Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadania PZ pre detskú dramatickú tvorivosť a PZ pre divadlo dospelých hrajúcich pre deti

Zápisnica zo spoločného zasadnutia členov poradného zboru pre detskú dramatickú tvorivosť a poradného zboru pre divadlo dospelých hrajúcich pre deti a prizvaných odborných pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení – organizátorov krajských postupových kôl súťaže a celoštátnych postupových súťaží a prehliadok

Miesto: Národné osvetové centrum, Bratislava
Termín: 26. 4. 2012 o 10,30 h
Prítomní: Elena Bakošová, Mgr. Silvia Bartáková, Mgr. Jozef Burič, prof. Mgr. Belo Felix, PhD., Mgr. Ľudmila Iványiová, Mgr. Lýdia Janáková, PhD., Viera Juríčková, Mgr. Katarína Kolárová, PhDr. Ľubomír Šárik, Mgr. Magdaléna Máčiková, Mária Martikáňová, Mgr. Natália Oravcová, Mgr. art. Eva Pršová, PhD., Mgr. Alena Štefková, PaedDr. Pavol Zátek.

Program:

 1. Príprava 41. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti  ZLATÁ PRIADKA – ŠAĽA 2012
  • výber súborov a jednotlivcov z odporúčaní z krajských postupových súťaží a prehliadok
  • celoštátna postupová súťaž a prehliadka a jej vzdelávacia časť
 2. Príprava 21. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky DIVADLO a DETI – RIMAVSKÁ SOBOTA 2012
  • výber súborov a jednotlivcov z odporúčaní z krajských postupových súťaží a prehliadok
  • celoštátna postupová súťaž a prehliadka a jej vzdelávacia časť
 3. Návrhy a odporúčania členov poradných zborov a organizátorov postupových súťaží a prehliadok
 4. Rôzne

V úvode rokovania A. Štefková privítala prítomných, ktorí pred začiatkom rokovania minútou ticha si uctili pamiatku dlhoročného spolupracovníka, divadelného fotografa Filipa Lašuta. Predstavila p. J. Buriča, riaditeľa sekcie osvetovej činnosti NOC, ktorý poďakoval za podporu a spoluprácu v roku 2011 a informoval o súčasnej situácii pri zabezpečovaní plánovaných úloh. A. Štefková ospravedlnila neprítomných a odovzdala ich pozdravy a podporu pri prípravách podujatí určených pre deti i dospelých – vedúcich súborov a pedagógov. Informovala o pokračujúcej spolupráci s p. I. Ernstovou a finančnej podpore z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2012. Tiež oboznámila prítomných s personálnymi zmenami v KKS  Žilina – predstavila p. K. Kolárovú a KOS v Nitre, kde sa vrátila p. S. Bartáková. Zmeny sú aj v Kultúrnom centre KSK v Košiciach, kde súťaž zabezpečovala p. M. Matuová a v POS v Žiari nad Hronom – p. M. Filus. Poďakovala za doterajšiu aktívnu spoluprácu členom poradných zborov, všetkým organizátorom vzdelávacích podujatí i organizátorom krajských postupových kôl súťaže a celoštátnych postupových súťažných prehliadok, menovite p. Ľ. Iványiovej z MsKS v Šali a p. Ľ. Šárikovi z MsKS v Rimavskej Sobote a tiež privítala p. N. Oravcovú – redaktorku časopisu Javisko, ktorý je mediálnym partnerom pri všetkých krajských a celoštátnych postupových divadelných súťažiach a prehliadkach.

K bodu 1 a 2:
A. Štefková spracovala protokoly z krajských kôl súťaží a prehliadok; v detskej dramatickej tvorivosti prebehli vo všetkých 8 krajoch podľa plánu; v divadle dospelých hrajúcich pre deti ešte neboli spracované výsledky z Podtatranského osvetového strediska a z Trnavského osvetového strediska (pred rokovaním nahlásili, že v programoch krajských súťaží a prehliadok, do ktorých zaradili divadlo dospelých hrajúcich pre deti – súbory nepostúpili). Prítomní dostali pred rokovaním materiál: Nominácie jednotlivcov a kolektívov z 10 postupových súťaží na zaradenie do celoštátnych postupových súťaží a prehliadok – Zlatá priadka – Šaľa 2012 a Divadlo a deti – Rimavská Sobota 2012 (v prílohe je 2. verzia – už zostavená po rokovaní). Tabuľka s prehľadom o počtoch súťažiacich kolektívov a jednotlivcov, účinkujúcich, divákov, s menami organizátorov a členmi odborných porôt bude k dispozícii až po zaslaní všetkých protokolov z krajských postupových súťaží . Po diskusii, v ktorej vystúpili členovia odborných porôt prítomní súhlasili, aby v prípade, že organizačný garant prepočíta počty súťažiacich a bude to možné, tak prizve kolektív so scénickou miniatúrou z Trenčianskeho kraja, ktorý spĺňa dramaturgické kritériá podujatia. Ľ. Iványiová nepotvrdila možnosť rozšíriť program o ďalšie návrhy, pretože ešte nie je podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR.

Ľ. Iványiová doplnila, že okrem súťažných inscenácií kolektívov i jednotlivcov so scénickými miniatúrami, bude denne prebiehať Fórum Zlatej priadky – rozbory inscenácií s detskou porotou, detské fórum Agora – vedúcou lektorkou bude p. N. Novotná; ďalšia navrhnutá p. M. Máčiková bude viesť stretnutia divadelníkov zo ZUŠ v Šali a tiež pripraví moderovanie súťaže, ktoré je už roky neodmysliteľným a vynikajúcim doplňujúcim bodom programu; v programe bude hodnotiaci a rozborový seminár pre dospelých a v sprievodnej časti pri príležitosti MDD – happeningy v uliciach Šale ap.
A. Štefková informovala o zabezpečovaní členov odbornej poroty: pp. B. Felix, K. Horváth, Ľ. Šárik, K. Hitzingerová, L. Dzadíková + E. Bakošová ako náhradníčka.

Predsedníčka ZTDS p. E. Pršová informovala, že za Združenie tvorivej dramatiky Slovenska požiadala o príspevok z Dotačného systému MK SR na dva projekty, o ktoré je veľký záujem
a) vzdelávanie pre pedagógov a vedúcich DDS
b) rozšírené a doplnené vydanie Maľovaná hudba – znejúci obraz autorov B. Felixa a L. Janákovej.

Na prvý, kde je autorkou projektu – vzdelávanie pedagógov všetkých typov škôl, vedúcich detských dramatických kolektívov s názvom „Folklórne inšpirácie, tvorivá dramatika a detská dramatická tvorivosť“ už aj podpísala Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR.
Projekt sa organizuje ako súčasť celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka – Šaľa 2012 v dňoch 31. 5. – 3. 6. 2012. Členovia PZ odporúčali priestory ZUŠ v Šali a prerokovali aj návrhy na oslovenie lektorov (Ľ. Bekéniová, M. Urban, J. Haško, M. Šišková, B. Felix, Ľ. Šárik, J. Čajková), pričom rozhodnutie je na autorke projektu (pozvánka s prihláškou je v prílohe). Upozornili ju, že niektorí navrhovaní budú členmi odbornej poroty, takže z časových dôvodov nemôžu zároveň byť aj lektormi.
E. Pršová, predsedníčka ZTDS informovala o vyradení žiadosti na druhý projekt.

Ľ. Šárik informoval, že v MsKS v Rimavskej Sobote tiež začali s organizačným zabezpečením podujatia, hoci nemajú ešte podpísanú Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR na Divadlo a deti. Organizátori pripravujú okrem súťažných predstavení kolektívov a jednotlivcov so scénickými miniatúrami hodnotiaci aj rozborový seminár pre dospelých i rozbory inscenácií s detskou porotou, detské fórum Agora. Prehliadku obohatia rôzne sprievodné podujatia. Odborná porota bude pracovať v zložení: B. Felix, Ľ. Šárik, M. Krajčovič.  

A. Štefková opäť konštatovala, že aj v tomto súťažnom ročníku sa opakovali nedostatky pri vypĺňaní protokolov o oceňovaní a hodnotení zo súťaží, prihláškach resp. evidenčných listoch súborov a jednotlivcov (neuvedené plné mená, priezviská, ako aj plné názvy organizácií, škôl, inštitúcií, termíny založenia súborov, premiér, nedostatočné slovo o súbore a technicky nevhodné fotografie z inscenácií, často chýbajú písomné hodnotenia). A opäť sa vyskytli problémy, ktoré sú na hranici akceptovateľnosti a to, že režisérka súboru, ktorý je prihlásený do súťaže v jednom kraji je členkou odbornej poroty v inom kraji. Žiaľ, pokiaľ nebude možné z finančných a časových dôvodov organizovať stretnutia a vzdelávanie organizátorov a porotcov súťaží, tak na poradných zboroch budeme tento jav len konštatovať.

K bodu 3:
V diskusii k organizovaniu krajských postupových súťaží a prehliadok vystúpili niektorí členovia PZ a organizátorky krajských súťaží a podporili písomnú žiadosť N. Novotnej o jednoznačnejšie formulovanie súťaže jednotlivcov a súťaže kolektívov a zaradenie „scénickej miniatúry“. A. Štefková pošle členom PZ text z propozícií i nový návrh, aby mohli predložiť svoje stanoviská písomne. Po odsúhlasení jedného spoločného nového textu NOC ho zapracuje do propozícií súťaže budúceho ročníka.

K bodu 4:
A. Štefková zopakovala informáciu, že je možné získavať ďalšie údaje aj z webových stránok Národného osvetového centra (www.nocka.sk), kde sú uverejnené podujatia NOC, divadelný adresár: ADS (do ktorého treba vpísať adresy súťažiacich kolektívov), formuláre.

P. a Z. Demkovci z DDS Prvosienka informovali telefonicky, že ich žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu MK SR na časť cestovného na Svetový festival detského divadla do japonskej Toyamy nebola podporená komisiou PRO SLOVAKIA (Mgr. art. František Morong – tanečný dramaturg, choreograf, pedagóg, Mgr. Petra Hanáková – Slovenská národná galéria, Mgr. Adriena Pekárová – Slovenské centrum dizajnu, Mgr. Martin Solotruk – Univerzita Komenského Bratislava, Mgr. Natália Urblíková – Kultúrny kontaktný bod, Mgr. Eva Planková – Hudobné centrum, MgA. Viktória Janoušková – divadelná dramaturgička) ani eurom. Je to nepochopiteľné rozhodnutie, pretože MK SR by malo priamo podporovať a vysielať súbory reprezentovať našu kultúru do zahraničia. Na svetový festival organizátori spomedzi prihlásených súborov vybrali z celého sveta len 19 krajín. Na tomto festivale bol v doterajšej jeho histórii len jediný DDS – Masky z Humenného (režisérka A. Lelková) v r. 2000. Členovia poradných zborov pre detskú dramatickú tvorivosť a divadla dospelých hrajúcich pre deti navrhujú P. a Z. Demkovcom obrátiť sa listom na MK SR resp. p. ministrovi kultúry, v ktorom budú žiadať vysvetlenie, aj keď si uvedomujú, že príspevok nie je nárokovateľný. P. Oravcová odporúčala pozrieť sa na stránku Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR a ich výzvy v „norway grants“, pretože bola na stretnutí, kde získala informácie o tejto možnosti podpory.

A. Štefková informovala o slávnostnej prezentácii zborníka príspevkov TVORIVÁ DRAMATIKA, ktorá sa uskutočnila 30. 3. 2012 v Dome kultúry v Šali. Slávnostná prezentácia prebehla v rámci Detského javiskového sna 2012, jubilejného 10. ročníka krajskej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti Nitrianskeho kraja za účasti detských hercov a pedagógov. Publikáciu slávnostne predstavili A. Štefková, D.Gundová, Ľ. Šárik, M. Máčiková, P. Hudák, Ľ. Iványiová a E. Pršová. V programe sa predstavilo DDŠ Ochotníček z Púchova so scénickou miniatúrou: Ach jáj! (alebo o pani Nespokojnej) v réžii P. Hudáka. Prítomní dostali publikáciu a diskutovali o možnostiach a situácii vysokoškolského vzdelávania na Slovenku. B. Felix, L. Janíková a P. Zátek konštatovali, že nám chýba taký typ štúdia ako je napr.: na DAMU v Prahe na katedre výchovnej dramatiky. Na Slovensku od konferencie Teória a prax dramatickej výchovy, ktorá sa uskutočnila v bratislavskej IUVENTE v r. 1993 sa situácia nezlepšila, ani po konštituovaní ZTDS.
Členovia PZ sa zaoberali aj písomným podnetom p. Z. Jaššovej (DDS pri ZŠ v Žiari nad Hronom), ktorá navrhuje vytvoriť: zvláštnu minikategóriu pre „NEZUŠ-ky“. Vzhľadom na to, že to bol len jediný návrh a v praxi sú dôkazy, že DDS zriadené pri ZŠ dosahujú dobré výsledky v inscenačnej praxi a tieto kolektívy nie sú znevýhodňované v súťaži (napr.: DDS Prvosienka pri ZŠ a MŠ zo Zákamenného získal aj Cenu za tvorivý čin roka a reprezentoval na Svetovom festivale detského divadla) členovia PZ neodporúčali vytvorenie ďalšej kategórie.

Úlohy pre NOC:
1. uverejniť na web stránke pozvánky s programom celoštátnych postupových súťaží a prehliadok
    T: minimálne 2 týždne pred podujatím
2. upraviť text propozícií súťaže detskej dramatickej tvorivosti na r. 2013
    T: november 2012

Úlohy pre organizátorov krajských postupových kôl súťaže a celoštátnych postupových súťažných prehliadok:
1. skontrolovať a napĺňať ADS na web stránke NOC
    T: priebežne

Prílohy:
1. ZLATÁ PRIADKA – ŠAĽA 2012; návrh súborov a jednotlivcov na zaradenie do súťažnej časti v kategórii súborov a v kategórii scénických miniatúr
2. DIVADLO a DETI – RIMAVSKÁ SOBOTA 2012; návrh súborov a jednotlivcov na zaradenie do súťažnej časti v kategórii súborov a v kategórii scénických miniatúr
3. Pozvánka s prihláškou na dielňu Folklórne inšpirácie, tvorivá dramatika a detská dramatická tvorivosť

Zapísala: A. Štefková, 11. 05. 2012