Preskočiť na obsah

Závery z Výtvarného spektra 2008

45. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2008  aj v tomto roku poskytol priestor pre prezentáciu širokej členskej základne neprofesionálnych výtvarníkov v SR. Do súťaže sa zapojil veľký počet známych a osvedčených amatérskych výtvarníkov, pre ktorých Výtvarné spektrum poskytuje jedinečný priestor pre prezentáciu svojich najnovších výtvarných prác. Okrem nich sa každoročne na Výtvarnom spektre objavujú nové výrazné talenty, ktoré sú oživením tejto súťaže. Význam Výtvarného spektra je najmä v jeho pravidelnosti, dlhoročnej tradícii, dôvere výtvarníkov – vďaka kvalitnej organizácii, vysokej úrovni výstavných priestorov, odbornosti členov odborných porôt a lektorov rozborových seminárov, kvalitnej propagácii súťaže, pozvánok (ojedinele aj  katalógov z vernisáží a výstav) dlhoročnej  vzájomnú konfrontáciu ich tvorby vo  všetkých výtvarných disciplínach – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe. V tomto ročníku súťaže sa zapojil  aj dostatočný počet mladých tvorcov, najmä zo stredných umeleckých škôl (napr. zo Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave postúpilo do celoštátneho kola 5 študentov).
Súťaž bola kvalitatívne veľmi vyrovnaná, všetky výtvarné diela, vystavené v Humennom, dosahujú vysokú výtvarnú úroveň a svedčia o tom, že oblasť neprofesionálneho výtvarného umenia, prezentovaného v rámci Výtvarného spektra má tradične dobrú a stabilizovanú úroveň. Zárukou kvalitného výberu a postupu boli odborné poroty, ktoré na všetkých troch  stupňoch zaručovali vysokú úroveň vystavovaných a ocenených výtvarných diel.  Vyzdvihnúť treba aj organizačnú stránku súťaže, ktorú mali na starosti kultúrno-osvetové zariadenia. Ku kvalitnému priebehu celoštátnej súťaže prispelo, že sa dodržali termíny regionálnych a krajských súťaží, a tak nebola narušená postupnosť súťaže. Žiaľ, pomalý priebeh prác na rekonštrukcii Vihorlatského múzea v Humennom spôsobili nemalé starosti organizátorom celoštátnej výstavy a prinútili ich posunúť termín až na záver roka.
Kladom podujatia Výtvarné spektrum je  rozvíjanie spolupráce ROS  s profesionálnymi výtvarnými umelcami a teoretikmi, ktorí v rámci VS viacero rokov spolupracujú ako členovia poroty a lektori . V tomto ročníku treba vysoko vyzdvihnúť prácu konkrétnych výtvarníkov a teoretikov z oblasti profesionálov – PhDr. Bohumila Bachratého, CSc., PhDr. Jána Bartku, Mgr.art. Jaroslava Drotára, akad.mal. Stanislava Lajdu, doc. PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD., Ing. Michala Bartku, akad.mal. Pavla Mušku, akad.sochára Jaroslava Gaňu, akad.mal. Daniela Salaia, doc. Milana Rašlu a ďalších).
Celoštátnu výstavu VS v Humennom  možno v súčasnosti považovať za najrozsiahlejšiu prezentáciu výsledkov veľkej skupiny amatérskych výtvarných umelcov v SR, ktorí sa pravidelne stretávajú „na pôde“ kultúrno-osvetových zariadení. V roku 2008 celoštátnu výstavu navštívilo približne 150 amatérskych výtvarníkov, odborných pracovníkov ROZ v SR, treba podotknúť, že hlavne z východného Slovenska. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch účasť návštevníkov zo Západného Slovenska bola ojedinelá a vzácna. Na druhej strane treba vyzdvihnúť veľmi dobrú spoluprácu všetkých domácich spoluusporiadateľov podujatia, konkrétne Mestského úradu a Obvodného úradu v Humennom ako aj Vyššieho územného celku v Prešove. Medzi úspechy podujatia patrí záujem zástupcov spoluorganizátorov o návštevu tohto celoštátneho podujatia. Slávnostnej vernisáže sa aj tentoraz zúčastnili zástupcovia všetkých spoluusporiadateľov, predseda Prípravného výboru Ing. Ján Duplák a všetci členovia Prípravného výboru VS 2008 ako aj  ďalší významný hostia tohto regiónu.
Záverom treba vyzdvihnúť skutočnosť, že Výtvarné spektrum už od čias svojho vzniku a etablovania sa medzi celoslovenské súťaže záujmovej umeleckej činnosti významne a nezastupiteľne  podporuje a stimuluje  rozvoj výtvarnej tvorivosti  mladej, strednej a staršej generácie slovenských amatérskych výtvarníkov. Poskytuje im priestor pre vzájomnú inšpiráciu, spoluprácu, združovanie sa na základe spoločných záujmov a talentu. Podľa výskumu NOC je medzi našimi obyvateľmi stále ešte najmenší záujem popri opere práve o výtvarné umenie. Nikto nepochybuje o výtvarnej talentovanosti a tvorivosti nášho národa. Rozvoju veľkého množstva výtvarných činností a aktivít nášho obyvateľstva sa úspešne venujú aj naše kultúrno-osvetové zariadenia, či už ide o  organizovanie výtvarných krúžkov, kurzov, tvorivých dielní až po organizovanie zaujímavých výstav amatérskych, ale i profesionálnych umelcov, výmenných a putovných výstav výtvarných diel, ako aj o usporiadanie organizačne náročných celoslovenských súťaží. Jednou z  takýchto súťažných, ale i prezentačných podujatí je práve Výtvarné spektrum. Budúcnosť Výtvarného spektra treba vidieť v zanietenej a úspešnej práci vedúcich i odborných pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení, ktorí sa príprave a organizácii súťaže Výtvarné spektrum venujú s plným nasadením a nadšením.
Markéta Ježíková

Sprievodné podujatie

Pôvodne plánované sprievodné podujatie – výstava výtvarných diel Jozefa Chrenu (nar.1948) sa z nedostatku výstavných priestorov kvôli rekonštrukcii Vihorlatského múzea v Humennom zmenila na výstavku diel tohto jubilujúceho autora, oceneného Poctou generálneho riaditeľa NOC. Výstavka bola  krátkodobo (počas podujatia) nainštalovaná v MsKS v Humennom. K nahliadnutiu bol aj nový katalóg diel J. Chrenu. Jozef Chrena žije a tvorí vo Vysokej pri Morave. Ďalším jubilujúcim a oceneným autorom bol Albert Šmihula (nar.1938). Poctu generálneho riaditeľa NOC si odniesol za výrazný prínos a aktívnu činnosť v oblasti neprofesionálneho umenia. Albert Šmihula žije a pôsobí v Betliari, okres Rožňava. Obaja ocenení autori sa podujatia v Humennom osobne zúčastnili, čo dodalo celoštátnemu stretnutiu slovenských amatérskych výtvarníkov význam a prestíž.

Vzdelávacia časť – hodnotiaci a rozborový seminár

Lektormi boli PhDr. Ján Bartko (predseda poroty celoštátneho kola súťaže) a Mgr. art. Jaroslav Drotár (člen poroty).
Účastníkmi seminára boli ocenení a vystavujúci autori (16 výtvarníkov), odborní pracovníci ROS (6 pracovníkov), NOC (2 pracovníci). Celkovo sa seminára zúčastnilo 24 osôb, z toho len 6 odborných pracovníkov pre výtv.umenie Obohatením odborného seminára v rámci VS 2008 bolo premietanie v priestoroch Vihorlatského múzea DVD (videozáznamov) z predchádzajúcich deviatich ročníkov Výtvarného spektra, ktoré sa doteraz uskutočnili v Humennom.

Program celoštátneho kola súťaže

(vernisáže a seminára)

28. 11. 2008 - piatok
12.00 - 13.00  Vihorlatské osvetové stredisko - prezentácia účastníkov, vyplňovanie požadovaných podkladov pre vyplatenie cestovných nákladov,
13.00 - 14.30  slávnostná vernisáž 45. ročníka celoštátneho kola súťaže VS 2008, príhovory, odovzdávanie cien a čestných uznaní, vyznamenaní pri životnom jubileu, prehliadka súťažnej kolekcie v kategórii insitná tvorba, občerstvenie,
14.30 - 15.30  Vihorlatské múzeum - prehliadka súťažnej kolekcie autorov nad 25 rokov a projekcia DVD z uplynulých deviatich ročníkov Spektra v Humennom (záznamy Humenskej televízie),
15.30 - 16.00 Mestské kultúrne stredisko, prehliadka súťažnej expozície mladých autorov 15 - 25 rokov,
16.00 - 18.45 Odborný seminár s členmi poroty a účastníkmi vo výstavnom priestore s prácami mladých autorov

29. 11. 2008 - sobota
9.00 - 13.00 Odborný seminár s členmi poroty a účastníkmi v priestoroch s výstavnou kolekciou autorov nad 25 rokov (Vihorlatské múzeum) a insitnou tvorbou (Vihorlatské osvetové stredisko) a vyhodnotenie podujatia, záver (Vihorlatské osvetové stredisko)

Prezentačná časť – vernisáž a výstava

Z dôvodov rekonštrukcie Vihorlatského múzea v Humennom, ktoré bolo v predchádzajúcich deviatich ročníkoch miestom realizácie slávnostnej vernisáže a výstavy celoštátneho kola súťaže sa VS nepodarilo uskutočniť v pôvodne plánovanom termíne (v septembri), ale až o dva mesiace neskôr - v dňoch 28. a 29. novembra 2008.
Súčasťou slávnostnej vernisáže bol koncert a divadelné predstavenie súborov záujmovej umeleckej činnosti Prešovského kraja, v ktorom účinkovalo až 35 prevažne mladých ľudí. Hlavným bodom programu vernisáže však bolo slávnostné odovzdávanie cien a čestných uznaní oceneným autorom 45. ročníka celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum 2008.
Riaditeľka KAUT NOC Mgr. Alena Štefková odovzdala dvom jubilujúcim výtvarníkom Alberovi Šmihulovi (nar.1938) a Jozefovi Chrenovi (nar.1948) pri príležitosti ich životného jubilea vyznamenanie Pocta generálneho riaditeľa NOC PhDr. Jána Tazberíka, CSc.

Výsledky celoštátneho kola súťaže

výtvarníci Prešovského kraja:
získali 5 cien
Daniel Bobaľa v kat. A,
Vladimír Šipoš
v kat. A1,
Vladimíra Vajsová
v kat. B – Cena primátora mesta Humenné,
Iveta Drzewiecka
v kat. B1 – Cena vedúcej odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja
Michal Sirík v kat. C – Cena prednostu Obvodného výboru Humenné
5 čestných uznaní
Marian Kusík v kat. A1,
Tomáš Olijár
a Jakub Jenčo v kat. B,
Ján Šoltés
v kat. B1 a
Peter Granec v kat. A

výtvarníci Košického kraja
získali 5 cien
Kristína Záthurecká v kat. A1,
Dušan Šoltz
v kat. B1,
Ján Kováč a Zuzana Uhrinová-Hegyessyová v kat. B1 a
Miroslava Rybárová
v kat. C – Cena riaditeľa Vihorlatského múzea v Humennom2 čestné uznania
Jana Zatvarnická v kat. B a
Tibor Gurin
v kat. C, 

výtvarníci  Žilinského kraja
2 ceny
Ján Bátorek v kat. A,
Ján Špuler
v kat. C
3 čestné uznania
Erika Svrčková
Štefan Valica v kat. A
Pavol Bebjak
v kat. A1

výtvarníci Nitrianskeho kraja
cena
Jarmila Krajčáková – v kat. A
2 čestné uznania
Pavol Bebjak - v kat. A1
Tomáš Vrbičan - v kat. B

výtvarníci Banskobystrického kraja
cena
Ján Pupala - v kat. C

výtvarníci Trenčianskeho kraja
cena
Juraj Jaroš – v kat. A1. 

Bez ocenenia zostali autori Bratislavského a Trnavského kraja.
Hlavnú cenu (v súlade propozíciami súťaže) v tomto roku odborná porota sa rozhodla neudeliť.

Celoštátne kolo súťaže

Hlavnými organizátormi celoštátneho kola Výtvarného spektra boli Národné osvetové centrum a Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom.
Spoluusporiadateľmi Prešovský samosprávny kraj, Mesto Humenné, Obvodný úrad v Humennom, Vihorlatské múzeum v Humennom, Mestské kultúrne stredisko v Humennom, Miestny odbor Matice slovenskej v Humennom,Vihorlatské múzeum v Humennom, Mestský dom kultúry v Humennom.

Záštita nad podujatím: primátor mesta Humenné – MUDr. Vladimír Kostilník.

Podujatie podporila finančným príspevkom Tatra banka.

Súťažná časť - V Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom sa sústreďovali výtvarné práce z krajských súťaží VS 2008 do celoštátneho kola. Celkový počet prevzatých prác bol dovedna 457 výtvarných diel od 226 autorov.
Najväčší počet prác prišiel z Košického kraja (138 od 62 autorov) a Prešovského kraja (91 od 53 autorov).
Oproti zastúpeniu z ostatných krajov počet zaslaných prác z týchto dvoch krajov výrazne prevýšil počet prác, s ktorými sa celoštátneho kola zúčastnilo ostatných 6 krajov - najmenej z Bratislavského (22 prác od 14 autorov) a Banskobystrického kraja (22 od 15 autorov).

Regionálne a krajské súťaže

Súťaž Výtvarné spektrum 2008 bola trojstupňová a postupová. Na všetkých troch úrovniach (regionálne, krajské a celoštátne kolo súťaže) sa v rámci Výtvarného spektra uskutočnil: výber výtvarných diel pre výstavu, vyhodnotenie výtvarných prác, prezentácia výsledkov súťaže – slávnostná vernisáž a výstava  a rozborový seminár.
Regionálne súťaže Výtvarného spektra realizovali regionálne osvetové strediská. Krajské kolá uskutočnili vybrané regionálne a krajské osvetové strediská: 
MOS v Modre,
ŽOS v Dunajskej Strede,
KOS v Nitre,
TOS v Trenčíne,
SOS v Banskej Bystrici, KKS v Čadci,
VOS v Humennom a KOS v Košiciach
v spolupráci s príslušnými samosprávnymi krajmi (Bratislavským, Trnavským, Trenčianskym, Nitrianskym, Banskobystrickým, Žilinským, Prešovským a Košickým), ale aj galériami, múzeami, spolkom architektov atď.
Fotogaléria Výtvarného spektra 2008

Odborná porota 45. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov v dňoch 25. a 26. 6. 2008 počas hodnotenia výtvarných prác v Mestskom dome kultúry v Humennom.