Preskočiť na obsah

Klasická - komorná hudba

Národné osvetové centrum monitoruje, metodicky usmerňuje a vyhodnocuje úroveň neprofesionálnych malých komorných telies a orchestrov komornej hudby v Slovenskej republike. Z poverenia Ministerstva kultúry SR je vyhlasovateľom a odborným garantom Celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej komornej hudby DIVERTIMENTO MUSICALE (predtým Festival komornej hudby v Hlohovci).
Poslaním krajských súťažných prehliadok a vrcholnej celoštátnej prehliadky Divertimento musicale je:    podchytiť talentovaných inštrumentalistov, pôsobiacich v rôznych neprofesionálnych komorných súboroch a orchestroch v rámci SR,

  • podporiť a ďalej rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby,
  • konfrontovať výsledky ich práce s dôrazom na skvalitňovanie práce umeleckých vedúcich týchto hudobných telies.

Súťažné i nesúťažné koncerty v rámci podujatia Divertimento musicale približujú slovenskému publiku diela jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej proveniencie. Sú zamerané aj na prezentáciu diel súčasných hudobných skladateľov a na využitie rôzneho i netradičného nástrojového obsadenia. V dramaturgii súťažného repertoáru sa kladie dôraz na interpretáciu hudobných diel prevažne klasickej vážnej hudby, ale aj diela tzv. "vyššieho populárnu", v podaní súboru, resp. orchestra komornej hudby.