Preskočiť na obsah

Manažér občianskeho vzdelávania

Základné informácie o kurze Manažér občianskeho vzdelávania

Organizačná forma:
Kurz pozostáva zo 7 na seba nadväzujúcich obsahových okruhov.

Obsah:

  • Multikultúrna výchova – zmysel a možnosti
  • Rodová rovnosť a rodovo citlivý prístup
  • Kresťanstvo – islam – budhizmus
  • Postavenie cirkví v Európskej únii a v Slovenskej republike
  • Globalizácia a Slovensko
  • Problémy modernej politiky
  • Komunikačné zručnosti
  • Záverečný workshop

Celkový rozsah:
64 hodín z toho 50 hodín prednášok, 6 hodiny cvičení a 8 hodín  záverečného workshopu.
Kurz Manažér občianskeho vzdelávania je koncipované ako 7  na seba nadväzujúcich obsahových okruhov, ktoré tvoria tematicky úzko súvisiace prednášky,  cvičenia a záverečný workshop. Kurz sa bude realizovať formou 4 sústredení, a to počas dvoch za sebou nasledujúcich dní v jednom týždni.

Cieľ vzdelávania:
V rámci celoživotného vzdelávania a ďalšieho profesijného vzdelávania:
• vychovať novú generáciu manažérov  v oblasti kultúry s dôrazom na oblasť občianskeho vzdelávania
podporovať a zabezpečiť odborný rast pracovníkov v oblasti kultúry s cieľom zvyšovať ich občiansku zodpovednosť
rozšíriť, doplniť a inovovať vedomosti a znalosti pracovníkov z praxe v oblasti občianskeho  vzdelávania, vývoja kultúry v SR a modernej politiky
pripraviť moderných manažérov občianskeho vzdelávania, ktorí budú odborne zorientovaní v nových aktuálnych  otázkach, súvisiacich so vstupom Slovenska a okolitých krajín do Európskej únie
usmerniť pracovníkov kultúry pri aplikovaní aktuálnych otázok, akými sú multikulturalizmus, globalizácia, rodová rovnosť, postavenie cirkví v EÚ a na Slovensku (kresťanstvo – islam - budhizmus) do praxe  
rozvinúť ich komunikačné a manažérske zručnosti pri organizovaní vzdelávacích a iných podujatí z oblasti občianskeho vzdelávania

Cieľová skupina:
Cieľovú skupinu tvoria súčasní a budúci riadiaci pracovníci kultúrnych subjektov zo všetkých regiónov Slovenska, manažéri priamo riadených organizácií rezortu kultúry,  štátnych i samosprávnych, prípadne neziskových organizácií  a subjektov pracujúci v oblasti miestnej a regionálnej kultúry, odborno-poradenskí a metodickí pracovníci v oblasti kultúry a členovia neziskových kultúrnych organizácií, záujemcovia z radov širokej verejnosti.

Garant kurzu:
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.

Lektori:
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc
PhDr. Darina Čuchranová, CSc.
Mgr. Katarína Minarovičová

 

kontakt na organizátorov kurzu