Preskočiť na obsah

Propozície

XIX. Gorazdov literárny Prešov

PROPOZÍCIE CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE V TVORBE DUCHOVNEJ POÉZIE, PRÓZY A DRÁMY S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU – XIX. GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV


Názov súťaže:
XIX. Gorazdov literárny Prešov

Termín a miesto konania:
3. marec 2014 – december 2014, Prešov

Iniciátor súťaže:
Národné osvetové centrum, Bratislava

Vyhlasovatelia súťaže:
Divadlo J. Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov
Národné osvetové centrum, Bratislava
Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov
Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava

Spoluorganizátori súťaže:
Cyrilometodská spoločnosť, Bratislava
Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava
Gorazdus, n. o., Prešov
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov
Matica slovenská, Martin
Oblastná rada Matice slovenskej, Prešov
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Bratislava
Spolok svätého Cyrila a Metoda, Michalovce
Spolok svätého Vojtecha, Trnava
Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Bratislava

Typ súťaže:
verejná súťaž podľa § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov

Zameranie súťaže:
XIX. Gorazdov literárny Prešov je súčasťou jubilejných XXV. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015, nad ktorými šiestykrát prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Uskutočnením slávnostného Dňa sv. Gorazda v Kútoch v roku 1990 ako prvého podujatia Svätogorazdovských dní na Slovensku sa zaznamenal zrod novodobej duchovno-kultúrnej, národno-vlasteneckej svätogorazdovskej tradície Slovákov. Poslaním jubilejných XXV. svätogorazdovských dní na Slovensku je prispievať k uchovávaniu a rozvoju národných a kresťanských tradícií.

Toto súťažné podujatie je platformou na rozvoj nábožensky orientovanej literárnej spisby a jej odborné usmerňovanie. Súťaž je celoštátna, s medzinárodnou účasťou. Orientuje sa na autorov všetkých vekových kategórií, ktorí vo svojom literárnom diele stvárňujú prvopočiatky našich národných kresťanských dejín a tradícií, zachytávajú život významných osobností národnej a kresťanskej histórie i súčasnosti, oceňujú a oslavujú duchovné hodnoty kresťansky orientovanej kultúry.
Súťaž nie je tematicky ohraničená. Autori by sa však vo svojich literárnych prácach mali inšpirovať predovšetkým dielom nášho prvého po mene známeho literáta, spisovateľa, prekladateľa – svätého Gorazda. Gorazdovi sa pripisuje autorstvo omšovej knihy Kyjevské listy, spoluautorstvo na dielach Život Konštantína a Život Metoda (podľa P. J. Šafárika, E. Paulinyho, Š. Ondruša i ďalších bádateľov plné autorstvo diela Život Metoda). Gorazd sa výraznou mierou pričinil aj o prvé preklady do staroslovenského jazyka, najmä o preklad Svätého Písma, ale aj literárnych, pedagogických, právnických a iných textov.
V roku 2014 sú významnými tematickými dominantami súťaže GLP aj 1145. výročie úmrtia sv. Konštantína Cyrila a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. (rok 2014 bol Konferenciou biskupov Slovenska vyhlásený za Rok Sedembolestnej Panny Márie).
Gorazdov literárny Prešov cieľavedome, v duchu Medzinárodného dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (Generálna konferencia UNESCO, Paríž, 17. októbra 2003) prispieva k plneniu dôležitej úlohy pri tvorbe, ochrane, zachovávaní, no najmä znovuvytváraní kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva, kde má svoje pevné miesto aj svätogorazdovská tradícia.

Ciele súťaže:

 • prispieť k poznaniu života a diela sv. Gorazda, prvého po mene známeho polyhistora – literáta, prekladateľa, filológa, pedagóga, andragóga, historika, politológa, diplomata, teológa, veľkňaza, svätca a mysliteľa slovenského pôvodu, ktorý sa spolu so solúnskymi vzdelancami a vierozvestmi sv. Cyrilom a  sv. Metodom zaslúžil o rozvoj našej kresťanskej kultúrnej orientácie a o položenie základov našej národnej kultúry, písomníctva, literatúry, vzdelanosti, identity a štátnosti;
 • iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku;
 • vytvoriť platformu na odborné usmerňovanie takejto tvorby a tvorivý dialóg autorov, ktorí sa venujú nábožensky orientovanej literárnej spisbe.

Podmienky súťaže:

 1. Na súťaži sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky aj Slováci žijúci v zahraničí, tvoriaci v slovenskom jazyku, ktorým doteraz nebola knižne vydaná publikácia.
 2. Súťaží sa v troch literárnych druhoch: duchovná poézia, próza a dráma (divadelná hra).
  Autori budú rozdelení na dve vekové kategórie:
  a) žiaci ZŠ,
  b) mládež (študenti SŠ) a dospelí autori.
 3. Zúčastnení autori môžu poslať do súťaže svoje práce napísané v slovenskom jazyku, najviac však 3 poetické útvary (v rozsahu do 10 strán), 1 prozaický útvar (v rozsahu do 25 normalizovaných strán, t. j. 30 riadkov x 60 úderov v riadku) a 1 divadelnú hru (bez obmedzenia počtu strán). Do súťaže sa neprijímajú rukou písané práce.
 4. Prihlásené práce nesmú byť až do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované ani prihlásené do inej súťaže.
  Autori sú povinní poslať práce
  – v tlačenej podobe v 4 kópiách s uvedením svojho mena a priezviska, prípadne pseudonymu, dátumu a miesta narodenia, typu školy (ZŠ, SŠ), povolania a adresy;
  – v elektronickej podobe (e-mail, CD).
 5. Literárne práce treba poslať na adresu:
      PhDr. Dagmar Rusnáková, metodička
      Divadlo J. Záborského – útvar osvetovej činnosti (ďalej len "DZJ")
      Námestie legionárov 6
      081 61 Prešov
      Tel.: 051/772 47 49, tel. a fax: 051/772 47 49
      E-mail:  rusnakova.dagmar@gmail.com
  Každá obálka so súťažnými prácami musí byť označená: Gorazdov literárny Prešov 2014.
 6. Texty súťažných prác sa autorom nevracajú. Zaslaním prác do súťaže dáva autor súhlas s ich publikovaním na webových sídlach organizátorov GLP, ako aj v zborníkoch (zborník Gorazdov literárny Prešov – zborník zo súťaže, vydávaný DJZ,  zborník Národného osvetového centra Chtiví svetla, ktorý dokumentuje výsledky celoštátnych literárnych súťaží na Slovensku, v prílohe prináša CD s jednotlivými víťaznými prácami).
  Prihlásením do súťaže udeľuje autor DJZ bezodplatne nevýhradnú licenciu podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov na všetky druhy použitia literárneho diela, a to bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia.

Priebeh súťaže:
Súťaž je jednokolová. Jej uzávierka je 15. októbra 2014. Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční 6. decembra 2014.

Spôsob hodnotenia a ocenenia v súťaži:

 1. Súťažné práce posudzuje odborná porota, ktorá vyhlasovateľom súťaže navrhne udeliť ocenenia – diplomy, čestné uznania a vecné ceny autorom víťazných prác v každej kategórii každého literárneho druhu.
 2. Základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a umelecká kvalita. Pri výbere oceňovaných prác sa hodnotí najmä autorov prístup k téme, jej spracovanie po obsahovej i formálnej stránke, výber jazykových prostriedkov a pod.
 3. V prípade, že súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, môže odborná porota vyhlasovateľom navrhnúť niektorú z cien neudeliť.

Vyhlásenie súťaže:

 1. Propozície súťaže budú zverejnené prostredníctvom regionálnych osvetových stredísk, v periodikách organizátorov GLP, v dennej a v odbornej tlači, na webových sídlach Národného osvetového centra (www.nocka.sk), DJZ  (www.djzosvetapresov.weebly.com), Svetového združenia Slovákov v zahraničí (www.szsz.sk),  na webových sídlach jeho členských organizácií, resp. (po získaní súhlasu) aj individuálnych členov Svetového združenia Slovákov v zahraničí a v ďalších médiách.
 2. Výsledky XIX. ročníka Gorazdovho literárneho Prešova budú vyhlásené na vyhodnotení súťaže v Prešove 6. decembra 2014 a v médiách, ktoré zverejnia propozície tejto súťaže.

Sprievodné podujatie:
Vyhlásenie výsledkov súťaže v Prešove bude spojené s umeleckým programom a tvorivou dielňou na tému Duchovná poézia, próza a dráma na Slovensku.

Úhrada nákladov:
Vyhlasovatelia súťaže uhradia zúčastneným autorom časť výdavkov spojených s účasťou na vyhodnotení súťaže v Prešove, a to na základe schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu GLP v roku 2014 Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Kontakt a ďalšie informácie o XIX. Gorazdovom literárnom Prešove:

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
- útvar osvetovej činnosti
Mgr. Ján Hanzo
riaditeľ divadla                        
PhDr. Dagmar Rusnáková
metodička útvaru osvetovej činnosti
Námestie legionárov 6
081 61 Prešov
Tel.: 051/7734187, tel. a fax: 051/772 47 49
E-mail: rusnakova.dagmar@gmail.com
www.djzosvetapresov.weebly.com
   Národné osvetové centrum
- odbor vzdelávacej, výskumnej a edičnej činnosti
PaedDr. Miroslav Holečko
odborný pracovník, manažér kultúry
pre národné a kresťanské tradície
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava
Tel.: ++421 2 204 71 240
E-mail: miroslav.holecko@nocka.sk
www.nocka.sk

XIX. Gorazdovo výtvarné Námestovo

PROPOZÍCIE  XIX. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE DETÍ A MLÁDEŽE, ZAMERANEJ NA NÁRODNÚ HISTÓRIU - XIX. GORAZDOVO VÝTVARNÉ NAMESTOVO


Názov podujatia:
XIX. Gorazdovo výtvarné Námestovo

Termín a miesto konania:
19. júna – 31. júla 2014, Námestovo

Vyhlasovatelia:
Mesto Námestovo
Dom kultúry, Námestovo
Národné osvetové centrum, Bratislava
Spoločnosť Svätého Gorazda, Bratislava

Usporiadatelia:
Dom kultúry, Námestovo
Rímskokatolícky farský úrad, Námestovo
Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Námestovo
Národné osvetové centrum, Bratislava
Spoločnosť Svätého Gorazda, Bratislava
Matica slovenská, Martin
Spolok svätého Vojtecha, Trnava

Typ súťaže:
verejná súťaž podľa § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov

Zameranie súťaže:
XIX. Gorazdovo výtvarné Námestovo je súčasťou jubilejných XXV. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015, nad ktorými šiestykrát prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Uskutočnením slávnostného Dňa sv. Gorazda v Kútoch v roku 1990 ako prvého podujatia Svätogorazdovských dní na Slovensku sa zaznamenal zrod novodobej duchovno-kultúrnej, národno-vlasteneckej svätogorazdovskej tradície Slovákov. Poslaním jubilejných XXV. svätogorazdovských dní na Slovensku je prispievať k uchovávaniu a rozvoju národných a kresťanských tradícií.

Súťaž sa koná pod záštitou primátora mesta Námestovo Jána Kaderu.

Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda, byzantských vierozvestcov sv. Konštantína Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov (v roku 2014 si pripomíname aj 1145. výročie úmrtia sv. Konštantína Cyrila), do obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi až po súčasnosť. V roku 2014 je významnou tematickou dominantou súťaže GVN aj 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. (rok 2014 bol Konferenciou biskupov Slovenska vyhlásený za Rok Sedembolestnej Panny Márie).

Gorazdovo výtvarné Námestovo cieľavedome, v duchu Medzinárodného dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (Generálna konferencia UNESCO, Paríž, 17. októbra 2003) prispieva k plneniu dôležitej úlohy pri tvorbe, ochrane, zachovávaní, no najmä znovuvytváraní kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva, kde má svoje pevné miesto aj svätogorazdovská tradícia.

Ciele súťaže:
Poslaním tejto výtvarnej súťaže je prehĺbiť záujem čo najväčšieho počtu detí a mládeže o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny, o históriu miest a obcí s  ich významnými osobnosťami. Cieľom súťaže je tiež profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti a usmerniť ich výtvarný prejav.

Súťažné obdobie:
Termín súťaže: január  – 16. máj 2014
Termín výstavy: 19. júna – 31. júla 2014
Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení:

19. júna 2014 o 11.00 hod. v Dome kultúry v Námestove
Termín sprievodných podujatí: 19. júna 2015 (tvorivé dielne, odborné semináre pre študentov, pedagógov, umelecký program, sv. omša obetovaná za súťažiacich)

Súťažné práce je potrebné zaslať do ústredného kola v termíne do 16. mája 2014 (vrátane) na adresu: Dom kultúry, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo

Témy:

 1. Osobnosti Veľkej Moravy – Gorazd, Cyril, Metod, Rastislav, Svätopluk, Pribina, Koceľ, Sedempočetníci atď.
 2. Sedembolestná Panna Mária ako Patrónka Slovenska
 3. Národné a kresťanské dejiny, legendy, povesti, príbehy
 4. Významné udalosti a osobnosti z nášho mesta, obce a i.

Podmienky súťaže a kategórie:
a) Na súťaži sa môžu zúčastniť autori žijúci v Slovenskej republike vo veku od 6 do 19 rokov, žiaci, respektíve študenti akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, gymnázia, základnej umeleckej školy, výtvarného krúžku, prípadne samostatne tvoriaci autori.
b) Kategórie:
    1. deti vo veku 6 – 9 rokov,
    2. deti vo veku 10 – 12 rokov,
    3. deti vo veku 13 – 15 rokov,
    4. mládež vo veku 16 – 19 rokov

Výtvarný prejav:
Ľubovoľné techniky – kresba, grafika, maľba, plastika, pastel, kombinované techniky
Formát  – od A4
Práce musia byť označené: – meno, priezvisko a bydlisko autora, vek, škola, názov práce, kategória;
– meno pedagóga, ktorý žiaka odborne viedol, ak to tak bolo

Súťažné práce GVN nemôžu autori poslať do iných súťaží. Prevzaté reprodukcie budú vyradené zo súťaže GVN.
Práce sa školám, resp. autorom nevracajú. Ocenené práce zostávajú v archíve Domu kultúry v Námestove a využijú sa na propagačné účely.

Prihlásením do súťaže udeľuje autor Domu kultúry v Námestove bezodplatne nevýhradnú licenciu podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov na všetky druhy použitia výtvarného diela, a to bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia.

Vyhlásenie výsledkov:
Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách, ktoré prinesú propozície súťaže, a zároveň budú písomne oznámené oceneným autorom do 6. júna 2014.

Spôsob hodnotenia a ocenenie v súťaži:
a) Výtvarné práce posudzuje odborná porota. Základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a umelecká kvalita. Hodnotí sa obsahové a umelecké stvárnenie témy.
b) Odborná porota rozhodne o umiestnení autorov a udelení vecných cien. V každej kategórii budú udelené vecné ceny a diplomy autorom ocenených prác za 1., 2. a 3. miesto. Hlavnú cenu (finančnú) udeľuje primátor  mesta Námestova na návrh odbornej poroty.
c) Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má právo navrhnúť vyhlasovateľom niektorú z cien neudeliť.

Kontaktná adresa:
Dom kultúry, Námestovo
Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
Tel./fax:043/55 22 247, e-mail: office@dkno.sk
Web: www.dkno.sk

Ďalšie informácie o XIX. Gorazdovom výtvarnom Námestove:

Dom kultúry Námestovo
Bc. Eva Mušáková, riaditeľka
Gabriela Lovaštíková, odborná pracovníčka
Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
Tel. a fax: 043/55 22 247
E-mail: office@dkno.sk
Web: www.dkno.sk
   Národné osvetové centrum
– odbor vzdelávania, výskumu a edičnej činnosti
PaedDr. Miroslav Holečko, odborný pracovník
manažér kultúry pre národné a kresťanské tradície
Námestie SNP 12; 812 34 Bratislava
Tel.: ++421 2 204 71 240
E-mail: miroslav.holecko@nocka.sk
Web: www.nocka.sk

XIX. Gorazdove organové dni

PROPOZÍCIE CELOSLOVENSKEJ PREHLIADKY NEPROFESIONÁLNYCH ORGANISTOV XIX. GORAZDOVE ORGANOVÉ DNI - Zvolen, Kováčová 2014


Názov podujatia:
XIX. Gorazdove organové dni Zvolen, Kováčová

Termín a miesto konania:   
I. časť Slávnosť svätého Gorazda: 27. júla 2014, Farský kostol sv. Gorazda, Kováčová
II. časť Prehliadka organistov: 18. – 20. septembra 2014, Zvolenský zámok

Usporiadatelia
Banskobystrický samosprávny kraj
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
Národné osvetové centrum, Bratislava

Spoluusporiadatelia
Mesto Zvolen
Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru
Evanjelický a. v.  farský úrad vo Zvolene
Obec Kováčová
Rímskokatolícka cirkev – farnosť svätého Gorazda, Kováčová
Cyrilometodská spoločnosť, Bratislava

Zameranie podujatia:
XIX. Gorazdove organové dni sú súčasťou jubilejných XXV. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015, nad ktorými šiestykrát prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Uskutočnením slávnostného Dňa sv. Gorazda v Kútoch v roku 1990 ako prvého podujatia Svätogorazdovských dní na Slovensku sa zaznamenal zrod novodobej duchovno-kultúrnej, národno-vlasteneckej svätogorazdovskej tradície Slovákov. Poslaním jubilejných XXV. svätogorazdovských dní na Slovensku je prispievať k uchovávaniu a rozvoju národných a kresťanských tradícií.

Gorazdove organové dni cieľavedome, v duchu Medzinárodného dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (Generálna konferencia UNESCO, Paríž, 17. októbra 2003) prispievajú k plneniu dôležitej úlohy pri tvorbe, ochrane, zachovávaní, no najmä znovuvytváraní kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva, kde má svoje pevné miesto aj svätogorazdovská tradícia.

Gorazdove organové dni sú celoslovenská nesúťažná prehliadka neprofesionálnych organistov. V roku 2008 sa začala písať nová kapitola tejto významnej svätogorazdovskej aktivity – od XIII. ročníka sa GOD konajú v dvoch častiach. Prvú tvorí Slávnosť svätého Gorazda v Kostole svätého Gorazda v Kováčovej pri Zvolene (júl), druhou časťou je samotná prehliadka neprofesionálnych organistov (september).

Ciele podujatia:

 • Prispieť k napĺňaniu hlavného poslania svätogorazdovskej tradície Slovákov, ktorým je približovanie   osobnosti sv. Gorazda, jeho života a diela, prvého po mene známeho vzdelanca – polyhistora a svätca slovenského pôvodu a najmä myšlienkového presahu jeho diela do našej národnej, kresťanskej a kultúrnej prítomnosti.
 • Zvyšovať  umeleckú, interpretačnú úroveň organistov.
 • Vytvárať priestor na ich vzájomné stretnutia, výmenu skúseností a prezentáciu ich umenia.
 • Konfrontovať výkony organistov aj z pohľadu odborníkov, usmerniť ich činnosť a umelecký rast.

Dramaturgia podujatia:

 • Odborný seminár zameraný na teoreticko-aplikačné otázky súvisiace s históriou, s hrou na tomto kráľovskom hudobnom nástroji a pod.
 • Tvorivé dielne zamerané na rozvoj praktických zručností, t. j. registrácií a organovej hry, pod odborným vedením vysokoškolských pedagógov a profesionálnych organistov.
 • Hodnotiaci seminár zameraný na posudzovanie pripravenosti, ako aj interpretačných schopností a zručností organistov, s určením laureáta XIX. Gorazdových organových dní.
 • Prehliadkový koncert zúčastnených organistov a hosťa prehliadky s príhovormi zástupcov organizátorov GOD, za účasti verejnosti.

Hodnotenie
Prehliadka má nesúťažný charakter. Umelecké výkony aj interpretačnú úroveň organistov posudzuje odborná komisia na hodnotiacom seminári.
Odborná komisia vyberie najlepšieho interpreta a navrhne usporiadateľom udelenie titulu laureát XIX. Gorazdových organových dní.

Podmienky účasti

 • Na prehliadke sa môžu zúčastniť neprofesionálni organisti – občania Slovenskej republiky, ale aj Slováci žijúci v zahraničí.
 • Účastníci sa predstavia s programovým blokom skladieb výlučne z originálnej organovej literatúry, pričom každý účastník prehliadky je povinný uviesť minimálne 2 skladby rôznych štýlových období, z toho jedno dielo J. S. Bacha.
 • Časový limit vystúpenia je od 6 do 10 minút.
 • Účastníci sa môžu predstaviť aj vo voľnej improvizácii, ktorá nie je povinná.
 • Pri veľkom počte prihlásených organistov si organizátori vyhradzujú právo vybrať účastníkov GOD.
 • Dôležitou podmienkou účasti na Gorazdových organových dňoch je včasné zaslanie záväznej prihlášky, najneskôr do 8. augusta 2014 na adresu: 
  Podpolianske osvetové stredisko
  Bystrický rad 1
  960 26 Zvolen

Akceptácia prihlášky
Podpolianske osvetové stredisko oznámi vybraným účastníkom XIX: GOD akceptáciu ich prihlášok spolu s písomnými dispozíciami ich účasti na prehliadke najneskôr do 22. augusta 2014.

Úhrada nákladov
Organizátori XIX. Gorazdových organových dní uhradia zúčastneným organistom časť výdavkov spojených s účasťou na prehliadke, a to na základe schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu GOD v roku 2014 Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Kontakty a ďalšie informácie o XIX. Gorazdových organových dňoch vo Zvolene

Mgr. Erika Žigová
metodička pre hudobné žánre
Podpolianske osvetové stredisko
Bystrický rad 1 12
960 26 Zvolen
Tel.: 045 532494340
E-mail: erika.zigova@osvetazvolen.sk
Web: www.osvetazvolen.sk
   PaedDr. Miroslav Holečko
odborný pracovník, manažér kultúry pre národné a kresťanské tradície
Národné osvetové centrum
Námestie SNP
812 34 Bratislava
Tel.: ++421 2 204 71 2
E-mail: miroslav.holecko@nocka.sk
Web: www.nocka.sk

Propozície a prihláška vo formáte RTF