Základné informácie

Kurz Animácia kultúrnych aktivít má akreditáciu MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania. Ide o trojmodulový vzdelávací program s rozsahom 300 hodín pozostávajúci zo seminárov – tutoriálov a samoštúdia účastníkov.
Ciele vzdelávania
Poskytnúť teoretické vedomosti z oblasti andragogiky, kulturológie, manažmentu a marketingu potrebné pre pracovníkov v oblasti kultúry. Štúdium je orientované aj na formovanie špecifických zručností, ktoré môže absolvent uplatniť pri animátorskej, manažérskej a organizačnej činnosti v praxi – v kultúrnom zariadení či inštitúcii, vo verejnej správe, v samospráve, v neziskovom sektore.
Cieľová skupina
zamestnanci kultúrnych inštitúcií projektoví manažéri v kultúre, zamestnanci samosprávy v oblasti kultúry, študenti, ostatní záujemcovia.

Obsahové okruhy kurzu a troch modulov dištančného vzdelávania:

 1. Modul – Miestna a regionálna kultúra
  Profil absolventa
  Absolvent modulu ovláda základné pojmy, získa prehľad o teoretických východiskách kultúrno-výchovnej činnosti, základoch kultúrnej politiky štátu. Vie charakterizovať jednotlivé zložky miestnej a regionálnej kultúry, oboznámi sa so špecifikami obsahovej i realizačnej stránky aktivít v oblasti záujmového vzdelávania, záujmovej umeleckej a mimoumeleckej činnosti. Vie vysvetliť profil účastníka aktivít miestnej a regionálnej kultúry. Je spôsobilý poskytnúť služby a informácie realizátora aktivít v oblasti miestnej a regionálnej kultúre.
  Učebný plán
 • Kultúra a animácia kultúry
 • Animácia kultúry a kultúrno-osvetová činnosť
 • Štátna kultúrna politika
 • Obsahová šírka priestoru kultúrnej animácie
 • Záujmové voľnočasové kultivačné aktivity
 • Účastníci a participanti aktivít
 • Realizačné subjekty v miestnej a regionálnej kultúre
 1. Modul – Manažment a marketing v kultúre
  Profil absolventa
  Absolvent modulu ovláda základné pojmy v oblasti manažmentu a marketingu, oboznámi sa s metódami strategického, personálneho a projektového manažmentu, so špecifikami kultúrnych produktov a ich predaja, využívaním reklamy v oblasti kultúry. Vie v praxi vytvoriť stratégiu rozvoja kultúrneho subjektu, tvoriť a realizovať projekty v oblasti kultúry, zabezpečovať úlohy súvisiace s predajom a propagáciou kultúrnych produktov.

Učebný plán

 • Spoločnosť a riadiace procesy
 • Podstata, význam a rozvoj manažmentu
 • Základné úlohy manažmentu v sektore kultúry
 • Strategický manažment v sektore kultúry
 • Projektový manažment v sektore kultúry
 • Marketing v oblasti miestnej a regionálnej kultúry
 • Špecifiká kultúrnych produktov ako tovaru
 • Odbyt a predaj kultúrnych produktov
 • Reklama v oblasti kultúry
 1. Modul – Kultúrna animácia
  Profil absolventa
  Absolvent modulu ovláda základné pojmy v oblasti animácie kultúrnych aktivít. Získa poznatky o rôznych typoch a formách kultúrnych aktivít a špecifikách ich animácie. Vie spracovať projekt kultúrnej aktivity, pripraviť ju po obsahovej aj formálnej stránke v súlade s pedagogickými zásadami a potrebami účastníkov. Je schopný animovať kultúrne činnosti v tíme aj samostatne. Oboznámi sa s metódami strategického, personálneho a projektového manažmentu, so špecifikami kultúrnych produktov a ich predaja, využívaním reklamy v oblasti kultúry. Vie v praxi vytvoriť stratégiu rozvoja kultúrneho subjektu, tvoriť a realizovať projekty v oblasti kultúry, zabezpečovať úlohy súvisiace s predajom a propagáciou kultúrnych produktov.

Učebný plán

 1. Animácia kultúry
 2. Špecifiká kultúrnych podujatí
 3. Animácia ako proces
 4. Animácia vzdelávacích aktivít
 5. Animácia záujmovo-umeleckých aktivít
 6. Animácia oddychovo-rekreatívnych aktivít
 7. Psychologické a pedagogické aspekty v práci animátora

Požadované vstupné vzdelanie

Minimálne stredoškolské vzdelanie.
Odborný garant
prof. PhDr. Viera Gažová CSc.
Lektori
Ing. Peter Filo, PhD. – EU Bratislava
PhDr.  Zuzana Slušná, PhD. – FiF UK Bratislava
PhDr. Svetlana Chomová, PhD. – NOC Bratislava
Organizačná forma kurzu
Štúdium sa realizuje kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia (konzultácie, semináre – tutoriály a pod.). Učebné osnovy a učebné plány sú determinované obsahom kurzu a individuálnym tempom štúdia jednotlivých študentov. Hlavnou metódou štúdia je sebavzdelávanie. Ku kurzu je spracovaná učebnica dištančného vzdelávania.
Štúdium sa končí záverečnou prácou. Doklad o absolvovaní (kurz má akreditáciu  MŠVVaŠ SR) dostane každý absolvent štúdia.
Absolvent bude spôsobilý pripraviť projekt kultúrnej aktivity v oblasti kultúry a turizmu, navrhovať aktivity a vykonávať činnosti spojené s jeho propagáciou.

Celkový rozsah kurzu
Predpokladaný rozsah štúdia je cca 100 hodín/modul – 84 hodín samoštúdia, 16 hodín seminárov – tutoriálov, 13 hodín je venovaných záverečnej  práci. Spolu 300 hodín – 3 moduly.
Realizácia každého modulu obsahuje úvodný a záverečný seminár – tutoriál, na ktorom sa študujúci bližšie zoznámia s tútormi, formou a spôsobom štúdia, podmienkami a možnosťami konzultácií, ako aj s formou ukončenia jednotlivých modulov. Tútori študujúcich zorientujú v danej problematike a navrhnú spôsoby štúdia a vypracovania aktivít. Predpokladáme uskutočnenie 4 seminárov – tutoriálov.

Forma záverečnej skúšky
V priebehu kurzu sú hlavným spôsobom kontroly štúdia a overovania získaných vedomostí, schopností a zručností samohodnotiace otázky pre študujúcich obsiahnuté v učebných textoch, priebežná komunikácia s tútormi a spracovanie písomných zadaní, aktivít a prác. Priebežnú kontrolu štúdia v module uskutočňujú tútori. Po absolvovaní modulu tútori uskutočnia hodnotenie účastníkov na seminári – tutoriáli. Na záver modulu účastníci spracujú záverečnú prácu podľa pokynov garanta, resp. tútorov. Záverečná skúška pozostáva z obhajoby spracovanej záverečnej práce.

Finančné podmienky
Národné osvetové centrum hradí lektorov
Účastníci si hradia vložné, cestovné a stravné  (v sume je učebnica dištančného vzdelávania a ďalšia odborná literatúra).

Kontaktná osoba: PhDr. Svetlana Chomová, PhD., svetlana.chomova@nocka.sk, 02/20471234