Preskočiť na obsah

Mgr. art. Emil T. Bartko, Košice

Emil T. Bartko, Košice21. 7. 1945 *Mgr. art. Emil T. Bartko, Košice, tanečný teoretik, kritik, tanečník, choreograf a pedagóg – 65 rokov
Absolvoval štúdium na VŠMU v Bratislave (tanečná teória, 1971). Jeho profesionálna kariéra je celoživotne spätá s tanečným umením – od baletu po ľudový tanec – na všetkých úrovniach: tanečník, choreograf, pedagóg, teoretik, kritik, riadiaci pracovník. V rokoch 1960 – 1963 bol tanečníkom FS Čarnica, 1963 – 1979 tanečníkom (od roku 1975 i asistentom choreografa) v Lúčnici, 1974 – 1975 tanečníkom Štátneho súboru pre srbskú ľudovú kultúru v Bautzene (Nemecko). V rokoch 1968 – 1971 pracoval ako referent špecialista v Osvetovom ústave, 1971 – 1972 redaktor časopisu Hudba, spev, tanec, 1972 – 1974 bol dramaturgom SĽUK-u. Na Ministerstve kultúry SR pôsobil ako vedúci odborný referent špecialista (1979 – 1982), generálny riaditeľ sekcie (1998) a vedúci úradu (1999 – 2001). Bol námestníkom riaditeľa pre umelecko-prevádzkový úsek v Slovkoncerte (1983 – 1987), 1987 – 1989 vedúcim oddelenia vo ZSDU, 1996 – 1998 odborným pracovníkom oddelenia kultúry Magistrátu hl. mesta SR Bratislava. V rokoch 1989  – 1995 bol umeleckým šéfom, 1996, 1999 – 2006 riaditeľom a 2006 – 2007 poradcom riaditeľa Baletu SND. Od roku 1980 pôsobí ako pedagóg a tajomník (1980 – 1989) KTT  HATF VŠMU (dejiny, teória a estetika tanca, dramaturgia baletu a ľudových súborov), externe na konzervatóriách v Bratislave (1976 – 1982) a v Nitre (od roku 2006). Ako porotca pôsobil na celoštátnych baletných a choreografickým súťažiach (1977 – 1995), na medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni (2004) i na celoslovenských prehliadkach a súťažiach FS. Od roku 1994 je poslancom miestneho zastupiteľstva Bratislava-Staré Mesto. Je autorom reprezentačných monografií Lúčnica (Tatran, 1978, Nadácia Lúčnica, 1998), Moderné tendencie v slovenskom tanečnom umení 70. rokov (v Maďarsku, 1979), Spoločné úsilie (Tatran, 1983), Jubileum Ďuso Kubánka (SĽUK, 1998), Slovenské divadlo v XX. storočí – slovenský balet (Veda, 1999), Balet SND 1920 – 2000, Balet SND 1920 – 2003 (SND), Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK, 2000), Stručný slovník tanečného umenia (rkp., VŠMU, 2004); 662 menných a 210 vecných hesiel z nášho a svetového tanečného umenia do encyklopédií (Encyklopédia Slovenska, Malá čs. encyklopédia, 1987, Encyklopédia dramatických umení Slovenska, 1989, Encyklopédia Beliana, od roku 1999, Slovensko – Ottovo nakladateľstvo, 2006) atď.; bulletinov pre baletné a choreografické súťaže i pre Balet SND: V ako Vivaldi, Coppélia, Musica slovaca – Čarodejná noc – Svätenie jari, Romeo a Júlia, Zvonár z Notre Dame, Spiaca krásavica, Bajadéra, Korzár, Sylfída, Don Juan (1989 – 2006) a i.; CD: S. Stračina: Cesty života. Publikuje články, štúdie, kritiky a recenzie v odbornej literatúre i dennej tlači a v časopisoch (Pravda, Smena, Film a divadlo, Hudobný život, Tanečné listy, Rytmus atď.). Je autorom choreografií pre Lúčnicu, SĽUK, pre FS Čarnica, Gymnik, Zobor a v zahraničí (súbor v Bautzene a FS Schleife, Nemecko), pre FSk v USA a Kanade (Toronto, Windsor, New York, Pittsburg, Milwaukee, San Diego, Cleveland, Detroit); v Čechách (Krútňava, Olomouc). Je dlhoročným spolupracovníkom Národného osvetového centra v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Ako dramaturg, autor scenárov a režisér pôsobí na folklórnych festivaloch: FF Východná – Vitajte (1971), Privítanka (2008, 2010), Legendy, mýty a spomienky (2008), Jubilujúce FS (2010), Hontianske slávnosti (1970).