Preskočiť na obsah

Viac o publikácii

Prevencia v praxi 1

Námety hier a aktivít v prevencii závislostí

Hupková, I. - Kuchárová, B.: Prevencia v praxi. Námety hier a aktivít v prevencii závislostí. Bratislava: NOC, 2006, 32 s. ISBN: 80-7121-273-3

 

Publikácia Prevencia v praxi s podtitulom Námety hier a aktivít v prevencii závislostí je  1. časťou  z plánovanej série publikácií, ktorú na vydanie pripravil kabinet sociálnej prevencie NOC. Vydanie publikácie podporil Protidrogový fond.

 

Ide o publikáciu praktického zamerania - jej obsahom je inšpiratívna ponuka hier a aktivít, ktoré sú doplnené overenými metodicko-inštruktážnymi poznámkami a prípadnými modifikáciami aktivít, ktoré môžu realizátori prevenčných aktivít využiť v skupinovej práci, a to nielen v prevencii sociálno-patologických javov. Súčasťou publikácie sú i ukážky štruktúry skupinovej práce a pracovné listy. Publikácia má výsostne praktický charakter. Pri zostavovaní publikácie vychádzali autorky  z dlhoročných praktických skúseností v oblasti preventívnej práce so skupinou. Všetky uvádzané hry a aktivity v praxi overili stovky účastníkov.

Edičný titul má nápadité grafické vyhotovenie. Praktická publikácia je poskytovaná bezplatne, adresne a je určená iba realizátorom prevenčných aktivít a účastníkom podujatí v oblasti kultúry, ktoré autorky lektorsky vedú.

z recenzie
   
o autorkách
obsah publikácie