Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.nocka.sk je:
Národné osvetové centrum,
so sídlom: Námestie SNP 12, Bratislava 812 34
IČO: 00164615
DIČ: 2020829888
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: SK63 8180 0000 0070 0006 9325
Právna forma: štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny, vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080

Článok I
Vysvetlenie pojmov

 1. Predávajúcim sa rozumie Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava 812 34, štátna príspevková organizácia, ktorá v rámci svojej činnosti ponúka na predaj Tovar na svojej webstránke www.nocka.sk/obchod.
 2. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá kupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na webstránke www.nocka.sk/obchod.
 3. Tovarom sa rozumie:
  1. časopisy, resp. predplatné časopisov z produkcie Národného osvetového centra.

Článok II
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú:
  1. podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom internetového obchodu,
  2. práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho.

Článok III
Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.nocka.sk/obchod.
 2. Popis Tovaru a jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v E-shope môže byť podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri registrácii bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku. Kupujúci kliknutím na linku aktivuje svoje konto na E-shope. Ak Kupujúci neklikne na linku do 5 dní od registrovania v E-shope, konto Kupujúceho nebude aktivované a registrácia bude neúspešná.
 4. Po úspešnej registrácii bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
 5. Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto
  E-shope. V prípade predplatného časopisov Kupujúci označí obdobie, na ktoré si vybraný časopis objednáva.
 6. Po stlačení tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ pri Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Kupujúceho. Nákupný košík je Kupujúcemu i kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 7. V náhľade nákupného košíka si Kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 8. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 9. Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.nocka.sk“.
 10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o celkovej cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.
 11. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
  1. potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
  2. znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Kupujúcim.
 12. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Kupujúcemu sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

Článok IV
Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Kupujúci uhradiť:
  1. na základe došlej faktúry bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho.
 2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej na faktúre.
 3. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet Predávajúceho.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu v lehote do 7 pracovných dní od uhradenia ceny na faktúre. V prípade predplatného časopisov je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu Tovar bez zbytočného odkladu po jeho vydaní.
 5. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Článok V
Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim momentom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
  1. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
  1. písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
  2. e-mailom na adrese obchod@nocka.sk.
 3. V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Kupujúci.
 5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe.
 6. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúcemu podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Kupujúci preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

Článok VI
Reklamačný poriadok

 1. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:
  1. či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
  2. či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou.
 2. V prípade, že bol Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
 3. Kupujúci môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: obchod@nocka.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho. V reklamácii je Kupujúci povinný uviesť:
  1. svoje identifikačné údaje,
  2. údaje Predávajúceho,
  3. opis Tovaru, ktorý Kupujúci reklamuje,
  4. popis vady Tovaru a
  5. číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
 4. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim.
 6. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Kupujúci uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 7. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom.

Článok VII
Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope, prostredníctvom registrácie v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Kupujúceho ako dotknutej osoby.
 2. Ak Kupujúci pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Kupujúci udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúceho Predávajúcemu. Ak Kupujúci odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v E-shope.
 3. Kupujúci odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Kupujúci potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
  1. identifikačných údajoch Predávajúceho,
  2. účele spracúvania osobných údajov,
  3. rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
  4. ďalších informáciách potrebných pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv najmä, že:
   1. Predávajúci osobné údaje Kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,
   2. Predávajúci osobné údaje Kupujúceho nebude zverejňovať,
   3. Predávajúci poučil Kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
 4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 5. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:
  1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 29. 11. 2019