Preskočiť na obsah

Výskum ekonomiky kultúry

Hlavným výstupom výskumu v oblasti ekonomiky kultúry sú publikácie:

2013
O. Novotný: Podpora kultúry z verejných rozpočtov územných jednotiek SR v novom tisícročí (prokultúrna orientácia a prokultúrna efektívnosť na 1 obyvateľa)
Vydalo NOC, ISBN 978-80-7121-344-4, počet strán 268

2012
O. Novotný: Dlhodobé vývojové trendy výdavkov na kultúru z verejných rozpočtov a zdrojov súkromných domácností v SR na prelome storočí (do roku 2010 vrátane)
Vydalo NOC, ISBN 978-80-7121-340-6, počet strán 174

2011
O. Novotný: Premeny v podpore kultúry z verejných zdrojov v členských krajinách Rady Európy na prelome storočí (s osobitným zreteľom na hodnotenie ich úrovne v porovnaní k SR)
Vydalo NOC, ISBN 978-80-7121-333-8, počet strán 226

2009
O. Novotný: Súkromné výdavky domácností na kultúru
Modelové súvislosti a ich multifaktorová analýza na príklade SR v rokoch 2000 - 2008
Vydalo NOC, ISBN 978-80-7121-311-6, počet strán 239

2008
O. Novotný: Nerovnosti lokálnych verejných zdrojov pre kultúru
Nerovnosti podpory kultúry z lokálnych verejných zdrojov a jej širšie ekonomické a kultúrnopolitické súvislosti v SR v porovnaní s členskými krajinami Rady Európy
Vydalo NOC, ISBN 978-80-7121-296-6, počet strán 231

2006
O. Novotný: Verejné výdavky na kultúru (komparatívna štúdia o globálnych a teritoriálnych parametroch a trendoch v SR a v členských krajinách Rady Európy).
Vydalo NOC, ISBN 80-7121-262-8, 161 strán


2004
O. Novotný: Lotérie a im podobné hry ako zdroj financovania kultúry v Európskych krajinách, USA a v Kanade (medzinárodná komparatívna štúdia).
Vydalo NOC, ISBN 80-7121-249-0, 87 strán

 

2003

O. Novotný: Podpora kultúry z verejných zdrojov (medzinárodná komparatívna štúdia s osobitným zreteľom na vybrané členské a kandidátske krajiny Európskej únie).

Vydalo NOC, ISBN 80-7121-235-0, 113 strán

 

2001

O. Novotný: Sponzorstvo a mecénstvo kultúry v trhovo rozvinutých a tranzitívnych ekonomikách (s osobitným zreteľom na ich daňovú stimuláciu).

Vydalo NOC, ISBN 80-7121-213-X, 125 strán

 

O. Novotný: Vybrané otázky systému financovania nehnuteľných kultúrnych pamiatok v európskych trhovo rozvinutých a tranzitívnych ekonomikách (komparatívna výskumná štúdia).

Vydalo NOC, ISBN 80-7121-214-8, 80 strán

 

1999

J. Přívara: Vývoj a súčasný stav systému verejného financovania kultúry v Slovenskej republike

Vydalo NOC, ISBN 80-7121-190-7, 53 strán

 

O. Novotný: Hlavné vývojové trendy a kľúčové charakteristiky systému financovania verejného sektora kultúry v trhovo orientovaných ekonomikách demokratickej Európy, USA a Kanady v 90. rokoch.

Vydalo NOC, ISBN 80-7121-189-3, 58 strán

 

Viac informácií o vydaných publikáciách poskytne výskumný tím
kontakt 

 

Výskum ekonomiky kultúry v NOC bol od svojho konštituovania v marci 1999 zaradený do osobitného útvaru generálneho riaditeľa, ako Útvar projektov výskumu ekonomiky kultúry, neskôr zaradený do „Ústavu výskumu kultúry a verejnej mienky"  -  dnes "Kultúrneho observatória Národného osvetového centra". Spolu s ostatnými výskumnými aktivitami realizovanými v NOC sa od svojho kreovania zameriaval na expertíznu činnosť pre potreby koncepčného rozvoja odvetvia kultúry na základe podnetov a priamych zadaní MK SR a jeho odborných útvarov.

Oblasť ekonomiky kultúry nebola dovtedy pokrytá žiadnou inštitúciou ani výskumným projektov v SR od roku 1991. MK SR od začiatku prejavovalo veľké pochopenie pre činnosť takéhoto tímu a uznanie pre jeho výstupy, ktoré mali podobu interných analýz a expertíz, z ktorých sa tie najvýznamnejšie neskôr transformovali do podoby publikácií vydaných NOC alebo v súčinnosti NOC s inými inštitúciami. (Pozri časť „Hlavné výstupy výskumu ekonomiky kultúry v publikáciách NOC" a časť textu „Ďalšie významné výstupy v iných publikáciách"). Z osobitne nepublikovaných výstupov, treba sa zmieniť najmä o celom komplexe materiálov súvisiacich v uvedených rokoch s transformáciou ekonomiky kultúry, osobitne v súvislosti s reformou verejných financií na jednej strane a verejnej správe na druhej strane.

Relevantnosť výstupov výskumného tímu kľúčovým spôsobom súvisí s jeho zakotvením do medzinárodných výskumných projektov a to od počiatku kreovania tohto tímu. NOC je garantom SR za práce (a výstupy) súvisiace s činnosťou Regionálneho strediska UNESCO pre financovanie kultúry v strednej a východnej Európe (so sídlom v Budapešti, tím sa mimoriadne aktívne zúčastňoval na prácach, ktoré z poverenia Rady Európy a Európskej únie gestoroval Európsky výskumný ústav kultúry so sídlom v Bonne), výskumné ústavy a združenia ako v uvedených rokoch s NOC konkrétne aj s výstupmi a referátmi na konferenciách spolupracovali CIRCLE pri Rade Európy, Interarts v Barcelone, Boekmanstichting v Amsterdame, EUROSTAT pri EÚ a z poverenia RE a EÚ ACE a Univerzita v tíme a z poverenia Rady Európy Akadémia vied RF. NOC s nimi spolupracoval na osobitných projektoch týkajúcich sa transformácie verejného financovania aj v trhovo orientovaných ekonomikách a s tým spojených medzinárodných komparatívnych štúdiách. Za osobitnú zmienku stojí účasť výskumného tímu na príprave, projektovaní a realizácii zapojenia sa SR do Programu RE evaluácie kultúrnych politík a na vypracovaní projektu, podkladov, oponentúre a samej správy o SR.