Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vedúci oddelenia folklóru a folklorizmu v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklóru a folklorizmu:
– realizuje a koordinuje kultúrno-osvetovú činnosť prostredníctvom koncepčných, dramaturgických, prezentačných, vzdelávacích, metodických, edičných a publikačných aktivít;
– vytvára a realizuje krátkodobé a dlhodobé koncepcie rozvoja záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby na celoštátnej úrovni;
– riadi, vytvára koncepcie, koordinuje, odborne garantuje, metodicky nastavuje a usmerňuje celoštátny systém postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby;
– tvorí koncepciu a dramaturgiu náročných kultúrnych podujatí na celoštátnej úrovni vrátane zahraničnej prezentácie, napr. celoštátnych festivalov, celoštátnych kôl súťaží, ale aj iných podujatí; riadi, koordinuje a metodicky usmerňuje vzdelávacie aktivity a metodickú činnosť v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby na celoštátnej úrovni s presahom do zahraničia;
– riadi, koordinuje a metodicky usmerňuje publikačnú a edičnú činnosť zamestnancov oddelenia a samostatne publikuje odborné články;
– poskytuje odbornú metodickú, konzultačnú a poradenskú pomoc odborným pracovníkom osvetových a kultúrnych zariadení, kolektívom a jednotlivcom záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby;
– nadväzuje aktívnu spoluprácu s inými inštitúciami s rovnakým alebo podobným zameraním na Slovensku a v zahraničí s cieľom tvorby spoločných projektov, alebo výmeny skúseností.Znalosti a požiadavky :
– všeobecný prehľad o tradičnej ľudovej kultúre, folklóre a folklorizme,
– skúsenosti s realizáciou folklórnych festivalov,
– všeobecný prehľad o Národnom osvetovom centre a o oblastiach činnosti Národného osvetového centra,
– prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa príspevkových organizácií (najmä zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno – osvetovej činnosti, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách), zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zamestnanecké výhody, benefity

– príspevok na stravovanie,
– pružný pracovný čas,
– 5 dní dovolenky navyše,
– pracovné miesto v centre Bratislavy,
– tvorivý kolektív.

Informácie o výberovom konaní

Povinné prílohy:
1. profesijný štruktúrovaný životopis,
2. motivačný list,
3. koncepcia rozvoja folklórneho hnutia na Slovensku.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

etnológia, etnochoreológia, etnomuzikológia, choreografia, tanečná pedagogika, hudobná pedagogika

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Pokročilý (C1) a Slovenský jazyk – Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý

Počet rokov praxe

pedagogická a umelecká prax vo folklórnom hnutí
3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

samostatnosť, zodpovednosť, efektívnosť, organizačné schopnosti, promptné reagovanie na situácie, komunikatívnosť, kreativita

Kontakt

Kontaktná osoba: KGR
E-mail: personalne@nocka.sk