Preskočiť na obsah

Propozície Celoštátnej súťaže malých dychových hudieb

/uploads/0c/ae/0cae32ef8fe873cc83e1b9b6e8e08174/Logo_NOC.jpg

 Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb 2009

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum
Termín: 13. – 14. jún 2009

Poslanie súťaže:
Celoštátna súťažná prehliadka malých dychových hudieb je vrcholným podujatím žánra DH na Slovensku. Hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb (v dvoch súťažných kategóriách stanovených podľa obtiažnosti vybranej povinnej skladby). Slúži k podpore umeleckého rastu malých dychových hudieb, ale aj k vzájomnému spoznávaniu sa a rozvíjaniu priateľských stykov v profesnej obci priaznivcov dychovej hudby na Slovensku, ako aj k výmene skúseností v tomto žánri.


Účasť v súťaži:
Súťaže sa môžu zúčastniť malé dychové orchestre do 18 členov (vrátane dirigenta a moderátora) zo Slovenska bez obmedzenia veku a predošlej účasti v tejto súťaži. Podmienkou je iba rešpektovanie propozícií tejto súťaže. Celoštátnemu kolu súťažnej prehliadky predchádzajú krajské kolá, na ktorých porota odporučí orchestre pre účasť na celoštátnom kole.


Súťažný program:
Dĺžka súťažného programu súťažného vystúpenia každej dychovej hudby je 20 minút čistého času. Súťažný program má mať charakter predstavenia, tak ako jednotlivé dychové hudby prichádzajú do styku so svojimi poslucháčmi; doporučujú sa skladby so spevom a súťažiaca DH môže mať vlastného moderátora. Súčasťou súťaže je povinná skladba. Každá súťažiaca dychová hudba môže do svojho programu zaradiť jednu skladbu na rozohranie (do troch minút), ktorá sa nezapočíta do limitu 20-tich minút a nebude porotou hodnotená. Nepatrné prekročenie stanoveného limitu (do jednej minúty) bude tolerované. Každá vybraná dychová hudba zašle do 27. marca 2009 na Národné osvetové centrum v Bratislave presný program súťaže (minutáž), charakteristiku DH v elektronickej podobe - ferovova@nocka.sk. Program a poradie skladieb je možné zmeniť iba po dohode s hlavným usporiadateľom a porotou vo výnimočných prípadoch.


Povinné skladby pre XX. ročník súťaže:
U mlyna - intermezzo polka - Jamriška - Irša
Classic tango - orch. tango - K. Hübner

Každá súťažiaca dychová hudba má možnosť si vybrať jednu z dvoch povinných skladieb v orchestrálnom prevedení.


Prihlášky:
Každá dychová hudba, navrhnutá na postup odbornou porotou z krajskej súťaže, zašle svoju záväznú prihlášku na Národné osvetové centrum do 27. marca 2009 (termín dodržať!!!).


Hodnotenie súťaže:
Hodnotenie súťaže je podľa KRITÉRIÍ CISM bodovým hodnotením v pásmach: zlaté s vyznamenaním (nad 90 bodov), zlaté (nad 80 bodov), strieborné (nad 70 bodov), bronzové (nad 60 bodov) a za účasť. Pri rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet bodov udelený za povinnú súťažnú skladbu, ktorá sa hodnotí osobitne. Absolútnym víťazom súťaže sa stáva dychová hudba, ktorá dosiahla v súťaži najvyšší počet bodov.


Odborná porota súťaže:
Odbornú porotu súťaže menuje generálny riaditeľ Národného osvetového centra na základe odporúčania odborných pracovníkov NOC. Odborná porota pracuje podľa kritérií CISM a navrhne usporiadateľovi hudby a sólistov na udelenie vyhlásených súťažných cien.


Ceny súťaže:
Laureát súťaže – pásma CISM

Iné ocenenia:
Podľa rozhodnutia usporiadateľov môžu byť udelené ocenenia pre súbory i jednotlivcov, ako i ocenenia jubilujúcim účastníkom. O ich pomenovaní a povahe rozhodnú usporiadatelia.

Ekonomika:
Náklady spojené s účasťou vybraných súťažiacich dychových hudieb na XX. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadky hradia usporiadatelia podľa platných predpisov. Účasť pre prihlásené a vybrané dychové hudby je záväzná a nie je možné ju zrušiť. V prípade, že by sa tak stalo, má usporiadateľ právo požadovať od príslušnej dychovej hudby finančnú úhradu nákladov vynaložených na výdavky zavinené jeho neúčasťou.


Doplňujúce ustanovenia:
Záväzné počty účastníkov jednotlivých dychových hudieb nahlásia vedúci postupujúcich hudieb na Národné osvetové centrum. Podrobné pokyny a časový harmonogram súťaže dostanú víťazné dychové hudby do 21. mája 2009 na svoje kontaktné adresy, vrátane spôsobu dopravy (príp. objednávky na autobus) a čistých prezenčných listín na vyplnenie. Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov, bez nároku na honorár k využitiu pre nekomerčné propagačné účely. Pre dokumentačné a propagačné účely NOC a ZDHS vyžaduje usporiadateľ súhlas všetkých zúčastnených. Počas celého priebehu podujatia sú všetky zúčastnené dychové hudby k dispozícii usporiadateľom a môžu byť požiadané o propagačné sprievodné vystúpenia v mieste konania a v blízkom okolí ako i o účinkovanie na inom programe.


Všetku korešpondenciu týkajúcu sa súťažnej prehliadky vedie Kabinet scénického folklorizmu Národného osvetového centra, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1
Fax: 02/59214 102,
e-mail: ferovova@nocka.sk


Hodnotenie dychových orchestrov - REGLEMENT CISM
1. Poradie umiestnenia vyplýva z dosiahnutých bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje porota. Porota sa zíde bezprostredne pred a po súťaži na poradu. Proti rozhodnutiam poroty niet opravného prostriedku.

2. Porota posudzuje prednes podľa nasledujúcich kritérií:
    a/ ladenie a intonácia
    b/ zvuková a hlasová kvalita
    c/ frázovanie a artikulácia
    d/ technické prevedenie
    e/ rytmické prevedenie, súhra
    f/ dynamika a hlasová vyrovnanosť
    g/ štýlové vnímanie, interpretácia
    h/ tempo
    i/ výber skladieb v pomere k schopnostiam orchestra
    j/ celkový umelecký dojem.

3. Členovia poroty udeľujú za každé kritérium maximálne 10 bodov.
    - 10 bodov = s vyznamenaním
    - 9 bodov = veľmi dobrý
    - 8 bodov = dobrý
    - 7 bodov = uspokojivý
    - 6 bodov = neuspokojivý

Orchester môže získať maximálne 100 bodov. Dosiahnuté body budú od jednotlivých členov poroty prenesené na celkovú správu, ktorú pripraví a zverejní predseda poroty. Najvyššie a najnižšie body sa škrtajú. Dosiahnutým bodom sa priraďujú nasledovné predikáty:

     100 - 90,1 = s vyznamenaním - zlaté pásmo cum laude
            do 90 = veľmi dobrý - zlaté pásmo
            do 80 = dobrý - strieborné pásmo
            do 70 = uspokojivý - bronzové pásmo
            do 60 = za účasť - za účasť
              pozn.: desatinné miesta sa nezaokrúhľujú.

4. Vystúpenie každého orchestra bude hodnotené odbornou porotou. Hodnotenie je otvorené a to ihneď po vystúpení.

Kontakt:
Elena Ferovová
Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava 1
e-mail: ferovova@nocka.sk, buric@nocka.sk

prihláška na celoštátnu prehliadku MDH 2009 prihláška na celoštátnu prehliadku MDH 2009 [24 kB]