie.
 • Festivaly, prehliadky, súťaže
  Mapovanie stavu slovenských i zahraničných festivalov, ako aj ich dôkladné reflektovanie a dokumentovanie v podobe reportáží či hodnotiacich správ.
 • Malý repertoár
  Literárna príloha poskytujúca priestor pre najvýraznejšie talenty, nové objavy, zabudnutých alebo nenájdených autorov na poli dramatického umenia s cieľom zaznamenávať, podnecovať, inšpirovať a ovplyvňovať divadelnú dramaturgiu na Slovensku.
 • Z dejín regiónov
  Historické štúdie o vybranom regióne, divadelnom súbore alebo významnej osobnosti z oblasti kultúry.
 • Metodické listy
  Odborné príspevky zamerané na konkrétnu oblasť záujmovej umeleckej činnosti spravidla vo vzťahu k téme čísla, ktoré prekračujú horizont hektických okamžitých reflexií a prinášajú ucelený metodický materiál.
 • Za hranicu
  Reportáže či rozhovory o aktuálnom ochotníckom dianí vo svete a Slovákoch žijúcich a pôsobiacich v zahraničí, historicky významných kultúrnych fenoménoch alebo špecifických podobách umenia mimo Slovenska.
 • Zo života divadelníka
  Pestrý obsah publicistických útvarov prinášajúci najmä informácie o dôležitých udalostiach a podujatiach vo svete ochotníckeho divadla.
 • Spomienky
  In memoriam pre tých, ktorí zanechali neodmysliteľnú stopu na mape slovenského divadla či umeleckého prednesu.
 • Výročia
  Zhrnutie najdôležitejších výročí divadelných a recitačných súborov, kultúrnych inštitúcií, festivalov a pod.
 • Do knižnice
  Knižné tipy z oblasti divadla, umenia, beletrie i poézie.
 • Kvízy, tajničky, súťaže
  Zábavná forma osvety, ktorej výhercovia môžu získať viaceré ceny (knihy, predplatné časopisu, zľavy, lístky…).

O nás

šéfredaktor:Jakub Molnár
redakčná rada:Lucia Lasičková
Alexandra Štefková
Matej Moško
Renáta Jurčová
Jozef Krasula
Jaroslava Čajková
Katarína Mišíková Hitzingerová
vedúca vydania:Alexandra Žilavá
jazyková úprava:Nadežda Sekelová
grafická úprava:Radoslava Lončíková
editor:Matej Vanoch

Napíšte nám

Máte návrh alebo ponuku na zaujímavý príspevok? Radi by ste s nami vstúpili do dialógu a podelili sa s dojmami o časopise Javisko a jeho obsahu, reagovali naň či položili otázku? Chcete na obálkach Javiska uverejniť reklamu alebo pristúpiť na mediálnu spoluprácu? Hľadáte konkrétny článok alebo niektoré zo starších čísel?

Napíšte nám! Už teraz sa tešíme na komunikáciu s vami!

e-mail, tel. číslo:
šéfredaktor Jakub Molnár, jakub.molnar@nocka.sk, +421 901 706 618

Vydavateľ časopisu Javisko
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava


53. ročník (2021): REŠTART

Premena spoločnosti, ktorej sme dnes svedkami, ovplyvňuje nielen našu politickú krajinu, no vytvára vražedný koktail prudko narastajúcich turbulencií aj pre každodennú realitu. Takýto svet sme nikdy doteraz neobývali. Sny o postavení divadla ako verejnej služby a umeleckého prednesu ako spoznávania seba i okolia sa pomaly menia na nočné mory apatie a bezútešnosti. Táto diagnóza sa vzťahuje na model organizácie, bezvýchodiskovosť estetiky, konkurenciu nových médií, nepoddajnosť publika, nedostatok verejných zdrojov… Napriek tomu krízu spojenú s ochorením COVID-19 mnohí vnímajú ako prvú celosvetovú tragédiu po dlhom období zdanlivého pokoja a prosperity. Má teda cenu vrátiť sa do stavu pred ňou, do tzv. normálu? Nemohli by sme radšej v núdzovom stave vedomia uchopiť príležitosť, ktorá odhaľuje zraniteľnosť nielen kultúry, ale i celej planéty, a reštartovať jej parametre? Dýchavičnosť umenia predznamenáva nielen nedostatok podpory (finančnej, politickej, spoločenskej…), ale i strata fantázie, chute hľadať nové vízie spoločnosti. Dá sa cítiť nádej? Možno ku kríze pristupovať s radosťou? Kde hľadať nové možnosti umeleckej tvorby a jej organizácie? Naskytol sa nám práve priestor zamrazenia pre hĺbkovú sebareflexiu, interný reštart každého z nás? Aj v epidemickom čase skúsme nájsť momenty, z ktorých sa zrodí dialóg s predstavivosťou, zmysel pre kreativitu, priestor pre možné svety. Veríme, že tohtoročné čísla Javiska pomôžu pochopiť neprofesionálne umenie ako zložitú sieť nielen symbolických, ale aj systémových súvislostí. Že budú vzrušujúcou lekciou dialógu a získavania nových poznaní. Že budú podnecovať, inšpirovať, vzdelávať. Neostávajme ochromení z bolestivých obnažení a nových rán, ktoré spôsobuje prítomnosť. Resuscitujme naše kolektívne úsilie i individuálnu tvorivosť. Poďte s nami nahmatať tep doby, do ktorej spoločne vkročíme, a reštartujme ju!


Aktuálne číslo

JAVISKO 1/2021

 • BÁSEŇ ČÍSLA
  Carlotte van den Broeck: Býčia hlava
 • TÉMA ČÍSLA
  Našej imaginácii škodí prázdne lalala
  (Ne)dá sa učiť dramatická výchova na diaľku
  Budoucnost leží v rukách našich dětí a my jsme ti, kdo ji vytváří
 • ROZHOVOR
  Jozef Jenčo
  Simona Salátová a Jakub Lužina
  Miroslav Kasprzyk
  Peter Hudák
 • FESTIVALY, PREHLIADKY, SÚŤAŽE
  O tom, prečo bola Scénická žatva 2020 iba online
  66. ročník Hviezdoslavovho Kubína
 • MALÝ REPERTOÁR
  Jozef Jenčo: Chujava nau
 • METODICKÉ LISTY
  Monodráma ako tvorivý dialóg so sebou i so svetom
 • Z DEJÍN REGIÓNOV
  Úryvky z dejín divadla v Tisovci a Rimavskej Sobote
 • ZA HRANICU
  Vlatko Miksad a dolnozemskí Slováci
  Není nám to FUK!
 • ZO ŽIVOTA DIVADELNÍKA
  Post Bellum: Divadlom o pamäti národa
 • SPOMIENKY
  Spomíname na Vlada Sadílka
  Odišla legenda Štefan Psotný
 • VÝROČIA
  Divadelný ústav oslavuje 60 rokov!
  Slovenská pantomíma oslavuje 60 rokov
  Päťdesiate výročie DDŠ Ochotníček z Púchova
 • DO KNIŽNICE
  Elena Bakošová: Hra ako hra. Hra ako divadlo. Divadlo ako hra.
  Mark Fisher: Ako písať o divadle

Staršie vydania

Javisko 2020/december titulka
Loading...