Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Minister Peter Plavčan na návšteve NOC

Minister Plavčan v NOCV pondelok 15. mája navštívil Národné osvetové centrum minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan. Prijal ho generálny riaditeľ NOC Jaroslav Mendel. Cieľom ministrovej návštevy bola prehliadka výstavy diel ocenených na dvoch ročníkoch celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže Gorazdovo výtvarné Námestovo, ktorá je zameraná na národnú históriu. Minister ocenil vysokú výtvarnú úroveň prác a aj rozmanitosť ich posolstiev.
Viac

Ministerstvo kultúry vyhlasuje výberové konanie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie: generálny riaditeľ Národného osvetového centra. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry SR, osobný úrad, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, v obálke označenej heslom: „Výberové konanie GR NOC – neotvárať“ do 9. júna 2017.  Viac na http://www.nocka.sk/organizacia/ponuka-zamestnania.

Šaffova ostroha 2017 už tento víkend

Šaffova ostrohaUž 25. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha sa bude konať v posledný májový víkend v Dlhom Klčove v okrese Vranov nad Topľou, ktoré je rodiskom vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Zúčastnia sa ho sólisti tanečníci z celého Slovenska, postupujúci z krajských kôl súťaže, ako i nositelia tanečných tradícií, hosťujúce tanečné páry zo zahraničia a laureáti ostatných piatich ročníkov súťaže. Viac: http://www.nocka.sk/tradicna-kultura/safova-ostroha.
Pozvánka
Programový plagát

Tvorivá dielňa storytellingu

Súčasťou 63. Hviezdoslavovho Kubína bude aj tvorivá dielňa venovaná storytellingu – rozprávaniu príbehov. Tvorivá dielňa je vhodná pre pedagógov, skúsených aj menej skúsených recitátorov, ale aj tých účastníkov, ktorí sa doteraz prednesu nevenovali a chcú tvorivo pracovať s jazykom, rečou, príbehom, literatúrou. Viac na http://www.nocka.sk/umelecky-prednes

O titul Dedina roka 2017 zabojuje 20 obcí

Dedina rokaO prestížny titul Dedina roka bude tento rok bojovať 20 obcí, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji. Do 9. ročníka súťaže sa prihlásili obce zo siedmich krajov Slovenska. Sú to: Bátovce, Blatnica, Brežany, Čirč, Horný Tisovník, Hul, Hronsek, Miklušovce, Nižná Voľa, Nižný Hrušov, Oravská Polhora, Pohorelá, Poráč, Santovka, Snežnica, Spišské Tomášovce, Veľká Lehota, Vinné, Zemné a Župčany. Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie verejnosti na webovej stránke www.e-obce.sk, ktorého sa možno zúčastniť od 15. mája do 31. júla 2017.
Tlačová správa

NOC ponúka stáž pre študentov

Odbor výskumu a štatistiky kultúry NOC ponúka možnosť krátkodobých stáží pre študentov so záujmom o získanie praktických skúseností v oblastiach: sociologický výskum v oblasti kultúry, výskum v oblasti médií, spracovanie kvalitatívnych údajov, spracovanie kvantitatívnych údajov, analýza kultúrnej politiky, analýza ekonomiky kultúry, príprava rešerší v oblasti výskumu kultúry. Minimálny rozsah stáže je 40 hodín.
Viac

Zlatou priadkou bude žiť celá Šaľa

V dňoch 25. – 28. mája ovládnu mesto Šaľa deti. Na 46. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka sa predstaví 16 detských divadelných súborov, ktoré prešli cez krajské kolá súťaže. Pre vedúcich a režisérov súborov, seminaristov a lektorov sú určené každodenné rozborové a hodnotiace semináre s odbornou porotou, ako aj divadelný workshop Cesta k metafore s deťmi staršieho školského veku pod vedením MgA. Mariany Čížkovej. Pre deti si študenti Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU pripravili bohatý program, ktorého súčasťou budú predstavenia pre deti a tvorivé dielne.
Viac
Propozície
Zoznam postupujúcich súborov

Divadlo a deti 2017

Priaznivci ochotníckeho divadla z celého Slovenska sa počas prvých troch júnových dní stretnú v Rimavskej Sobote na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke divadla dospelých hrajúcich pre deti Divadlo a deti. Publikum bude mať od 1. do 3. júna možnosť vidieť 6 divadelných predstavení. Spestrením programovej ponuky sú tri divadelné predstavenia hostí a workshop Divadlo objektu, ktorý  bude viesť známa herecká dvojica Ľubomír Piktor a Katarína Aulitisová.

Viac
Propozície
Zoznam postupujúcich súborov

Ochrana a podpora ľudských práv

ZborníkUplatňovanie, ochrana a podpora ľudských práv sú neodmysliteľnou súčasťou činnosti kultúrnych a osvetových inštitúcií. Národné osvetové centrum preto pripravilo zborník venovaný týmto otázkam, ktorého cieľom je inšpirovať kultúrne organizácie pri realizácii podujatí s problematikou ochrany a podpory ľudských práv.
Zborník [PDF]

Výstava v Národnom osvetovom centre

V priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 v Bratislave je do konca júna 2017 výstava zostavená zo súťažných diel dvoch ročníkov celoslovenskej výtvarnej súťaže zameranej na národnú históriu Gorazdovo výtvarné Námestovo. Záujemcovia si môžu pozrieť tvorbu detí a mládeže od 6 do 19 rokov zo všetkých kútov Slovenska denne od 9.00 do 17.00 h. Po 17.00 h a cez víkend treba návštevu nahlásiť vopred na  e-mail: miroslav.holecko@nocka.sk alebo telefonicky 02 204 71 226. Vstup na výstavu je zdarma.

Foto: Víťazná práca 12-ročnej Evy Serdelovej Svätopluk I.

Pozvánka na vzdelávanie

Národné osvetové centrum v spolupráci s cirkevným odborom Ministerstva kultúry SR pripravilo vzdelávacie podujatie venované rozvoju sociálnych a komunikačných zručností pracovníkov v rezorte kultúry. Cieľovou skupinou vzdelávania sú riadiaci a metodickí pracovníci regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk v SR a zástupcovia cirkví a náboženských spoločností. Vzdelávanie formou interaktívneho sociálnopsychologického výcviku sa uskutoční 24. mája 2017 v účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR na Bielej ulici č. 3 v Bratislave.
Pozvánka
Prihláška

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Maľujete? Navrhnite logo Výtvarného spektra!

Súčasťou 54. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je aj tematická kategória na návrh loga súťaže. So svojimi návrhmi sa môžu zapojiť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov. Odmena za víťazný návrh je 150 eur. Podrobnejšie informácie sú v propozíciách súťaže, ktoré nájdete TU.  

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.