Preskočiť na obsah

Kokavské etnodielne nielen pre študentov

Národné osvetové centrum organizuje na 26. ročníka folklórneho festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou dve dielne letnej školy s témou pramene. Deje sa tak po ročnej prestávke, keď sa v rámci 25. výročia festivalu Koliesko konala konferencia Folklorizmus a kultúrne dedičstvo. Dielne sa pripravujú v spolupráci s obcou Kokava nad Rimavicou, Katedrou etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Katedrou etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote.
Dielňa  pre metodických pracovníkov osvetových a kultúrnych stredísk a záujemcov z folklórnych kolektívov Gemera, Malohontu a Novohradu bude zameraná na možnosti získavania prameňov k práci vo folklórnych kolektívoch  (archívne, ikonografické, fotografické, filmové pramene, terénny výskum, dokumentárne záznamy a i.)
Ako na to, priblížia: etnologička, vysokoškolská pedagogička doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave, etnologička, etnochoreologička, odborná pracovníčka NOC Mgr. Katarína Babčáková, PhD. a archivárka, pracovníčka Ľubovnianskeho múzea - hradu v Starej Ľubovni Mgr. Františka Marcinová, PhD. O príklade dobrej praxe pod názvom Roztratené zrnká porozpráva odborná pracovníčka GMOS v Rimavskej Sobote Mgr. Stanislava Zvarová.
Dielňa pre študentov etnológie, folkloristiky, tanečnej pedagogiky a príbuzných odborov bude zameraná na vizuálnu antropológiu, spôsoby filmovej dokumentácie, osvojovanie si teoretických znalostí, ale najmä praktických zručností pri vzniku filmového záznamu. Lektorkou bude etnologička, vysokoškolská pedagogička prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. z Katedry etnológie a folkloristiky FIF UKF v Nitre a skúsený filmár Ing. Ján Kuska z Liptovského Mikuláša, ktorý predstaví aj ukážky svojej tvorby.
Na dielňach sa môže zúčastniť spolu okolo 20 účastníkov (približne 10 osôb na  1 dielňu).
Obec Kokava nad Rimavicou v spolupráci s Národným osvetovým centrom účastníkom letnej školy zabezpečí a uhradí ubytovanie a stravovanie počas trvania letnej školy i folklórneho festivalu Koliesko v termíne 4. - 7. augusta 2016.
Dielne sa začínajú vo štvrtok naobed a spolu s praktickými seminármi trvajú do piatku podvečera. Účastníci majú možnosť zhliadnuť programy folklórneho festivalu Koliesko.
Ubytovanie: penzión Močiar, http://www.iubytovanie.sk/zariadenia/penzion/penzion-mociar/
Strava: v priestoroch penziónu Močiar a v Základnej škole v Kokave nad Rimavicou
Záväzné prihlášky pošlite najneskôr do 13. mája 2016  e-mailom na adresu: andrej.kotlarik@nocka.sk, alebo poštou: Andrej Kotlárik, Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
Ďalšie informácie a upresnený program letnej školy zašleme len záväzne prihláseným záujemcom.

Prihláška

 

 

Šesť konkurzov pre malých tanečníkov

KonkurzyNárodné osvetové centrum aj v tomto roku pokračuje v projekte tvorivej dielne Malí tanečníci, ktorá je určená pre 10 tanečných párov - šikovných chlapcov a dievčatá z detských folklórnych súborov. Tvorivá dielňa sa bude konať 16.- 23. júla 2016 v rekreačnom stredisku v obci Teplý Vrch, okr. Rimavská Sobota. Pre záujemcov z radov detských folklórnych súborov sme vypísali konkurzy v 6 mestách po celom Slovensku, ktoré sa uskutočnia v marci a apríli.
Viac