Preskočiť na obsah

Výskum a štatistika kultúry v roku 2005

Výskumy a analýzy v roku 2005

Prieskum publika Scénická žatva 2005

Scénická žatva  2005 bola podujatím, ktoré sprevádzali rôzne očakávania spojené s nárokmi na tradične vysokú úroveň prípravy prehliadky. Výsledky anketového prieskumu publika – jeden z indikátorov zvládnutia prípravy i organizácie Scénickej žatvy 2005 – ukázali, že i v skromnejšom (ako po iné roky) finančnom režime sa podujatie podarilo pripraviť k spokojnosti tých, ktorým je určené – divákov, účinkujúcich i odbornej verejnosti...

Prieskum publika Scénická žatva v roku 2005 sme uskutočnili už po tretíkrát za sebou. Výsledky preto umožňujú uviesť i niektoré porovnania, ktoré sa týkajú oboch okruhov sledovanej problematiky – zloženia publika, hodnotiacich stanovísk k úrovni podujatia. Výsledky uvádzame bez zbytočného podrobného opisu, zväčša len v podobe tabuliek a stručných komentárov. Kompletnú tabuľkovú zostavu uvádzame v prílohe správy. Do ankety bolo zapojených 501 respondentov. Ankety realizovali výskumní spolupracovníci Kultúrneho observatória Národného osvetového centra (KO NOC).

 
Publikum Scénickej žatvy 2005

Tak ako po iné roky i v r oku 2005 tvorila publikum SŽ približne polovica mužov a polovica žien (48,4 a 51,6%). Najpočetnejšou vekovou kategóriou boli 18-29-roční účastníci (56,5%), ďalších 22,2% publika patrilo do vekovej kategórie 30-44 rokov. Scénická žatva je – tento rok sa to prejavilo ešte vypuklejšie ako v ostatných rokoch – podujatím pre mladšiu a strednú vekovú kategóriu.

Veľmi významnú informáciu pre organizátorov SŽ 2005 i ďalšie vyhodnocovanie výsledkov ankety predstavujú zistenia o rolách, v akých sa na podujatí jeho účastníci ocitajú.

Tabuľka 1: Na tohtoročnej Scénickej žatve sa zúčastňujete ako: (v %)

  2003
2004
2005
divák
28,0
47,8
39,3
člen vystupujúceho súboru
46,2
29,6
48,3
účastník školiteľských podujatí
16,4
14,6
5,8
lektor, porotca, organizačný pracovník
7,0
7,8
4,0
iná odpoveď 
2,4
0,2
2,6

 

Častejšie ako v predchádzajúcich rokoch sa vo vzorke ankety nachádzajú členovia vystupujúcich súborov, menej frekventovanejšie všetky ostatné kategórie publika. Kým samotní diváci tvorili minulý rok takmer polovicu vzorky, ich podiel v roku 2005 poklesol, prevýšil však podiel tejto kategórie v roku 2003. Vo vzorke môžeme identifikovať rôzne skupiny publika podľa počtu predstavení, ktoré do okamihu anketovania zhliadli – veľmi málo sa v nej ocitajú (práve tak ako po ostatné roky)tí, ktorí nevideli žiadne predstavenie (6%), zhruba tri štvrtiny vzorky videlo dve predstavenia a viac. Takmer tretina (31%) vzorky už v tomto roku navštívila aj iný festival alebo prehliadku neprofesionálneho divadla. Z Martina pochádzalo 26,5% respondentov, čo je menej ako v roku 2004 (31,8%), ale viac ako v roku 2003 (17,5%).

Ak budeme hovoriť o hodnotiacich stanoviskách publika k podujatiu, musíme mať na zreteli, že ide o názory publika, ktorého väčšinu tvoria buď samotní účinkujúci, alebo účastníci vystupujúci v odborných rolách, pričom zhruba 40% tvoria účastníci výlučne v role divákov. Veľká časť publika (31%) pozná i ďalšie podujatia amatérskeho divadla, i keď ich je vo vzorke v tomto roku nižší počet ako v minulosti. Väčšinu vzorky tvoria mladí ľudia od 18 do 44 rokov s odpovedajúcou úrovňou vzdelania (tri štvrtiny majú maturitu alebo vysokú školu).

 
Hodnotenie úrovne Scénickej žatvy v jednotlivých rokoch

Publikum ohodnotilo celkovú úroveň SŽ 2005 vysoko pozitívne – 92% respondentov hodnotilo tohtoročnú SŽ ako „veľmi dobrú“ alebo „skôr dobrú“. Je to práve toľko ako v minulom roku, mierne viac ako v roku 2003. Iné sú pomery dvoch pozitívnych stupňov škály – z tohto hľadiska sa javí najpozitívnejšie hodnoteným ročník 2004, ročník 2005 však predčil ročník 2003.

Tabuľka 2: Hodnotenie celkovej úrovne SŽ 2003 – 2005 (v %)

Ako hodnotíte celkovú úroveň tohto podujatia?
2003
2004
2005
je veľmi dobrá
43,8
54,7
43,8
je skôr dobrá
43,6
37,9
48,2
je skôr zlá
6,0
0,8
1,2
je veľmi zlá
0,6
0,2
0,2
neviete to posúdiť
6,0
6,4
6,6

Na údajoch tabuľky stojí za povšimnutie pokles negatívnych hodnotiacich stanovísk („je skôr zlá“) v rokoch po roku 2003 – zo 6% na zhruba 1% v nasledujúcich ročníkoch. Krajné negatívne postoje sú veľkou výnimkou po všetky tri roky. V tabuľke v prílohe správy sú uvedené analytické údaje o názoroch jednotlivých subkategórií publika podľa rôznych kritérií. Spokojnosť s úrovňou podujatia sa diferencuje najmä v závislosti od počtu návštev podujatia a roly, v akej respondent vystupuje – ako „veľmi dobrú“ vidia úroveň podujatia najmä tí, ktorí ho navštívili najviackrát, ako i tí, ktorí na ňom vystupujú v odborných funkciách.

Kým celkové hodnotenia podujatia v jednotlivých rokoch zostávali stabilné, zmeny môžeme pozorovať v náhľadoch publika na jednotlivé stránky organizácie súťažnej prehliadky.

 
Tabuľka 3: Hodnotenie dimenzií organizácie SŽ v rokoch 2003 – 2005 (v %)

Ako ste spokojný

na tohtoročnej

Scénickej žatve:

veľmi
čiastočne
2003
2004
2005
2003 2004
2005
s celkovou atmosférou
61,3
69,4
61,0
32,9
24,4
32,6
so spektrom prezentovaných inscenácií
42,5
54,4
38,7
44,1
35,0
43,1
s organizačným zabezpečením chodu podujatia
60,1
55,6
45,6
29,5
29,0
37,6
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie
57,3
58,6
53,4
25,3
22,6
26,2
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate
71,7
71,0
68,2
20,6
15,4
24,8
s propagáciou podujatia
30,5
38,0
48,2
46,9
46,4
43,4
s úrovňou prezentovaných inscenácií
41,3
51,8
34,4
44,7
32,6
42,6
s ponukou školiteľských podujatí
47,1
40,6
28,6
18,2
16,8
29,4
s termínom podujatia
     57,4     33,6

 

Ako ste spokojný

na tohtoročnej

Scénickej žatve: 
vôbec nie
nevie
2003
2004
2005
2003
2004
2005
s celkovou atmosférou 
2,4
0,6
1,4
3,4
5,6
5,0
so spektrom prezentovaných inscenácií
3,6
1,2
3,0
9,8
9,4
15,2
s organizačným zabezpečením chodu podujatia
6,2
2,2
2,4
4,2
13,2
14,4
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie
5,2
1,6
1,0
12,2
17,2
19,4
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate
3,2
0,2
0,4
4,4
13,4
6,6
s propagáciou podujatia
16,8
12,4
3,2
5,8
3,2
5,2
s úrovňou prezentovaných inscenácií
5,2
2,0
4,0
8,8
13,6
19,0
s ponukou školiteľských podujatí
1,4
0,4
2,6
33,3
42,2
39,4
s termínom podujatia
    5,6
    3,4

 

S čím vládla na tohtoročnej SŽ najčastejšie maximálna spokojnosť? Bola to – ako po iné roky – možnosť komunikácie s ľuďmi so spoločnou ušľachtilou záľubou, na čo sa viaže isteže aj spokojnosť s atmosférou podujatia, vyše polovica publika bola úplne spokojná aj s termínom podujatia a s možnosťami na prediskutovanie spoločných problémov.

Z pozorovaných zmien stoja za zaznamenanie: nárast spokojnosti s propagáciou SŽ, postupné znižovanie spokojnosti s organizačným zabezpečením podujatia, najnižší (za všetky tri ročníky) podiel úplnej spokojnosti s úrovňou prezentovaných inscenácií, výrazný pokles spokojnosti s ponukou školiteľských podujatí.

O diferenciácii postojov dvoch základných subkategórií publika SŽ vypovedajú údaje tabuľky 4.

Tabuľka 4: Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve: (v %)

   
veľmi
čiastočne
vôbec nie
nevie posúdiť
s celkovou atmosférou
diváci
55,3
37,1
1,5
6,1
ostatní
64,7
29,7
1,3
4,3

so spektrom prezentovaných

inscenácií

diváci
34,2
40,3
2,6
23,0
ostatní
41,6
44,9
3,3
10,2

s organizačným zabezpečením

chodu podujatia

diváci
38,1
31,0
1,0
29,9
ostatní
50,5
41,9
3,3
4,3
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie
diváci
38,1
26,4
1,0
34,5
ostatní
63,4
26,1
1,0
9,5
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate
diváci
53,3
36,0
0,0
10,7
ostatní
77,9
17,5
0,7
4,0
s propagáciou podujatia
diváci
51,3
40,1
2,5
6,1
ostatní
46,2
4,5
3,6
4,6

s úrovňou prezentovaných

inscenácií

diváci
29,4
35,5
3,6
31,5
ostatní
37,6
4,72
4,3
10,9

s ponukou školiteľských

podujatí

diváci
17,8
19,8
2,0
60,4
ostatní
35,6
35,6
3,0
25,7
s termínom podujatia
diváci
53,8
34,0
7,1
5,1
ostatní
59,7
33,3
4,6
2,3

 

Pripomeňme si, že z celkového počtu respondentov tvorili približne 40% diváci, 60% najmä členovia súborov a ostatní účastníci vystupujúci v rôznych pozíciách (lektori, porotcovia, školitelia, účastníci vzdelávania a pod.). Vo všetkých prípadoch s výnimkou hodnotenia propagovania podujatia sú početnejšie pozitívne hodnotenia v tej časti publika, ktoré je zainteresované v rôznych iných rolách popri diváckej. Prezentovaná diferenciácia stanovísk v závislosti od roly, v akej sa ten-ktorý účastník ocitá, je pritom pochopiteľná a vysvetliteľná. Uvádzame tieto údaje preto, aby organizátori mali predstavu o štruktúrovanosti vytvárania väzieb jednotlivých vrstiev publika na podujatie.

Súčasťou zisťovania názorov na organizáciu tohtoročnej SŽ bola aj otázka dotýkajúca sa kritérií výberu súborov pre celoštátne divadelné prehliadky – či sa má uplatňovať kritérium územného členenia, ktoré by zabezpečilo účasť súborov zo všetkých regiónov Slovenska, alebo kritérium kvality zabezpečenej výberom odborných komisií – za prvý variant bolo 22% respondentov (vlani 11%), za druhý 78% respondentov (vlani 87%).

Vzťah publika SŽ 2005 k časopisu Javisko

Časopis Javisko v posledných mesiacoch – po dlhšie trvajúcom období, v ktorom sa hľadala jeho nová tvár a bolo obmedzené jeho vychádzanie – si opäť začína hľadať cesty k svojim čitateľom. Záver o potrebe zmeny koncepcie Javiska smerom k dôslednej orientácii na problematiku amatérskeho divadla vychádzal pritom zo želaní väčšiny respondentov minuloročnej ankety.

Tabuľka 5: Vzťah publika SŽ 2005 k časopisu Javisko (v %)

Účasť na

SŽ 2005

v role:

Aký vzťah máte k časopisu Javisko?

nepo-

znám

toto

perio-

dikum

viem o ňom,

ale ho nečítam

zalis-

tujem

si v ňom,

aj prečítam, keď sa

k nemu dosta-

nem

pravi-

delne

ho čítam

som

jeho

odbor-

ným/ou

čitate-ľom/kou,

fanú-

šikom

patrím

aj k

okruhu

jeho

prispie-vateľov

divák
58,4
22,3
14,7
4,1
0,5
 

člen

súboru

15,7
25,6
44,6
11,6
2,1
0,4

účastník školiteľ-

ských podujatí

6,9
17,2
62,1
6,9
3,4
3,4
lektor, porotca, organizačný pracovník
20,0
20,0
15,0
35,0
0,0
10,0
iné
15,4
30,8
30,8
15,4
0,0
7,7
celý súbor
32,1
23,8
32,3
9,4
1,4
1,0

 

Štruktúrovanosť publika SŽ 2005 sa veľmi výrazne premieta do postojov k časopisu. Pre redakčný kolektív z uvedených poznatkov vyplývajú niektoré závery, ktoré si najlepšie skonkretizujú oni sami: viacej dostať Javisko do povedomia odbornej verejnosti i členov súborov, osloviť (novou koncepciou) tých, ktorí síce o ňom vedia, ale nevyužívajú ho. Na základe niektorých ďalších získaných poznatkov možno konštatovať, že možnosti lepšej akceptácie Javiska najmä v odbornej verejnosti, ešte existujú. Podmienkou je však zlepšenie informovanosti o zmene koncepcie časopisu.

Tabuľka 6: Záujem o odber časopisu Javisko (v %) 

Odoberáte časopis Javisko?
diváci

ostatní

účastníci

áno
4,6
13,0
nie, ale rád by som sa k nemu dostal/a
33,2
47,2
v minulosti som ho odoberal/a, dnes nie
8,2
15,0
nie a ani nemám záujem
54,1
24,9

 

V odbornej verejnosti existuje záujem o časopis. Je na redakcii, ako sa s touto situáciou dokáže vyrovnať. V ďalšej tabuľke uvádzame analytické údaje vypovedajúce o názoroch publika SŽ na zmenu koncepcie časopisu v roku 2005.

Tabuľka 7: Publikum SŽ 2005 o zmenách koncepcie Javiska (v %)

Aký je Váš názor na zmenu koncepcie

časopisu Javisko?

diváci
ostatní účastníci
nemôžem sa vyjadriť, časopis nepoznám
83,0
46,4
žiadnu zmenu som si nevšimol/la
12,4
25,2
Javisko sa zhoršilo oproti predchádzajúcim rokom 
2,1
5,0
Javisko sa zlepšilo oproti predchádzajúcim rokom 
2,6
23,5

 

Z radov odbornej verejnosti vychádzajú na základe prieskumu publika dva dôležité signály – prvým je potešiteľná správa o skvalitnení úrovne časopisu v očiach odbornej verejnosti, druhý zasa vypovedá, že sa nepodarilo časopis dostať do širšieho povedomia odbornej ale i laickej verejnosti, takže nie sú často pozorovateľné ani zmeny, ktoré sa v ňom v poslednom čase udiali.

 

Záverom

SŽ 2005 bola podľa vyjadrení účastníkov ankety podujatím, ktoré splnilo náročné očakávania divákov, členov súborov i ostatných zainteresovaných. Je iste príjemné konštatovať, že i v situácii, keď organizátori museli pracovať v úspornejšom finančnom režime ako po iné roky, sa podarilo zachovať (z pohľadu zúčastnených divákov i odbornej verejnosti) vysoký štandard celkovej úrovne podujatia i jeho jednotlivých stránok. Výsledky prieskumu si iste starostlivo „prečítajú“ tí, ktorí na príprave podujatia participujú a je možné, že im pomôže precizovať niektoré prístupy k jeho budúcej príprave.

Pre odbornú verejnosť zaujímajúcu sa o problematiku amatérskeho divadla sú iste podnetné aj výsledky ankety o vzťahu publika SŽ 2005 k časopisu Javisko. Sú informáciou, ktorá vypovedá o perspektíve časopisu – periodika so šancou stať sa jedinečnou kvalifikovanou odbornou tribúnou nášho neprofesionálneho divadla.

 

TABUĽKOVÉ PRÍLOHY: Scénická žatva 2005 – prieskum publika (údaje v %)

A) Anketa Scénická žatva 2005

Na Scénickej žatve ste sa doteraz zúčastnili:

tento rok prvýkrát
38,9
2-4-krát
45,1
5-7-krát
11,6
viac ako 7-krát
4,4

 

Na tohtoročnej Scénickej žatve sa zúčastňujete ako:

divák
39,3
člen vystupujúceho súboru
48,3
účastník školiteľských podujatí
5,8
lektor, porotca, organizačný pracovník
4,0
iná odpoveď
2,6

 

Na Scénickej žatve 2005 ste doteraz videli:

jedno predstavenie
20,4
dve predstavenia
30,7
tri predstavenia
17,6
štyri predstavenia a viac
25,1
ani jedno predstavenie
6,2

 

Ako hodnotíte celkovú úroveň tohtoročnej Scénickej žatvy?

je veľmi dobrá
43,8
je skôr dobrá
48,2
je skôr zlá
1,2
je veľmi zlá
0,2
neviete to posúdiť
6,6

 

Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve:

    veľmi
čiastočne
vôbec nie
nevie posúdiť
A
s celkovou atmosférou
61,0
32,6
1,4
5,0
B
so spektrom prezentovaných inscenácií
38,7
43,1
3,0
15,2
C
s organizačným zabezpečením chodu podujatia
45,6
37,6
2,4
14,4
D
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie
53,4
26,2
1,0
19,4
E

s možnosťou stretnúť ľudí,

ktorých inokedy nevídate

68,2
24,8
0,4
6,6
F
s propagáciou podujatia
48,2
43,4
3,2
5,2
G
s úrovňou prezentovaných inscenácií
34,4
42,6
4,0
19,0
H
s ponukou školiteľských podujatí
28,6
29,4
2,6
39,4
I
s termínom podujatia
57,4
33,6
5,6
3,4

 

Ktoré kritérium by sa malo, podľa Vás, pri výbere súborov na celoštátne divadelné prehliadky v prvom rade uplatňovať?

výber na základe územného členenia,

aby sa do prehliadky dostali

proporcionálne súbory z celého Slovenska

21,7

výber na základe kvality posúdenej

odbornými komisiami, aby boli na

prehliadke zastúpené súbory na

základe ich umeleckej úrovne bez

ohľadu na regionálny pôvod

77,9
iná odpoveď
0,4

 

Navštívili ste už v tomto roku nejaký iný festival alebo prehliadku neprofesionálneho divadla? Ak áno, v akej úlohe?

nie, nenavštívil
69,1
áno
30,9

 

Aký vzťah máte k časopisu Javisko?

nepoznám toto periodikum
32,1
viem o ňom, ale ho nečítam
23,8

zalistujem si v ňom, aj prečítam,

keď sa k nemu dostanem

32,3
pravidelne ho čítam 
9,4

som jeho odborným/oú

čitateľom/kou, fanúšikom

1,4
patrím aj k okruhu jeho prispievateľov
1,0

 

Odoberáte časopis Javisko?

áno 
9,7
nie, ale rád by som sa k nemu dostal/a 
41,6
v minulosti som ho odoberal/a, dnes nie
12,3
nie a ani nemám záujem 
36,4

 

Aký je váš názor na zmenu koncepcie časopisu Javisko v roku 2005?

nemôžem sa vyjadriť, časopis nepoznám
60,7
žiadnu zmenu som si nevšimol/la
20,2
Javisko sa zhoršilo oproti predchádzajúcim rokom
3,8
Javisko sa zlepšilo oproti predchádzajúcim rokom
15,3

 

Pohlavie

muž
48,4
žena
51,6

 

Vek

15-17
12,0
18-29
56,5
30-44
22,2
45-59
8,4
nad 60
0,8

 

Vzdelanie

základné
15,4
vyučený /á
10,2
úplné stredné s maturitou
51,9
vysokoškolské
22,4

 

Bydlisko

v Martine
26,5
inde
73,5

 

B) Komparácia výsledkov ankiet 2003 – 2005 (v %)

Na Scénickej žatve ste sa doteraz zúčastnili:


2003
2004
2005
tento rok prvýkrát 35
40,2
38,9
2-4-krát 39,8
43,2
45,1
5-7-krát 
14
11,8
11,6
viac ako 7-krát
11,2
4,8
4,4

 

Na tohtoročnej Scénickej žatve sa zúčastňujete ako:

  2003
2004
2005
divák
28
47,8
39,3
člen vystupujúceho súboru
46,2
29,6
48,3
účastník školiteľských podujatí
16,4
14,6
5,8
lektor, porotca, organizačný pracovník
7
7,8
4,0
iná odpoveď 
2,4
0,2
2,6

 

Ako hodnotíte celkovú úroveň tohto podujatia?

  2003
2004
2005
je veľmi dobrá
43,8
54,7
43,8
je skôr dobrá
43,6
37,9
48,2
je skôr zlá
6
0,8
1,2
je veľmi zlá
0,6
0,2
0,2
neviete to posúdiť
6
6,4
6,6

 

Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve: 

  veľmi
čiastočne
  2003
2004
2005
2003
2004
2005
s celkovou atmosférou
61,3
69,4
61,0
32,9
24,4
32,6

so spektrom prezentovaných

inscenácií

42,5
54,4
38,7
44,1 
35,0
43,1

s organizačným zabezpečením

chodu podujatia

60,1
55,6
45,6
29,5
29,0
37,6

s možnosťami výmeny názorov

a neformálnej diskusie

57,3
58,6
53,4
25,3
22,6
26,2

s možnosťou stretnúť ľudí,

ktorých inokedy nevídate

71,7
71,0
68,2
20.6
15,4
24,8
s propagáciou podujatia
30,5
38,0
48,2
46,9
46,4
43,4

s úrovňou prezentovaných

inscenácií

41,3
51,8
34,4
44,7
32,6
42,6

s ponukou školiteľských

podujatí

47,1
40,6
28,6
18,2
16,8
29,4
s termínom podujatia
    57,4
    33,6

 

  vôbec nie
nevie
  2003
2004
2005
2003
2004
2005
s celkovou atmosférou
2,4
0,6
1,4
3,4
5,6
5,0

so spektrom prezentovaných

inscenácií

3,6
1,2
3,0
9,8
9,4
15,2

s organizačným zabezpečením

chodu podujatia

6,2
2,2
2,4
4,2
13,2
14,4

s možnosťami výmeny názorov

a neformálnej diskusie

5,2
1,6
1,0
12,2
17,2
19,4

s možnosťou stretnúť ľudí,

ktorých inokedy nevídate

3,2
0,2
0,4
4,4
13,4
6,6
s propagáciou podujatia
16,8
12,4
3,2
5,8
3,2
5,2

s úrovňou prezentovaných

inscenácií

5,2
2,0
4,0
8,8
13,6
19,0

s ponukou školiteľských

podujatí

1,4
0,4
2,6
33,3
42,2
39,4
s termínom podujatia
    5,6
    3,4

 

Na Scénickej žatve ste doteraz videli:

  2003 2004
2005
jedno predstavenie
12,2
18,4
20,4
dve predstavenia
23,8
29,2
30,7
tri predstavenia
19,2
20,0
17,6
štyri predstavenia a viac
38,4
27,0
25,1
ani jedno predstavenie
6,4
5,4
6,2

 

Navštívili ste už v tomto roku nejaký iný festival alebo prehliadku neprofesionálneho divadla? Ak áno, v akej úlohe?

  2003
2004
2005
nie, nenavštívil
46,9
59,6
69,1
áno, bolo to podujatie
53,1
40,4
30,9

 

Pohlavie:

  2003
2004
2005
muž
49,7
46,4
48,4
žena
50,3
53,6
51,6

 

Vek:

  2003
2004
2005
do 17 rokov
16,1
14,0
12,0
18-29 rokov
47,6
51,1
56,5
30-44 rokov
24,1
25,9
22,2
45-59 rokov
11,4
8,8
8,4
nad 60 rokov
0,8
0,2
0,8

 

Vzdelanie:

  2003
2004
2005
základné
19,1
17,3
15,4
vyučený
6,2
9,2
10,2
stredné s maturitou
51,6
47,2
51,9
vysokoškolské
23,1
26,3
22,4

 

Bývate:    

  2003
2004
2005
v Martine
17,5
31,8
26,5
inde
82,5
68,2
73,5

Prieskum publika na Hviezdoslavovom Kubíne 2005

Aj publikum najznámejšieho podujatia slovenských neprofesionálnych recitátorov – Hviezdoslavov Kubín 2005 – sa na požiadanie organizátorov stalo objektom sociologickej ankety, ktorá podobne ako na Scénickej žatve v Martine či na Folklórnom festivale Východná v posledných rokoch realizovali pracovníci sociologického tímu Kultúrneho observatória NOC. Úlohou krátkej ankety (informácie zhromažďovali prítomní anketári KO NOC) bolo získať elementárne poznatky o skladbe publika podľa pohlavia, veku, vzdelania, bydliska respondentov, ako aj hodnotiace stanoviská k celkovej úrovni a jednotlivým dimenziám organizácie podujatia. V komornej atmosfére súťažnej prehliadky uskutočnili anketári spolu 289 ankiet...

Skladba publika

Najpočetnejšou skupinou účastníkov tohtoročného HK boli tí, ktorí sa podujatia už viackrát (2-4-krát) zúčastnili (38%). Veľký podiel však tvorili aj takí účastníci, pre ktorých to bola premiérová návšteva tohto podujatia (37%).  Zvyšná štvrtina anketovaných sa podujatia zúčastnila častejšie: 5-7-krát 9% a viac ako 7-krát 16% (polovica z nich v rôznych odborných rolách).

V zložení publika prevažovali diváci podujatia (53%), štvrtinu však tvorili samotní účinkujúci (súťažiaci), ktorí sledovali aj vystúpenie svojich kolegov z rôznych kategórií, k role účastníkov vzdelávacích programov sa hlásilo 8% anketovaných, 15% vystupovalo v rozličných iných funkciách (lektori, porotcovia, organizátori a iné roly).

V skladbe účastníkov vysoko prevažovali ženy (72%) nad mužmi (28%). Vekové ohraničenie účastníkov ankety bolo 12 rokov – vo veku od 12 do 17 rokov bolo 38% opýtaných, 27% vo veku 18 – 29 rokov, 16% vo veku 30 – 44 rokov, 16% vo veku 45 – 59 rokov a 3% vo veku 60 rokov a viac. Veková skladba predznamenávala aj vzdelanostné zloženie: 46% publika malo základné vzdelanie, 0,4% stredné odborné bez maturity, 22,5% stredoškolské s maturitou a 31% respondentov uviedlo vysokoškolské vzdelanie. V Dolnom Kubíne býva 30% účastníkov, ostatní prišli z bližšieho okolia, či z rôznych kútov Slovenska.

K charakteristikám publika treba ešte pridať, že približne tretina videla do okamžiku anketovania 4 vystúpenia (programy) a viac, ďalšia tretina dve vystúpenia (programy), 14% len jedno vystúpenie, 10% tri vystúpenia; vo vzorke sa ocitlo aj 13% účastníkov, ktorí ešte nestihli recipovať ani jedno kompletné vystúpenie (program).

Hodnotenie podujatia

Prieskum publika sa realizoval v štvrtok večer a v priebehu piatka, keď bola uskutočnená väčšina anketových rozhovorov. Skutočnosť, že do ankety boli zaradení aj respondenti, ktorí neboli divákmi ani jedného podujatia (13%) sa prejavila aj vo vyššom podiele tých, ktorí nemali na priebeh podujatia v čase realizácie ankety vytvorený názor. Preto uvádzame aj výsledky ankety prepočítané bez tejto kategórie publika (tzv.kompetentní respondenti).

Otázka: Ako hodnotíte celkovú úroveň tohtoročného Hviezdoslavovho Kubína? (v %)

 celková úroveň:
 celý súbor

 prepočítané výsledky –

„kompetentní respondenti“

 je veľmi dobrá
 43,6  49,4
 je skôr dobrá
 38,4  42,6
 je skôr zlá
 1,7  1,2
 je veľmi zlá
 0,0  0,0
 nevie posúdiť
 16,3  6,8

V prvom i druhom prípade možno konštatovať jednoznačne pozitívnu akceptáciu podujatia, ktoré sa ešte zvýrazňuje, ak berieme do úvahy len stanoviská respondentov, ktorí videli minimálne jedno predstavenie.

V ďalšej tabuľke uvádzame  hodnotenia jednotlivých dimenzií organizácie podujatia. Z výsledkov ďalej vyberáme analytické údaje za podsúbor, ktorý tvoria bežní diváci a podsúbor publika, ktorý tvoria respondenti vystupujúci v ostatných rolách (účinkujúci, lektori...).

Otázka: Ako ste spokojný na tohtoročnom Hviezdoslavovom Kubíne: (v %)

  veľmi
čiastočne
vôbec nie
nevie posúdiť
 s celkovou atmosférou
 70,0  26,8  1,2  2,0
s organizačným zabezpečením chodu podujatia
 54,8  37,2  2,8  5,2
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie
 59,6  22,0  1,6  16,8
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate
 83,2  13,2  0,8  2,8
s propagáciou podujatia
 44,0  43,6  7,2  5,2
s úrovňou recitátorov / recitačných kolektívov
 68,0  23,6  1,6  6,8
s ponukou vzdelávacích programov
 29,7  22,9  2,8  44,6
s termínom podujatia
 75,9  16,1  3,2  4,8
so sprievodnými programami
 39,4  20,9  2,0  37,8

Výsledky prinášajú pre organizátorov podujatia užitočné informácie o vnímaní výsledkov ich úsilia na rozličných úsekoch. Sú určené (s ďalšími doplňujúcimi informáciami) predovšetkým na diskusiu v štáboch pripravujúcich podujatie. Treba pri ich vyhodnocovaní predovšetkým citlivo brať do úvahy tú skutočnosť, že nižšie podiely maximálnej spokojnosti sú vyvážené vyššími podielmi indiferentných názorov – nemožno napríklad jednoznačne negatívne posudzovať nižšie percento spokojnosti so vzdelávacími programami na podujatí, ak zároveň konštatujeme, že takmer polovica publika sa k tejto otázke nevie vyjadriť, lebo zrejme táto dimenzia podujatia stála mimo ich zorného poľa.

Pre organizátorov podujatia majú význam predovšetkým diferencované informácie o spokojnosti jednotlivých kategórií publika: ponuka vzdelávacích a sprievodných programov, či možnosť výmeny názorov a neformálnej diskusie môže rozdielne oslovovať tú časť publika, ktorá vystupuje len v role divákov a tú časť publika, ktorá vystupuje v rozličných rolách.

Otázka: Ako ste spokojný na tohtoročnom Hviezdoslavovom Kubíne: (v %)

    veľmi
čiastočne
vôbec nie
nevie posúdiť
s celkovou atmosférou
diváci
 65,6  26,5  2,6  5,3
ostatní
 67,9  29,2  1,5  1,5
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 
diváci
 49,7  37,7  3,3  9,3
ostatní
 56,2  38,7  2,9  2,2
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 
diváci
 60,3  15,9  1,3  22,5
ostatní
 54,0  26,3  1,5  18,2
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate
diváci
 79,5  13,2  2,6  4,6
ostatní
 83,9  15,3  0,0  0,7
s propagáciou podujatia 
diváci
 40,4  44,4  9,9  5,3
ostatní
 44,5  40,9  8,8  5,8
s úrovňou recitátorov / recitačných kolektívov 
diváci
 60,9  18,5  0,7  19,9
ostatní
 59,9  22,6  2,2  15,3
s ponukou vzdelávacích programov
diváci
 25,5  21,2  0,0  53,6
ostatní
 32,4  23,5  5,1  39,0
s termínom podujatia 
diváci
 70,9  19,9  4,0  5,3
ostatní
 78,7  13,2  2,9  5,1
so sprievodnými programami
diváci
 35,8  21,9  6,0  42,4
ostatní
 41,9  19,1  4,4  34,6

Ako je zrejmé z posúdenia diferencií medzi podielmi jednotlivých odpovedí, naša hypotéza sa potvrdzuje len sčasti: názorová štruktúra tej časti publika, ktorá sledovala HK len v role divákov sa od hodnotení ostatných respondentov odlišuje len v detailoch (častejšie indiferentné odpovede, mierne častejšie pozitívne hodnotenie u „kompetentných“ respondentov pri siedmich z deviatich položiek).

Záverom

V diskusiách o budúcnosti Hviezdoslavovho Kubína by popri iných  argumentoch mali rezonovať i výsledky ankety, v ktorých sa odzrkadľuje postoj zúčastnených k tomuto podujatiu. Vyjadrujú s ním vysokú spokojnosť tak diváci ako ostatní účastníci. Zo sociologického a kulturologického hľadiska však treba vyzdvihnúť predovšetkým fakt, že toto publikum je vzhľadom na súťažný a postupový charakter podujatia špičkovou, elitnou kategóriou (či už hovoríme o recepcii alebo vlastnej tvorivej či organizátorskej činnosti) v istej oblasti umenia, ktorej názor by mal byť braný do úvahy práve tak ako názory iných subjektov tejto diskusie.

Hviezdoslavov Kubín 2005 Hviezdoslavov Kubín 2005 [71 kB]

Činnosť kultúrneho observatória v roku 2005

Ústav výskumu kultúry Národného osvetového centra (NOC) bol rozhodnutím  MK SR k 1. aprílu 2005 premenovaný na Kultúrne observatórium Národného osvetového centra. Jeho súčasťou sú dva výskumné tímy zamerané na výskum ekonomiky kultúry a sociologický výskum kultúry.

Tím sociologického výskumu kultúry realizoval v uplynulom roku dva výskumné projekty pre MK SR. Prvým je spoločná úloha NOC a LIC – Čítanie 2005 – sociologický výskum vzťahu detí 4. ročníkov ZŠ k čítaniu a ďalším voľnočasovým aktivitám. Výskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1500 respondentov vo všetkých regiónoch Slovenska a priniesol informácie a poznatky využiteľné i v medzinárodnom kontexte. Výsledkom je publikácia Čítanie 2005 od autorov Pavol Rankov – Peter Valček. Druhým projektom realizovaným pre potreby MK SR sú dva reprezentatívne sociologické výskumy (1500 respondentov 15-ročných a starších), ktorých cieľom je monitorovanie (dvakrát do roka, v polročných intervaloch) úrovne kultúrneho povedomia občanov SR ako súčasť pravidelnej revízie uskutočňovanej kultúrnej politiky. Projekt sa realizuje v spolupráci s poprednými odborníkmi z Katedry sociológie FFUK (doc. PhDr. Sopóci, CSc., doc. Mgr. Bunčák, RNDr. Hrabovská, CSc.). Záverečná správa z výskumu uskutočneného v teréne v novembri 2005 bola odovzdaná na MK SR.

Pracovisko realizovalo  pre Ústav pamäti národa výskum verejnej mienky tematicky zameraný na vnímanie činnosti tejto inštitúcie slovenskou verejnosťou. Výsledky výskumu (autorom projektu i správy je PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc.) boli využité na medzinárodnej konferencii inštitúcií, ktoré sa zaoberajú výskumom tejto súčasti kultúrneho dedičstva v postkomunistických krajinách, ako aj na odbornom seminári ÚPN.

V rámci tematického pokračovania projektu NP PRENAME na pôde MO SR (práca s verejnosťou po vstupe Slovenska do NATO) realizoval sociologický tím dva výskumy verejnej mienky ako objednávku pre odborné útvary MO SR.

Pre potreby odborných útvarov NOC realizovalo pracovisko prieskumy publika vrcholných podujatí amatérskeho umenia na Slovensku – Scénickej žatvy v Martine a Hviezdoslavovho Kubína. Základné výsledky boli publikované v časopise Javisko 4/2005.

Činnosť sociologického tímu mala aj výrazné finančné efekty, pretože časť nákladov bola vykrytá MO SR, LIC a ÚPN, ako aj ďalšími objednávateľmi výskumných projektov komerčného charakteru.

V druhom polroku sociologický tím realizoval na požiadanie MK SR štatistické zisťovanie (pasportizáciu) o stave kultúrnych domov na Slovensku. Celkovo bolo zozbieraných 3188 pasportov zo všetkých obcí a miest Slovenska (tzv. vyčerpávajúce zisťovanie). Projekt sa realizoval v spolupráci s ROS. Výstupy (publikácia, CD-ROM) budú k dispozícii vo februári 2006.

Tím výskumu ekonomiky kultúry pracoval v roku 2005 na  úlohe Ekonomika kultúry v podmienkach reformy globálneho ekonomického systému v SR. V rámci tejto úlohy sa realizovali nasledovné aktivity:

analýza hlavných tendencií vývoja ekonomiky odvetvia kultúry v SR a ich komparácia k členským krajinám EÚ a Rady Európy (osobitne z aspektu financovania kultúry z verejných zdrojov.

Výsledky:

- komparatívna analýza základných parametrov financovania kultúry a jeho makroekonomického prostredia v 39 členských krajinách Rady Európy

- štrukturálna analýza financovania kultúry v mestách SR (pri terénnom zisťovaní s využitím informácií od členov Únie miest SR)

- expertíza „Vplyv reformy verejných financií SR na podporu kultúry“ (Prof. Sobek)


Ostatné výstupy:

- referát na medzinárodnej konferencii v Hradci Králové (bude publikovaný 2006)

- článok vo vedeckom časopise „Politické vedy“ č. 4/2005)

- článok v Národnej Osvete

Záverečná správa a jej publikácia je plánovaná na I. kvartál 2006

Komparatívna analýza a štúdia o legislatívnom prostredí financovania kultúry v 22 členských krajinách Rady Európy

Permanentná aktualizácia informácií o daňovom prostredí vývoja kultúry v SR pre medzinárodný výskum Regionálneho strediska UNESCO pre financovanie kultúry v strednej a východnej Európe v Budapešti.

Spolupráca na medzinárodnom výskume Inštitútu medzinárodných vzťahov v Záhrebe „Vplyv rozšírenia EÚ na kultúrnu politiku“.

Spolupráca s Európskym výskumným ústavom kultúry v Bonne, CIRCLE a Boekmanstichting v Amsterdame a i.