Národné osvetové centrum » Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.nocka.sk je:
Národné osvetové centrum,
so sídlom: Námestie SNP 12, Bratislava 812 34
IČO: 00164615
DIČ: 2020829888
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: SK63 8180 0000 0070 0006 9325
Právna forma: štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny, vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080, v znení Dodatku č.1 vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-5399/2023-110/18744

Článok I
Vysvetlenie pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava 812 34, štátna príspevková organizácia, ktorá v rámci svojej činnosti ponúka na predaj Tovar na svojej webstránke www.nocka.sk/obchod.
 2. Kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na webstránke www.nocka.sk/obchod.
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Tovarom sa rozumie predplatné časopisov z produkcie Národného osvetového centra, spotrebné predmety a vstupenky na podujatia z produkcie Národného osvetového centra.

Článok II
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú:
  1. podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom internetového obchodu,
  2. práva a povinnosti zmluvných strán,  vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho.

Článok III
Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.nocka.sk/obchod.
 2. Popis jednotlivého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v e-shope pri jednotlivom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v e-shope môže byť podmienený registráciou v e-shope, pri ktorej je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje. Pri registrácii bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku. Kupujúci kliknutím na linku aktivuje svoje konto na e-shope. Ak Kupujúci neklikne na linku do 5 dní od registrovania v e-shope, konto Kupujúceho nebude aktivované a registrácia bude neúspešná.
 4. Po úspešnej registrácii bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v e-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v e-shope.
 5. Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom e-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope.
 6. Po stlačení tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ pri jednotlivom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Kupujúceho. Nákupný košík daného Kupujúceho je tomuto Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 7. V náhľade nákupného košíka si Kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 8. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa v objednávke pripočíta cena za poštovné.
 9. Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu www.nocka.sk“.
 10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
  1. vlastnostiach Tovaru,
  2. celkovej cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.
 11. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
  1. potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke
  2. znenie VOP, ktoré sú platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Kupujúcim.
 12. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Kupujúcemu sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za cenu uvedenú v e-shope, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

Článok IV
Platobné a dodacie podmienky

 1. Tovary a služby poskytované organizáciou sú v zmysle § 34 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH. Cenu podľa Objednávky Kupujúci uhradí na základe došlej faktúry bankovým prevodom na účet Predávajúceho.
 2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej na Faktúre.
 3. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet Predávajúceho.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu v lehote do 7 pracovných dní od uhradenia ceny na Faktúre.
 5. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Článok V
Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, okrem vstupeniek na podujatia z produkcie Národného osvetového centra, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim momentom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
  1. viaceré Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
  1. písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
  2. e-mailom na adrese obchod@nocka.sk.
 3. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Kupujúci, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Kupujúci.
 6. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy Kupujúcemu podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Kupujúci preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 7. Kupujúci má nárok na vrátenie ceny za zakúpenú vstupenku, pokiaľ dôjde k zrušeniu podujatia, na ktoré bola vstupenka zakúpená z dôvodu opatrení nariadených orgánmi výkonnej moci Slovenskej republiky, resp. štátnymi orgánmi v súvislosti s epidémiou koronavírusu Covid-19.
 8. V zmysle § 7 ods. 6 písm. k zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj vstupeniek, keďže ide o služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času a ktoré sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

Článok VI
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

Článok VII
Reklamačný poriadok

 1. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:
  1. či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
  2. či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
  3. či je Tovar alebo jeho obal poškodený.
 2. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
 3. V prípade, ak bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne je Tovar dodaný  v menšom množstve, než si Kupujúci objednal, je Kupujúci povinný reklamovať Tovar u Predávajúceho ihneď, Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Kupujúci môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: reklamacie@nocka.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je Kupujúci povinný odoslať tovar predávajúcemu a uviesť:
  1. svoje identifikačné údaje,
  2. údaje Predávajúceho,
  3. opis Tovaru, ktorý Kupujúci reklamuje,
  4. popis vady Tovaru a
  5. číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
 5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Kupujúci Tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
 7. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 8. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim.
 9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Kupujúci uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 10. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom.

Článok VIII
Poučenie o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, čím nie je dotknutá jeho možnosť obrátiť sa na príslušný súd. Ak sú na riešenie príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému konkrétnemu subjektu návrh podá, má spotrebiteľ.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý sprístupňuje na svojom webovom sídle: www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16. 7. 2021

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné TU.

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 27. 8. 2019 a naposledy aktualizované 25. 3. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.