Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
www.nocka.sk

FEDIM

prihláška na súťaž

Regionálny výber divadelných súborov

Typ kola Región Termín a miesto Hlavný organizátor Kontakt
Regionálne kolo Stropkov, Svidník 22. marca 2020
Divadelná sála Kultúrneho strediska, Stropkov
Podduklianske osvetové stredisko PhDr. Mária Pajzinková
pos@svitel.sk
0903 603 770
054 7521068

Povinné prílohy

Textová predloha inscenácie* - Textová príloha nebude zverejnená ani verejne šírená
( Povolený formát TXT, RTF, DOC(X), PDF - max. veľkosť 15MB)

Priložiť propagáciu súboru

1. Slovo o súbore, inscenácii a jej autoroch*
2. Fotografie, plagáty, bulletiny*
(max 5 príloh spolu do veľkosti 15MB)
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Národné osvetové centrum © 2020