Preskočiť na obsah

Európsky rok kreativity a inovácií

(European Year of Creativity and Innovation, EK, EP)
Jeho cieľom je využívať a podporovať kreativitu a inovačný prístup predovšetkým v oblasti kultúry a vzdelávania (školstva), no jeho aktivity sa budú zacieľovať aj na ďalšie oblasti: informačná spoločnosť, médiá, zamestnanosť, podnikanie, výskum, sociálna a regionálna politika, rozvoj vidieka. Projekty sa budú realizovať na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Každý členský štát si určí národného koordinátora, ktorý bude zodpovedať za aktivity na národnej alebo regionálnej úrovni počas roka. Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež (2004 – 2009) počas prejednávania návrhu Európskej komisie v Európskom parlamente v rozprave uviedol, že kreativita a schopnosť inovácií sú spojené kompetencie, ktoré sa musia čo najširšie podporovať prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Podpora kreativity a inovačného potenciálu, ktorý má každý človek, pomôže riešiť spoločenské výzvy a bude formovať budúcnosť Európy v globalizovanom svete.