Preskočiť na obsah

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme VK 5/2017

Národné osvetové centrum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, vyhlasuje výberové konanie podľa zákona č. 552/2013 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie
riaditeľ odboru kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
Názov zamestnávateľa a sídlo zamestnávateľa –  Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:  riaditeľ odboru kultúrneho a kreatívneho priemyslu
Odbor:  kultúrneho a kreatívneho priemyslu
Doba trvania pracovného pomeru: doba určitá (s možnosťou predĺženia)
Stručný opis činností obsadzovanej funkcie:
Riaditeľ odboru kultúrneho a kreatívneho priemyslu organizuje, riadi, kontroluje, hodnotí a zodpovedá za činnosť odboru po odbornej, organizačnej, hospodárnej a personálnej stránke, vymedzenej jeho pôsobnosťou. Riaditeľ odboru kultúrneho a kreatívneho priemyslu koordinuje a sleduje celkovú agendu Integrovaného regionálneho operačného programu vo vzťahu k administrácii, monitorovaniu realizácie procesov a aktivít, projektovému riadeniu, plánu riadenia kvality, finančnému a časovému riadeniu. Riaditeľ odboru je priamo podriadený a zodpovedný generálnemu riaditeľovi Národného osvetového centra.
Kvalifikačné predpoklady (požiadavky na vzdelanie): vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požadované predpoklady: bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
a) odborná prax v oblasti projektového riadenia  a kontroly projektov v rezorte kultúry minimálne 5 rokov,
b) odborná prax týkajúca sa implementácie štrukturálnych a investičných fondov minimálne 5 rokov,
c) všeobecný prehľad o Národnom osvetovom centre a o oblastiach činnosti Národného osvetového centra,
d) prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa príspevkových organizácií a poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (najmä zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy),
e) znalosť Partnerskej dohody 2014 - 2020, systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov, systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, metodických pokynov Centrálneho koordinačného orgánu pre programové obdobie 2014 – 2020, stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike,
f) riadiace a organizačné schopnosti na vysokej úrovni, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, spoľahlivosť,
g) znalosť práce s PC (Microsoft Office) na používateľskej úrovni.
Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
d) originál výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
e) podpísane písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača,
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a predložených dokladoch, s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača.
Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny. Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a listín v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
Miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Národného osvetového centra, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava, 4. poschodie, číslo dverí 407, pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod., alebo poštovou službou na adresu: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava v 1 zalepenej obálke. Zalepenú obálku so žiadosťou o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné vyznačiť heslom: „Výberové konanie – Číslo výberového konania – Neotvárať!“
Dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Najneskôr do 31. 8. 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Národného osvetového centra.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho začatím.Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme VK 4/2017

Národné osvetové centrum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, vyhlasuje výberové konanie podľa zákona č. 552/2013 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie
riaditeľ odboru výskumu a štatistiky kultúry.
Názov zamestnávateľa a sídlo zamestnávateľa –  Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:  riaditeľ odboru výskumu a štatistiky kultúry
Odbor:  výskumu a štatistiky kultúry
Doba trvania pracovného pomeru: doba určitá (s možnosťou predĺženia)
Stručný opis činností obsadzovanej funkcie:
Riaditeľ odboru výskumu a štatistiky kultúry organizuje, riadi, kontroluje, hodnotí a zodpovedá za činnosť odboru po odbornej, organizačnej, ekonomickej a personálnej stránke, vymedzenej jeho pôsobnosťou. Riaditeľ odboru výskumu a štatistiky kultúry je na návrh ministra kultúry zástupcom rezortu kultúry a Štatistickej rade a gestorom štatistických výkazov pre oblasť kultúry KULT programu štátnych štatistických zisťovaní. Riaditeľ odboru je priamo podriadený a zodpovedný generálnemu riaditeľovi Národného osvetového centra.
Kvalifikačné predpoklady (požiadavky na vzdelanie): vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požadované predpoklady: bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
a) odborná prax minimálne 3 roky v oblasti výskumu a štatistiky, prax v oblasti výskumu a štatistiky kultúry je výhodou,
b) skúsenosti a podieľanie sa na realizácii výskumných projektov, napr. sociologický výskum (základný a aplikovaný),
c) prehľad v oblasti štatistického zisťovania v oblasti kultúry,
d) všeobecný prehľad o Národnom osvetovom centre a o oblastiach činnosti Národného osvetového centra,
e) prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa príspevkových organizácií a štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry (najmä zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 540/2001  Z. z. o štátnej štatistike), všeobecný prehľad o oblasti strategických dokumentov rezortu kultúry, vyhláška  291/2014 Z.z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
f) riadiace a organizačné schopnosti na vysokej úrovni, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, spoľahlivosť,
g) znalosť práce s PC (Microsoft Office) na používateľskej úrovni.
Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
d) originál výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
e) podpísane písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača,
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a predložených dokladoch, s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača.
Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny. Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a listín v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
Miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Národného osvetového centra, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava, 4. poschodie, číslo dverí 407, pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod., alebo poštovou službou na adresu: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava v 1 zalepenej obálke. Zalepenú obálku so žiadosťou o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné vyznačiť heslom: „Výberové konanie – Číslo výberového konania – Neotvárať!“
Dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Najneskôr do 31. 8. 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Národného osvetového centra.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho začatím.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme VK 3/2017

Národné osvetové centrum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, vyhlasuje výberové konanie podľa zákona č. 552/2013 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie
riaditeľ odboru záujmovej umeleckej činnosti a projektov záujmovej umeleckej činnosti.
Názov zamestnávateľa a sídlo zamestnávateľa –  Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: riaditeľ odboru záujmovej umeleckej činnosti a projektov záujmovej umeleckej činnosti
Odbor: záujmovej umeleckej činnosti a projektov záujmovej umeleckej činnosti
Doba trvania pracovného pomeru: doba určitá (s možnosťou predĺženia)
Stručný opis činností obsadzovanej funkcie:
Riaditeľ odboru záujmovej umeleckej činnosti a projektov záujmovej umeleckej činnosti organizuje, riadi, kontroluje, hodnotí a zodpovedá za činnosť odboru po odbornej, organizačnej, ekonomickej a personálnej stránke, vymedzenej jeho pôsobnosťou. Riaditeľ odboru je priamo podriadený a zodpovedný generálnemu riaditeľovi Národného osvetového centra.
Kvalifikačné predpoklady (požiadavky na vzdelanie): vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požadované predpoklady: bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
a) odborná prax minimálne 5 rokov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti,
b) všeobecný prehľad v oblasti záujmovej umeleckej činnosti,
c) všeobecný prehľad o Národnom osvetovom centre a o oblastiach činnosti Národného osvetového centra,
d) prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa príspevkových organizácií a z oblasti záujmovej umeleckej činnosti,(najmä zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno – osvetovej činnosti, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme),
e) riadiace a organizačné schopnosti na vysokej úrovni, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, spoľahlivosť,
f) znalosť práce s PC (Microsoft Office) na používateľskej úrovni.
Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
d) originál výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
e) podpísane písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača,
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a predložených dokladoch, s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača.
Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny. Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a listín v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
Miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Národného osvetového centra, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava, 4. poschodie, číslo dverí 407, pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod., alebo poštovou službou na adresu: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava v 1 zalepenej obálke. Zalepenú obálku so žiadosťou o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné vyznačiť heslom: „Výberové konanie – Číslo výberového konania – Neotvárať!“
Dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Najneskôr do 31. 8. 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Národného osvetového centra.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho začatím.