Preskočiť na obsah

Javisko 3/2016

P R O L Ó G
Prezentácia generácií – Jaroslava Čajková

Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet.
Stará garda má pocit, že s ňou ten lepší svet odchádza.
Karel Čapek

Zdá sa, že v amatérskom divadle sme sa dostali do štádia, keď uvedený citát je vysoko aktuálny. Zmena silovej pozície generačných vrstiev sa niekedy deje pomaly, nebadateľne, inokedy v skokoch, ba aj v tvrdých súbojoch. Život, a ani ten divadelný, však bez týchto procesov nenapreduje.
(celý prológ si prečítate v Javisku 3/2016)

T É M A   Č Í S L A
Jaroslava Čajková: Prezentácia - Nevyhnutnosť alebo predvádzanie (anketa)
Mišo A. Kováč: DDD – Dokladáme divadelné dejiny III – Prezentácia
Mária Lásková: Festival v kocke
Nikolina Radmila Pivčević: Amatérske divadlo mení význam obce


F E S T I V A L Y
M. Bernátek, M. Kičiňová, F. Zborník, M. Juráni, D. Čiripová, M. Dacho: S nadhľadom a odstupom k triezvosti (Scénická žatva)
Jaroslava Čajková: Nenápadní pozorovatelia (G. Bosua, B. Lindelauf)
Mišo A. Kováč: Predjubilejný Gorazdov Močenok
Alžbeta Verešpejová: Klasická dramatika s dedinou rezonuje (FHDT Trebišov)
Ľubica Bekéniová: Generačná vyváženosť na NVL
Jaroslava Čajková: Svetlá slov z tmy (Dni Mateja Hrebendu)

Z A   H R A N I C U
Jaroslava Čajková: Na báze občianskych združení (J. Regős)
Jaroslava Čajková: Stretnutie českého a slovenského prednesu (MFP)

Z O   Ž I V O T A   D I V A D E L N Í K O V
Imro Hrabovský, Jakub Lazarčík, Viliam Stanek: Komu sa nechcelo spať
Jaroslava Čajková: Aj hendikep môže divadlo povýšiť
redakcia: K Vajanského storočnici

I N Š P I R Á C I E
redakcia: Netradičná prezentácia velikána

D O   K N I Ž N I C E
Katarína Sedláková: Návrat bulharskej drámy na slovenské javiská v novej kvalite

Z A H R A N I Č N Í   S L O V Á C I
Katarína Mišíková-Hitzingerová: Človek je človeku človekom

S P O M I E N K Y
redakcia: Bábkar Martin Bálik

Javisko 2/2016

Obálka Javiska 2/2016P R O L Ó G
Jaroslava Čajková: Chráňme si svoje dedičstvo
Naše budúce európske kultúrne dedičstvo: zapojenie, zdieľanie, spoluvytváranie – to bola jedna z tém Európskeho kultúrneho fóra v apríli tohto roka. Európska komisia ju nastolila preto, že „kultúrne dedičstvo a jeho prežitie závisí od úsilia každej generácie znova ho objavovať a znovu ho interpretovať. Jeho uchovanie závisí od schopnosti obnoviť v ľuďoch pocit spolupatričnosti a zodpovednosti, od jeho umiestnenia do centra spoločnosti. Jeho udržateľnosť závisí od našej schopnosti prijať nové prierezové prístupy k otvoreniu jeho ekonomického a sociálneho potenciálu...“.
...
(celý prológ si prečítate v Javisku 2/2016)

T É M A   Č Í S L A
Mišo A. Kováč: DDD – Dokladáme divadelné dejiny II – Divadelné zbierky
Jaroslava Čajková: Ako dostať amatérske divadlo do databázy (Vítězslava Šrámková)
Lucia Ditmarová a Tatiana Šišková: Digitalizácia možná aj v NOC
Jaroslava Čajková: Čo nájdeme v Divadelnom ústave (Dária Fojtíková Fehérová)
red: Divadelné zbierky v múzeách (D. Tvrdoňová, M. Lásková, A. Brázdová, Z. Kaličiaková, S. Siposová, D. Lofajová)

F E S T I V A L Y
Alžbeta Verešpejová: Radosť z obnoveného Belopotockého Mikuláša
Silvester Lavrík: FEDIM 2016 – inventúra
Katarína Hitzingerová-Mišíková: Zlatá štyridsaťpäťka detskej tvorivej priadze
Lenka Dzadíková: Kto sú dospelí a kto deti?
Soňa Pariláková: Keď chce byť prednes reflexiou života
Marta Vilhanová: Dielo Jozefa Mladoňa rozvíjajú deti dodnes
Peter Janků: Na témy i poetiku bohatý 62. Hviezdoslavov Kubín
Martin Timko: Divadlo a mýty výnimočnosti
red: Vysoká škola múzických umení nezaháľa

Z A   H R A N I C U
Alexandra Štefková: Deti vo svojom svete divadla
Lenka Dzadíková: Neprofesionálne bábkové divadlo ako rodinné striebro
Ľubica Bekéniová: Na hodinách „dramy“ v anglických školách

Z   D E J Í N   D I V A D E L N Í K O V
Elena Bakošová-Zlatošová: Ako to bolo s divadlom pre deti
Magda Pajanková: Cesta jedného režiséra...

Z O   Ž I V O T A   D I V A D E L N Í K O V
Elena Bakošová: Rozprávkové javisko

D O   K N I Ž N I C E
Jaroslava Čajková: Európske divadlo pre amatérov

Javisko 1/2016

PROLÓG
Obálka Javiska 1/2016Jaroslava Čajková: DD – dokumenty doby, dokumenty divadla
V bežnom osobnom i spoločenskom živote a aj v divadle prechádzame obdobiami vzruchu, tvorby, hľadania, výbojov, experimentov, ale aj obdobiami pokoja až poklesu či návratov do minulosti. Sínusoida či špirála akéhokoľvek vývoja má svoje zákonitosti, ktoré môžeme zaznamenať na dlhších časových úsekoch aj v amatérskom divadle.
Hoci sme vlaňajšiu divadelnú sezónu po Scénickej žatve hodnotili aj v našom časopise priaznivo a s porozumením, treba si priznať, že jej súťažný program vo všeobecnosti i v špičkách zaostal za predstaveniami spred niekoľkých rokov, za inscenáciami 80. rokov ani nehovoriac. Nielen vrcholové obdobia však treba vedieť prijať a zaradiť do divadelného vývoja, aj čas ponoru a hľadania má hlboký zmysel.
...
(celý prológ si prečítate v Javisku 1/2016)

TÉMA ČÍSLA
Mišo A. Kováč: DDD – Dokladáme divadelné dejiny I

FESTIVALY
Jana Mikuš Hanzelová: Quo vadis, pantomíma? (XXII. PaN)
Ľubica Bekéniová: Naša Vansovej Lomnička 2015
Martina Majerníková: Prepojenie duší v Chynoranoch

ZA HRANICU
Ľubica Bekéniová: Divadlo ako prostriedok edukácie
Jaroslava Čajková: Vrabčie prekvapenie vo Valmeze

Z OCHOTNÍCKYCH DEJÍN
Mária Kubovicová: Novomestské ochotnícke divadlo má 145 rokov
Magda Pajanková: Kronika kysuckého súboru (Čadca)
Karol Horváth: Zo záhoráckeho ochotníckeho miestopisu
Vlasta Kunovská: Turčianske divadelné ochotnícke súbory
Eva Kalnická: Z dvadsaťročnej histórie kruhu 3P

ZO ŽIVOTA DIVADELNÍKOV
Miroslav Kasprzyk: Slovenskí mímovia združení v asociácii
Ľubica Bekéniová: Divadlo ako výchovné a terapeutické médium
Mária Rapošová: Niesť syna na krídlach našich
Ján Moravčík: Keď láska zloží zbrane
Mária Lásková: Z Mokošovej „obývačky“
Sandra Polovková: Cenzúra v roku 2016...
Jozef Krasula: Stanovisko k násilnému prerušeniu predstavenia

SPOMIENKY
Michal Pirník

KRAJSKÉ PREHLIADKY
Alexandra Štefková: Vážne i hravo v divadle detí a pre deti

PÍŠETE NÁM
Elena Bakošová-Zlatošová: Jubilejný rok divadla detí

Z LITERATÚRY
Fiodor M. Dostojevskij: Predstavenie