Preskočiť na obsah

Vedúci oddelenia správy majetku

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
NA OBSADENIE VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA VEDÚCEHO ZAMESTNANCA
PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

číslo výberového konania: VK 7/2017

Národné osvetové centrum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, vyhlasuje výberové konanie podľa zákona č. 552/2013 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie

vedúci oddelenia správy majetku.

Názov zamestnávateľa a sídlo zamestnávateľa – Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12,
812 34 Bratislava

Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia správy majetku

Odbor: ekonomiky a správy majetku

Stručný opis činností obsadzovanej funkcie:
Vedúci oddelenia správy majetku zodpovedá za hospodárne a efektívne investovanie finančných prostriedkov do nákupu, ako aj údržby a opráv majetku a technicko-materiálneho vybavenia Národného osvetového centra. Zodpovedá za chod oddelenia správy majetku v rámci Národného osvetového centra, vedie, koordinuje, motivuje, hodnotí a kontroluje zamestnancov oddelenia správy majetku s dôrazom na kvalitu a efektivitu výstupov. Vykonáva základnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z. z., komunikuje s nadriadenými inštitúciami, audítormi, hlavným mestom a jeho mestskými časťami. Rieši a zodpovedá za personálne otázky v rámci pôsobenia oddelenia.    

Kvalifikačné predpoklady (požiadavky na vzdelanie): vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie požadované predpoklady: bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
a)    odborná prax a skúsenosti s prácou na úseku správy majetku a prevádzky nehnuteľností minimálne 5 rokov,
b)    všeobecný prehľad o oblasti správy majetku, vedenia evidencie, inventarizácie majetku, spracovania a evidencie prevádzkových nákladov, zabezpečovania dodávateľských obslužných činností týkajúcich sa opráv a údržby prevádzky, plánovania a vyhodnocovania čerpania pridelených finančných prostriedkov na správu a prevádzku,
c)    všeobecný prehľad o Národnom osvetovom centre a o oblastiach činnosti Národného osvetového centra,
d)    prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa správy majetku štátu v príspevkovej organizácií (najmä zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ) a zákonoch verejnej správy (najmä zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)
e)    riadiace a organizačné schopnosti na veľmi vysokej úrovni, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, spoľahlivosť,
f)    znalosť práce s PC (Microsoft Office) na používateľskej úrovni,
g)    platný vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič).

Zoznam požadovaných dokladov:
a)    písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b)    profesijný štruktúrovaný životopis,
c)    kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
d)    originál výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
e)    podpísané písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f)    písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača,
g)    písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a predložených dokladov, s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača.

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny. Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a listín v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Národného osvetového centra, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava, 4. poschodie, číslo dverí 407, pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod., alebo poštovou službou na adresu: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava v jednej zalepenej obálke. Zalepenú obálku so žiadosťou o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie – VK 7/2017 – Neotvárať!“

Dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Najneskôr do 21. 12. 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Národného osvetového centra.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho začatím.


Riaditeľ odboru informatizácie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
NA OBSADENIE VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA VEDÚCEHO ZAMESTNANCA
PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

číslo výberového konania: VK 8/2017

Národné osvetové centrum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, vyhlasuje výberové konanie podľa zákona č. 552/2013 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie

riaditeľ odboru informatizácie.

Názov zamestnávateľa a sídlo zamestnávateľa –  Národné osvetové centrum, Nám. SNP
č. 12,
812 34 Bratislava

Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: riaditeľ odboru informatizácie

Odbor: informatizácie

Stručný opis činností obsadzovanej funkcie:
Riaditeľ odboru informatizácie vykonáva organizačnú, riadiacu a kontrolnú činnosť, vymedzenú svojou pôsobnosťou. Koordinuje, posudzuje, usmerňuje, podáva návrhy a kontroluje procesy prípravy a implementácie projektov, zabezpečuje tvorbu rozvojových projektov na účely využívania finančných prostriedkov z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie a iných zdrojov, koordinuje a sleduje celkovú agendu štrukturálnych fondov vo vzťahu k administrácii, monitorovaniu realizácie procesov a aktivít, projektovému riadeniu, plánu riadenia kvality, finančnému a časovému riadeniu a riadeniu ďalších projektových činností.

Kvalifikačné predpoklady (požiadavky na vzdelanie): vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Ďalšie požadované predpoklady: bezúhonnosť; spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
a)    odborná prax a skúsenosti s prácou na projektoch súvisiacich s digitalizáciou kultúrneho dedičstva minimálne 4 roky,
b)    všeobecný prehľad o oblasti projektového riadenia, prevádzky informačných systémov, ochrany osobných údajov, evidencie kultúrnych objektov pamäťových a fondových inštitúcií, práva duševného vlastníctva s osobitným zameraním na autorskoprávnu ochranu, plánovania a vyhodnocovania pridelených finančných prostriedkov na prevádzku,
c)    riadiace a organizačné schopnosti na veľmi vysokej úrovni, komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť, spoľahlivosť,
d)    prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa príspevkových organizácií, právnych predpisoch z oblasti informatizácie verejnej a štátnej správy (najmä zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o e-Governmente - v znení neskorších predpisov, zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), z oblasti práva duševného vlastníctva (najmä zákon č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení č. 125/2016 Z. z.) a zákonoch verejnej správy (najmä zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)

Zoznam požadovaných dokladov:
a)    písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b)    profesijný štruktúrovaný životopis,
c)    kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
d)    originál výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
e)    podpísané písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f)    písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača,
g)    písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a predložených dokladov, s uvedením dátumu a vlastnoručným podpisom uchádzača.

Do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady a listiny. Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a listín v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Národného osvetového centra, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava, 4. poschodie, číslo dverí 407, pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod., alebo poštovou službou na adresu: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava v jednej zalepenej obálke. Zalepenú obálku so žiadosťou o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie – VK 8/2017 – Neotvárať!“

Dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Najneskôr do 21. 12. 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Národného osvetového centra.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho začatím.