Preskočiť na obsah

Výtvarné spektrum

Katalóg Výtvarného spektra 2008 Katalóg Výtvarného spektra 2008 [62 MB]

Z vyhodnotenia Výtvarného spektra 2008...

45. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2008 vyhlásilo aj v uplynulom roku Národné osvetové centrum z poverenia MK SR ako jednoročnú postupovú súťaž. Poslaním súťaže bolo podporovať tvorbu amatérskych výtvarníkov v SR (nad 15 rokov)  vo všetkých výtvarných žánrov, umožniť im vzájomnú konfrontáciu ich výtvarných prác v regionálnom i celoslovenskom kontexte a získať prehľad o celkovej úrovni tejto oblasti záujmovej umeleckej činnosti. Súťaž opäť nebola žánrovo ani tematicky vymedzená. 45. ročník súťaže Výtvarné spektrum sa uskutočnil tak ako v minulom roku v piatich kategóriách:
Kategória A – autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania
Kategória B – autori vo veku od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním
Kategória A1 – autori nad 15 rokov bez výtvarného vzdelania
Kategória B1 – autori nad 15 rokov s výtvarným vzdelaním
Kategória C – Insitná tvorba (bez ohľadu na vek)

Súťaž bola vypísaná vo všetkých výtvarných disciplínach – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe i v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.)
O postupe najlepších výtvarných prác do celoštátneho kola súťaže, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28. a 29. novembra 2008 v Humennom,  rozhodli členovia poroty (pod vedením PhDr. Jána Bartku, výtvarného umelca a vysokoškolského pedagóga) na základe postupu z okresných  a krajských kôl súťaží Výtvarného spektra. Zasadnutie odbornej poroty celoštátneho kola súťaže VS sa uskutočnilo v Mestskom dome kultúry v Humennom v dňoch 25. a 26. júna 2008. Porota posúdila 457 výtvarných prác od 226 autorov, ktoré boli do celoštátneho kola zaradené na základe výberu z krajských súťaží. Uskutočnila výber 228 prác od 149 autorov pre celoštátnu výstavu v Humennom a navrhla udeliť 15 cien a 13 čestných uznaní.
regionálne a krajské súťaže
celoštátne kolo súťaže
výsledky celoštátneho kola súťaže
prezentačná časť – vernisáž a výstava
program celoštátneho kola súťaže
sprievodné podujatie
vzdelávacia časť – hodnotiaci a rozborový seminár

Záverom treba vyzdvihnúť skutočnosť, že Výtvarné spektrum už od čias svojho vzniku a etablovania sa medzi celoslovenské súťaže záujmovej umeleckej činnosti významne a nezastupiteľne  podporuje a stimuluje  rozvoj výtvarnej tvorivosti  mladej, strednej a staršej generácie slovenských amatérskych výtvarníkov. Poskytuje im priestor pre vzájomnú inšpiráciu, spoluprácu, združovanie sa na základe spoločných záujmov a talentu. Podľa výskumu NOC je medzi našimi obyvateľmi stále ešte najmenší záujem práve o výtvarné umenie. Týka sa to však iba pasívneho – študijného, záujmu našich obyvateľov o túto oblasť umenia. Nikto nepochybuje o výtvarnej talentovanosti a tvorivosti nášho národa. Rozvoju veľkého množstva výtvarných činností a aktivít nášho obyvateľstva sa úspešne venujú aj naše kultúrno-osvetové zariadenia, či už ide o  organizovanie výtvarných krúžkov, kurzov, tvorivých dielní až po organizovanie zaujímavých výstav amatérskych, ale i profesionálnych umelcov, výmenných a putovných výstav výtvarných diel, ako aj o usporiadanie organizačne náročných celoslovenských súťaží. Jednou z  takýchto súťažných, ale i prezentačných podujatí je práve Výtvarné spektrum. Budúcnosť Výtvarného spektra treba vidieť v zanietenej a úspešnej práci vedúcich i odborných pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení, ktorí sa príprave a organizácii súťaže Výtvarné spektrum venujú s plným nasadením a nadšením. viac

Skončilo Výtvarné spektrum 2008

45. ročník výstavy z Celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum sa skončil.  viac 

vyhodnotenie Výtvarného spektra 2008
zoznam vystavovaných prác v rámci 45. ročníka celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum 2008
výsledky - zoznam ocenených autorov

Oznam:
Národné osvetové centrum a Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom upozorňujú všetkých vystavujúcich autorov a odborných pracovníkov krajských ROS, že výtvarné práce si môžu vyzdvihnúť do konca januára 2009 v Humennom – v Galérii mesta Humenné – (je to budova v parku za budovou Mestského kultúrneho strediska). Predtým je však potrebné, skontaktovať sa s pánom Jánom Hromom, pracovníkom MsKS v Humennom, na Gorkého ul. 1, telefón 057/775 55 48, alebo mobil: 09070442066 a dohodnúť si presný termín stretnutia a odovzdania výtvarných prác.

Výtvarné spektrum 2008

/uploads/69/2a/692a24c3c6e152b1f5822cc0f986857b/VS-2008.jpg
Pozývame Vás na 45. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2008. Slávnostná vernisáž celoštátnej výstavy sa uskutoční dňa 28. novembra 2008 (piatok) o 13.00 hod. vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom – na Sokolovskej ul. 11. (v  divadelnej sále).

Fotogaléria Výtvarného spektra 2008

Odborná porota 45. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov v dňoch 25. a 26. 6. 2008 počas hodnotenia výtvarných prác v Mestskom dome kultúry v Humennom.


Propozície Výtvarné spektrum 2008

Národné osvetové centrum vyhlasuje z poverenia Ministerstva kultúry SR 45. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2008.
propozície Výtvarné spektrum 2008

Výtvarné spektrum 2008

/uploads/d2/3d/d23d474890062dc4aefb79c161c4dc80/vytv-spektrum2008.jpg

V dňoch 25. a 26. júna 2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom uskutočnil výber výtvarných prác na celoštátnu výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2008. Z krajských súťaží tohto známeho podujatia, ktoré sa už desať rokov spája s mestom Humenné, postúpilo dovedna 457 výtvarných prác od 226 autorov.

Odborná porota v zložení
PhDr. Ján Bartko, predseda,
Mgr. Irena Kertésová,
akad. mal. Stano Lajda,
Mgr. art. Jaroslav Drotár
a Mgr. Markéta Ježíková, tajomníčka
,
vybrala 228 výtvarných prác od 149 autorov, ktoré sa budú prezentovať na celoštátnej výstave vo výstavných priestoroch mesta Humenné.

Pôvodný termín výstavy
od 26. 9. do 30.11. 2008 bol posunutý na 28. a 29. november 2008 - dôvodom presunutia podujatia na neskorší termín bola neukončená rekonštrukcia Vihorlatského múzea v Humennom.

Členovia poroty ďalej navrhli zo súťažných prác oceniť 28 autorov – a to 15 vecnými cenami a 13 čestnými uznaniami. Ceny do súťaže venovali Tatra banka a organizátori celoštátnej súťaže – Národné osvetové centrum, Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom, Vihorlatské múzeum v Humennom, Mesto Humenné, Mestské kultúrne stredisko,  oddelenie kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja a Miestny odbor Matice slovenskej v Humennom.


Ako konštatovali členovia poroty, úroveň zúčastnených prác bola opäť na vysokej výtvarnej úrovni. V tvorbe neprofesionálnych umelcov sa aj v súčasnom období zachováva široká štýlová rozvrstvenosť – od realistického cez štylizované a od expresívneho až po abstraktné. Stále však zotrváva určitá asymetria v záujme o jednotlivé výtvarné disciplíny. Už tradične najväčšiemu záujmu sa teší maľba, menej už kresba, grafika a priestorové vyjadrenie. Podľa viacročného predsedu poroty  Výtvarného spektra v Humennom - PhDr. Jána Bartku: „pokračuje aj nenápadná premena insitného výtvarného prejavu. Spolu so staršími autormi odchádza typické vyjadrenie, založené na čistote a pôvodnosti zážitku, často krát zamerané retrospektívne. Nová generácia insitných tvorcov hľadá širšie spektrum námetov k svojej tvorbe.“

Vyzdvihnúť treba aj profesionalitu všetkých organizátorov okresných a krajských súťaží Výtvarného spektra, ktorých úspešný priebeh bol dôležitým krokom pre prípravu  záverečnej -  celoštátnej vernisáže výstavy, ktorá bude vrcholiť onedlho práve v Humennom. Súčasťou podujatia bude aj celoslovenský odborný seminár pre odborných pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení a neprofesionálnych výtvarníkov, ktorých diela budú vystavené v rámci celoštátnej výstavy Výtvarného spektra v Humennom.

Mgr. Markéta Ježíková,
Národné osvetové centrumZoznam vystavovaných prác v rámci 45. ročníka celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum 2008
Zoznam ocenených autorov
Fotogaléria – odborná porota v priestoroch mestského kultúrneho strediska v Humennom počas hodnotenia kolekcie výtvarných diel, zaslaných do celoštátnej súťaže

 

záväzná prihláška (pre tlač)
pozvánka
pozvánka odborným pracovníkom ROS na Výtvarné spektrum 2008
záväzná prihláška odborným pracovníkom ROS na Výtvarné spektrum 2008 (pre tlač)

45. ročník Výtvarného spektra v Humennom sa blíži

V dňoch 25. a 26. júna 2008 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom uskutočnil výber výtvarných prác na celoštátnu výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2008. Celoštátna výstava bude vo Vihorlatskom múzeum a Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom od 26. septembra 2008 do 31. októbra 2008.
viac...

Propozície Výtvarné spektrum 2008

/uploads/00/ac/00ac584dae857cc047cce8fe7f677109/Logo_NOC.jpg

P r o p o z í c i e

jubilejného 45. ročníka celoštátnej postupovej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby

 

Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže
je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum


Odborným garantom
celoštátnej postupovej súťaže a celoštátneho kola podujatia Výtvarné spektrum 2008 (vyhodnotenie súťaže, prezentácia výsledkov na celoštátnej výstave, rozborový seminár) je Národné osvetové centrum, ústav amatérskej umeleckej tvorby

Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej výstavy Výtvarné spektrum 2008 je Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom

Spoluusporiadateľmi celoštátneho kola Výtvarného spektra 2008
(vyhodnotenie, prezentácia výsledkov, sprievodné podujatia) sú:
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom, Vihorlatské múzeum v Humennom,
Mestské kultúrne stredisko v Humennom, Prešovský samosprávny kraj , Mesto Humenné,
Obvodný úrad v Humennom, Klub priateľov kultúry v Humennom, Miestny odbor Matice slovenskej v Humennom
 
Základná charakteristika a poslanie súťaže:
Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby s jednoročnou periodicitou. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Poslaním tohto podujatia je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku v celej jej žánrovej rozmanitosti, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov v regionálnom i v celoštátnom kontexte, získavať prehľad o celkovej úrovni tejto tvorby za konkrétne obdobie a využívať túto platformu na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov. Podchytením a zapojením mladých talentovaných jedincov do aktivít v oblasti amatérskej umeleckej tvorby sa táto súťaž stáva jednou z účinných foriem prevencie voči drogovým závislostiam či iným prejavom sociálnej patológie, ktorými je najviac ohrozená práve mladá generácia. V neposlednom rade si toto podujatie kladie za cieľ prispieť ku kultivovaniu životného štýlu a kultúrnemu rozvoju čo najširších vrstiev nášho obyvateľstva.

Organizačné zabezpečenie podujatia:
Štruktúra podujatia na všetkých troch úrovniach pozostáva z vyhodnotenia jednotlivých kôl súťaže, prezentácie jej výsledkov a vzdelávacej časti. Regionálne kolá súťaže realizujú regionálne osvetové strediská. Krajské kolá realizujú vybrané regionálne a krajské osvetové strediská v spolupráci s inými krajskými zariadeniami rezortov kultúry s čiastočným odborno-metodickým zástojom Národného osvetového centra. Okrem odbornej garancie je v jeho pôsobnosti vyhodnotenie súťaže, a vzdelávacia časť podujatia na celoštátnej úrovni, ako aj  odborná spolupráca na príprave prezentácie výsledkov súťaže na celoštátnej výstave v Humennom, ktoré je už niekoľko rokov jej usporiadateľom.

 
Priebeh podujatia

 
KRAJSKÉ KOLÁ: termín ukončenia do 20. 6. 2008

Usporiadatelia a termíny uzávierok: (termíny roku 2008 budú priebežne doplnené) 
Banskobystrický kraj:
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici,  
Bratislavský kraj:  
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre,  
Košický  kraj:   
Krajské osvetové stredisko v Košiciach,
Nitriansky kraj:   
Krajské osvetové stredisko v Nitre,
Prešovský kraj:   
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom,
Trenčiansky kraj:  
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne,
Trnavský kraj:   
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede,
Žilinský kraj:   
Kysucké osvetové stredisko v Čadci,

Finančné zabezpečenie:
usporiadatelia,
Ministerstvo kultúry SR


CELOŠTÁTNE KOLO
Usporiadatelia: 
Národné osvetové centrum, ústav amatérskej umeleckej tvorby
(vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže, hodnotiaci a rozborový seminár)
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom (celoštátna výstava)
Spolupráca:  
Vihorlatské múzeum v Humennom, Mestské kultúrne stredisko v Humennom,
Prešovský samosprávny kraj, Mesto Humenné, Obvodný úrad v Humennom,
Klub priateľov kultúry v Humennom, Miestny odbor Matice slovenskej v Humennom
Finančné zabezpečenie:  
Národné osvetové centrum, Ministerstva kultúry SR,
všetky spolupracujúce subjekty v Humennom, sponzori

SÚŤAŽNÁ ČASŤ:
termín uzávierky celoštátneho kola je 20. jún 2008
sústreďovanie prác z krajských kôl do celoštátneho kola
Termín a miesto: 16. - 20. júna 2008, Mestské kultúrne stredisko v Humennom 
vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže odbornou porotou
Termín a miesto: 25. – 26. júna 2008, Mestské kultúrne stredisko v Humennom  
PREZENTAČNÁ ČASŤ
vernisáž, výstava
Termín a miesto: 26. septembra 2008 (výstava potrvá do 31. októbra 2008)
Vihorlatské múzeum a Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom,
Mestské kultúrne stredisko v Humennom
vrátenie prác po ukončení výstavy
Termín a miesto: 
10. – 21. novembra 2008,
Mestské kultúrne stredisko v Humennom

VZDELÁVACIA ČASŤ
hodnotiaci a rozborový seminár
Termín a miesto: 
26. – 27. septembra 2008,
Vihorlatské múzeum v Humennom,
Mestské kultúrne stredisko v Humennom
 

Podmienky účasti v súťaži:
1. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe,
plastike, úžitkovej tvorbe i v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam
akčného umenia, land-artu a pod.; kvalitný, väčšieho formátu).

2. Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného designu, diplomové
a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií.

3. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci zo Slovenskej republiky a mladí autori,
ktorí v roku 2008 dosiahnu vek 15 rokov. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom.

4. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce realizované v rokoch 2007 a 2008.

5. Všetky výtvarné práce, ktoré postúpia do celoštátneho kola musia byť adjustované
(pasparta, rám a pod.), na zadnej strane (plastika na spodnej strane) označené identifikačnými štítkami s predtlačou na tieto údaje: meno a vek autora, kategória, názov diela a výtvarná technika, presná adresa trvalého bydliska autora a sídlo organizátora regionálneho kola súťaže.

6. Prihlášky do celoštátneho kola súťaže musia byť dôsledne a čitateľne vyplnené.

7. Práce autorov, ktorí nedodržia všetky podmienky propozícií, môžu byť zo súťaže vyradené!

Súťažné kategórie:
Kategória A:
autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania (nie sú študentmi
ani absolventmi stredných ani vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním)
Kategória B: autori vo veku od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním
(študenti a absolventi stredných výtvarných škôl, študenti a absolventi vysokých škôl s výtvarným
a výtvarno-pedagogickým zameraním, s výnimkou absolventov VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí.)
Kategória A1: autori vo veku nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania (nie sú študentmi
ani absolventmi stredných ani vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním)
Kategória B1: autori vo veku nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním
(študenti a absolventi stredných výtvarných škôl, študenti a absolventi vysokých škôl s výtvarným
a výtvarno-pedagogickým zameraním, s výnimkou absolventov VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí.)
Kategória C: insitná tvorba (bez ohľadu na vek)

Vyhodnotenie súťaže:
O výbere výtvarných prác postupujúcich do celoštátneho kola rozhodnú organizátori krajských kôl súťaže na základe odporúčania odbornej poroty (3 – 5 členov). Právo na postup majú výtvarné práce, ktoré získali ceny a čestné uznania, ako i ostatné práce, ktoré porota na postup odporučí. Pre účasť  v celoštátnom kole je optimálny  počet 3 - 5 prác od jedného autora.
Práce v celoštátnom kole vyhodnotí odborná porota (do 5 členov) menovaná generálnym riaditeľom Národného osvetového centra. Porota rozhodne o výbere výtvarných prác na celoštátnu výstavu a odporučí udelenie ocenení najlepším autorom. Ocenenia môže navrhnúť nasledovne: 3 ceny bez určenia poradia a 3 čestné uznania v každej kategórii; Hlavnú cenu súťaže za mimoriadny umelecký prínos.  Navrhnúť môže aj iné rozdelenie ocenení (vyplývajúce z rôznej kvality a úrovne prác v jednotlivých kategóriách), alebo niektorú z cien vôbec nenavrhnúť.
 
Výsledky súťaže:
Informácie o výsledkoch celoštátneho kola súťaže budú zverejnené v katalógu výstavy a na internetovej stránke Národného osvetového centra. Autori budú o výsledkoch písomne vyrozumení.
 
Záverečné ustanovenia:
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo publikovania reprodukcií výtvarných diel  pri propagácii a dokumentácii podujatia a neprofesionálnej výtvarnej tvorby ako takej bez nároku autorov na honorár (aj v elektronickej podobe na internetovej stránke Národného osvetového centra). Toto ustanovenie sa týka aj použitia reprodukcií na tlačoviny k celoštátnej výstave (pozvánku, katalóg, diplomy, čestné uznania). Každé iné použitie reprodukcie výtvarného diela bude konzultované s autorom.

Informácie:
Národné osvetové centrum, ústav amatérskej umeleckej tvorby, Nám. SNP 12,  812 34 Bratislava 1,
Eleonóra Pastorová, tel. 0918 716 062, e-mail:
pastorova@nocka.sk, www.nocka.sk/uaut

Vihorlatské osvetové stredisko, Sokolovská 11, 066 01 Humenné 1,
Mgr. Mária Mišková, tel. 057/775 22 62, e-mail:
osveta.he@stonline.sk

Mestské kultúrne stredisko, Gorkého 1, 066 01  Humenné 1
Ján Hromo, tel. 057/775 07 41, 057/775 55 48, e-mail:
sekretariat.msks@henet.sk

Výtvarné práce vybraté na celoštátnu výstavu Výtvarného spektra 2008

Zoznam výtvarných prác v kategórii A

Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania

Bátorek Ján, Čadca
On a Ja (kombinovaná technika)
Samotná (kombinovaná technika)
Mistake (kombinovaná technika)

Bobaľa Daniel, Humnné
Koníky (pálená hlina)

Briatková Lenka, Bojnice
Kone v zhone (akvarel)
Večerná ilúzia (kombinovaná technika)

Doničová Emília, Košice
Cibuľa (linoryt)

Drobňák Maroš, Hudcovce, okr. Humenné
Uhol pohľadu (kombinovaná technika)

Gnipová Anežka, Humenné
Pretechnizovaný človek (kombinovaná technika)

Granec Peter, Bardejov
Život na inej planéte (olej)

Jančo Karol, Jelenec, okr. Nitra
Mária Szederová (gvaš)
Bez názvu

Kaščáková Zuzana, Prešov
Na streche (kombinovaná technika)
Fragment II (akryl)

Kmec Miroslav, Prešov
Občianska vojna v Španielsku I (kombinovaná technika)
Občianska vojna v Španielsku (kombinovaná technika)

Kralčáková Jarmila, Preseľany, okr. Nitra
Bez názvu (tempera)

Krč Tomáš, Brezová pod Bradlom, okr. Trenčín
Parížske uličky I (ceruzka)

Madleňáková Andrea, Komárno
Vnútorný svet (akvarel)

Markovičová Veronika, Trenčín
Mater (kombinovaná technika)

Matečná Martina, Trenčín
Katedrála I (linoryt)
Katedrála III (linoryt)

Miklóšová Dominika, Levice  
Úzkosť (maľba)

Mikloško Rastislav, Svinia, okr. Prešov
Šaman (drevo)

Miškovič Martin, Humenné
Pulp fiction I (kombinovaná technika)

Minx Vladimír, Senica
Pohľad z Lipovca (tempera)

Račko Valentín, Humenné
Strach (kombinovaná technika)
Horší? (počítačová tlač)
AHA (počítačová tlač)

Savkanič Tomáš, Humenné
Fénix (batika)

Staňo Ladislav, ml., Valaliky, okr. Košice
Venuša II (kameň)

Šišková Terézia, Levice
Sen (kresba ceruzkou)

Tatraj Peter, Košice
Starý most (linoryt)

Tkáčová Gabriela, Humenné
Navždy spolu (kombinovaná technika)

Vida Matej, Trnava
Únik do neznáma (olej)

Propozície Výtvarné spektrum 2008

/uploads/45/8a/458a0cdd143f0685ae7e8cfdfd357151/Logo_NOC.jpg

P r o p o z í c i e

jubilejného 45. ročníka celoštátnej postupovej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby

 

Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže
je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum


Odborným garantom
celoštátnej postupovej súťaže a celoštátneho kola podujatia Výtvarné spektrum 2008 (vyhodnotenie súťaže, prezentácia výsledkov na celoštátnej výstave, rozborový seminár) je Národné osvetové centrum, ústav amatérskej umeleckej tvorby

Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej výstavy Výtvarné spektrum 2008 je Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom

Spoluusporiadateľmi celoštátneho kola Výtvarného spektra 2008
(vyhodnotenie, prezentácia výsledkov, sprievodné podujatia) sú:
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom, Vihorlatské múzeum v Humennom,
Mestské kultúrne stredisko v Humennom, Prešovský samosprávny kraj , Mesto Humenné,
Obvodný úrad v Humennom, Klub priateľov kultúry v Humennom, Miestny odbor Matice slovenskej v Humennom
 
Základná charakteristika a poslanie súťaže:
Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby s jednoročnou periodicitou. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Poslaním tohto podujatia je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku v celej jej žánrovej rozmanitosti, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov v regionálnom i v celoštátnom kontexte, získavať prehľad o celkovej úrovni tejto tvorby za konkrétne obdobie a využívať túto platformu na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov. Podchytením a zapojením mladých talentovaných jedincov do aktivít v oblasti amatérskej umeleckej tvorby sa táto súťaž stáva jednou z účinných foriem prevencie voči drogovým závislostiam či iným prejavom sociálnej patológie, ktorými je najviac ohrozená práve mladá generácia. V neposlednom rade si toto podujatie kladie za cieľ prispieť ku kultivovaniu životného štýlu a kultúrnemu rozvoju čo najširších vrstiev nášho obyvateľstva.

Organizačné zabezpečenie podujatia:
Štruktúra podujatia na všetkých troch úrovniach pozostáva z vyhodnotenia jednotlivých kôl súťaže, prezentácie jej výsledkov a vzdelávacej časti. Regionálne kolá súťaže realizujú regionálne osvetové strediská. Krajské kolá realizujú vybrané regionálne a krajské osvetové strediská v spolupráci s inými krajskými zariadeniami rezortov kultúry s čiastočným odborno-metodickým zástojom Národného osvetového centra. Okrem odbornej garancie je v jeho pôsobnosti vyhodnotenie súťaže, a vzdelávacia časť podujatia na celoštátnej úrovni, ako aj  odborná spolupráca na príprave prezentácie výsledkov súťaže na celoštátnej výstave v Humennom, ktoré je už niekoľko rokov jej usporiadateľom.

 
Priebeh podujatia

 
KRAJSKÉ KOLÁ: termín ukončenia do 20. 6. 2008

Usporiadatelia a termíny uzávierok: (termíny roku 2008 budú priebežne doplnené) 
Banskobystrický kraj:
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici,  
Bratislavský kraj:  
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre,  
Košický  kraj:   
Krajské osvetové stredisko v Košiciach,
Nitriansky kraj:   
Krajské osvetové stredisko v Nitre,
Prešovský kraj:   
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom,
Trenčiansky kraj:  
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne,
Trnavský kraj:   
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede,
Žilinský kraj:   
Kysucké osvetové stredisko v Čadci,

Finančné zabezpečenie:
usporiadatelia,
Ministerstvo kultúry SR


CELOŠTÁTNE KOLO
Usporiadatelia: 
Národné osvetové centrum, ústav amatérskej umeleckej tvorby
(vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže, hodnotiaci a rozborový seminár)
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom (celoštátna výstava)
Spolupráca:  
Vihorlatské múzeum v Humennom, Mestské kultúrne stredisko v Humennom,
Prešovský samosprávny kraj, Mesto Humenné, Obvodný úrad v Humennom,
Klub priateľov kultúry v Humennom, Miestny odbor Matice slovenskej v Humennom
Finančné zabezpečenie:  
Národné osvetové centrum, Ministerstva kultúry SR,
všetky spolupracujúce subjekty v Humennom, sponzori

SÚŤAŽNÁ ČASŤ:
termín uzávierky celoštátneho kola je 20. jún 2008
sústreďovanie prác z krajských kôl do celoštátneho kola
Termín a miesto: 16. - 20. júna 2008, Mestské kultúrne stredisko v Humennom 
vyhodnotenie celoštátneho kola súťaže odbornou porotou
Termín a miesto: 25. – 26. júna 2008, Mestské kultúrne stredisko v Humennom  
PREZENTAČNÁ ČASŤ
vernisáž, výstava
Termín a miesto: 26. septembra 2008 (výstava potrvá do 31. októbra 2008)
Vihorlatské múzeum a Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom,
Mestské kultúrne stredisko v Humennom
vrátenie prác po ukončení výstavy
Termín a miesto: 
10. – 21. novembra 2008,
Mestské kultúrne stredisko v Humennom

VZDELÁVACIA ČASŤ
hodnotiaci a rozborový seminár
Termín a miesto: 
26. – 27. septembra 2008,
Vihorlatské múzeum v Humennom,
Mestské kultúrne stredisko v Humennom
 

Podmienky účasti v súťaži:
1. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe,
plastike, úžitkovej tvorbe i v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam
akčného umenia, land-artu a pod.; kvalitný, väčšieho formátu).

2. Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného designu, diplomové
a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií.

3. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci zo Slovenskej republiky a mladí autori,
ktorí v roku 2008 dosiahnu vek 15 rokov. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom.

4. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce realizované v rokoch 2007 a 2008.

5. Všetky výtvarné práce, ktoré postúpia do celoštátneho kola musia byť adjustované
(pasparta, rám a pod.), na zadnej strane (plastika na spodnej strane) označené identifikačnými štítkami s predtlačou na tieto údaje: meno a vek autora, kategória, názov diela a výtvarná technika, presná adresa trvalého bydliska autora a sídlo organizátora regionálneho kola súťaže.

6. Prihlášky do celoštátneho kola súťaže musia byť dôsledne a čitateľne vyplnené.

7. Práce autorov, ktorí nedodržia všetky podmienky propozícií, môžu byť zo súťaže vyradené!

Súťažné kategórie:
Kategória A:
autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania (nie sú študentmi
ani absolventmi stredných ani vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním)
Kategória B: autori vo veku od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním
(študenti a absolventi stredných výtvarných škôl, študenti a absolventi vysokých škôl s výtvarným
a výtvarno-pedagogickým zameraním, s výnimkou absolventov VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí.)
Kategória A1: autori vo veku nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania (nie sú študentmi
ani absolventmi stredných ani vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním)
Kategória B1: autori vo veku nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním
(študenti a absolventi stredných výtvarných škôl, študenti a absolventi vysokých škôl s výtvarným
a výtvarno-pedagogickým zameraním, s výnimkou absolventov VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí.)
Kategória C: insitná tvorba (bez ohľadu na vek)

Vyhodnotenie súťaže:
O výbere výtvarných prác postupujúcich do celoštátneho kola rozhodnú organizátori krajských kôl súťaže na základe odporúčania odbornej poroty (3 – 5 členov). Právo na postup majú výtvarné práce, ktoré získali ceny a čestné uznania, ako i ostatné práce, ktoré porota na postup odporučí. Pre účasť  v celoštátnom kole je optimálny  počet 3 - 5 prác od jedného autora.
Práce v celoštátnom kole vyhodnotí odborná porota (do 5 členov) menovaná generálnym riaditeľom Národného osvetového centra. Porota rozhodne o výbere výtvarných prác na celoštátnu výstavu a odporučí udelenie ocenení najlepším autorom. Ocenenia môže navrhnúť nasledovne: 3 ceny bez určenia poradia a 3 čestné uznania v každej kategórii; Hlavnú cenu súťaže za mimoriadny umelecký prínos.  Navrhnúť môže aj iné rozdelenie ocenení (vyplývajúce z rôznej kvality a úrovne prác v jednotlivých kategóriách), alebo niektorú z cien vôbec nenavrhnúť.
 
Výsledky súťaže:
Informácie o výsledkoch celoštátneho kola súťaže budú zverejnené v katalógu výstavy a na internetovej stránke Národného osvetového centra. Autori budú o výsledkoch písomne vyrozumení.
 
Záverečné ustanovenia:
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo publikovania reprodukcií výtvarných diel  pri propagácii a dokumentácii podujatia a neprofesionálnej výtvarnej tvorby ako takej bez nároku autorov na honorár (aj v elektronickej podobe na internetovej stránke Národného osvetového centra). Toto ustanovenie sa týka aj použitia reprodukcií na tlačoviny k celoštátnej výstave (pozvánku, katalóg, diplomy, čestné uznania). Každé iné použitie reprodukcie výtvarného diela bude konzultované s autorom.

Informácie:
Národné osvetové centrum, kabinet amatérskej umeleckej tvorby, Nám. SNP 12,  812 34 Bratislava 1,
Markéta Ježíková, tel.
0918 716039, e-mail: jezikova@nocka.sk, www.nocka.sk/uaut

Vihorlatské osvetové stredisko, Sokolovská 11, 066 01 Humenné 1,
Mgr. Mária Mišková, tel. 057/775 22 62, e-mail:
osveta.he@stonline.sk

Mestské kultúrne stredisko, Gorkého 1, 066 01  Humenné 1
Ján Hromo, tel. 057/775 07 41, 057/775 55 48, e-mail:
sekretariat.msks@henet.sk

Zoznam výtvarných prác v kategórii B1

Kategória B1: autori vo veku nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním

Bandurčin Milan, Košice
V prístave (lode) (tuš)


Brtko Jozef, Horná Ves, ROS Žiar n/Hronom

Staré a nové (olej)


Drzewiecka Iveta, Bzenov, okr. Prešov

Môj najdrahší priateľ (olej)

Rómeo a Júlia (olej)


Dutko Igor, Spišské Tomášovce, okr. Spišská Nová Ves

Dojmy z ľudí sú len dojmy (olej)


Gőndőčová Alžbeta, Topoľčany

Pod dáždnikom (PC grafika)

Nekonečný most (PC grafika)


Grega Martin, Bardejov

Metamorfóza (akryl)


Hanudeľ Marek, Prešov

Torzo (kombinovaná technika)


Huňadyová Denisa, Lúčnica nad Žitavou, okr. Levice

Kristína (kombinovaná technika)

Neznáme dvojice (Priatelia) (kombinovaná technika)


Kováč Ján, Sobrance Kráľovský Chlmec

Pieta (olej)

Maska (olej)

Na koni (olej)


Lorenzová Eva, Ing.arch., Košice

Poštová ulica (akryl olej)

Letné posedenie (akryl, olej)


Magyar Martin, Mgr., Sečovce, okr. Trebišov

Bajpas (tuš)

Ica (tuš)


Mikloš Daniel, Prešov

Chrobák (kov)


Svetlík Jaroslav,  Dubnica n/V, okr. Trenčín

Láskanie (linoryt)


Ševčík Michal, Poprad

Doba mediálna – Obyčajný večer (tempera)


Šoltés Ján, Bardejov

Kúzelník (olej)


Uhrinová Hegyessyová Zuzana, Mgr., Košice

Pianissimo (suchá ihla)

Fadesa (olej)

Zoznam výtvarných prác v kategórii A1

Kategória A1: autori vo veku nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania

Anovčin Jozef, Radošovce – Vieska, okr.Senica

Jarný breh (pastel)

Balková Ľudmila, Martin

Kalamárky
(olej)
Zrúcaniny (olej)
Maky nad vodou (olej)

Barczi Daniel, Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
3234

Bebjak Pavol, Nitr. Hrnčiarovce, KOS Nitra
Navštívenie (kombinovaná technika)

Čečotka Štefan, Ing.,  Čadca
Plody jesene (akryl)
Ulica kostolná (akryl)

Fonos Peter, Trebišov
Gotická kúria v Partizánskom (ceruzka)

Grünwaldová-Kaduková Jana, Mgr., Nižný Žipov, okr. Trebišov
Po žatve (suchý pastel)

Halajová Margaréta, Banská Bytrica
Za plotom (akryl)
Torzo (akryl)

Halás Jozef, Gbely, okr. Senica
Poznanie (olej)

Hladký Tibor, Nová Dubnica, okr. Trenčín
Tí druhí (kombinovaná technika)

Horňáková Jana, Trenčín
Polianka (olej)
Cesta do Kálnice (olej)

Chaloupka Tomáš, Pozdišovce, okr. Michalovce
Vonná lampa I (keramika)
Vonná lampa II (keramika)
Vonná lampa III (keramika)

Chilý Dušan, Trenčín
Kysuca v zime (olej)

Ivanová Mária, Komárno
Portrét muža (pastel)

Kánássyová Darina, Košice
Dedinka v údolí (maľba na hodváb)

Kinder Miroslav, Brodské
Na ceste domov (kombinovaná technika)
Šolumetka (olej)

Kočiš Anton, Stropkov
Moje svedomie XIV (kombinovaná technika)

Krehel Karol, Košice
Chalupy (akryl)

Kusík Marián, Humenné
Vtáčí deň (kombinovaná technika)
Bratislava ako tak...  (kombinovaná technika)

Marcinov Milan, Hažlín, okr. Bardejov
Hradby (suchý pastel)

Mihaľko Milan ml., Humenné

Obrázok o vlastnom slove (akryl)

Mikoláš Milan, Liptovský Mikuláš
Hora (drevená plastika)
Súhvezdie (drevená plastika)

Milko Marek, Štítnik, okr. Rožňava
Talianska dovolenka (pero)

Mráz Jozef, Ing., Žiar n/Hronom
Katka (kovová plastika)

Nagy Zoltán, Malé Trakany, okr. Kráľovský Chlmec
Viktória (akvarel)
Tavirózsa (akvarel)

Nehrebeczká Vesna, Košice
Jeseň (akryl)

Nehrebeczký Kazimír, Košice
Kvety (suchý pastel)
Ulica II (ceruzka)

Novosádek Vladimír, Bratislava
Hazard (kresba)
Dedova chodba (kresba)

Olejár Martin, Ing., Košice
Stromy v krajine (akryl)

Pančuška Juraj, Jasenie, okr. Banská Bystrica
Plastové fľaše (gvaš pastel)

Práznovský Jozef, Žilina
Druhá tvár nádeje (akryl)

Salay Jaroslav, Holíč, okr. Senica
Brodské – pri kostole (akryl)

Scholtz Dušan, Košice
Traja kamaráti (olej)
Ľudia z kostola (olej)
Projektil malého námestia (olej)

Svrčková Erika, Bytča, okr. Žilina
Bez názvu I (kombinovaná technika)
Bez názvu II   (kombinovaná technika)
Bez názvu III (kombinovaná technika)

Szedélyová Ľudmila, MUDr., in memoriam Zvolen
Syn II (olej)

Sýkorová Veronika, Nitra
Kohút (kombinovaná technika)

Šipoš Vladimír, Stará Ľubovňa
Kartári (akryl)
Útek do Egypta (akryl)
Šak daj love a ja ešte zahram (akryl)

Temkovitzová Annamária, Prešov
Moja krajina (kombinovaná technika)

Uher Jozef, RNDr., Bratislava
Samotár (Pocta L. N. Tolstojovi) (sadra)

Uličná Ľubica, Liptovský Peter, Liptovský Mikuláš
Kým ťa mám II (batika – kom. textil)

Valica Štefan, Strečno, okr. Žilina
Katedrála II (olej)

Volk Viliam, Ľubotín, okr. Stará Ľubovňa
Mestská scenéria II (olej)

Vrábel Jozef Ing., Podvysoká, okr. Čadca

Staré kozy (akryl)
Zuberec (akvarel)

Záthurecká Kristína, Nižný Klátov, okr. Košice

Šaľena ja bula... (akryl)
Kvety vo vlasoch (akryl)
Spiaca baza (kombinovaná technika)

Žoldák František, Poprad
Swingová melódia (akvarel)
Disco karneval (akvarel)

Zoznam výtvarných prác v kategórii C

Kategória C: insitná tvorba

Babenský Ján, Hlinné, okr. Vranov n/Topľou
Bač
a s ovečkou (drevo)
Vartáš (drevo)

Balasházy Imrich, Margecany, okr. Spišská Nová Ve
s
Žena (drevo)

Rozjímanie

Barát Juraj, Nitra
Euroskeptik (olej)

Boggerová Anna, Teplička nad Váhom, okr. Žilina

Matka (olej)


Brijáková Anna, Lučenec

Keď mama sedela pod rozkvitnutou jabloňou (olej)


Budzák Anton, Poprad

Cyprián (drevo)


Daniš Miroslav, Horné Obdokovce, okr. Topoľčany

Modré hlavy (tempera)


Džavoronok Ján, Stropkov

Starec (drevo)


Gavula Andrej, Čabiny, okr. Humenné

Drotár (drevo)

Pastier (drevo)


Gurin Tibor, Spišská Nová Ves

Hospodin na siedmy deň (plastika – kameň)

Čingov (plastika – kameň)

Svätý Rastislav (plastika – kameň)

Prebudený boh Jarovít (plastika – kameň)


Hnáta Dušan, Horné Obdokovce, okr. Topoľčany

Slncový kôň (tempera)


Jankovská Anna, Bratislava

Prala som ja na potôčku, prala som... (tempera)

Ej, takú mi zahraj (tempera)


Jónás Attila, Blažov, okr. Dunajská Streda

Žitnoostrovská krajina (pastel, krieda, tuš)


Kostur Milan, Betliar, okr. Rožňava

Dvor (olej)


Ľupták Juraj, Michalovce

Vlkolínec (Pod Sidorovom) (olej)

Anjel so zlomeným krídlom (olej)

Tu som sa narodil (môj rodný dom) (olej)


Mirek Zoltán, Košice

Hlavatý (drevo)

Zeman (drevo)

Nosatý (drevo)

Nedorost Ján, Trenčín

Smútočný obrad (olej)

Polnočné zjavenie (olej)


Novák Bohumil, Humené

Popolvár (kombinovaná technika)

Dobrý strelec (kombinovaná technika)


Oláh Tibor, Plešivec, okr. Rožňava

Krajina s vychádzajúcim slnkom (olej)


Palenčárová Magdaléna, Čečejovce, okr. Košice

Dedo (drevo)

Zaľúbení (drevo)


Potoma Miroslav, Stročín, okr. Svidník

Zátoka (olej)


Pupala Tibor, Lučenec

Mysliteľ (olej)

Čakanie na spoj (olej)


Ronďoš Ivan, Snina, okr. Humenné

Variácia II (drevo)


Rybárová Miroslava, Košice

Odchod (tempera)

Sníček (tempera)


Sirík Michal, Medzilaborce

Na váľkoch I (olej)

Na váľkoch II (olej)


Špuler Ján, Bobrov

Matka (drevená plastika)

Bez názvu (drevená plastika)

Dojička (drevená plastika)


Tóth Ondrej, Komárno

Starec (olej)


Vladár Miroslav, Martin

Noc letného slnovratu (olej)

Krajina menom sen (olej)

Keď prišlo k nám leto (olej)


Zemaníková Irena, Raková, okr. Čadca

Práca v jeseni (olej)

Služba u gazdu (olej)

Zoznam výtvarných prác v kategórii B

Kategória B: autori od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním

Baffy Oliver, Moldava nad Bodvou, okr. Košice
Náraz (akryl)


Belák Petr, Trenčín

Jedovaté prsty (lept)


Belišová Katarína, Bratislava

Kone (mezotinta)


Blažko Boris, Bratislava

Parazit (kombinovaná technika)


Csiba Imrich, Močenok, okr. Nitra

Vo vetre (kovaná oceľ)

Dvaja (kovaná oceľ)


Čanecký Andrej, Bratislava

Krum (linoryt)

Krum II (linoryt)


Čičvárová Gabriela, Svidník

Tukany (farebný linoryt)


Geršiová Monika, Žabokreky n/N, okr. Trenčín

Hlad (kresba)


Gmitterová Ivan, Dubov, okr. Trenčín

Za úsvitu (kombinovaná technika)

Zmráka sa ... (kombinovaná technika)

Hreha Martin, Hanušovce nad Topľou, okr. Vranov n/T
Kamže, kam... (olej)


Jaroš Juraj, Dubnica n/V., okr. Trenčín

Diagonála (olej)

Metafyzická krajina (olej)

Venuša (plastika)

Melanchólia (plastika)

Metafyzické zjavenie dámy s hranostajom (plastika)


Jenčo Jakub, Prešov

Šepot I (kombinovaná technika)

Šepot II (kombinovaná technika)

Šepot III (kombinovaná technika)


Kahan Martin, Bratislava

Sen (mäkký kryt)


Klimešová Ivana, Senica

Ilustrácia „Svet“ (lept)


Neuschlová Mária, Trenčín

Portrét (linoryt)


Olijár Tomáš, Vyšný Orlík, okr. Svidník

Autoportrét I (linoryt)

Oroszová Katarína, Stropkov

Starec a more (ofset)

Farebný svet II (ofset)


Pajkošová Ivana, Svidník

Šerchan I (farebný linoryt)


Pastirčák Daniel, Bratislava

Ex David Lynch (lept čiarkový)

Pavelková Nikoleta, Michalovce

Hlava (suchá ihla)


Račková Katarína, Humenné

Triumfálne gesto (akryl)

Sedláková Petra, Dvorany, okr. Nitra

Sused (maľba)

Bez názvu (kresba)

Bez názvu I (kombinovaná technika)


Scheryová Magdaléna, Soblahov, okr. Trenčín

Stopa I (linoryt)

Stopa II (linoryt)


Svobodová Ema,  Michalovce

Hoď po mňa okom (kombinovaná technika)


Šikulincová Dominika, Dubnica n/V., okr. Trenčín

Les (drevoryt)

Terenová Ema, Bratislava

Putovanie malého elfa (linoryt)


Ugróczy Augustín, Prievidza

Na ostrove sv. Františka (kresba)

Človek pohltený nenaplnenou túžbou (kresba)


Uráčiková Andrea, Dubnica n/V., okr. Trenčín

Bez názvu I (monotýpia)

Bez názvu II (monotýpia)


Vajsová Vladimíra, Humenné

V kocke I (kombinovaná technika)

V kocke II (kombinovaná technika)


Vlček Richard, Giraltovce, okr. Bardejov

Šachovnicové blues II (kombinovaná technika)

Šachovnicové blues III (kombinovaná technika)


Vrbičan Tomáš, Kovarca, okr. Nitra

Šašo v kúte (akryl, tempera)


Vredík Marián, Žihlava, okr. Veľký Krtíš

Strach (kombinovaná technika)


Zatvarnícká Jana, Michalovce
Vstávanie (akryl)

Výtvarné práce vybraté na celoštátnu výstavu

Výsledky Výtvarného spektra 2008

Vyhodnotenie 45. ročníka celoštátnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2008

Kategória A (autori 15 – 25 rokov bez výtvarného vzdelania):
Ceny:
Cena predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Humennom:
BOBAĽA Daniel, 15 rokov, Humenné
Koníky (pálená hlina)
(kraj Prešov)


BÁTOREK Ján, 19 r., Čadca
On a Ja (kombinovaná technika)
Samotná (kombinovaná technika)
Mistake (kombinovaná technika)

(kraj Žilina)

KRALČÁKOVÁ Jarmila, 25 r., Preseľany
Bez názvu (tempera)
(kraj Nitra)

Čestné uznanie:
GRANEC Peter, 20 r., Bardejov
Život na inej planéte (olej)
(kraj Prešov)

Kategória B (autori 15 – 25 rokov s výtvarným vzdelaním):
Ceny:
Cena riaditeľa Vihorlatského osvetového strediska v Humennom:
JAROŠ Juraj, 24 r., Dubnica nad Váhom
Diagonála (olej),
Metafyzická krajina (olej)
Venuša, Melanchólia, Metafyzické zjavenie dámy s hranostajom (plastika)
(kraj Trenčín)

Cena primátora mesta Humenné:
VAJSOVÁ Vladimíra, 20 r., Humenné
V kocke 1,2 (kombinovaná technika)
(kraj Prešov)

Čestné uznania:
OLIJÁR Tomáš, 22 r. Dubová
Autoportrét (linoryt)
(kraj Prešov)

VRBIČAN Tomáš, 24 r. Kovarca
Šašo v kúte (akryl, tempera)
(kraj Nitra)

JENČO Jakub, 17 r., Prešov
Šepot 1 – 3 (kombinovaná technika)
(kraj Prešov )

ZATVARNICKÁ Jana, 19 r., Michalovce
Vstávanie (akryl)
(kraj Košice )


Kategória A1 (nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania):
Ceny:
SCHOLTZ Dušan, 33 r., Košice
Traja kamaráti (olej)
Ľudia z kostola (olej)
Projektil malého námestia (olej)
(kraj Košice)

Cena riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Humennom:
ŠIPOŠ Vladimír, 45 r., Stará Ľubovňa
Kartári (akryl)
Útek do Egypta (akryl)
Šak daj love a ja ešte zahram (akryl)
(kraj Prešov)

ZÁTHURECKÁ Kristína, 32 r., Hýľov
Šalena ja bula (akryl)
Kvety vo vlasoch (akryl)
Spiaca baza (kombinovaná technika)
(kraj Košice)

Čestné uznania:
KUSÍK Marián, 50 r., Humenné
Vtáčí deň (kombinovaná technika)
Bratislava ako tak...  (kombinovaná technika)

BEBJAK Pavol, 42 r., Nitrianske Hrnčiarovce
Navštívenie (kombinovaná technika)
(kraj Nitra)

SVRČKOVÁ Erika, 26 r., Bytča
Bez názvu I.- III. (kombinovaná technika)
(kraj Žilina)

VALICA Štefan  41 r., Strečno
Katedrála II (olej)
(kraj Žilina)


Kategória B1 (autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním):
Ceny:
Cena vedúcej odboru kultúry Prešovského samosprávneho kraja:
DRZEWIECKA Iveta, 29 r., Janov
Môj najdrahší priateľ (olej)
Rómeo a Júlia (olej)
(kraj Prešov)

KOVÁČ Ján, 45 r., Sobrance
Maska (olej)
Na koni (olej)
(kraj Košice)

UHRÍNOVÁ – HEGESSYOVÁ Zuzana, 30 r., Košice
Pianissimo (suchá ihla)
(kraj Košice)

Čestné uznanie:
ŠOLTÉS Ján, 45 r., Bardejov
Kúzelník (olej)
(kraj Prešov)


Kategória C (insitná tvorba):
Ceny:
Cena predsedu Obvodného úradu v Humennom:
SIRÍK Michal, 86 r. Medzilaborce
Na váľkoch 1, 2 (olej)
(kraj Prešov)

PUPALA Tibor, 82 r., Lučenec
Mysliteľ (olej)
Čakanie na spoj (olej)
(kraj Banská Bystrica)

Cena riaditeľa Vihorlatského múzea v Humennom:
RYBÁROVÁ Miroslava, 32 r., Košice
Odchod (tempera)
Sníček (tempera)
(kraj Košice)

ŠPULER Ján, Bobrov
Matka (drevená plastika)
Bez názvu (drevená plastika)
Dojička (drevená plastika)
(kraj Žilina)

Čestné uznania:
GURIN Tibor,  75 r., Spišská Nová Ves
Hospodin na siedmy deň (plastika – kameň)
Čingov (plastika – kameň)
Svätý Rastislav (plastika – kameň)
Prebudený boh Jarovít (plastika – kameň)
(kraj Košice)

VLADÁR Miroslav, 57 r., Martin
Noc letného slnovratu (olej)
Krajina menom sen (olej)
Keď prišlo k nám leto (olej)
(kraj Žilina)

ZEMANÍKOVÁ Irena, 70 r., Raková
Práca v jeseni (olej)
Služba u gazdu (olej)
(kraj Žilina)

Program Výtvarného spektra 2008

Piatok 28. 11. 2008
(Vihorlatské osvetové stredisko, Sokolovská ul.11, Vihorlatské múzeum, Nám. Slobody 1, Mestské kultúrne stredisko, Gorkého 1)

12:00 hod.
Prezentácia účastníkov, organizačné pokyny
(Vihorlatské osvetové stredisko Sokolovská ul.11)

13:00 hod.
Slávnostné otvorenie vernisáže výtvarných diel 45. ročníka celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum 2008
Kultúrny program, vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ocenení, odovzdanie katalógov, spoločná prehliadka 1. časti výstavy
(Vihorlatské osvetové stredisko),
občerstvenie.
Prehliadka 2. časti výstavy
(Vihorlatské múzeum, Nám. Slobody 1)
Prehliadka 3. časti výstavy
(Mestské kultúrne stredisko, Gorkého 1)
Odborný seminár – rozbor vystavených výtvarných diel, diskusia, konzultácie zúčastnených autorov s lektormi

20:00 hod.
Ubytovanie účastníkov a večera


Sobota  29. 11. 2008
8:00 hod. – 9:00 hod
Raňajky

9:00 hod. – 13:00 h
Odborný  seminár (pokračovanie) –  rozbor výtvarných diel, diskusia a konzultácie zúčastnených autorov s lektormi
Záväzná prihláška na Výtvarné spektrum 2008 Záväzná prihláška na Výtvarné spektrum 2008 [62 kB] Pozvánka na Výtvarné spektrum 2008 Pozvánka na Výtvarné spektrum 2008 [618 kB] Pozvánka odborným pracovníkom ROS na Výtvarné spektrum 2008 Pozvánka odborným pracovníkom ROS na Výtvarné spektrum 2008 [124 kB] Záväzná prihláška odborných pracovníkov ROS na Výtvarné spektrum 2008 Záväzná prihláška odborných pracovníkov ROS na Výtvarné spektrum 2008 [62 kB]