Preskočiť na obsah

a) aktivity zamerané na stmelenie a integráciu skupiny

Krížovka

Cieľ: Vytvoriť spoločné skupinové dielo, posilniť kohéziu skupiny a podnietiť rozvoj myslenia a postreh.

Pomôcky: veľký papier (baliaci) alebo papier z flipchartu, umiestnený v stredu kruhu na zemi, hrubšie fixky
P
ostup pri hre − opis hry
Lektor položí veľký papier spolu s fixkami do stredu kruhu a uprostred papiera napíše tú podobu krstného mena, ako ju má napísanú na menovke nalepenej na odeve. Potom vyzve účastníkov, aby vpisovali svoje mená na princípe osemsmerovky, využijúc pri tom aspoň jedno písmeno z mena niekoho iného. Účastníci aktivity môžu využívať všetkých osem smerov (zvisle, vodorovne, uhlopriečne, zrkadlovito − odzadu).

Metodický vstup a reflexia
Predmetom reflexie účastníkov pri tejto dynamickej, interaktívnej a zábavnej technike môže byť téma spolupráce, práve totiž vzniklo skupinové dielo, v ktorom sú mená ľudí poprepletané tak ako ich vzájomné interakcie.


Mapa Slovenska

Cieľ: Podporiť emočné zblíženie a hlbšie vzájomné zoznámenie účastníkov.
Pomôcky: veľký papier (baliaci) alebo jeden hárok z flipchartovej tabule, na ktorý lektor dopredu nakreslí približné obrysy Slovenska a napíše nadpis Mapa Slovenska; hrubšie fixky

Postup pri hre − opis hry

Lektor do stredu kruhu položí na veľkom papieri nakreslenú mapu Slovenska a fixky. Sám potom ako prvý označí miesto „svojho srdca“, miesto, ktoré má rád, a povie účastníkom, prečo má toto miesto obľúbené. Potom vyzve účastníkov, aby postupne, po jednom prichádzali k papieru a nakreslili naň „miesto svojho srdca“, a požiada ich, ak chcú, aby povedali aj dôvod. Každý účastník môže označiť i viac miest, prípadne aj mimo hraníc Slovenska.

Metodický vstup a reflexia

Technika je zameraná na prehĺbenie vzájomného poznania jednotlivých členov skupiny a má vysokú emočnú hodnotu. Aktivita prináša spoločné skupinové dielo, ktoré spája účastníkov a prehlbuje kohéziu skupiny. Hra je vhodná i pre rozbehnuté skupiny, ktoré sa nemusia z hľadiska emočnej príslušnosti k určitému miestu na mape vôbec poznať. Lektor by mal pri tejto aktivite dbať na tolerantnosť, pokiaľ ide o geografickú presnosť označovaného mesta či obce, ktoré na papier vyznačujú jednotliví členovia skupiny. Vhodné je použiť napríklad podpornú vetu „... Áno, to je presne tam, a netrápte sa, toto nie je hodina zemepisu...“