Preskočiť na obsah

c) hry na delenie na podskupiny a aktivity a hry v menších podskupinách

Odporúčame delenie na podskupiny prostredníctvom rozpočítania (prvý, druhý, tretí) ako najmenej zraňujúce a najobjektívnejšie delenie účastníkov. Ďalšie možnosti delenia – podľa farebných papierikov, podľa druhu ovocia...


Zdravie, medziľudské vzťahy, láska

Cieľ: Prostredníctvom hry názorne prezentovať účastníkom výhody a nevýhody jednotlivých foriem práce v skupine.

Pomôcky: papiere formátu A4 pre prvú skupinu, veľký papier (baliaci) pre druhú skupinu a väčší počet rôznych fixiek, pastelky

Postup pri hre − opis hry

Lektor rozdelí rozpočítaním účastníkov aktivity na tri skupiny, každá skupina dostane samostatné zadanie a pomôcky. Prvá skupina dostane papiere formátu A4 a každý účastník samostatne fixky. Úlohou každého z účastníkov bude individuálna kresba na tému zdravie. Prvá skupina dostane zákaz komunikovať medzi sebou navzájom. Druhá skupinaskupinová kresba na tému medziľudské vzťahy. Skupina si určí aj hovorcu, ktorý bude spoločnú prácu prezentovať. Tretiu skupinu požiadame, aby opustila miestnosť alebo si našla nerušené miesto a pripravila si skupinovú neverbálnu techniku − pantomímu. Jej úlohou je bez slov znázorniť tému láska. Na samotnú prácu v skupinách dáme účastníkom minimálne pätnásť minút. Potom skupiny prezentujú postupne všetky tri témy. Najskôr jednotlivci z prvej skupiny predstavia svoje kresby na tému zdravie. Lektor s prvou skupinou z nich potom skladá definíciu zdravia podľa WHO. Potom hovorca druhej skupiny predstaví skupinový plagát a až na záver tretia skupina zahrá pre ostatných pantomímu na tému láska. dostane len veľký papier a fixky jej úlohou bude

Metodický vstup a reflexia

Prostredníctvom tejto aktivity si účastníci porovnajú reálne a aktuálne zážitky z jednotlivých spôsobov práce v skupine. Môžeme hovoriť o ich plusoch a mínusoch, o tom, komu aký štýl práce väčšmi vyhovuje, ako sa im pracovalo v jednotlivých skupinách. Účastníci prvej skupiny často zažívajú zmätok spojený so zákazom komunikovať navzájom napriek tomu, že sedia oproti sebe v malom kruhu. Lektor by mal pomôcť s prácou aj tretej skupine, ktorá pripravuje pantomímu. U niektorých účastníkov môže navodiť úzkosť už samotná inštrukcia, preto je potrebné niekedy rozšíriť tému smerom od lásky partnerskej k láske v širšom význame slova, u detí zvlášť (rodina, príroda, domáce zvieratá, koníčky). Problémom druhej skupiny môže byť, že plachí, menej priebojní členovia skupiny sa nemusia dostať k slovu. Toto je však možné korigovať hneď na začiatku doplňujúcou inštrukciou, že každý člen skupiny musí mať na plagáte aspoň jeden vlastný nápad.

V reflexii sa venujeme špecifikám troch realizovaných spôsobov práce − ich výhodám a nevýhodám (individuálna kresba, skupinová tvorba plagátu, skupinová neverbálna pantomíma).


Miesto zdravia

Cieľ: Aktivitou otvoriť diskusiu na tému zdravia v najširšom význame slova.

Pomôcky: veľké papiere, fixky

Postup pri hre − opis hry

Lektor rozdelí skupinu na podskupiny (päť až sedem členov), každej dá veľký papier a fixky. Inštrukcia bude mať dve časti a bude rovnaká pre všetky skupiny. Úlohou účastníkov bude nakresliť alebo opísať ideálne miesto zdravia, prostredie, v ktorom by sa im dobre žilo, a druhou úlohou popísať alebo nakresliť realitu, v ktorej žijú. Každá skupina si vyberie hovorcu, ktorý bude skupinové dielo prezentovať.

Metodický vstup a reflexia

Táto skupinová aktivita je obľúbenou prácou v podskupinách. Lektor môže ako tému reflexie zvoliť diskusiu o kvalite života. Osvedčilo sa nám požiadať každého člena podskupiny, aby sám za seba povedal, čo z ideálnej časti plagátu už má vo svojom reálnom živote. Aktivita môže byť motivujúcou technikou na podporu zmeny životného štýlu k zdravšiemu spôsobu života.Sledujte svoj cieľ

Cieľ: Podporiť sebapoznávanie, sebaprijatie a posilniť budovanie osobných cieľov. Hra má silné prepojenie s ochrannými faktormi, ktoré predchádzajú možnému riziku rozvoja závislosti.

Pomôcky: hárok na kopírovanie č. 4, papier formátu A4 na skupinové odpovede a písacie potreby

Postup pri hre − opis hry

Lektor rozdelí účastníkov na podskupiny (päť až sedem členov). Samotná technika má dve časti, v úvode si každý účastník napíše vlastné odpovede na obe otázky uvedené na hárku a potom podskupina diskutuje o odpovediach a hľadá spoločné ciele, ktoré zapisuje na samostatný list. Potom si skupina určí svojho hovorcu, ktorý ostatným bude prezentovať skupinové odpovede.

Metodický vstup a reflexia

Aktivita otvára tému životných cieľov, dôležité je upozorniť na ich reálnosť, ako aj diskutovať na tému už dosiahnutých cieľov. Počas reflexie účastníkov je dôležité dbať na to, aby materiálne ciele (dom, auto) neboli účastníkmi navzájom devalvované, ale, naopak, interpretované ako prostriedky na dosiahnutie vyšších cieľov (domov, sloboda). Technika posilňuje u účastníkov ich sebaprijatie a nemá výrazné limity s ohľadom na rôzne cieľové skupiny (vek, povolanie...).