Preskočiť na obsah

Miestne noviny 2011

Miestne noviny 2011

Logo Miestnych novínNárodná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenský syndikát novinárov, Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska, Literárny fond a Obecné noviny v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy vyhlasujú 3. ročník celoslovenskej súťaže MIESTNE NOVINY 2011 o najlepšie obecné, mestské, regionálne a kultúrno-informačné noviny a časopisy. Uzávierka súťaže je 30. apríl 2011.
viac
štatút súťaže

Miestne noviny 2011

Výsledková listina z 3. ročníka celoslovenskej súťaže o najlepšie obecné, mestské, regionálne, kultúrnoinformačné a kultúrnoturistické noviny a časopisy

 MIESTNE NOVINY 2011

usporiadanej organizátormi, ktorými sú

Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenský syndikát novinárov, Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska, Obecné noviny – v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy, mediálnymi partnermi Obecné noviny – týždenník miest a obcí, Fórum – mesačník Slovenského syndikátu novinárov, Slovenské pohľady – na literatúru, život a umenie, a Národná osveta – mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti, a s podporou Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

 

Umiestnenie podľa súťažných kategórií:

 

I. NOVINY, ČASOPIS OBCE:

A) NOVINY, ČASOPIS OBCE DO 1 000 OBYVATEĽOV:

1. miesto: Tajovské noviny – Informačný štvrťročník

2. miesto: Čabský spravodajca – Časopis obyvateľov obce Čab

3. miesto: Nový Clus – Mesačník občanov Veľkého Klíža

Cena Ministerstva obrany SR – za seriál o vojakoch z prvej svetovej vojny z obce: Nový Clus – Mesačník občanov Veľkého Klíža

B) NOVINY, ČASOPIS OBCE NAD 1 000 OBYVATEĽOV:

1. miesto: Rabčiansky chýrnik – Obecné noviny občanov, rodákov a priateľov obce Rabča

2. miesto: Mojmírovčan – Časopis obce Mojmírovce

3. miesto: Porubské noviny (Závažná Poruba)

 

II. NOVINY, ČASOPIS MESTA A MESTSKEJ ČASTI:

A) NOVINY, ČASOPIS MESTA:

1. miesto: Bratislavský kuriér – Noviny pre Bratislavčanov a návštevníkov hlavného mesta

2. miesto: Veľkošarišan – Mesačník občanov mesta Veľký Šariš a okolia

3. miesto: Ružomberský hlas – Noviny vášho domova  

Cena Ministerstva obrany SR – za korektné a obsahovo hodnotné informovanie o ozbrojených silách a rezorte obrany: Život v Hlohovci – Spoločenský magazín

B) NOVINY, ČASOPIS MESTSKEJ ČASTI:

1. miesto: Ťahanovčan dnes – Spravodaj o živote a dianí v mestskej časti Košice-Ťahanovce

2. miesto: Vajnorské noviny – Mesačník občanov mestskej časti Bratislava-Vajnory

3. miesto: Staromestské noviny (Bratislava-Staré Mesto)

Čestné uznanie – za jazykovú úroveň, prehľadnosť typografického

a kvalitu polygrafického spracovania časopisu: Hlas Nového Mesta – Časopis obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 

III. REGIONÁLNE NOVINY, ČASOPIS:

1. miesto: Slovo Šaľanov – Noviny závislé od čitateľov

2. miesto: Oravec – Regionálny dvojtýždenník pre okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín

3. miesto: My Oravské noviny – Naša Orava, Orava/Biela Orava

Čestné uznanie – za zviditeľňovanie miestnej kultúry, histórie, osobností a literárnej a humoristickej tvorivosti v slovenskom a maďarskom jazyku: Chýrnik-Hírnӧk – Noviny občanov okresu Nové Zámky

 

IV. KULTÚRNOINFORMAČNÉ A KULTÚRNOTURISTICKÉ NOVINY, ČASOPIS:

1. miesto: Montanrevue – Časopis o baníctve a bansko-historickom dedičstve

2. miesto: Revue Piešťany – Kultúrno-spoločenský štvrťročník

3. miesto: Múzejné starinky – Občasník Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

3. miesto: Vajnorské vidzeňí – Nezávislý kultúrno-spoločenský časopis Vajnorákov a priateľov Vajnor

Cena mesačníka Národná osveta – za rozvíjanie miestnej a regionálnej identity a zvyšovanie kultúrnohistorického vedomia obyvateľov obcí a miest novohradského regiónu: REKUS – Regionálny kultúrny spravodajca

Cena generálneho riaditeľa Národného osvetového centra – za propagáciu a podporu rozvoja miestnej kultúry a záujmovej činnosti v regionálnych podmienkach: Obzor – Štvrťročník o kultúrnom dianí a záujmovej činnosti v okrese Galanta

Cena generálneho riaditeľa národného osvetového centra – za propagáciu a podporu rozvoja miestnej kultúry a záujmovej činnosti v podmienkach mesta a okolitých obcí: Hnúšťanský hlas – kultúrno-spoločenský mesačník obyvateľov Hnúšťe a okolia

Štefan Cifra, predseda odbornej poroty

Syndikát slovenských novinárov, Bratislava 4. novembra 2011

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže Miestne noviny 2011

Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych, kultúrno-informačných a kultúrnoturistických novín a časopisov Miestne noviny 2011 sa uskutoční v piatok 4. novembra 2011 v budove Slovenského syndikátu novinárov na Župnom námestí 7 v Bratislave. Prezentácia účastníkov bude od 10. do 11. hod. Na podujatie sú pozvaní všetci tvorcovia súťažných novín a časopisov, ale aj zástupcovia ich vydavateľov, novinárska obec i verejnosť. Súčasťou podujatia bude aj odborný rozborový seminár. Odborná porota navrhla udeliť 24 novinám a časopisom zaradeným v šiestich súťažných kategóriách 19 umiestnení v 1. až 3. poradí, dve čestné uznania a ceny Ministerstva obrany SR, generálneho riaditeľa Národného osvetového centra a mesačníka Národná osveta. Odborná porota vyberala z viac ako 330 súťažných novín a časopisov, ktoré boli súčasťou 110 súťažných prihlášok. Členmi odbornej poroty boli zástupcovia organizátorov a odborných garantov súťaže, ktorými sú: Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenský syndikát novinárov, Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska a Obecné noviny. Tretí ročník súťaže Miestne noviny sa uskutočnil v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy a s mediálnou podporou Tlačovej agentúry SR. Hlavnými mediálnymi partnermi súťaže sú Obecné noviny – týždenník miest a obcí, Fórum – mesačník Slovenského syndikátu novinárov, Slovenské pohľady – na literatúru, život a umenie, a Národná osveta – mesačník pre miestnu kultúru a záujmovú tvorivosť.

Nový ročník celoslovenskej súťaže o najlepšie obecné, mestské, regionálne a kultúrno-informačné noviny a časopisy

Celoslovenská súťaž obecných, mestských, regionálnych a kultúrno-informačných novín a časopisov už v minulom ročníku jednoznačne preukázala svoju životaschopnosť a opodstatnenosť. Vysoká, vyše 50-percentná účasť miestnych novín a časopisov – podľa evidencie periodickej tlače na Ministerstve kultúry SR – jednoznačne potvrdila, že záujem tvorcov novín o prezentáciu svojej práce na celoštátnej úrovni je vysoká. Aj to je dokladom, že išlo o krok správnym smerom.
Žiaľ, neraz sme svedkami, že z optiky ľudí žijúcich „v centrách“ – či už v hlavnom meste alebo v krajských a okresných mestách – sa aktivity „v mieste“ javia ako menej dôležité. Pritom podmienky života občanov sa tvoria práve v mieste bydliska, v obciach a mestách, kde ľudia žijú. Tam je ich domov, tam vyrastajú deti a mladí ľudia, tam je ťažisko vytvárania životných podmienok, dobrých spoluobčianskych či susedských vzťahov, pozitívneho vzťahu k okoliu, k veciam verejným.
Redakcia Národnej osvety s garanciou Národného osvetového centra spolu s ostatnými spoluorganizátormi súťaže Miestne noviny, ktorými sú okrem Obecných novín a Združenia miest a obcí Slovenska vrcholné odborné inštitúcie v oblasti zamerania súťaže, ako Syndikát slovenských novinárov, Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave či Literárny fond si plne uvedomujú spoločenský význam a dosah tejto súťaže. Informovanosť obyvateľstva, objektívnosť spravodajstva na miestnej a regionálnej úrovni, ale aj motivačný a výchovno-vzdelávací aspekt miestnych a regionálnych médií sú fenomény, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu života. Človek informovaný a rozhľadený je slobodný, to znamená uchádzajúci sa o svoje práva, demokratický, teda zaujímajúci sa o správu vecí verejných, kontrolujúci svojich volených zástupcov a podporujúci rozvoj obce, mesta či regiónu, ako aj kultúrny, teda vyžadujúci kultúrno-spoločenské vyžitie a spoluvytvárajúci kultúrnosť prostredia, v ktorom žije. Práve miestne a regionálne médiá majú nezameniteľnú možnosť ovplyvňovať kvalitu týchto atribútov života – patriacich do modernej spoločnosti či moderného sveta 21. storočia. A práve miestne a regionálne médiá najväčšou mierou môžu spoluvytvárať miestnu a regionálnu identitu, vedomie vzťahu k hodnotám v mieste svojho bydliska, ktorých prítomnosť priamou úmerou vplýva na poľudšťovanie a skultúrňovanie komunity a jej životného prostredia v najširšom slova zmysle i vo vzťahu k riešeniu konkrétnych problémov.
Novembrové komunálne voľby obnovili samosprávy. Noví zástupcovia miest a obcí s novými programami rozvoja svojich sídel by mali vidieť práve v miestnych a regionálnych médiách svoju najväčšiu oporu. A mali by aj podporovať ich tvorcov, ktorí neraz bez nároku na finančnú odmenu, zo zanietenia pre veci verejné pomáhajú hrivnou najvrchovatejšou.
Veríme, že aj nový, 3. ročník celoštátnej súťaže Miestne noviny, zdôrazní význam a poslanie miestnych a regionálnych printových médií, ako aj kultúrno-informačných novín a časopisov a že sa stretne s odozvou, ktorú si dozaista zaslúži.

Štefan Cifra, šéfredaktor Národnej osvety
Ing. Bohuš Olach, šéfredaktor Obecných novín

Štatút Miestnych novín 2011

celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych a kultúrno-informačných novín a časopisov

Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenský syndikát novinárov, Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska, Literárny fond a Obecné noviny v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy vyhlasujú 3. ročník celoslovenskej súťaže MIESTNE NOVINY 2011 o najlepšie obecné, mestské, regionálne a kultúrno-informačné noviny a časopisy.

Mediálni partneri súťaže:
Obecné noviny – týždenník miest a obcí na Slovensku,
Fórum – mesačník Slovenského syndikátu novinárov,
Slovenské pohľady – na literatúru, život a umenie,
Národná osveta – mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti

Cieľ súťaže:
Cieľom súťaže je podnietiť žurnalisticky profesionálnejšiu, tematicky bohatšiu a žánrovo kultivovanejšiu tvorbu regionálnych, mestských, miestnych a kultúrno-informačných novín a časopisov na Slovensku v záujme informovania o živote samosprávy, hlbšieho poznania, zaznamenávania a zverejňovania slovenskej regionálnej a miestnej histórie, kultúry, voľnočasových záujmových a športových aktivít obyvateľstva, ako aj spoločenských a kultúrnych tradícií našich obcí, miest, krajov či regiónov, a tým i prehlbovania pozitívneho vzťahu k Slovenskej republike ako spoločnej vlasti všetkých jej občanov.

Uzávierka súťaže: 30. apríl 2011

Súťažné obdobie:
1. január 2008 až 30. apríl 2011.

Súťažné kategórie:
I. NOVINY, ČASOPIS OBCE
a) noviny, časopis obce do 1 000 obyvateľov,
b) noviny, časopis obce nad 1 000 obyvateľov.

II. NOVINY, ČASOPIS MESTA A MESTSKEJ ČASTI

III. REGIONÁLNE NOVINY, ČASOPIS
(krajské noviny, krajský časopis, regionálne noviny, regionálny časopis, časopis mikroregiónu)

IV. KULTÚRNO-INFORMAČNÉ NOVINY, ČASOPIS
(noviny alebo časopis so zameraním na regionálnu a miestnu kultúru, kultúrne alebo krajinno-prírodného dedičstvo, kultúrnoturistickú či turisticko-informačnú oblasť)

Podmienky súťaže:
1. Noviny alebo časopis môže do súťaže prihlásiť vydavateľ novín alebo časopisu (mesto, mestská časť, obec, kraj, regionálne združenie, kultúrna inštitúcia, organizácia alebo súkromný subjekt), ktorý ich vydáva na území Slovenskej republiky. Do súťaže môže noviny alebo časopis prihlásiť aj ich šéfredaktor, zodpovedný redaktor, redaktor poverený vedením redakcie alebo ich iný tvorca, resp. predseda ich redakčnej rady.
2. Do súťaže sa prijímajú noviny alebo časopisy písané v slovenskom jazyku.
3. Do súťaže sa dajú prihlásiť len noviny alebo časopisy, ktoré stále vychádzajú (nezanikli).

Súťažné materiály musia obsahovať:
1. Súťažné periodiká:
Tri výtlačky rozličných čísel novín alebo časopisu, ktoré vyšli v stanovenom súťažnom období.
2. Prihlášku do súťaže so základnými údajmi o súťažnom periodiku:
a) súťažná kategória, do ktorej sa noviny alebo časopis prihlasujú,
b) názov a podtitul novín alebo časopisu,
c) odkedy vychádzajú noviny, časopis,
d) periodicita (denník, týždenník, dvojtýždenník, mesačník, štvrťročník, občasník),
e) priemerný náklad jedného vydania,
f) spôsob šírenia (predajom, zadarmo),
g) región, mesto, mestská časť, obec, lokalita alebo cieľová skupina, ktorej sa noviny či časopis venujú, ako aj počet obyvateľov uvedenej lokality,
h) v prípade, že periodikom vydáva kultúrna organizácia, inštitúcia alebo mimovládna organizácia, treba uviesť jej základnú charakteristiku,
i) meno, priezvisko, adresa a telefonický kontakt na šéfredaktora, povereného vedúceho redaktora alebo iného tvorcu novín alebo časopisu,
j) názov, resp. meno, priezvisko a adresa vydavateľa,
k) názov právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, ktorá noviny alebo časopis prihlásila do súťaže.

Odbornými garantmi súťaže sú:
Slovenský syndikát novinárov – Klub firemných a regionálnych médií,
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy,
Sekcia žurnalistiky a novinárskej fotografie Literárneho fondu,
Združenie miest a obcí Slovenska,
Národné osvetové centrum.

Odborná porota:
Súťaž vyhodnotí odborná porota nominovaná garantmi a mediálnymi partnermi súťaže.

Základné kritériá hodnotenia:
a) kvalita obsahu periodika (žánrová pestrosť, spravodajská pohotovosť, publicistická profesionalita atď.),
b) tematické a obsahové zameranie (popri témach zaznamenávajúcich komunálnopolitické, hospodársko-sociálne a kultúrne udalosti, činnnosť spoločenských a záujmových združení či športových klubov sa kladie dôraz aj na zastúpenie príspevkov a rubrík o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej histórii a tradíciách, kultúrnoturistickom rozvoji, historických a súčasných osobnostiach obce, mesta či regiónu a pod.),
c) jazyková kultúra (štylistická a gramatická úroveň),
d) vizuálny dojem (výtvarná a typografická úprava, celková grafická prehľadnosť a čitateľnosť, práca s fotografiou a ilustráciami, polygrafický výstup).

Ocenenia a výsledky súťaže:
Porota v každej kategórii udelí tvorcom novín tri ceny.
Porota si vyhradzuje v niektorej kategórii cenu neudeliť, respektíve udeliť viac cien v jednej kategórii.
Okrem riadnych ocenení garanti súťaže odovzdajú osobitné ocenenia.
Výsledky súťaže budú vyhlásené v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov v Bratislave.
Výsledky súťaže budú uverejnené v Obecných novinách, v Národnej osvete a na ich internetových stránkach, v periodiku Fórum Slovenského syndikátu novinárov a na internetových stránkach SSN (www.ssn.sk) a Národného osvetového centra (www.nocka.sk).

Súťažné materiály zasielajte na adresu:
NÁRODNÁ OSVETA,
mesačník pre rozvoj miestnej kultúry
a záujmovej tvorivosti, Námestie SNP 12
812 34 Bratislava 1

Informácie:
Národná osveta: Štefan Cifra, šéfredaktor,
tel.: 02/20 471 242, 02/20 471 241,
mobil: 0911 543 167
e-mail: stefan.cifra@nocka.sk, narodnaosveta@nocka.sk,
webová stránka: www.nocka.sk/narodna-osveta

Obecné noviny: Ing. Bohuš Olach, šéfredaktor,
tel.: 02/446 31 195, 02/446 31 198 a 02/446 31 199,
mobil: 0905 631 853, e-mail: inprost@inprost.sk,
webová stránka: www.obecne-noviny.sk

Slovenský syndikát novinárov: PhDr. Pavol Vitko, šéfredaktor Obrany,
Klub firemných a regionálnych médií SSN,
Mobil: 0903 820 847, e-mail: palovitko@hotmail.com.

Štatút súťaže Miestne noviny 2011 (pre tlač) Štatút súťaže Miestne noviny 2011 (pre tlač) [98 kB]