Preskočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci oddelenia celoštátnych festivalov

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
NA OBSADENIE VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA VEDÚCEHO ZAMESTNANCA PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME


číslo výberového konania: VK 2/2017

Národné osvetové centrum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, vyhlasuje výberové konanie podľa zákona č. 552/2013 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie

vedúci oddelenia celoštátnych festivalov.

Názov zamestnávateľa a sídlo zamestnávateľa – Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava

Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia celoštátnych festivalov

Odbor: generálneho riaditeľa

Doba trvania pracovného pomeru: doba určitá (s možnosťou predĺženia)

Stručný opis činností obsadzovanej funkcie:
Vedúci oddelenia celoštátnych festivalov zodpovedá za úspešnú realizáciu kultúrnych podujatí – celoštátneho folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou – Folklórneho festivalu Východná (ďalej len „FFV“) a celoštátneho festivalu Scénická žatva (ďalej len „SŽ“); riadi, koordinuje a metodicky usmerňuje prípravu návrhov dramaturgie FFV a SŽ; riadi a koordinuje spoluprácu so spoluorganizátormi a partnermi FFV a SŽ a komunikáciu s programovou radou, produkčným štábom a účinkujúcimi FFV a SŽ; zodpovedá za dokumentáciu, uchovávanie a sprístupňovanie materiálov súvisiacich s FFV a SŽ.
Vedúci oddelenia celoštátnych festivalov je priamo podriadený a zodpovedný generálnemu riaditeľovi Národného osvetového centra.

Kvalifikačné predpoklady (požiadavky na vzdelanie): vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie požadované predpoklady: bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
a)    skúsenosť s organizovaním festivalov alebo podujatí v oblasti kultúry (oblasť folklóru a divadla výhodou),
b)    prax na riadiacej pozícii min. 2 roky,
c)    všeobecný prehľad o Národnom osvetovom centre a o oblastiach činnosti Národného osvetového centra,
d)    prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa príspevkových organizácií (najmä zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách),
e)    riadiace a organizačné schopnosti na veľmi vysokej úrovni, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, spoľahlivosť,
f)    znalosť práce s PC (Microsoft Office) na používateľskej úrovni.

Zoznam požadovaných dokladov:
a)    písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b)    profesijný štruktúrovaný životopis,
c)    kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
d)    originál výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
e)    podpísané čestné vyhlásenie o podieľaní na organizácii festivalov alebo podujatí v oblasti kultúry s uvedením názvu podujatia, druhu podujatia, roku organizovania a názvu vykonávanej pozície,
f)    podpísane písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
g)    písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača,
h)    písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a predložených dokladoch s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača.

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a v určenom termíne zaslali žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny. Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a listín v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Národného osvetového centra, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava, 4. poschodie, číslo dverí 407, pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod., alebo poštovou službou na adresu: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava  1, v zalepenej obálke. Zalepenú obálku so žiadosťou o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné vyznačiť heslom: „Výberové konanie – Číslo výberového konania – Neotvárať!“

Dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Najneskôr do 3. 8. 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Národného osvetového centra.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho začatím.Pracovná ponuka

Výskumný pracovník/výskumná pracovníčka pre oblasť ekonomiky a štatistiky kultúry

 
   Hľadáme kreatívneho samostatného človeka na analytickú prácu s ekonomickými údajmi v oblasti kultúry. Zázemie Národného osvetového centra ponúka stabilitu verejnej správy a príležitosti na inovácie a myšlienkové experimenty. Vítame ľudí s aktívnym postojom k riešeniu problémov, so záujmom o kultúrne dianie a s analytickými zručnosťami.
   Budúcnosť odboru výskumu a štatistiky kultúry chceme tvoriť s človekom, ktorý zdieľa naše princípy otvorenosti, odbornosti a nezávislosti, s kritickým myslením a nadhľadom. Naším cieľom je zverejňovať zrozumiteľné analytické výstupy pre verejnú správu, odbornú aj laickú verejnosť.

Odborné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – spoločenské vedy, ekonómia, matematika;
 • schopnosť komunikovať v angličtine;
 • znalosť štatistickej analýzy dát;
 • záujem o kultúru, verejnú politiku, prácu s dátami, interdisciplinárne presahy;
 • schopnosť hľadať a spracovať informácie, záujem o spoločenskovedný výskum;
 • porozumenie potrebe a snaha tvoriť zrozumiteľné výstupy z analýz;
 • aktívny prístup, kreativita, samostatnosť, zodpovednosť.


Náplň práce

 • samostatná analytická práca;
 • analýza ekonomických údajov štátneho štatistického zisťovania KULT;
 • spolupráca na metodológii zisťovania ekonomických údajov štátneho štatistického zisťovania KULT;
 • zber a analýza ďalších ekonomických údajov;
 • tvorba samostatných analytických projektov v oblasti ekonomiky kultúry a kultúrnej politiky;
 • tvorba zrozumiteľných analytických výstupov (podkladov, prezentácií, článkov).


Výhody práce

 • podpora odborného rastu, účasť na školeniach a konferenciách;
 • pracovné miesto v centre Bratislavy;
 • podpora účasti na kultúrnych podujatiach;
 • dynamický pracovný tím, kreatívna tímová spolupráca.


   Odbor výskumu a štatistiky kultúry je výskumným pracoviskom pôsobiacim v Národnom osvetovom centre. Činnosť odboru spočíva najmä v empirických sociologických výskumoch kultúry, v oblasti štatistického zisťovania kultúry z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ekonomickej analýzy kultúry. Našou ambíciou je poskytovať zrozumiteľné analytické výstupy ako podklady na tvorbu kultúrnej politiky a informácie pre odbornú a laickú verejnosť.
   Viac informácii o odbore nájdete na stránke: http://nocka.sk/vyskum-statistika-kultury. V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu zašlite CV a motivačný list do 31. júla 2017 na adresu: vyskum@nocka.sk. Prípadné otázky zodpovieme aj telefonicky na číslach 02/20471 231 a 0918 716 008. Vybraných uchádzačov pozveme na osobný pohovor. Plat zamestnanca sa riadi zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.