Preskočiť na obsah

Hodnotenie Folklórneho festivalu Východná 2009

Folklórna Východná z jubilejného roka s viacerými vrcholmi a vlastnou tvárou prechádza do ťažkého roka 2010.
V piatok 27. novembra 2009 sa na pôde Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave kompetentní zaoberali hodnotením programovej stránky 55. ročníka Folklórneho festivalu Východná a formulovaním téz pre prípravu nového ročníka tejto vrcholnej prehliadky folklóru na Slovensku v roku 2010.

Na hodnotení sa zúčastnili:

Mgr. art. Barbora Morongová, riaditeľka odboru tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
PhDr. Ján Tazberík, generálny riaditeľ NOC
Mgr. Jana Liptáková, projektová manažérka FFV 2009 a námestníčka generálneho riaditeľa NOC
a členovia projektového tímu a tvorcovia programov:
Ing. Alena Michálková, riaditeľka odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja
delegácia obce Východná v čele so starostom Mgr. Pavlom Krupom a
mnohí ďalší zainteresovaní z celého Slovenska.

Celonárodné reprezentatívne podujatie si pýta viac interaktívnych programov
Na stretnutí sa hovorilo o pozitívach i negatívach tak, aby sa pri príprave nového ročníka s maximálne 1100 účinkujúcimi (oproti 1800 – 1900 tohto roku) dalo chyby eliminovať a na kladoch budovať úspech festivalu aj v nasledujúcom roku.
„Všetci, ktorí sa do projektu zapojili odviedli dobrú prácu. Už tri programy z FFV 2009 odvysielala STV a mali úžasnú odozvu a obrovskú sledovanosť. Folklórny festival bol po každej stránke na veľmi vysokej úrovni.“ Zaznelo okrem iného v hodnotení projektovej manažérky Mgr. Jany Liptákovej, duše tohtoročného úspešného jubilejného festivalu.

Pochvalne i kriticky
Do mozaiky hodnotenia potom svoje „sklíčka“ ako odraz pozitív i drobných chýb, postupne priložili takmer všetci účastníci stretnutia, i mnohí neprítomní (ospravedlnení) v pripojených písomných hodnoteniach (Igor Kovačovič, Mgr. Lenka Adzimová a ďalší).
Vo vystúpení tajomníka 55. FFV  Mgr. art. Štefana Zimu rezonovalo napríklad: „Za štyri dni  (od 2. do 5. júla 2009) diváci videli 35 programov, program Seniorov v národnej premiére...Sprievod spomedzi mimoscénických programov dominoval... Mrzí nás, že jarmok remesiel bol až v sobotu doobeda. Pozitívne bolo zaradenie liptovských kulinárskych špecialít, tradičného podujatia rezbárov Kresané do dreva s vytvorením nových sôch do amfiteátra...Boli väčšie očakávania v kvalite veľkoplošných bilbordov... Vo Východnej vystúpilo 1800 účinkujúcich (1771)...Neuskutočnilo sa  však Medzinárodné sympózium  „Scénické premeny folklóru.“...55. ročník  videlo viac ako 30-tisíc návštevníkov, z nich vyše 40 percent  boli mladí ľudia vo veku do 35 rokov. Vyplynulo to  z profesionálneho prieskumu NOC s vyše 800 respondentmi...Východnú mnohí považujú stále za celonárodné reprezentatívne podujatie...Našou snahou i cieľom bude mimoscénické programy rozšíriť o interaktívne programy pre mladých, deti i dospelých... Pre budúcnosť budeme chcieť skvalitniť a spestriť stravovanie, zlepšiť parkovanie a zväčšiť priestor na stanovanie...“

Komornejším programom nájsť nový priestor
Mgr. Emil Bartko,  ktorý bol ako spolutvorca viacerých programov tohto roku na festivale už 47. krát, vo svojom pohľade na festival  ocenil: „...enormný počet účinkujúcich aj programov...i niekoľko pozitívnych momentov. Napríklad - že FFV 2009 sa zaradil k tým, ktoré boli dobré, že Východná priniesla maximum toho pozitívneho v troch programoch, detských,  Šaffovej ostrohe i folklórnych skupinách. Niektoré komornejšie programy ako Korene, boli však vhodnejšie do iných priestorov ako na hlavnú scénu.“ Vyzdvihol i vystúpenia troch profesionálnych telies – Lúčnice, SĽUK-u a PUĽS-u (jeho znovuzrodenie)...“ Hoci sa vyskytli aj chyby – zahaprovala technika a negatívne zapôsobil aj dážď, bola podľa Mgr. Emila Bartka „Východná veľmi hutná, veľmi  zaujímavá a s veľa špičkovými programami...“

Na čom stavať v budúcom roku, čo treba opraviť, dobudovať
„Je čo vylepšovať,“ konštatovala aj projektová manažérka Mgr. Jana Liptáková, rozvíjajúc diskusiu o tom, čo urobiť spoločne po úspechu jedného aj pre úspech nového ročníka festivalu.
Riaditeľka odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja  Ing. Alena Michálková  podľa ohlasov registrovala, že aj novinka na FFV – program kraja „podľa nás mal úspech,“ a netajila, že „sme hrdí, že Východná je v našom kraji.“
Starosta Východnej Mgr. Pavol Krupa  sa vyjadril za neskorší začiatok piatočného programu, keďže otvorenie o 19. hodine aj za účasti ministra kultúry Mgr. Mareka Maďariča sa udialo s poloprázdnym hľadiskom. Uvítal tiež podporu župného programu zo strany predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Kritike však podrobil ozvučovaciu a osvetľovaciu techniku. Dotkol sa však aj niektorých nedotiahnutých úprav v amfiteátri, ktoré predpokladal, že spolu s Inžinierskymi stavbami Košice  tohto roku vyriešia: „K 56. ročníku sa vymení a nadvihne celé pódium.“ Čo sa týka parkovísk, dodal: „Začali sme ich vlastnícky vykupovať, celú lúku a roku 2010 by sme chceli spraviť plochu a vytvoriť lepšie podmienky pre parkovanie...“ Organizátori a usporiadatelia mali po prvýkrát k dispozícii 100 viest, a kvôli pohybu ľudí v amfiteátri sa treba zamyslieť aj nad viditeľným označením ďalších zainteresovaných osôb (nielen zdravotníkov a červeného kríža), čím sa uľahčí orientácia plynulosť pri vstupoch  do a výstupoch z amfiteátra pre pracovníkov SBS.

Nový ročník s novým tímom, v ťažkom roku zainteresovať viac pracovníkov z NOC
Generálny riaditeľ Národného osvetového centra  PhDr. Ján Tazberík potom predstavil aj srdce nového projektového tímu pre 56. ročník Folklórneho festivalu Východná 2010, v ktorom projektovou manažérkou bude Mgr. Eva Pernecká (tohto roku zástupkyňa projektovej manažérky) a programovou riaditeľkou Mgr. Jana Liptáková. Program by mala sformovať dramaturgicky do konca marca tak, aby v polovici apríla mohli byť uzavreté zmluvy o počtoch účinkujúcich.
„Rok  bude pre NOC ťažký...rátame v príprave  FFV 2010 s oveľa väčším percentom zapojenia pracovníkov NOC...v programe sa budeme chcieť sústrediť najmä na sobotu, ktorá je z hľadiska výnosov  vo Východnej ťažiskovou...pri problémoch s financovaním festivalu sa ráta v piatkovom programe s účinnou participáciou programov Žilinského samosprávneho kraja a obce Východná, na prípravu nebude totiž toľko prostriedkov ako bolo na jubilejný ročník...“ V tejto súvislosti generálny riaditeľ NOC  PhDr. Ján Tazberík vysoko vyzdvihol osobný podiel  námestníčky generálneho riaditeľa NOC Mgr. Jany Liptáková za to, čo sa jej pre financovanie FFV 2009 podarilo dosiahnuť v spolupráci s generálnym partnerom ENEL-om. A poďakoval tiež Žilinskému samosprávnemu kraju, Folklórnej únii na Slovensku , obci Východná a Liptovskému kultúrnemu stredisku.

Rady, tipy i poďakovania
Podľa projektovej manažérky Mgr. Jany Liptákovej, Lúčnica do hľadiska tohto roku pritiahla 2998 divákov. V diskusii sa vyjadrili ďalej riaditeľka  odboru tradičnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti Ministerstva kultúry SR Mgr. art. Barbora Morongová, i Mgr. Gabriela Zajacová k zahraničnej účasti. Spoluautorka výstav vo Východnej – riaditeľka Krajského osvetového strediska v Košiciach PhDr. Eleonóra Kovalčíková sa kriticky vyjadrila k ponuke stánkarov, keď konštatovala: „Tradičné ľudové remeslo je degradované, ak sa jeho produkty v stánkoch nachádzajú v tesnej blízkosti gýčiarov, stánkov s jarmočným tovarom neprislúchajúcim na prezentáciu kultúrneho dedičstva nášho ľudu, ale aj zahraničných prezentácií.“ Navrhla tiež, aby sa flexibilne znížila cena propagačného materiálu pred posledným programom v amfiteátri, aby ich cena bola jednotná vo všetkých pokladniach a najmä, aby materiály boli ponúkané.
Starosta obce Východná  Mgr. Pavol Krupa, ktorý je pri organizovaní festivalov od roku 1999, poďakoval bývalej projektovej manažérke Mgr. Jane Liptákovej, i Kolomanovi Galbavému za produkciu festivalu. A poprial celému tímu spolutvorcov aj menom spoluobčanov obce pod Kriváňom, „aby budúci 56. ročník  Folklórneho festivalu Východná 2010 bol úspešný a v kľudnej atmosfére.“
Choreograf Juraj Kubánka, jeden z najvýznamnejších folkloristov u nás, ktorý videl záznamy z tohtoročnej Východnej, podporil zaradiť aj do nového ročníka program seniorských skupín: „Bol to jeden z veľmi dobrých programov...je to určitý zážitok nielen pre samotných účinkujúcich, ale aj pre publikum.“    
Programová riaditeľka pre FFV 2010  Mgr. Jana Liptáková vyjadrila odhodlanie: „V budúcom roku chyby napraviť.“ Vyslovila radosť, „že Mgr. Eva Pernecká bude projektovou manažérkou,“ a spolu s Mgr. art. Štefanom Zimom  je pripravená budovať v novom ročníku na všetkom pozitívnom z doterajšej histórie i  z úspechov jubilejného 55. ročníka FFV. „Už  tretí  ročník  budem pripravovať festival ako dramaturgička. Najskôr to bol  motív - srdce človeka ako zvon, tohto roku bola ťažiskovou na festivale svadba a láska a do budúceho roka tým nosným bude motív  narodenie dieťaťa, krstiny, vstup do života a láska...“

Dobré tradície zachovať
Pevné miesto vo FFV 2010 nájdu opäť programy ako Šaffova ostroha, Nositelia ľudových tradícií, Detské, Folklórne súbory, Najkrajšie modlitby z celého sveta, a v komornom programe Andreja Kalinku zarezonujú uspávanky z celého Slovenska a ďalšie programy.
Súčasťou programov k jubileám roku 2010 budú patriť 70. výročie narodenia hudobného skladateľa Svetozára Stračinu (a jeho tance aj so slovom a obrazom, v programe sa objavia 55. výročie založenia PUĽS a Mladé srdcia, chýbať nebudú Škola, a Školička tanca, Slávik Slovenska. Ako darček pre Východnú by sme mohli ponúknuť v súvislosti s budúcim Rokom kresťanskej kultúry jednak nový muzikál František z Asissi (vo štvrtok) i výstavu  slovensko-talianskeho umelca, grafika , akademického maliara Stana Dusíka, rodáka z Bolerázu (6. júna 1946)  – čestného občana Florencie.
Folklórny festival Východná bude dobrou príležitosťou prezentovať popri umení dospelých tanečníkov, hudobníkov a spevákov z celého Slovenska aj kvality mladých pokračovateľov. Veď napríklad len finalisti súťaže speváckych talentov „Slávik Slovenska“ každoročne vzídu z výberu zo 46-tisíc detí, ktoré sa do súťaže zapájajú.
Folklórny festival Východná 2009 je za nami a tvorcovia, organizátori, choreografi, hudobní pedagógovia, dramaturgovia, tvorcovia programov i folkloristi – hudobníci, tanečníci a speváci v regiónoch i v centre, osvetári a ďalšie zainteresované profesie už začínajú pracovať na tom, aby Folklórny festival Východná 2010 bol aj pri skromnejšom rozpočte a nižšom počte účinkujúcich najmä o srdci, o láske a o človeku a o našom vzťahu k folklórnemu dedičstvu.

Mgr.  Milan Soukup