Preskočiť na obsah

Propozície Výtvarného spektra 2012

Logo NOCP r o p o z í c i e

Výtvarné spektrum 2012
49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby


Spracovala Mgr. Markéta Ježíková, odborná pracovníčka pre výtvarnú tvorbu


A. Základné údaje

Vyhlasovateľom 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum.
Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a celoštátneho kola podujatia Výtvarné spektrum je Národné osvetové centrum Bratislava.
Realizátorom a organizačným garantom celoštátneho kola súťaže Výtvarné spektrum je vybraná inštitúcia alebo subjekt, ktorého projekt bude podporený z prostriedkov dotačného systému MK SR na základe výsledkov komisie


Charakteristika súťaže:


Výtvarné spektrum je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Vyhlasuje a realizuje sa každoročne. 49. ročník tejto celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby nadväzuje na viacročnú úspešnú tradíciu podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom.
Výtvarné spektrum je celoštátnou postupovou súťažou s jednoročnou periodicitou určenou pre stredoškolskú mládež (od 15 rokov) a dospelých. Pravidelne vyvrcholí záverečnou slávnostnou vernisážou celoštátnej výstavy, spojenou s odovzdávaním ocenení a odborným seminárom.
Súťaž nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj  neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.)
Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnych výtvarníkov je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení (klubov) a spolkov amatérskych výtvarníkov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity, vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska.


Poslanie súťaže:


Poslaním súťaže Výtvarné spektrum je aktivizovať a podporovať rozvoj výtvarnej tvorivosti občanov SR ako jednej z významných oblastí záujmovej umeleckej činnosti a to v celej jej žánrovej rozmanitosti (kresba, maľba, grafika, plastika, úžitkové umenie a pod.), poskytovať priestor pre prezentáciu a konfrontáciu výsledkov v okresnom/regionálnom, krajskom i celoštátnom kontexte, získavať prehľad o celkovej úrovni neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Slovenskej republike za konkrétne obdobie (roky 2011 – 2012) a využívať túto platformu na ďalšie vzdelávanie neprofesionálnych výtvarníkov ako aj odborných pracovníkov okresných, regionálnych, krajských kultúrno-osvetových zariadení  v SR.
Postupová celoštátna súťaž Výtvarné spektrum, organizovaná kultúrno-osvetovými zariadeniami pod odbornou garanciou NOC, je ojedinelá práve tým, že poskytuje   výtvarníkom – neprofesionálom, významný priestor pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom a celoštátnom kontexte. Organizovaním  tejto súťaže získavajú usporiadatelia – Národné osvetové centrum a kultúrno-osvetové zariadenia (strediská)  prehľad o najnovších aktivitách neprofesionálnych  výtvarníkov, o celkovej úrovni ich výtvarnej tvorby za konkrétne obdobie a tieto poznatky využívajú  na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov, napríklad formou hodnotiaceho rozborového seminára v rámci tohto podujatia. Organizátorom – regionálnym a krajským kultúrno-osvetovým zariadeniam SR a Národnému osvetovému centru –  podujatie poskytuje  možnosť rozvinúť spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami ako sú múzeá, galérie, fotogalérie, či pamätné izby a to v oblasti prezentačnej, výchovno-vzdelávacej, esteticko-výchovnej a realizačnej. Väčšina súťažiacich neprofesionálnych výtvarníkov svojím úprimným a nefalšovaným vzťahom k rodisku, osobitnými výtvarnými prostriedkami zachytáva charakteristické prvky svojho regiónu – architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či dávne zvyky svojho regiónu. Vystavené súťažné diela dosahujú nielen požadovanú umeleckú, ale aj  vzácnu dokumentačnú hodnotu.
Podchytením a zapojením mladých talentovaných jedincov v súťažných kategóriách A, B a C (od 15 – 25 rokov) do aktivít výtvarnej tvorby  v celej žánrovej rozmanitosti sa táto súťaž stáva jednou z účinných foriem prevencie drogovým závislostiam či iným prejavom sociálnej patológie, ktorými je najviac ohrozená práve mladá generácia. V neposlednom rade si toto podujatie kladie za cieľ  skvalitniť kultúrnu ponuku v našich mestách a obciach a prispieť k rozvoju a kultivovaniu životného štýlu a kultúrnemu rozvoju čo najširších vrstiev nášho obyvateľstva.


B. Priebeh súťaže


Kategorizácia účastníkov súťaže:


Súťaž je trojstupňová, realizuje sa na úrovni regionálnej, krajskej a celoštátnej (regionálne, krajské a celoštátne kolo súťaže). Môžu sa jej zúčastniť občania Slovenskej republiky – neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov – jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov v SR so svojimi výtvarnými prácami, resp. kolekciou výtvarných prác. Odporúča sa predložiť porote maximálne 5 výtvarných prác od jedného autora.
Výtvarné práce do základného regionálneho stupňa súťaže prihlasujú autori podľa miesta svojho bydliska (trvalého, výnimočne prechodného – napr. podľa  mesta, v ktorom súťažiaci autor v súčasnosti študuje alebo pracuje).


Súťažné kategórie:


Kategória A:
autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania (nie sú študentmi ani absolventmi stredných ani vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním).
Kategória B: autori vo veku od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním (študenti a absolventi stredných výtvarných škôl, študenti a absolventi vysokých škôl s výtvarným a výtvarno-pedagogickým zameraním, s výnimkou absolventov VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí).
Kategória A1: autori vo veku nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania (nie sú študentmi ani absolventmi stredných ani vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním).
Kategória B1: autori vo veku nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním (študenti a absolventi stredných výtvarných škôl, študenti a absolventi vysokých škôl s výtvarným a výtvarno-pedagogickým zameraním, s výnimkou absolventov VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí).
Kategória C: insitná tvorba, autori nad 15 rokov bez výtvarného vzdelania – výtvarne neškolení autori špecifického výtvarného prejavu.


Organizácia a riadenie súťaže:

 1. Súťaž je postupová. Organizuje sa na troch úrovniach – okresné/regionálne, krajské a celoštátne stupne súťaže.
 2. Štruktúra podujatia na všetkých troch úrovniach pozostáva z vyhodnotenia jednotlivých kôl súťaže, prezentácie jej výsledkov – vernisáže a výstavy, a zo vzdelávacej časti, t.j.  odborného (hodnotiaceho a rozborového) seminára.
 3. Regionálne kolá súťaže realizujú okresné/regionálne kultúrno-osvetové zariadenia. Krajské kolá realizujú vybrané regionálne a krajské kultúrno-osvetové zariadenia v spolupráci s inými krajskými zariadeniami rezortov kultúry a s čiastočným odborno-metodickým zástojom Národného osvetového centra. Odborným garantom celoštátneho kola je Národné osvetové centrum.
 4. Organizačným garantom je vybraná inštitúcia alebo subjekt, ktorého projekt bude podporený z prostriedkov dotačného systému MK SR na základe výsledkov komisie.
 5. Každý autor prihlasuje svoje práce do základného okresného/resp. regionálneho stupňa súťaže a to podľa svojho bydliska (trvalého alebo prechodného), prípadne podľa mesta, v ktorom súťažiaci autor v súčasnosti študuje alebo pracuje.
 6. Okresné/resp. regionálne a krajské kolá súťaže organizačne a finančne zabezpečujú jednotlivé regionálne kultúrno-osvetové zariadenia, ktoré vyhlasujú termíny a organizačné podmienky súťaže na úrovni regiónov a krajov. Ak sa v niektorom regióne neuskutoční základné kolo súťaže, môže autor zaslať svoje práce do inej regionálnej súťaže, príslušného kraja, do ktorého patrí podľa miesta svojho bydliska.
 7. Realizáciou krajských kôl súťaže poveruje príslušný úrad vyššieho územného celku vybrané okresné/ resp. regionálne kultúrno-osvetové zariadenie. V roku 2012 sú hlavnými usporiadateľmi krajských kôl súťaže Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom a Krajské osvetové stredisko v Košiciach.
 8. V Bratislavskom samosprávnom kraji sa organizuje 1. stupeň súťaže ojedinele, napr. v Stupave – Stupavský salón (okres Malacky),  preto autori môžu zaslať svoje súťažné práce aj priamo do krajského kola súťaže usporiadateľovi súťaže – Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21.
 9. V ďalších krajoch SR majú zo základných kôl súťaže právo na postup do krajského kola súťaže výtvarné práce iba na základe návrhu okresných/resp. regionálnych odborných porôt. Výber prác na celoštátnu súťaž Výtvarné spektrum  2012 z krajských súťaží  je úlohou krajských odborných porôt.
 10. Odbornú porotu celoštátneho kola súťaže vymenuje generálny riaditeľ Národného osvetového centra z členov Poradného zboru NOC pre výtvarnú tvorbu a ďalších odborníkov – teoretikov a profesionálnych výtvarných umelcov.
 11. Celoštátna porota posúdi umeleckú úroveň výtvarných prác, ktoré postúpili do celoštátneho kola súťaže z krajských súťaží, a navrhne odbornému garantovi súťaže – Národnému osvetovému centru udelenie cien a čestných uznaní vo všetkých súťažných kategóriách. Zároveň vyberie kolekciu diel pre celoštátnu výstavu Výtvarné spektrum 2012.


Podmienky účasti v súťaži:

 1. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.).
 2. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií.
 3. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci, občania Slovenskej republiky od 15 rokov (v roku 2012 dosiahnu vek 15 rokov). Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného zamerania – VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí.
 4. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2011 až 2012, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.
 5. Autori z regiónov, kde sa neuskutoční nižšie kolo súťaže, môžu svoje výtvarné práce zaslať prostredníctvom príslušného regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia (podľa miesta svojho bydliska) do regionálneho (základného) stupňa súťaže v inom regióne svojho kraja.
 6. O zaradení tvorcov a ich prác do súťažnej časti celoštátneho kola podujatia rozhodujú jednotlivé krajské poroty formou protokolov zo zasadnutia krajskej poroty.
 7. Do celoštátneho kola súťaže postupujú výtvarné práce z ôsmich krajských súťaží, ktoré organizátori nominujú formou protokolu na návrh krajských odborných porôt. Vyhlasovateľ súťaže určí maximálny počet výtvarných diel z jednotlivých krajských súťaží, ktoré môžu postúpiť do celoštátneho kola súťaže.


Práva a povinnosti súťažiacich:

 1. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube výtvarného diela čitateľne označiť všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, zaradenie do súťažnej kategórie, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia. Práce, ktoré nebudú spĺňať potrebné požiadavky, budú zo súťaže vyradené.
 2. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím podpisom.
 3. Všetky výtvarné práce, ktoré postúpia do celoštátneho kola, musia byť adjustované (pasparta, rám a pod.), na zadnej strane (plastika na spodnej strane) označené identifikačnými štítkami s predtlačou na tieto údaje: meno a vek autora, kategória, názov diela a výtvarná technika, presná adresa trvalého bydliska autora, okres a sídlo organizátora regionálneho kola súťaže.
 4. Pre účasť v krajskom a  celoštátnom kole je optimálny počet 3 – 5 prác od jedného autora.
 5. Ocenené a vystavené práce môže organizátor so súhlasom autora použiť na propagáciu podujatia a to bez nároku na honorár.
 6. Každý autor má právo byť včas informovaný o výsledkoch súťaže. Autor prác, prijatých do jednotlivých kôl súťaže, má nárok získať bezplatne jeden výtlačok katalógu z príslušného kola súťaže.
 7. Výsledky celoštátneho kola budú zverejnené do 14 dní od rozhodnutia celoštátnej poroty na internetovej stránke www.nocka.sk.


Spôsob hodnotenia:

Výtvarné práce, prihlásené do nižších kôl súťaže, hodnotia odborné poroty – minimálne 3 členné, vymenované príslušnými regionálnymi osvetovými strediskami a vyššími územnými celkami. Členmi poroty sú odborníci z radov výtvarných umelcov a pedagógov odborných škôl, členovia Poradného zboru NOC pre výtvarnú tvorbu.  Poroty celoštátneho kola súťaže  navrhuje a vymenúva Národné osvetové centrum.
Členovia poroty súťaže vyhotovia zápis (protokol) z rokovania. V ňom navrhnú hlavnému usporiadateľovi súťaže udelenie hlavnej ceny, ďalších cien a čestných uznaní. Regionálne a krajské poroty zároveň určia, ktoré výtvarné  práce budú tvoriť obsah  výstavy z regionálnej/ resp. krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby a vyberú kolekciu výtvarných diel súťažiacich autorov na postup do vyššieho kola súťaže.


Finančné zabezpečenie súťaže:


Okresné/regionálne a krajské kolá súťaže a výstavy vybraných diel, vydanie pozvánok a katalógov z výstav, finančne zabezpečujú príslušné okresné/regionálne osvetové strediská a vyššie územné celky zo svojho rozpočtu a z dotačného systému Ministerstva kultúry SR. Celoštátne kolo tejto postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2012 bude financované z dotačného systému MK SR na rok 2012, z rozpočtu Národného osvetového centra, hlavného organizátora, spoluorganizátorov, z príspevkov partnerov podujatia a sponzorov.


C. Regionálne kolá súťaže

Základné (okresné/regionálne) kolá súťaže sa uskutočnia vo všetkých krajoch SR (okrem Bratislavského samosprávneho kraja) – a to pod názvom Výtvarné spektrum (Levice, Komárno, Trenčín, Považská Bystrica, Dolný Kubín, Martin, Prešov, Humenné), ďalej  pod názvom Trnavská paleta, Výtvarná Senica, Galantská paleta, Výtvarný Vranov, Jarný salón (v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Žiari nad Hronom), AMA Prievidza.
Termín realizácie regionálnych kôl súťaže a výstav: január – apríl 2012


D. Krajské stupne súťaže a prehliadky

Termín krajských kôl súťaže: apríl – jún 2012
Termín realizácie krajských výstav zo súťaže: apríl – jún 2012
Termín ukončenia výberu a zaslania prihlášok na celoštátnu súťaž: od 1. júna do 1. júla 2012
Termín doručenia výtvarných prác na celoštátne kolo súťaže: do 1. júla 2012

Usporiadatelia, termíny:
Banskobystrický samosprávny kraj
Hlavný organizátor: Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici
Uzávierka súťaže: 15. 5. 2012
Zasadnutie poroty: máj
Vernisáž: 4. 6. 2012
Termín výstavy: 4. 6. – 1. 7. 2012
Miesto konania výstavy: Banská Bystrica, Múzeum SNP
Kontakt:
Mgr. Miroslav Zaťko, Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná ulica 35, 975 25 Banská Bystrica,
tel.: 048/412 52 06, fax: 048/412 51 22, e-mail: zatko@sosbb.sk, web-stránka: www.sosbb.sk

Bratislavský samosprávny kraj
Hlavný organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Uzávierka súťaže: 17. 4. 2012
Zasadnutie poroty: apríl
Vernisáž: 10. 5. 2012
Termín výstavy: 10. 5. – 20. 5. 2012
Miesto konania výstavy: Bratislava, Výstavná sieň Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská ul. 21
Kontakt:
Soňa Kozáková, Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
tel.: 0905 77 79 68, tel./fax: 033 643 34 89, e-mail: kozakova@moska.sk

Košický samosprávny kraj
Hlavný organizátor: Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja
Uzávierka súťaže: 16. 4. 2012
Zasadnutie poroty: apríl
Vernisáž: 16. 5. 2012
Termín výstavy: 16. 5 – 8. 6. 2012
Miesto konania výstavy: Košice, Galéria KC KSK
Kontakt:
Mgr. Helga Tomondyová, Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja, Strojárenská 3
040 01 Košice, tel: 055/72 99 607, fax: 055/6227 552, e-mail: osvetake@osvetake.sk

Nitriansky samosprávny kraj
Hlavný organizátor: Krajské osvetové stredisko v Nitre
Termín uzávierky: 20. 3. 2012
Vernisáž: 20. 4. 2012
Termín výstavy: 20. 4. – 11. 5. 2012
Miesto konania výstavy: Nitra, Výstavná sála Krajského osvetového strediska
Kontakt:
Mgr. Zdenka Smrečková, Krajské osvetové stredisko, Fatranská ul. 3, 949 01 Nitra
tel. 037/653 15 45, 0911 540 018, e-mail: zdenka.smreckova@kosnr.sk

Prešovský samosprávny kraj

Hlavný organizátor: Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom
Uzávierka súťaže: 30. 4. 2012
Zasadnutie poroty: 4. 5. 2012
Vernisáž a seminár: 25. 5. 2012
Termín výstavy: 25. 5. – 25. 6. 2012
Miesto konania výstavy: Humenné, Výstavná sieň Vihorlatského osvetového strediska
Kontakt:
Mgr. Mária Mišková, Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom, Sokolovská ul. 11, 066 01 Humenné,
tel. 057/775 22 62, e-mail: osveta.he@stonline.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
Hlavný organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Uzávierka súťaže: 18. 5. 2012
Zasadnutie poroty: 31. 5. 2012
Vernisáž a seminár: 6. 7. 2012
Termín výstavy: 6. 7. – 5. 8. 2012
Miesto konania: Trenčín, Art centrum synagóga
Kontakt:
Mgr. Janka Masárová, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín,
tel.: 032/6555 323, e-mail: janka.masarova@tnos.tsk.sk

Trnavský samosprávny kraj
Hlavný organizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede
Uzávierka súťaže: marec 2012
Zasadnutie poroty: marec 2012
Vernisáž: 20. apríl 2012
Termín výstavy: 20. apríl – 15. máj 2012
Miesto konania výstavy: Žitnoostrovské múzeum, Múzejná 2, Dunajská Streda
Kontakt:
Gabriela Borosová, Žitnoostrovské osvetové stredisko, Biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda,
tel: 031/ 552 27 62, fax: 031/ 552 47 92, e-mail: borosova.gabriela@zupa-tt.sk

Žilinský samosprávny kraj
Hlavný organizátor: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
Uzávierka súťaže: 30. 4. a 2. 5. 2012
Zasadnutie poroty: 4. 5. 2012
Vernisáž a seminár: 18. 5. 2012
Termín výstavy: 18. 5. – 24. 6. 2012
Miesto konania výstavy: Čadca, Kysucké múzeum
Kontakt:
Emília Jašurková, Kysucké osvetové stredisko, Moyzesova 50, 022 01 Čadca 1
tel. 041/4331250, e-mail: milka.jasurkova@vuczilina.sk


E. Celoštátna súťaž a prehliadka Výtvarné spektrum 2012
49. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum, Bratislava, z poverenia Ministerstva kultúry SR
Odborný garant: Národné osvetové centrum
Realizátor a organizačný garant: vybraná inštitúcia alebo subjekt, ktorého projekt bude podporený z prostriedkov dotačného systému MK SR na základe výsledkov komisie

Termíny:
Termín doručenia výtvarných prác: do 1. 7. 2012
Termín celoštátneho kola súťaže – zasadnutie poroty: 17. – 18. 7. 2012
Termín vernisáže výstavy celoštátneho kola súťaže: 7. 9. 2012
Termín ukončenia výstavy: 7. októbra 2012
Termín vernisáže odborného seminára – 7. a 8. 9. 2012
Termín ukončenia výstavy: 30. 9. 2012
Termín vrátenie prác z celoštátnej súťaže autorom: 1. 11. 2012

Miesto doručenia súťažných diel:
Poštová adresa vybranej inštitúcie alebo subjektu, ktorého projekt bude podporený z prostriedkov dotačného systému MK SR na základe výsledkov komisie

Miesto konania celoštátneho stupňa súťaže a  výstavy Výtvarné spektrum 2012:
Inštitúcia alebo subjekt, ktorého si vyberie organizačný garant a ktorý spĺňa priestorové, materiálne, personálne a technické požiadavky potrebné pre usporiadanie celoštátneho kola súťaže a výstavy Výtvarné spektrum

Program:
Program podujatia bude pozostávať z vernisáže výstav výtvarných prác jednotlivých súťažných kategórií A, B, A1, B1, C, zo slávnostnej časti – kultúrneho programu, spojeného s odovzdávaním cien a čestných uznaní, zo vzdelávacej časti – odborného seminára.

Hodnotenie a ocenenia v súťaži:

 1. O výbere výtvarných prác, ktoré postúpia do celoštátneho stupňa súťaže Výtvarné spektrum 2012 rozhodnú organizátori jednotlivých ôsmich krajských kôl súťaže a to na základe odporúčania krajských odborných porôt.
 2. Právo na postup majú v prvom rade tie výtvarné práce, ktoré získali ceny a čestné uznania v krajskom kole súťaže, ako i ostatné práce, ktoré porota na postup odporučí.
 3. Práce v celoštátnom kole vyhodnotí odborná porota (5 členná), ktorú bude menovať generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave.
 4. Celoštátna porota rozhodne o výbere autorov a ich  výtvarných prác na celoštátnu výstavu pod názvom Výtvarné spektrum 2012 a odporučí vyhlasovateľovi súťaže NOC udelenie ocenení najlepším autorom.
 5. Porota môže navrhnúť usporiadateľovi súťaže aj udelenie hlavnej ceny súťaže za mimoriadny umelecký prínos.
 6. Informácie o výsledkoch celoštátneho kola postupovej súťaže budú zverejnené v katalógu z celoštátnej výstavy Výtvarné spektrum 2012 a na internetovej stránke Národného osvetového centra. O termíne vernisáže  celoštátnej výstavy Výtvarné spektrum 2012 budú všetci ocenení a vystavujúci autori informovaní na web stránke Národného osvetového centra, e-mailom, prípadne pozvánkou s organizačnými pokynmi.


Finančné zabezpečenie:
Hlavní organizátori/usporiadatelia, dotačný  systém MK SR, Národné osvetové centrum,
vybraná inštitúcia alebo subjekt, ktorého projekt bude podporený z prostriedkov dotačného systému MK SR na základe výsledkov komisie, ďalší spoluorganizátori a sponzori.

Záverečné ustanovenia:
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo publikovania reprodukcií výtvarných diel  pri propagácii a dokumentácii podujatia a neprofesionálnej výtvarnej tvorby bez nároku autorov na honorár (aj v elektronickej podobe na internetovej stránke Národného osvetového centra). Toto ustanovenie sa týka aj použitia reprodukcií na tlačoviny k celoštátnej výstave (pozvánku, katalóg, diplomy, čestné uznania). Každé iné použitie reprodukcie výtvarného diela bude konzultované s autorom.

Kontakt:
Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12,
812 34 Bratislava 1
Mgr. Markéta Ježíková, tel. 02/20471246
e-mail: vytvarne.spektrum@gmail.com; web-stránka: www.nocka.sk

propozície Výtvarného spektra 2012 (pre tlač) propozície Výtvarného spektra 2012 (pre tlač) [170 kB]