Preskočiť na obsah

Správca registratúry

Názov pracovnej pozície:    správca registratúry

Oblasť:    kultúra, veda, výskum

Druh pracovného pomeru:    plný

Termín nástupu:    dohodou

Miesto výkonu práce:    Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava

Náplň práce:
-    zodpovedá za odborné usmerňovanie zamestnancov v informačnom systéme na správu dokumentov v súlade s registratúrnym poriadkom a plánom;
-    zabezpečuje správu registratúry v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými riadiacimi aktmi NOC;
-    komplexne zabezpečuje a usmerňuje správu registratúry a registratúrneho strediska;
-    vykonáva metodicko-kontrolnú činnosť v oblasti správy registratúry na jednotlivých organizačných útvaroch NOC;
-    zabezpečuje prípravu a realizáciu vyraďovacieho konania;
-    pripravuje odovzdávanie archívnych dokumentov do trvalej archívnej starostlivosti Slovenského národného archívu;
-    vytvára podmienky na výkon štátneho odborného dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zamestnanecké výhody, benefity:
-    príspevok na stravovanie,
-    pružný pracovný čas,
-    5 dní dovolenky navyše,
-    pracovné miesto v centre Bratislavy.

Ponúkaný plat (brutto): v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Znalosti a požiadavky:
-    aktívny prístup, samostatnosť, zodpovednosť,
-    schopnosť hľadať a spracovať informácie.

Požadované vzdelanie:    vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa

Zameranie, odbor:    knihovníctvo, archívnictvo

Počítačové znalosti:    MS Office

Úroveň ovládania:    používateľská úroveň

Iné znalosti:    znalosť zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prax v oblasti archivovania dokumentácie výhodou

Osobnostné predpoklady:    samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť komunikovať s ľuďmi
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. novembra mailom na adresu: aneta.oborilova@nocka.sk.


výskumný pracovník/výskumná pracovníčka pre oblasť kultúry

Názov pracovnej pozície:    výskumný pracovník/výskumná pracovníčka pre oblasť kultúry

Oblasť:    kultúra, veda, výskum

Druh pracovného pomeru:    plný

Termín nástupu:    dohodou

Miesto výkonu práce:    Národné osvetové centrum, Nám. SNP č.12, 812 34 Bratislava

Náplň práce:
-    koncepčná, analytická a výskumná činnosť v oblasti výskumu kultúry (sociologický výskum, výskum kultúrnej politiky);
-    príprava, realizácia a vyhodnotenie sociologických výskumov v oblasti kultúry;
-    príprava a tvorba analýz stavu a vývojových trendov z oblasti kultúry na celoštátnej úrovni;
-    príprava analytických  materiálov a projektov výskumu parciálnych oblastí kultúry;
-    príprava, realizácia a vyhodnotenie výskumných projektov pripravovaných a realizovaných v odbore výskumu a štatistiky kultúry;
-    účasť na výskumných úlohách NOC týkajúcich sa kultúrno-osvetovej činnosti, miestnej a regionálnej kultúry;
-    riešenie úloh vyplývajúcich z prijatých koncepčných a strategických materiálov rezortu kultúry;
-    metodicko-odborná a konzultačná činnosť v oblasti výskumu kultúry so širším záberom na výskum kultúry;
-    spolupráca pri riešení výskumných úloh s inštitúciami obdobného zamerania v rámci rezortu kultúry a v rámci štátnej správy;
-    príprava odborných článkov na publikovanie.

Zamestnanecké výhody, benefity:
-    príspevok na stravovanie,
-    pružný pracovný čas,
-    5 dní dovolenky navyše,
-    pracovné miesto v centre Bratislavy,
-    podpora osobnostného rastu.

Ponúkaný plat (brutto): v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Znalosti a požiadavky:
-    schopnosť analyticky myslieť,
-    schopnosť dizajnu empirických výskumných projektov,
-    schopnosť komunikovať v angličtine,
-    znalosť analýzy dát (kvantitatívnych a kvalitatívnych),
-    záujem o kultúru, verejnú politiku, prácu s dátami, interdisciplinárne presahy,
-    schopnosť vyhľadávať a spracovať informácie,
-    záujem o spoločenskovedný výskum,
-    porozumenie potrebe a snaha tvoriť zrozumiteľné výstupy z analýz,
-    aktívny prístup, kreativita, samostatnosť, zodpovednosť.

Požadované vzdelanie:    vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa

Zameranie, odbor:    sociológia, kulturológia, antropológia, politológia, verejná politika a podobne

Jazykové znalosti:    anglický jazyk

Úroveň ovládania:    B2

Počítačové znalosti:    MS Office

Úroveň ovládania:    používateľská úroveň

Iné znalosti:    štatistická analýza dát (SPSS výhodou), analýza kvalitatívnych dát (MAX QDA výhodou)

Osobnostné predpoklady:    kritické myslenie, tvorivosť a kreativita, pozitívny vzťah ku kultúre

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. októbra mailom na adresu: aneta.oborilova@nocka.sk.


Platená stáž pre študentov

NOC ponúka možnosť platenej stáže pre študentov so záujmom o získanie praktických skúseností a analytickú činnosť v oblasti výskumu kultúry.

Požiadavky na uchádzača o stáž:
-    študent VŠ v dennej forme štúdia v odbore sociológia, politológia, etnológia, kulturológia,  sociálna antropológia, ekonómia, verejná politika a pod.,
-    záujem o výskum v oblasti sociológie kultúry,
-    dobré základy štatistickej analýzy dát v programe SPSS – prvo- a druhostupňové triedenie, t-testy, anova, korelácia a i.,
-    ovládanie práce s Wordom a Excelom – úprava tabuliek a grafov,
-    ovládanie anglického jazyka aspoň pasívne na úrovni B2,
-    schopnosť formulovať výskumné otázky a overovať hypotézy pomocou štatistických metód ,
-    schopnosť využívať teóriu v praxi.

Forma a rozsah stáže:
-    spolupráca na projektoch odboru výskumu a štatistiky kultúry, primárne na spracovaní reprezentatívneho výskumu Kultúra v hodnotovom systéme;
-    minimálny rozsah stáže – 12 hodín týždenne.

Miesto výkonu stáže:
Odbor výskumu a štatistiky kultúry
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
Bratislava

Možnosť práce z domu podľa dohody.

Spôsob uchádzania o stáž:
-    zaslanie životopisu a motivačného listu do 20. októbra na adresu vyskum@nocka.sk.

Kontaktná osoba:
Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová, vyskum@nocka.sk, tel.: 02/204 71 231


Kurátor

Názov pracovnej pozície:    Kurátor

Oblasť:    Umenie a kultúra 54/Štátna správa, samospráva 19

Druh pracovného pomeru:    trvalý pracovný pomer

Termín nástupu:    december/podľa dohody

Miesto výkonu práce:    Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava

Náplň práce:
-    zabezpečenie obsahu národných registrov a čistenie dát od existujúcich aj nových partnerov v rámci udržateľnosti národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra,
-    prípravu podkladov pre prevádzkovanie portálu kultúrneho dedičstva Slovenska - Slovakiana a aktualizáciu statického obsahu,
-    základná správa portálu kultúrneho dedičstva Slovenska – Slovakiana,
-    metodické usmerňovanie obsahového napĺňania a skvalitňovania obsahu, vrátane vzájomného prepájania informácií vo vzťahu k portálu Slovakiana,
-    komunikácia s pamäťovými a fondovými inštitúciami zapojenými do napĺňania registrov,
-    komunikácia s dodávateľom servisu a podpory systému,
-    vyhľadávanie možností využitia digitálnych objektov, ich spracovania a prezentovania práce s nimi v rámci virtuálnych výstav a exkurzií,
-    príprava podkladov pre správu a prevádzkovanie služieb národného agregátora (Europeana),
-    príprava podkladov pre komunikáciu s používateľmi portálu prostriedkami na to určenými (otázky užívateľov, komentáre, diskusie, oficiálne účty na sociálnych sieťach a pod.),
-    príprava podkladov súvisiacich s marketingom portálu kultúrneho dedičstva Slovenska – Slovakiana,
-    správa sociálnych sietí súvisiacich s marketingom portálu kultúrneho dedičstva Slovenska – Slovakiana.

Zamestnanecké výhody, benefity:    príspevok na stravovanie

Ponúkaný plat (brutto): v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Znalosti a požiadavky:    -

Minimálne požadované vzdelanie:    vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa

Zameranie, odbor:    humanitné alebo IKT zameranie

Jazykové znalosti:    Anglický jazyk – úroveň B2

Počítačové znalosti:    MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

Úroveň ovládania:    mierne pokročilý

Počítačové znalosti:    XML (orientácia v súboroch/čítanie)

Úroveň ovládania:    základy

Počítačové znalosti:    znalosť niektorého CMS

Úroveň ovládania:    základy

Osobnostné predpoklady:    proaktivita, asertivita, samostatnosť, komunikatívnosť, inovatívnosť, orientácia v kultúrnom dedičstve a v procese digitalizácie, prezentačné zručnosti, IT gramotnosť

Pozícia je vhodná pre absolventa:    áno

Životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielať do 15. novembra na adresu: aneta.oborilova@nocka.sk