Preskočiť na obsah

Kritériá hodnotenia recitačných kolektívov a divadiel poézie

Dramaturgia
• vhodnosť témy a predlohy pre kolektív
 – vek,
 – sociálne a kultúrne zázemie,
 – špecifickosť kolektívu
• myšlienková a umelecká náročnosť predlohy
• originalita, novosť a objavnosť predlohy
• spracovanie literárnej predlohy do scenára
 – rešpektovanie témy, formy a špecifickosti literárnej predlohy,
 – vystihnutie obsahových, žánrových a štýlových osobitostí textu,
 – členenie na party,
• uplatnenie dramatických zákonitostí pri tvorbe scenára, harmónia literárnosti a dramatickosti v scenári
• pochopenie obsahu a zmyslu predlohy a scenára
• aktuálny výklad predlohy a scenára
• dramaturgické a pedagogické zámery a ciele, ich naplnenie v scenári

Javiskové stvárnenie
• jasnosť a cieľ režijnej koncepcie
• zreteľnosť myšlienkovo-poetických rovín a javiskových obrazov
• členenie, charakter výstavby a temporytmus inscenácie
• hlasová a výrazová úroveň interpretov
 – technika hlasu a reči jednotlivcov a zboru
 – čistota, výraz, plastickosť sólových interpretov a zboru
 – charakteristika, vzťahy, funkcie jednotlivcov a zboru
 – tempo, rytmus, kompaktnosť interpretačného kolektívu
• pohybové, prípadne choreografické spracovanie inscenácie
 – charakter, cieľ, funkčnosť, nápaditosť pohybu a choreografie vo vzťahu k téme a dramaturgicko-režijnému cieľu
 – pohybová úroveň a technika interpretov, prevedenie javiskových a choreografických foriem
• výtvarné spracovanie inscenácie
 – výber, charakter a funkčnosť hmotného (výtvarného) materiálu vo vzťahu k téme, scenáru a dramaturgicko-režijnej koncepcii
 – estetika farieb a tvarov v kostýmovaní a scénografii
 – pohyb výtvarného materiálu na scéne, jeho funkčnosť, obrazotvornosť a technická presnosť
• koexistencia a súhra všetkých javiskových zložiek

Zameranosť na diváka
• komunikatívnosť inscenácie s divákom
• súhra slovného, poetického a dramatického v inscenácii
• originálnosť a jedinečnosť inscenácie