Národné osvetové centrum » Vzdelávací program: Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí – zážitková práca v skupine

Vzdelávací program: Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí – zážitková práca v skupine

 Dátum

9. 6. 2022 (štvrtok)

 Čas

8:00 – 15:30

 Miesto

Informácie o podujatí


Pozvánka v PDF

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí – zážitková práca v skupine.

Edukačné podujatie bude prebiehať vo forme zážitkovej práce v skupine, ktorá je vedený interaktívnym spôsobom s vysokou mierou zaangažovania účastníkov. Zameranie tréningu a vybrané metodické postupy sú orientované na prax a na rýchlu využiteľnosť preberaných princípov a rozvíjaných zručností v profesionálnej činnosti účastníkov. Podujatie určené metodickým pracovníkom regionálnych osvetových stredísk a kultúrnych centier, mestských kultúrnych stredísk a ďalších kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií avšak uvítame zástupcov aj iných inštitúcií, ktorí priamo pracujú s deťmi a mládežou v oblasti sociálnej prevencie. Počet účastníkov je vzhľadom na formu, akou sa toto prezenčné vzdelávanie realizuje, limitované na maximálne 25 osôb.

Podujatie sa uskutoční 9. júna 2022 v čase od 9.00 do 15.30 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch (Nám. SNP 32). Lektorkami podujatia budú Mgr. Lucia Grešková, PhD., a doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu: Aktívnym sociálnym učením prostredníctvom sociálnopsychologického výcviku prispieť k zvýšeniu participácie kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí a prevencii rizikového správania mládeže.

Parciálne ciele vzdelávacieho programu:

 • prehĺbenie sebapoznania
 • získanie základných informácií o nových trendoch v oblasti užívania psychoaktívnych látok a vzniku látkových závislostí,
 • rozvoj špecifických informácií o problematike tzv. nelátkových návykových chorôb a tzv. nelátkových (behaviorálnych) závislostí v kontexte s inými sociálnopatologickými javmi,
 • senzibilizácia účastníkov na nové trendy v živote mladých a aktuálnu tému súčasných fenoménov rizikového správania mládeže,
 • priblíženie možnej participácie a možností riešenia problematiky v primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,

Rámcový časový harmonogram: Program sa realizuje v štyroch blokoch, vzdelávacie bloky sa uskutočňujú vo výcvikových hodinách (1 výcviková hodina = 45 minút).

 9. júna 2022 (štvrtok)

 • 8.00 – 9.00 Registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.30 Prvý blok vzdelávania: Zoznámenie v skupine (lektorky, účastníci), nastavenie spolupracujúcej atmosféry (pravidlá), predstavenie programu a formulácia očakávaní účastníkov k téme.  Sebapoznávanie (2 h)
 • 10.30 – 10.45 Prestávka
 • 10.45 – 12.15 Druhý blok vzdelávania: Látkové závislosti. Vzájomná prepojenosť látkových závislostí s inými sociálnopatologickými javmi, prevencia a možnosti riešenia (2 h)
 • 12.15 – 12.30 Prestávka
 • 12.30 – 14.45 Tretí blok vzdelávania: Nelátkové závislosti (komunikačné závislosti – internet a virtuálny svet, vzťahové závislosti vrátane psychomanipulatívnych sprirituálnych spoločenstiev, shopoholizmus, kult tela a vznik porúch príjmu potravy, sebapoškodzovanie a iné rizikové správanie), vzájomná prepojenosť s inými sociálnopatologickými javmi, primárna prevencia, možnosti a limity riešenia (3 h)
 • 14.45 – 15.00 Prestávka
 • 15.00 – 15.30 Štvrtý blok vzdelávania: Spätná väzba účastníkov, zhodnotenie
 • 15.30 Záver podujatia

 

Kontaktná osoba podujatia: Doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD., e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk, telefón: +421 918 817 130

Počet účastníkov je limitovaný na 25 osôb.

Registračný formulár je potrebné vyplniť za každú osobu zvlášť v termíne najneskôr do 6. 6. 2022 a zaplatiť účastnícky poplatok prostredníctvom objednávky na www.nocka.sk/obchod najneskôr do 7. 6. 2022. O účasti rozhodne poradie prihlásenia a zaplatenia účastníckeho poplatku, preto neváhajte a registrujte sa čím skôr.


Prihláška na podujatie


Toto podujatie je už obsadené.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.