Preskočiť na obsah

Juraj Malý: Dvaja márnotratní

Súčasťou programu zaobchádzania s odsúdenými v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch je aj tvorivá činnosť vo forme záujmových krúžkov, ktorej úlohou je pomôcť mladým odsúdeným v opätovnom adaptovaní sa na život po ukončení výkonu trestu. Krúžky fungujú na báze dobrovoľnosti, mladých ľudí touto cestou vedieme k zodpovednosti pri rozhodovaní v rôznych oblastiach svojho života.
V rámci divadelného krúžku sa pri výbere divadelných hier snažíme nadviazať na dobrú cestu, po ktorej títo mladí ľudia išli pred tým, ako z nej vybočili. Mladý človek aj prostredníctvom divadla zisťuje, kde vo svojom živote spravil chybu a akým spôsobom ju môže napraviť, aby sa mohol plnohodnotne vrátiť do spoločnosti. Inscenovanie krátkych poučných príbehov zo života sa stáva pre nás akoby tradíciou pri organizovaní aktivít na resocializáciu odsúdených. Zároveň to je pre mladých príležitosť na objavovanie svojich skrytých talentov, čo neskôr môžu vo svojom živote pozitívne zúročiť. Divadlo spájame aj s prežívaním duchovných udalostí, aby mladý a zmätený človek zažil intenzívnejšiu principiálnu zmenu vo svojom vnútri a vo svojom zmýšľaní.
Pri výbere divadelných tém sme prihliadali na liturgické obdobia, biblickú tematiku aplikovanú do modernej doby, ako aj na sociálne pomery, z ktorých väčšina odsúdených pochádza. Divadelnú hru Dvaja márnotratní si vybrali naši mladí, ktorí si predtým preštudovali zborník divadelných hier s názvom Svätý komediant. (Túto publikáciu vydala Domka – Združenie saleziánskej mládeže, zostavil ju Marián Husár s odbornou spoluprácou Boženy Čahojovej). Rozhodnutie uskutočnili na základe skúsenosti s hraním krátkej hry Bartolomej, z ktorej boli veľmi nadšení. Preto sa odhodlali aj na niečo rozsiahlejšie. Tým mala byť práve hra Dvaja márnotratní, ktorú po úprave scenára premenovali na hru Sami sebe, keďže majú podobné životné problémy a momentálne aj podobný osud (výkon trestu odňatia slobody) ako postavy v hre.
...
Počas skúšania sme totiž pochopili, že herci a diváci sú vlastne na jednej lodi.

Juraj Malý
(celý článok si prečítate v Javisku 1/2012)