Preskočiť na obsah

PhDr. Hana Kyseľová, Bratislava

29. 5. 1960 *PhDr. Hana Kyseľová, Bratislava, muzikologička – 50 rokov
Absolvovala FiF UK v Bratislave (1985, odbor hudobná veda), kde v roku 1988 získala aj titul PhDr. V rokoch 1978 – 1985 bola členkou speváckej skupiny umeleckého súboru Lúčnica. V rokoch 1980 – 1997 pôsobila v speváckej skupine Vajana pri Orchestri ľudových nástrojov Rádia Bratislava (od roku 1993 ako jej vedúca). Počas štúdia vykonávala prácu hlasovej pedagogičky v DFS Klnka, neskôr vo FS Devín. V rokoch 1985 – 1993 pracovala v Osvetovom ústave ako odborná pracovníčka pre ľudovú a dychovú hudbu, neskoršie aj pre detské folklórne súbory. Odborne, metodicky a organizačne zabezpečovala celoslovenské festivaly, semináre a školenia. Dodnes sa ako členka porôt zúčastňuje na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a prehliadkach ľudovej hudby a folklórnych kolektívov. Dva roky pôsobila ako tajomníčka Slovenskej sekcie C.I.O.F.F. V rokoch 1992, 1995, 1997 – 1998 externe spolupracovala s Univerzitou Konštatnína Filozofa v Nitre na Katedre folkloristiky a regionalistiky, kde učila 2 predmety – regionálne vokálne štýly a ľudové vokálne techniky. Autorsky realizovala programy s folklórnou tematikou pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Publikovala odborné články a rešerše v časopisoch Rytmus, Osvetová práca, Hudobný život a Národná osveta. V roku 1996 v spolupráci so Štátnym regionálnym konzervatóriom v Štrasburgu realizovala odbornú prednášku o slovenských ľudových tancoch a ľudovej hudbe. V rokoch 1996 – 2001 pracovala v Národnom osvetovom centre na oddelení dokumentácie a informatiky. Zabezpečovala realizáciu obrazových a zvukových záznamov kultúrnych podujatí, ich dokumentáciu a archiváciu. Založila výpožičný systém fondu obrazových záznamov NOC pre širokú verejnosť. Autorsky zrealizovala vyše 20 programov na folklórnych festivaloch vo Východnej, Detve, Myjave, Kokave nad Rimavicou a Hrušove. V rokoch 2001 – 2002 pracovala ako mediálna rešeršérka v týždenníku Čas a aj v súčasnosti pracuje v mediálnej oblasti – v Kancelárii Rady pre vysielanie a retransmisiu. Od roku 2002 do roku 2007 externe prispievala do špeciálnych príloh denníka SME a v rokoch 2007 a 2008 bola externou redaktorkou samostatných príloh denníka Šport. Je členkou predstavenstva Spolku hudobného folklóru pri SHÚ, programovej rady MFF Myjava a výboru občianskeho združenia DFS Čečinka.