Preskočiť na obsah

Propozície CINEAMY 2010

Logo NOC
Propozície
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky CINEAMA 2010,
18. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorbyA. Základné údaje

Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum
            
Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a celoštátneho stupňa súťaže CINEAMA 2010 je Národné osvetové centrum, kabinet amatérskej umeleckej tvorby

Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej súťaže CINEAMA 2010 je Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch

Spoluusporiadateľmi celoštátneho stupňa súťaže CINEAMA 2010 sú
– Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch
– Mesto Piešťany
– Asociácia filmových amatérov a videoamatérov

Základná charakteristika

CINEAMA 2010 je celoštátna trojstupňová postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Súťaž nie je tematicky vymedzená. Koná sa každoročne.


Poslanie

Hlavným poslaním súťaže bude  vytvoriť podmienky pre zhodnotenie,  prezentáciu slovenskej filmovej tvorby, poskytnúť možnosť pre porovnávanie produkcie amatérskych filmov v jednotlivých krajoch Slovenska a oboznámenie sa s tvorbou autorov rôzneho tematického,  žánrového zamerania a technického spracovania. Vytvoriť podmienky pre stretnutie autorov z celého Slovenska s odborníkmi pre film, umožniť im vypočuť si odbornú analýzu ich súťažného filmu na rozborovom seminári a sprostredkovať účasť na kolektívnej alebo individuálnej odbornej konzultácii. Podujatie pozostáva z časti prezentačnej a vzdelávacej. Prezentačnú časť tvoria projekcie súťažných a nesúťažných filmov a vzdelávaciu časť tvorí rozborový seminár a konzultácie.B. Priebeh súťaže

Kategorizácia účastníkov

Súťaž je trojstupňová a môže sa jej zúčastniť každý filmový amatér, občan SR. Súťaž sa člení podľa vekových, vzdelanostných a žánrových kritérií. Každý súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií.

• skupiny súťažiacich – účastník môže súťažiť:
v skupine A – amatéri – autori nad 25 rokov
v skupine B – deti a mládež (do 18 rokov)
v skupine C – autori do 25 rokov
v skupine D – poslucháči vysokých filmových škôl

Skupina A súťaží v kategóriách: dokument, reportáž, experiment, hraný film, animovaný film, videoklip
Skupina B súťaží bez rozlíšenia kategórie
Skupina C súťaží bez rozlíšenia kategórie
Skupina D súťaží bez rozlíšenia kategórie

• autori zo všetkých skupín môžu súťažiť v kategórii zvučka súťaže CINEAMA, zvučka pre súťaž UNICA – ide o obrazovo-zvukovú zvučku do 30 sekúnd. Víťazná zvučka sa so súhlasom autora bude používať pre ďalšie ročníky CINEAMA alebo UNICA
• do súťaže je možné zaslať len práce, ktoré sa nezúčastnili žiadneho ročníka tejto súťaže
• zaradenie do skupiny a kategórie označujú autori na prihláške a potvrdzujú svojím podpisom                           
• odporúčaná dĺžka súťažných snímok je maximálne do 20 minút. Výnimku môže udeliť porota.

 

Tematická kategória: v intenciách pokynov MK SR a MSVR SR a v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 vyhlasuje NOC samostatnú súťažnú kategóriu pre filmy zobrazujúce túto problematiku. Platia pre ňu všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa jej môžu autori všetkých vekových a vzdelanostných skupín.  


Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže

Súťaž je organizovaná na niekoľkých stupňoch. Každý autor prihlasuje svoje diela do základného regionálneho stupňa súťaže podľa svojho bydliska. Regionálne a krajské stupne súťaže organizačne a finančne zabezpečujú príslušné kultúrno-osvetové zariadenia. Vyhlasujú termíny a podmienky súťaže na úrovni regiónov a krajov. Ak sa v niektorom regióne neuskutoční základný stupeň súťaže, môže autor zaslať práce so súhlasom organizátora do iného regiónu, než do ktorého patrí. Krajské stupne súťaže sa doteraz uskutočnili každoročne vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Príslušné VÚC (vyšší územný celok) poveruje realizáciou podujatia – krajského stupňa súťaže CINEAMA jednotlivé vybrané regionálne osvetové strediská. Z krajskej súťaže postupujú ocenené a krajskou porotou odporučené práce do predvýberu celoštátneho stupňa súťaže.


Finančné zabezpečenie

Regionálne a krajské stupne súťaže a  prehliadky filmov finančne zabezpečujú príslušné kultúrno-osvetové zariadenia a vyššie územné celky zo svojho rozpočtu a z grantového systému MK SR. Celoštátny stupeň súťaže CINEAMA je financovaný z rozpočtu NOC, z grantového systému MK SR, z rozpočtu spoluusporiadateľov a sponzorov.


Spôsob hodnotenia

Jednotlivé diela prihlásené do regionálneho stupňa súťaže a postupujúce do krajského stupňa súťaže hodnotia poroty menované príslušnými kultúrno-osvetovými zariadeniami a vyššími územnými celkami. Poroty sú zväčša trojčlenné a pozostávajú z odborníkov z radov aktívnych filmových tvorcov a pedagógov odborných škôl. Poroty nižších stupňov súťaže navrhujú ocenené a niektoré umelecky hodnotné a technicky kvalitné diela na postup do vyššieho stupňa súťaže. Pred celoštátnym stupňom súťaže sa uskutoční ešte predvýber, zabezpečujúci primeraný počet a kvalitu  filmov prezentovaných v celoštátnom stupni súťaže. Diela, ktoré postúpia do celoštátneho stupňa súťaže a prešli predvýberom, hodnotí päťčlenná porota menovaná generálnym riaditeľom NOC.


Práva a povinnosti súťažiacich

Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné filmy všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, presná adresa, e-mail, vek autora, názov filmu, žáner, rok vzniku, kategória. V opačnom prípade nebudú filmy do súťaže prijaté. K zaslaným prácam treba priložiť vyplnený vstupný formulár a uvedené údaje potvrdiť podpisom. Ukážky alebo fotografie z jednotlivých súťažných filmov môže organizátor so súhlasom autora použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár. Každý autor má právo byť včas informovaný organizátorom príslušného stupňa súťaže o výsledkoch súťaže. Ak je to uvedené v podmienkach jednotlivých stupňov súťaže, má tiež právo na bezplatné získanie jedného výtlačku Spravodajcu súťaže.C. Krajské a okresné stupne súťaže

Súťažné práce z krajských stupňov súťaže treba do celoštátneho stupňa súťaže zaslať najneskôr do 10. 4. 2010

Usporiadatelia, termíny:
Banskobystrický samosprávny kraj
Termín: 10. 4. 2010
Uzávierka: 31. 3. 2010
Miesto konania: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella, Duklianskych hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom
Kontakt:
Ing. Veronika Miháliková,
Pohronské osvetové stredisko,
Duklianskych hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom,
tel.: 045/6781 304, mobil: 0908 289 312, e-mail: mihalikova@osvetaziar.sk

Bratislavský samosprávny kraj
Termín: 26. 3. 2010
Uzávierka: 12. 3. 2010
Miesto konania: Pezinské kultúrne centrum v Pezinku - malá sála
Kontakt:
Soňa Kozáková
tel.: 033 643 34 89 , 0905 777 968, e-mail: kozakova@moska.sk

Košický samosprávny kraj
Termín: 10. 4. 2010
Uzávierka: 19. 3. 2010
Miesto konania: Gemerské osvetové stredisko, Rožňava
Kontakt:
Anežka Kleinová,
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava
tel.: 058/732 42 58, fax: 058/788 17 75,
e-mail: kleinova@gos.sk,  web-stránka: www.gos.sk  

Nitriansky samosprávny kraj
Termín: 23. 3. 2010
Uzávierka: 15. 3. 2010
Miesto konania: Regionálne osvetové stredisko, ul. SNP 32, Nové Zámky
Kontakt:
Zoltán Mátyus,
Regionálne osvetové stredisko, ul. SNP 32, 940 62 Nové Zámky,
tel.: 035/642 02 65, e-mail: rosnz@rosnz.sk

Prešovský samosprávny kraj
Termín: 9. 4. 2010
Uzávierka: 6. 4. 2010
Miesto konania: Šarišské osvetové stredisko, Prešov
Kontakt:
Marian Jacko,
Šarišské osvetové stredisko, Nám. legionárov 6, 080 01 Prešov,  
e-mail: kultura@po.psg.sk , jackflash@post.sk

Trnavský samosprávny kraj
Termín: 7. apríla 2010
Uzávierka: 26. marca 2010
Miesto konania: kino Hviezda, Paulínska ul., Trnava
Kontakt:
Mgr. Emília Szegényová,
tel.: 0902/144 598, e-mail: szegenyova.emilia@zupa-tt.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
Termín: 25. 3. 2010
Uzávierka: 20. 3. 2010
Miesto konania: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Kontakt:
Peter Cagáň,
Regionálne kultúrne centrum, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza
tel. 046/542 71 48, e-mail: rkc@rkc.tsk.sk

Žilinský samosprávny kraj
43. ročník Neprofesionálny film v Liptove, regionálna a krajská prehliadka neprofesionálneho filmu
Termín: 10. 4. 2010
Uzávierka: 22. 3. 2010
Miesto konania: Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Klubová scéna
Kontakt:
Mgr. Táňa Kandríková,
Liptovské kultúrne stredisko (LKS),  ul. 1. mája 28/196, 031 01 Liptovský Mikuláš,
tel.: 00421-905 832950, 00421-44/5522981
e-mail: osvetalm@vuczilina.sk, tanka.kandrikova@gmail.com    
web-stránka: www.lks.sk

regionálne kolo Orava
Miesto konania: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Uzávierka: 19. 2. 2010
Kontakt:
Mgr. Stanislava Marettová, OKS DK, Dolný Kubín
e-mail: vytvarnictvo@osvetadk.sk

regionálne kolo Rožňava
Termín: 9. 4. 2010
Uzávierka: 19. 3. 2010
Miesto konania: Gemerské osvetové stredisko, Rožňava
Kontakt:
Anežka Kleinová,
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava
tel.: 058/732 42 58, fax: 058/788 17 75,
e-mail: kleinova@gos.sk, web-stránka: www.gos.sk  

regionálne kolo Veľký Krtíš
Termín: 27. 3. 2010
Uzávierka: 15. 3. 2010
Miesto konania: Veľký Krtíš
Kontakt:
Ivana Lešková,
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko,
Nám. A. H. Škultétyho 5, P.O.BOX 26, 990 01 Veľký Krtíš,
tel.: 047/48 314 65, e-mail: ivaleskova@gmail.sk    

regionálne kolo Žiar nad Hronom
Termín: 30. 3. 2010
Uzávierka: 29. 3. 2010
Miesto konania: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
Kontakt:
Ing. Veronika Miháliková,
Pohronské osvetové stredisko, Duklianskych hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom,
tel.: 045/6781 304, mobil: 0908 289 312, e-mail: mihalikova@osvetaziar.sk


D. Celoštátny stupeň súťaže

Súťažnú časť tvoria snímky, ktoré postúpili do celoštátneho stupňa súťaže po predvýbere z jej nižších stupňov. Súťažia štyri skupiny tvorcov: amatéri – autori nad 25 rokov, deti a mládež do 18 rokov, mladí autori do 25 rokov a poslucháči filmových škôl. Tradične najpočetnejšie zastúpená skupina amatérov nad 25 rokov súťaží v šiestich kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip. V rámci nesúťažnej projekcie sa autori a ostatní účastníci budú môcť zoznámiť s tvorbou filmových amatérov z Čiech a zo zahraničia. Súčasťou nesúťažnej projekcie bude aj kolekcia filmov z archívu UNICA zo Švajčiarska. Hlavným cieľom prezentačnej časti podujatia je oboznámiť sa s celoročnou filmovou tvorbou na Slovensku. Najdôležitejším cieľom vzdelávacej časti je prispieť k skvalitneniu našej filmovej tvorby. Súčasťou podujatia je aj vydanie dvoch čísel Spravodajcu – prvé je zamerané na podrobné informácie o programe podujatia a o súťažných filmoch a druhé číslo obsahuje postrehy účastníkov a výsledky súťaže. Z ocenených filmov porota navrhne vytvoriť kolekciu filmov na Český videosalón - národnú súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby a na medzinárodnú súťaž UNICA. Propagáciu podujatia zabezpečuje NOC prostredníctvom miestnej tlače, denníkov, rozhlasom, televíziou a umiestnením informácií na webovej stránke NOC a amatérskeho filmu.

Odborný garant: NOC – Národné osvetové centrum
Realizátori: NOC – kabinet amatérskej umeleckej tvorby, Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch
Spoluusporiadatelia: Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch
Termín konania: 28. – 30. 5. 2010
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch

Finančné zabezpečenie:
– MK SR,
– z rozpočtu Národného osvetového centra,
– z prostriedkov grantového systému MK SR a od sponzorov

Program:
Časť súťažná:
uzávierka celoštátneho stupňa súťaže: 15. 4. 2010,
predvýber: 29. – 30. 4. 2010,
súťažná projekcia:  28. – 30. 5. 2010
Časť nesúťažná:
nesúťažná projekcia  - filmy z archívu UNICA – 29. 5. 2010
Časť vzdelávacia:
rozborový seminár: 28. – 29. 5. 2010
Česká kolekcia: 29. 5. 2010

Účastníci a podmienky účasti:
• do celoštátneho kola súťaže postupujú víťazné a ocenené príspevky z krajských súťaží, ktoré organizátori nominujú formou protokolu na návrh krajskej odbornej poroty, a prešli predvýberom
• organizátori krajskej súťaže môžu na návrh odbornej poroty odporučiť na prijatie aj výber filmov, ktoré neboli ocenené, ale majú primeranú umeleckú úroveň a obsahovú hodnotu
• skupiny súťažiacich – účastník môže súťažiť
v skupine A – amatéri
v skupine B –  deti a mládež (do 18 rokov)
v skupine C – mladí autori do 25 rokov
v skupine D – poslucháči vysokých filmových škôl

Skupina A súťaží v kategóriách: dokument, reportáž, experiment, hraný film, animovaný film, videoklip.
Skupina B súťaží bez rozlíšenia kategórie
Skupina C súťaží bez rozlíšenia kategórie
Skupina D súťaží bez rozlíšenia kategórie

• autori zo všetkých skupín môžu súťažiť v kategórii zvučka súťaže CINEAMA, zvučka pre súťaž UNICA, obrazovo-zvuková zvučka do 30 sekúnd. Víťazná zvučka sa so súhlasom autora bude používať pre ďalšie ročníky CINEAMA alebo UNICA
• autori zo všetkých vekových a vzdelanostných skupín môžu súťažiť v tematickej kategórii, ktorú v intenciách pokynov MK SR a MSVR SR a v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 vyhlasuje NOC pre filmy zobrazujúce túto problematiku. Platia pre ňu všetky technické podmienky ako pre iné kategórie.
• do súťaže je možné zaslať len práce, ktoré sa nezúčastnili žiadneho ročníka tejto súťaže,
• autori do 18 rokov sa celoštátneho kola môžu osobne zúčastniť len v sprievode rodiča alebo pedagóga, účastníci nad 16 rokov - ak ich nebude sprevádzať rodič alebo pedagóg, musia predložiť písomný súhlas rodičov o možnosti zúčastniť sa podujatia
• zaradenie do skupiny a kategórie označujú autori na prihláške a potvrdzujú svojím podpisom,                            
• odporúčaná dĺžka súťažných snímok je maximálne do 20 minút. Výnimku môže udeliť porota.

O zaradení tvorcov a ich prác do súťažnej časti podujatia rozhoduje predvýberová porota pozostávajúca zo zástupcov poradného zboru NOC, vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe. Výsledky budú zverejnené do troch dní od rozhodnutia na internetovej stránke www.nocka.sk  


Hodnotenie – odborná porota:

Súťažné práce hodnotí minimálne trojčlenná odborná porota, ktorú na základe odporúčania poradného zboru a schválenia vedenia Národného osvetového centra vymenúva generálny riaditeľ NOC. Odborná porota navrhuje organizátorovi súťažnú kolekciu na Česko-slovenskú súťaž, ktorá sa uskutoční v júni v Českej republike a kolekciu na medzinárodnú súťaž UNICA.


Ocenenie:    
V skupine A – v každej kategórii na odporúčanie odbornej poroty udelí NOC 1., 2., a 3. miesto. Porota môže odporučiť organizátorom udeliť maximálne tri čestné uznania v každej kategórii.
V skupine B – na odporúčanie odbornej poroty udelí NOC jednu cenu za 1. miesto a  tri čestné uznania bez rozlíšenia kategórie
V skupine C – na odporúčanie odbornej poroty udelí NOC jednu cenu za 1. miesto a  tri čestné uznania bez rozlíšenia kategórie
V skupine D – na odporúčanie odbornej poroty udelí NOC jednu cenu za 1. miesto a tri čestné uznania bez rozlíšenia kategórie.
V tematickej kategórii – na odporúčanie odbornej poroty udelí NOC jednu cenu za 1. miesto a tri čestné uznania bez rozlíšenia príslušnosti k vekovým a vzdelanostným skupinám.

Výsledky súťaže:

Na slávnostnom vyhodnotení organizátori vyhlásia výsledky a odovzdajú víťazom ceny. Výsledky súťaže organizátori uverejnia v Spravodajcovi CINEAMA a budú ich publikovať v Národnej osvete, v dennej tlači a na webstránke NOC www.nocka.sk.


Technické podmienky:
1. formát: mini DV a DVD. Snímky zaslané na CD nebudú akceptované.
2. označenie filmov: každá snímka musí obsahovať – názov filmu, dĺžku projekcie, meno, adresu a vek autora, spôsob ozvučenia (mono, stereo) a kategóriu. Každý súťažný príspevok musí byť na samostatnej mini DV videokazete, alebo na DVD nosiči. Na mini DV kazete musí byť film pretočený na začiatok a pred začiatkom filmu musí byť minimálne 30 sek. čierny pás.
3. Zaslané filmy budú so súhlasom autora uložené v archíve Národného osvetového centra, kde sa zhromažďujú všetky ocenené filmy z predchádzajúcich ročníkov.
4. Filmy zaslané do celoštátneho kola sa autorom vracať nebudú.
5. Z ocenených filmov vytvorí NOC na základe odporúčania poroty a so súhlasom autorov kolekciu, ktorá bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži UNICA 2010 vo Švajčiarsku. Kolekciu je možné doplniť filmami ocenenými na predchádzajúcich ročníkoch CINEAMA.

Záverečné ustanovenia:

Realizátori celoštátnej súťaže si vyhradzujú právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé ukážky zo súťažných filmov a videí bez nároku autora na honorár.
So súhlasom autora zašle NOC kolekciu ocenených prác na súťaž UNICA a výber z ocenených filmov na českú národnú súťaž.  
Filmy zaslané do celoštátneho stupňa súťaže ponechá NOC so súhlasom autora vo svojom archíve pre archívne potreby a študijné účely. Každé iné použitie filmov a videí  bude NOC konzultovať s autorom.
Súťažné snímky na mini DV budú prítomným autorom vrátené ihneď po skončení podujatia, neprítomným najneskôr do 21 dní od skončenia podujatia. Snímky zaslané na DVD sa autorom nevracajú, zostanú v archíve NOC.  


Kontakt:
Národné osvetové centrum
Nábrežie I. Kraska 1, 912 01 Piešťany
korešpondenčná adresa:
Národné osvetové centrum
PhDr. Zuzana Školudová
Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
tel.: 0918 716 049, e-mail: zuzana.skoludova@nocka.sk
web: www.nocka.sk,  www.amatfilm.sk

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Mgr. Marta Jurčová
A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany
tel., fax: 033 / 77 253 75, mobil: 0910 997 002
e-mail: jurcova@msks-piestany.sk
web: www.msks-piestany.sk

Spracovala:
PhDr. Zuzana Školudová, odborná pracovníčka pre amatérsky film a video

Skonzultované s odbornými pracovníkmi regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk a s členmi poradného zboru pre amatérsky film a video NOC.

Propozície CINEAMA 2010 (pre tlač) Propozície CINEAMA 2010 (pre tlač) [155 kB]