Preskočiť na obsah

Kabinet sociálnej prevencie

Generálny riaditeľ Národného osvetového centra svojím rozhodnutím č. 1/2006 zriadil ku dňu 1.3.2006 kabinet sociálnej prevencie Národného osvetového centra (ďalej len KSP).

Na základe výberového konania bola od 15.5.2006 do funkcie riaditeľky  kabinetu menovaná PhDr. Ingrid Hupková, PhD.

Kabinet  sociálnej prevencie je samostatné a jediné špecializované pracovisko rezortu sociálnej prevencie MK SR. Cielene a kontinuálne sa zameriava na prevenciu sociálno-patologických javov s akcentom na problematiku drog, závislostí a prevenciu kriminality v rozsahu zámerov a opatrení vyplývajúcich pre rezort Ministerstva kultúry SR. Pracovisko je významnou súčasťou hlavných odborných činností v Národnom osvetovom centre. Vzdelávaciu a poradenskú funkciu napĺňa aj vo vzťahu k iným inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Špecializované zameranie kabinetu sociálnej prevencie a tým aj kultúrno-osvetovej práce v tejto oblasti je rámcované:

 • platným zákonom o osvetovej činnosti (Z. z. 61/2000), ktorý zameranie osvetovej činnosti definuje aj v zmysle napomáhania prevencii protispoločenských javov a drogových závislostí.
 • uznesením vlády, ktorým boli prijaté kľúčové dokumenty pre činnosť pracoviska:
 • Národný program boja proti drogám a Akčný plán realizácie Národného programu boja proti drogám v súlade s Európskou stratégiou boja proti drogám v rezorte Ministerstva kultúry SR na obdobie 2005 - 2008
 • Stratégia prevencie kriminality
 • Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách (2005 - 2008)
 • Národný akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 – 2010
 • Národným akčným plánom pre problémy s alkoholom (2006 - 2010)
 • Národným programom pre kontrolu tabaku do roku 2008
 • Koncepcia mediálnej výchovy v SR v kontexte celoživotného vzdelávania

Kabinet sociálnej prevencie plní celoročne iniciačnú, metodickú, koordinačnú a poradenskú funkciu a svojím pôsobením napomáha profesionalizácii preventívnej činnosti v oblasti sociálnej prevencie, a to nielen regionálnych osvetových stredísk v SR, ale aj iných subjektov pôsobiacich v oblasti prevencie sociálnej patológie vo voľnočasových aktivitách a v kultúrno-osvetovej práci.

Kabinet sociálnej prevencie NOC má za cieľ:

 • definovať miesto, postavenie a úlohy kultúrno-osvetovej práce v oblasti komplexnej prevencie sociálnej patológie, s dôrazom na prevenciu drogových závislostí a prevenciu kriminality a inú protispoločenskú činnosť;
 • vyprofilovať účinné a efektívne stratégie, metódy, prostriedky a formy činnosti, konkrétne projekty a programy zariadení kultúry a osvety v oblasti výchovy k prosociálnosti;
 • participovať na eliminácii sociálnopatologických javov prostredníctvom rozvíjania komplexu programov špecifickej a nešpecifickej  sociálnej prevencie v podmienkach celoštátnej, regionálnej a miestnej kultúry a osvety.

 

Hlavné zameranie činnosti kabinetu sa rozvíja prostredníctvom:

 • teoreticko-koncepčnej činnosti;
 • výchovno-vzdelávacej, edukačnej činnosti, na ktorú sa bude v budúcnosti klásť ešte významnejší akcent;
 • prezentačnej činnosti - profilácia kľúčových projektov a ich domáca a zahraničná prezentácia;
 • odborno-metodickej, konzultačnej a poradenskej činnosti;
 • lektorskej činnosti.

Takto diferencovaným prístupom sa pracovisko významne podieľa na napĺňaní zdravotno-hygienickej, formatívno-výchovnej, sebarealizačnej, socializačnej a preventívnej funkcie voľného času v podmienkach kultúrno-osvetovej práce.

Hlavná náplň činnosti pracoviska sociálnej prevencie NOC vychádza z trendu pôsobiť facilitačne na rozvoj širokospektrálnych a efektívnych programov, stratégií a techník prevencie, ktoré rešpektujú regionálne špecifiká, ale aj osobitosti vekových a sociálnych skupín adresátov preventívno-výchovnej činnosti v  kultúrno-osvetovej práci. Pracovisko profiluje cyklické, v praxi osvedčené projekty, úspešne sa uchádza už niekoľkoročne o spolufinancovanie svojej činnosti na základe schválených grantov. Ide o prostriedky z Protidrogového fondu a ministerstva vnútra SR (Rady vlády pre prevenciu kriminality).

Jednou zo základných foriem metodického pôsobenia kabinetu sociálnej prevencie je realizácia odborných podujatí metodicko-edukačného charakteru, ktoré sú adresne určené metodickým i riadiacim pracovníkom regionálnych osvetových stredísk v SR, ako i zástupcom inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. V tejto súvislosti možno uviesť pracovné porady, semináre, konferencie, školenia (jednorazové aj cyklického charakteru) a vzdelávacie kurzy. Medzi formami školiacich aktivít sa stretávajú s obľubou u pracovníkov ROS podujatia využívajúce aktivizačné metódy kultúrno-výchovnej práce vychádzajúce so zážitkového učenia, uplatňujúce prvky sociálno-psychologického výcviku, tréningy sociálnych a komunikačných zručností. Aj kombinované podujatia, či spájanie putovných výstav so sprievodnými podujatiami (tvorivými dielňami, besedami, prednáškami a pod.), sú často využívanými formami kultúrno-osvetovej práce v prevencii.

Kabinet sociálnej prevencie profiluje svoju činnosť v spolupráci s organizáciami štátnej správy, samosprávy a mimovládnymi organizáciami (nadáciami, občianskymi združeniami, spolkami, úniami), ktorých činnosť korešponduje s predmetnou problematikou.

Príklady cyklických  projektov kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra:

Projekt celoštátnej výtvarnej súťaže a putovnej výstavy

 • Prečo som na svete rád /rada

Projekt edičnej činnosti 

 • Kultúra a primárna prevencia závislostí.

Projekty cyklického vzdelávania v oblasti sociálnej prevencie

 • Interpersonálna komunikácia - zdravý životný štýl
 • Prevencia kriminality v kultúrno-osvetovej činnosti
 • Kultúrno-osvetová práca a prevencia drogových závislostí

Projekt rezortný informačno-vzdelávací bulletin

 • Sociálna prevencia