Preskočiť na obsah

Edičná a dokumentačná činnosť

Folklórne fórum o choreografii

(Zborník príspevkov zo seminára - november 2015)

ZborníkOBSAH

Predhovor / Katarína Babčáková, Hana Hlôšková, Petra Krnáčová
Úloha NOC v oblasti choreografickej tvorby vo folklórnych kolektívoch na Slovensku / Petra Krnáčová
Umenie verzus veda? / Agáta Krausová
Súvislosti autorskej tvorby a tanečnej pedagogiky / Martin Urban
K potrebe etnochoreologického vzdelávania vo folklórnom hnutí / Katarína Babčáková
Súčasný folklorizmus na Slovensku a jeho možnosti pri vzdelávaní mladých generácií / Zuzana Drugová
Choreografická etuda ako prostriedok skvalitňovania kreativity a umeleckej úrovne v choreografickej tvorbe / Slavomír Ondejka
Súčasné problémy choreografickej tvorby (úvaha) / Ján Blaho
Úvaha o novej tvorbe v scénickom folklorizme / Štefan Štec, Dušana Nuošková
Problémy choreografickej tvorby v okolí Považskej Bystrice / Milan Jankoviech
Choreografická tvorba v detských folklórnych súboroch – postrehy a pripomienky / Michal Štefanovič
„Starý Putra syna žení...“. Terénny výskum svadby v Mošovciach, spracovanie, tvorba choreografie a jej realizácia za aktívnej účasti detí z DFS Turiec / Božena Kočálková
Ako ďalej? Krátky pohľad na prácu detských folklórnych súborov / Eliška Hrbíková
Záverom

Folklórne fórum o choreografii

Folklorizmus a kultúrne dedičstvo

(Zborník z medzinárodnej konferencie - august 2016)

Zborník Folklorizmus a kultúrne dedičstvo

Predhovor  /Babčáková, Hlôšková, Krnáčová
Úloha osvetového strediska pri profilovaní FF Koliesko  /Ambrušová
Gemersko-malohontské folklórne slávnosti – Klenovská Rontouka  /Zvarová
Folklórny festival Myjava a dedinské folklórne skupiny na západnom Slovensku – história, vplyv, perspektíva  /Lehocký    
Folklorizmus v Košiciach po roku 1989  /Urban
Folklórny súbor Hornád a jeho premeny na pozadí spoločenského diania  /Ondejka
Tanečné tradície obce Ladice a ich premeny v druhej polovici 20. storočia  /Babčáková

Zborník Folklorizmus a kultúrne dedičstvo Zborník Folklorizmus a kultúrne dedičstvo [1 MB]

Encyklopédia scénického folklorizmu

Projekt „Encyklopédia scénického folklorizmu na Slovensku“ je viacročným projektom Národného osvetového centra. V priebehu roku 2011 sa v úzkej spolupráci s externými odborníkmi vypracovali heslá z oblasti:

• presahov divadla a inscenovania folklóru (prof. Štefko),
• výtvarného folklorizmu (dr. Mešša, dr. Štefániková),
• hudobného folklorizmu (prof. O. Elschek).
• skompletizovali sa heslá zo všetkých lexikálnych oblastí z oravského regiónu (Mgr. Moravčíková)

Lexikálne oblasti projektu
Tím projektu

PROJEKT - Ľudové tance slovenských regiónov

Audiovizuálna encyklopédia Ľudové tance slovenských regiónov

Národné osvetové centrum a  Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Vysokou školou múzických umení vydalo v rokoch 2001 – 2009 10 dielov audiovizuálnej encyklopédie „Ľudové tance slovenských regiónov“.
Etnochoreologickým garantom  projektu je Dr. Stanislav Dúžek, CSc.

 

Projekt „Ľudové tance slovenských regiónov“ vznikol a existuje aj vďaka podpore viacerých organizácií a sponzorov. Záznamy ľudových tancov Záhoria, Myjavy, ako aj okolia Púchova, Považskej Bystrice a Kysúc boli zrealizované vďaka finančnej podpore UNESCO. Audiovizuálny záznam ľudových tancov Šariša podporila Nadácia SPP a Ľudové tance Gemera a Malohontu sme zrealizovali aj vďaka finančnej podpore Banskobystrického VÚC. Ostatné diely audiovizuálnej encyklopédie boli financované zo štátneho rozpočtu. Prevoz realizátorov a techniky sponzorsky zabezpečuje firma Motor Car Bratislava. viac o projekte "Ľudové tance slovenských regiónov" 

 Ľudové tance zo ZáhoriaĽudové tance z okoôia Dolného TrenčínaĽudové tance z okolia PúchovaĽudové tance zo SpišaĽudové tance Oravy

Ľudové tance juhozápadného SlovenskaĽudové tance zo ŠarišaĽudové tance ZemplínaĽudové tance Gemera a Malohontu Ľudové tance okolia Nitry a horného povodia rieky Nitra


Vybrané tituly DVD si môžete objednať na korešpondenčnej adrese:

Národné osvetové centrum

Kabinet scénického folklorizmu

Nám. SNP 12

812 34 Bratislava

 

Kontakt pre obšírnejšie informácie k projektu:
Mgr. Katarína Babčáková
odborná pracovníčka pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú kultúru
e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk


Tel.: 02 20471257

Hľadať