Preskočiť na obsah

Výskum kultúry v roku 2004

Výskumy a analýzy v roku 2004

Prieskum publika Scénická žatva 2004

Vrcholná prehliadka amatérskeho divadla na Slovensku – Scénická žatva 2004 v Martine - sa i v tomto roku, tak ako v roku minulom  - stala predmetom záujmu sociológov v ÚVK NOC. Ich zámerom bolo uskutočniť pre potreby organizátorov podujatia elementárny prieskum publika (500 respondentov) zameraný na zmapovanie jeho základnej štrukturácie,  ako aj zistenie niektorých hodnotiacich stanovísk dotýkajúcich sa úrovne podujatia, jej jednotlivých aspektov, i ďalších relevantných skutočností.

V tomto roku môžeme základné zistenia prieskumu zaradiť ešte do širšieho rámca, ktorým sú výsledky celoslovenského reprezentatívneho sociologického výskumu, ktorý ÚVK NOC uskutočnil v júni 2004 na vzorke 1409 respondentov, reprezentujúcej populáciu Slovenska staršiu ako 14 rokov. V tomto výskume boli položené respondentom aj otázky identifikujúce ich poznanie podujatí tradičnej ľudovej kultúry i amatérskej umeleckej tvorby, ale aj otázky zisťujúce aktívne pôsobenie v uvedených oblastiach  v súčasnosti či minulosti.


Z výsledkov reprezentatívneho sociologického výskumu

Kvantitatívne údaje o stave poznania podujatí a prehliadok z oblasti amatérskeho – neprofesionálneho umenia a tradičnej ľudovej kultúry nemožno z pochopiteľných príčin (ich masovosť, špecifická predurčenosť publika, obsahová atraktívnosť pre určité skupiny populácie) mechanicky porovnávať. I napriek tomu však možno konštatovať, že podujatia a prehliadky amatérskeho, neprofesionálneho umenia by si zaslúžili výraznejší prienik do povedomia verejnej mienky, do povedomia širšej verejnosti, čo si zrejme vyžiada osobitný prístup (projekt).

Tabuľka 1: Poznanie podujatí a prehliadok amatérskeho a neprofesionálneho umenia (v %)

Hviezdoslavov Kubín
 2,0
Scénická žatva
 1,2
Jókaiho dni - Komárno
 0,9
Palárikova Raková
 0,9
Makovická struna
 0,9
Cibulák - Pezinok  0,8
Európske ľudové remeslá - Kežmarok
0,7
Divadelná Nitra
0,7
Belopotockého Mikuláš
0,6
Podunajská jar – Dunajská Streda
0,6
Gorazdov Močenok
0,6
Vansovej Lomnička
0,6
AMAFOTO a DIAFOTO
0,6
Kremnické gagy
0,6
Akademický Prešov
0,5

 

Znenie otvorenej otázky: „Na Slovensku sa uskutočňuje aj množstvo podujatí a prehliadok z oblasti amatérskeho a neprofesionálneho umenia. Ktoré z nich poznáte, viete o nich, že sa pravidelne uskutočňujú?“

Neadekvátne a indiferentné odpovede uviedlo 82,9% respondentov – to sú tí, ktorí nevedeli uviesť ani jedno pravidelne uskutočňované podujatie – prehliadku amatérskej tvorby. Pre oblasť tradičnej ľudovej kultúry bol tento podiel zhruba polovičný – 43,7%, pričom existencia FF Východná je zakotvená v povedomí 46% slovenskej populácie (Detva 20%, Terchová 9%, Myjava 6%...).

Aktuálny vzťah k umeleckej tvorbe v nejakej oblasti (buď v minulosti alebo v súčasnosti) deklarovalo 9,3% skúmaného súboru – takýto podiel populácie staršej ako 14 rokov sa vyznačuje aktivitami v niektorej z oblastí amatérskej umeleckej tvorby. Uvádzame ich v poradí podľa dosiahnutých počtov (podielov z celej skúmanej populácie): ochotnícke divadlo (2,8%), spevácky súbor (1,7%), výtvarné aktivity – maľba (1%), hra na hudobný nástroj (0,9%), ručné práce – paličkovanie, vyšívanie, pletenie (0,6%), prednes poézie (0,6%), scénický tanec (0,5%), hra v skupine populárnej hudby (0,4%), literárna tvorba (0,4%), fotografovanie (0,4%), rezbárstvo (0,2%), výroba kraslíc (0,1%), hrnčiarstvo (0,1%). Na prvý pohľad sa môže zdať uvedené percento až nepatrné – musíme si však  povedať, že jedno percento v prípade populácie staršej ako 14 rokov predstavuje približne 44 tisíc obyvateľov. Znamená to, že – ako príklad uvedieme hru na hudobný nástroj – približne 40 tisíc ľudí na Slovensku starších ako 14 rokov má skúsenosť s vlastnou umeleckou aktivitou v tejto oblasti.

Amatérska umelecká aktivita (tvorivosť) vôbec nie je len vlastnosťou alebo dokonca výsadou ľudí z istých sociálnych prostredí. Snahy o sebarealizáciu v niektorej oblasti amatérskej umeleckej tvorby sú vlastné – s menšími či mierne výraznejšími diferenciami – všetkým skúmaným kategóriám populácie. Zázemie amatérskej umeleckej tvorivosti nemožno primárne charakterizovať vzdelaním, vekom, príslušnosťou k sociálnej vrstve, či skupinou povolaní. Amatérska umelecká tvorivosť je fenomén prestupujúci všetkými základnými socio-demografickými skupinami bez nejakých výnimočných rozdielov. (O výsledkoch tejto analýzy budeme hovoriť pri inej problematike).

Ak sa v niečom ľudia aktívni v niektorej zo sfér amatérskeho umenia odlišujú od ostatných, tak je to predovšetkým ich všeobecná kultúrna rozhľadenosť, vyššia miera recepcie kultúry vo všetkých jej oblastiach, vyšší štandard vybavenosti domácností predmetmi slúžiacimi na uspokojenie „vyšších“ kultúrnych záujmov (bohatšia knižnica, hudobný nástroj, originály umeleckých diel).

 

Publikum Scénickej žatvy 2004

Dokumentačný materiál k stručnému komentáru zloženia publika tohtoročnej Scénickej žatvy uvádzame v prílohe správy. V roku 2004 boli v publiku prehliadky oveľa výraznejšie zastúpení návštevníci v role divákov (takmer polovica, v roku 2003 vyše štvrtina), naopak, menej častejšie boli interviewovaní členovia vystupujúcich súborov. V skladbe tohtoročného publika sú častejšie ako minulý rok zastúpení účastníci, pre ktorých je Scénická žatva 2004 prvou návštevou tohto pravidelného podujatia. O istej „inovácii“ publika svedčí aj skutočnosť, že je v ňom oveľa častejšie ako v minulom roku zastúpená skupina tých, ktorí okrem Scénickej žatvy nenavštívili žiadne iné podujatia alebo prehliadku neprofesionálneho divadla (60%,  v roku  2003 - 47%). Najčastejšie navštívené podujatie: Belopotockého Mikuláš (13%), Divadelná Šaľa (6%), Divadelné Šurany (4%), Divadelná Nitra (3%), Fedim (2%), Gorazdov Močenok (2%), Námestovské dni (3%), Tisovec (2%), Bábkárska Bystrica (2%), atď. Celkove bolo uvedených 30 podujatí vrátane zahraničných (Hradec Králové, Třebíč).

V publiku Scénickej žatvy 2004 boli častejšie zastúpené ženy ako muži (46% : 54%), vyše polovice návštevníkov bolo vo veku 18-29 rokov (51%), ďalšia štvrtina (26%) vo veku 30-44 rokov. Takmer dve tretiny účastníkov má úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie. Tentokrát bol podiel návštevníkov z Martina takmer tretinový (32%), v minulosti to bolo 17,5%.


Hodnotenie úrovne podujatia

Celkovú úroveň podujatia hodnotilo (použitá štvorstupňová škála s indiferentným variantom) najpozitívnejším stupňom (veľmi dobrá) výrazne viac respondentov ako v minulom roku (55% : 44%). Výrazne klesol podiel tých, ktorí podujatie považujú za „skôr zlé“. Respondenti častejšie ako v roku 2003 pozitívne (najvyšší stupeň hodnotiacej škály) hodnotili celkovú atmosféru podujatia, spektrum prezentovaných inscenácií, propagáciu podujatia, úroveň inscenácií. Organizátori môžu premýšľať o dôvodoch, prečo nenastal pozitívny posun aj pri hodnotení takých dimenzií organizácie festivalu, ako sú: organizačné zabezpečenie podujatia, ponuka školiteľských podujatí, prípadne zhodnotiť aj prístupy k tým dimenziám organizácie, pri ktorých síce nastal pozitívny posun, no prevažujú pri nich hodnotenia rezervovanejšie (pozri tabuľku v prílohe).

Ďalšie relevantné zistenia ankety

Súčasťou ankety bolo aj zisťovanie názorov návštevníkov (účastníkov i divákov) na niektoré skutočnosti vynárajúce sa v poslednom období ako určité problémy, na ktoré je užitočné poznať názory amatérskej divadelnej obce. Patrili k nim: názory na kritériá výberu súborov na celoštátne prehliadky, názory na orientáciu periodika Javisko, názory na termín uskutočnenia Scénickej žatvy v Martine.

K termínu SŽ Martin: 64% opýtaných považuje tohtoročný termín za vyhovujúci, 9% by preferovalo termín z minulých rokov, 16% by vyhovoval termín o týždeň skôr ako teraz, 10% by bolo za termín o týždeň neskôr.

Ku kritériám výberu súborov na celoštátne prehliadky: 11% opýtaných je za kritérium územného členenia, ktoré by zaručilo proporcionálne zastúpenie súborov z celého Slovenska (znenie otázok je v prílohe), 87% preferuje výber na základe kvality posúdenej odbornými komisiami, čím sa zaručí zastúpenie súborov na základe ich umeleckej úrovne bez ohľadu na regionálny pôvod.

K smerovaniu časopisu Javisko: v prípade pokračovania jeho vydávania je väčšia časť jeho čitateľov za dôslednú orientáciu časopisu na problematiku amatérskeho divadla, menšia za pokračovanie línie časopisu z predošlých rokov, najvyšší podiel je však tých, ktorí časopis nečítajú (45% - nevie, Javisko nečíta; 31% - orientácia na problematiku amatérskeho divadla; 22% - zachovanie orientácie z posledných rokov; 2% - iné odpovede).


Námety na rozvoj ochotníckeho divadla na Slovensku

Súčasťou ankety bola – tak ako pred rokom – otvorená otázka takéhoto znenia: Čo treba, podľa Vás, urobiť, aby sa rozvoj ochotníckeho divadla na Slovensku uberal pozitívnym smerom?

Námety:

- viac finančných prostriedkov (zo strany štátu, sponzorov, fondov, grantov) – 20,4%

- viac pozornosti venovať deťom a mladým talentom (pracovať s deťmi, motivovať mládež, dať im viac priestoru a možnosti, zakladať krúžky na základných školách, od raného veku rozvíjať a podporovať mladé talenty a pod.) – 9,4%

- efektívnejšia propagácia doma i v zahraničí (cez médiá, školy, reklamy, brožúrky, periodiká a pod.) – 11,2%

- väčšie možnosti prezentácie súborov doma i v zahraničí (viac festivalov, prehliadok, viac príležitostí i menej známym a malým súborom, viac podobných festivalov i v iných mestách, viac účasti na medzinárodných festivaloch) – 12,4%

- zlepšiť podmienky činnosti súborov (materiálovo-technické, odborné, zvýšiť komunikatívnosť, zlepšiť medziľudské vzťahy, semináre, stretnutia, časopisy na výmenu názorov, spolupráca s profesionálnymi hercami, odbornými pracovníkmi, tvorivé dielne, vzdelávacie aktivity) – 16,6%

- väčšia podpora, záujem zo strany štátnych orgánov, ministerstva, mesta, obce a pod. – 5,6%

- viac oceniť, motivovať morálne, finančne činnosť ochotníkov a ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti – 4,6%

- väčšia aktivita zo strany ochotníkov (nadšenie, chuť do práce, radosť z hrania, nie rozprávať ale hrať, prekonávať prekážky, pokračovať v rozbehnutom a pod.) – 4,4%

- iné – 4,8%

- neviem – 20,2%.


Záver

Scénická žatva 2004 bola hodnotená jej účastníkmi (ich skladba sa v porovnaní s minulým rokom v niektorých ukazovateľoch zmenila) pozitívnejšie ako vlani. Popri tomto – pre organizátorov zrejme najcennejšom poznatku – však prieskum priniesol i celý rad poznatkov, ktoré umožnia buď verifikáciu alebo zamietnutie niektorých predstáv o budúcej podobe prehliadky. V správe sme uviedli i niektoré výsledky reprezentatívneho výskumu, ktoré sú širším rámcom pre identifikáciu vzťahu slovenskej populácie k amatérskym umeleckým aktivitám. Jej kompletné znenie budú mať organizátori Scénickej žatvy k dispozícii. Odborná verejnosť bude o výsledkoch prieskumu informovaná po zahájení opätovného vydávania časopisu Javisko v osobitnom príspevku.

PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc.

 
Tabuľková príloha

Festival Východná 2004 - prieskum publika

Už tretí rok po sebe sa na Folklórnom festivale Východná stalo jeho publikum objektom záujmu sociológov z Ústavu výskumu kultúry Národného osvetového centra. Výsledkom ich práce je kontinuálna informácia určená organizátorom festivalu i širšiemu prostrediu  osvetových pracovníkov zameraná na zistenie štruktúry publika festivalu, hodnotenia  festivalu i ďalších relevantných skutočností.

Prieskum uskutočnili pracovníci a spolupracovníci ÚVK NOC. V sobotu poobede a v nedeľu oslovili celkove 615 návštevníkov. Položili im 9 meritórnych otázok, zameraných na  zistenie informácií k uvedeným okruhom problematiky, ďalších 5 znakov identifikuje  návštevníkov festivalu ako  reprezentantov určitých socio-demografických kategórií.  Poznatky prieskumu prezentujeme v podobe prehľadných tabuliek so stručným komentárom.

 
Výsledky prieskumu

Tohtoročný festival bol jubilejným podujatím. Ako s každým výročím i s týmto sa spájali rozličné hodnotenia a očakávania. Navyše FF Východná – ako to dokumentujú aj výsledky  reprezentatívnych sociologických výskumov uskutočnených v poslednom období v  ÚVK NOC – je skutočne významným spoločensko-kultúrnym podujatím, hlboko zakoreneným  v kultúrnom povedomí obyvateľov Slovenska. I sociológovia organizujúci a vyhodnocujúci  prieskum, s napätím čakali na prvé výstupy z počítača, vypovedajúce o návštevníkoch  festivalu a ich hodnotiacich stanoviskách.

V posledných dňoch pred uskutočnením jubilejného ročníka festivalu boli k dispozícii  aj výsledky reprezentatívneho sociologického výskumu, ktorého súčasťou boli aj otázky,  týkajúce sa miesta tradičnej ľudovej kultúry a amatérskej umeleckej tvorby v kultúrnom povedomí obyvateľov Slovenska. Tvoria vhodný kontext pre prezentáciu výsledkov prieskumu publika FF Východná v jeho jubilejnom 50. ročníku.

Otázky reprezentatívneho výskumu boli zamerané na zistenie niekoľkých relevantných  skutočností, dotvárajúcich poznanie, mapovanie vzťahu obyvateľstva ku kultúre, jej  jednotlivým sféram vôbec. Nadväzujú takto na výskumy vzťahu obyvateľstva k literatúre  a čítaniu, hudbe, výtvarnému umeniu, divadlu i filmu, ktoré sme v posledných troch  rokoch v ÚVK NOC uskutočnili.

V súvislosti s našou témou sú dôležité nasledovné zistenia.
O tradičnú ľudovú kultúru sa v súčasnosti zaujíma viac ako o iné odvetvia kultúry 12%  dospelej populácie, pričom ďalších 38% sa o túto sféru kultúry zaujíma rovnako ako o ostatné oblasti kultúry. Pre polovicu obyvateľov Slovenska je oblasť tradičnej ľudovej kultúry fenoménom, ktorý patrí k ich životu prinajmenšom tak ako ostatné sféry kultúry,  v mnohých prípadoch i výraznejšie. O tradičnú ľudovú kultúru sa zaujíma menej ako o  ostatné oblasti kultúry 28% populácie, 5% respondentov uviedlo na položenú otázku o  vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre rôzne iné odpovede a 16% respondentov nevedelo svoj  vzťah k tejto oblasti kultúry definovať (podrobnejšími výsledkami sa budeme zaoberať pri inej príležitosti).

Súčasťou skúmania vzťahu obyvateľstva k tradičnej ľudovej kultúre bolo aj mapovanie jeho aktívnej dimenzie – respondentom bola položená otázka: „Pôsobili ste alebo  pôsobíte v súbore ľudovej umeleckej tvorivosti, vo folklórnom súbore?“ Základný  výsledok, relevantný v kontexte prezentácie výsledkov prieskumu publika FF Východná  hovorí, že aktívnymi členmi súborov bolo v minulosti, alebo ešte stále je 11% dospelej  populácie Slovenska (aj tento poznatok vyžaduje ešte doplňujúcu analýzu najmä v zmysle  identifikácie prostredí generujúcich taký vysoký počet folkloristov). Jednu doplňujúcu  informáciu však uviesť treba: približne desatinu slovenskej populácie so skúsenosťami  vo folklórnom súbore tvoria najmä tanečníci (7%), speváci (3%) a hudobníci (0,5%).

Tretie zistenie reprezentatívneho výskumu, ktoré považujeme za potrebné v uvedenej  súvislosti uviesť, hovorí o zakotvenosti jednotlivých podujatí tradičnej ľudovej  kultúry v povedomí respondentov. Pýtali sme sa ich, ktoré z podujatí  poznajú do tej miery, že vedia o ich pravidelnom uskutočňovaní. Poradie týchto podujatí (uvádzame len prvých dvanásť lokalít podujatí podľa výšky podielov respondentov, ktorí ich uviedli) je nasledovné:

1.Východná – 46%
2.Detva – 20%
3.Terchová – 9%
4.Myjava – 6%
5.Svidník – 4%
6.Gombasek – 2,5%
7.Červený Kláštor, Zuberec, Heľpa, Hrušov, Michalovce, Raslavice – od 1,3 do 2%.

 
Respondenti uviedli ešte ďalších 32 podujatí s frekvenciou nižšou ako 1%. Dôležité  je, že konkrétne podujatie vedelo uviesť 56% respondentov. Z nich väčšina medzi  podujatia, ktoré pozná, uviedla aj FF Východná (respondenti mohli uvádzať pochopiteľne  viac podujatí – maximum bolo 5 podujatí uvedených jedným respondentom). Práve tento  poznatok poukazuje vari najviac na význam pozície FF Východná v kultúrnom povedomí
verejnosti.

 
Ku štruktúre publika festivalu

 Aká bola tohtoročná štruktúra publika FF Východná v porovnaní s uplynulými rokmi, o tom vypovedajú dáta tabuľky 1. Zloženie podľa pohlavia je už v treťom prieskume po sebe takmer identické – festival priťahuje rovnako mužov i ženy. Opakovane sa takisto potvrdzuje, že FF Východná je podujatím pre mladších (18 – 29 rokov) a stredné vekové kategórie – vo veku od 18 do 44 rokov boli tri štvrtiny návštevníkov. Takmer tri  štvrtiny návštevníkov však malo aj vyššie vzdelanie – 50% maturitu a 21% vysokú školu, čím sa verifikujú predchádzajúce zistenia vypovedajúce o tom, že FF Východná priťahuje skôr návštevníkov s vyšším vzdelaním. Tohtoročný 50. ročník festivalu bol udalosťou, kvôli ktorej zrejme prišiel do Východnej najvyšší podiel návštevníkov bývajúcich mimo tejto obce – ako vidíme z tabuľky, podiel tejto kategórie z roka na rok narastal. Návštevníci sa grupovali z 57 okresov, najčastejšie, pochopiteľne, z blízkych, susedných okresov.


Organizátorov podujatia z praktických príčin zaujímajú aj otázky spojené s ubytovaním návštevníkov a dĺžky ich prítomnosti na festivale. Zistili sme, že 39% publika sa zúčastní podujatia vo všetkých troch dňoch jeho trvania, 30% pobudne na festivale dva dni, 32% len jeden deň. Najvyšší podiel (27%) respondentov nie je odkázaný na ubytovanie mimo svojho domova, keďže prichádza každý deň z Východnej a blízkeho (dostupného) okolia. Zariadenia cestovného ruchu v okolí na ubytovanie využívalo 26% účastníkov, 19% prenocovalo u rodiny a známych a zvyšný podiel (17%) pod stanom. Medzi inými variantmi ubytovania (11%) môžeme odhaliť najčastejšie auto (karavan) a internát.

           
Tabuľka 1 :  Štruktúra publika FF Východná (v %)

Demografické znaky
  Východná 2002
Východná 2003
Východná 2004
Pohlavie
muž
51,7
50,8
49,0
žena
48,3
49,2
51,0
Vek
15-17 rokov
5,3
4,4
1,9
18-29 rokov
44,7
39,7
42,1

30-44 rokov

24,7
27,5
32,2
45-59 rokov
20,3
19,9
18,3
nad 60 rokov
5,0
8,5
5,5
Vzdelanie
základné
10,0
9,8
3,7

vyučený, stredné

bez maturity

18,2
22,0
25,2
stredné s maturitou
56,1
49,5
50,3
vysokoškolské
15,7
18,6
20,8
Bydlisko
Východná
9,5
7,4
4,9
iné
90,5
92,6
95,1
Veľkosť bydliska
do 1999 obyvateľov
  9,5
9,2
2000 - 4999
  23,6
22,8
5000 - 19999
  30,0
21,4
20000 - 49999
  19,9
20,6
50000 - 99999
  10,9
17,4
100000 a viac 
  6,1
8,5

Pôsobil alebo pôsobí

vo folklórnom súbore

áno
36,1
35,4
36,3
nie
63,9
64,6
63,7
Celý súbor
  100,0
100,0
100,0

 

Takmer rovnaké výsledky priniesol prieskum pri identifikácii zloženia publika podľa vzťahu k aktívnemu pôsobeniu vo folklórnom súbore v súčasnosti alebo v minulosti. Vyše tretina návštevníkov takouto skúsenosťou disponuje. Výsledky celoslovenského reprezentatívneho prieskumu hovoria, ako sme uviedli, že v oblasti folklóru aktívne pôsobilo alebo pôsobí asi 11% dospelej populácie. FF Východná teda priťahuje častejšie k svojim pódiám ľudí, ktorí v oblasti folklóru aj aktívne pôsobili alebo pôsobia. Treba zároveň ale uviesť, že 6,5% respondentov našej ankety patrilo do kategórie aktívne účinkujúcich na festivale.

Publikum FF Východná charakterizujú aj informácie o periodicite návštevnosti podujatia (tabuľka 2) a motivácii návštevy (tabuľka 3). Z údajov tabuľky 2 možno vyčítať, že v porovnaní s rokom 2002 je štruktúra pravidelných a príležitostných návštevníkov mierne odlišná, v dvoch posledných rokoch približne identická. Tabuľka 3 zasa signalizuje, že motívy návštevy podujatia sa frekventovanejšie posúvajú do sféry zábavy a trávenia voľného času, pričom kľúčový motív – záujem o ľudové umenie – je z roka na rok menej frekventovaný. Ako „iné“ motívy boli uvádzané i výlet, zájazd, stretnutie rodákov, práca (usporiadateľ, zabezpečenie občerstvenia) a pod.

 

Tabuľka 2: Periodicita návštevnosti festivalu (v %)

Na tento folklórny festival chodíte:
2002
2003
2004
pravidelne každý rok
34,1
25,2
27,2
niektorý rok chodíte, niektorý nie
28,3
34,6
35,8
veľmi zriedka
11,6
21,5
21,8
ste tu prvýkrát
26,0
18,7
15,1

 

Tabuľka 3: Motivácia návštevy festivalu (v %)

Aký je hlavný dôvod Vašej návštevy?
2002
2003
2004
je to zaujímavý spôsob strávenia voľného času
16,2
16,9
20,8
záujem o ľudové umenie
45,5
38,8
35,8
je tu dobrá nálada, rád /rada sa zabávate
17,9
18,5
24,1
ste tu ako účinkujúci
6,9
7,2
6,5
vystupujú tu Vaši blízki, známi
7,7
10,6
9,7
iný dôvod
5,8
8,0
3,1

 

Hodnotenie festivalu

Azda najprekvapujúcejším výsledkom prieskumu bolo veľmi pozitívne hodnotenie 50. ročníka FF Východná jeho návštevníkmi (tabuľka 4). Je to vysvetliteľné tým, že sa zrejme nesklamali očakávania publika, viažuce sa k tomuto jubileu. Kým  v posledných dvoch rokoch sa presadzoval medzi pozitívnymi hodnoteniami skôr rezervovanejší stupeň hodnotiacej škály, v roku 2004 vyše polovice respondentov (55%) považovalo podujatie (jeho úroveň) za veľmi dobré a 39% za skôr dobré. Ani jeden respondent sa nevyjadril o úrovni festivalu ako o veľmi zlej. V porovnaní s uplynulými rokmi poklesol aj podiel tých, ktorí podujatie (jeho úroveň) hodnotili stupňom „skôr zlá“. Dôvody tohto pozitívneho posunu (okrem toho hlavného, za ktorý považujeme nesklamanie očakávaní spätých s jubileom Východnej) možno identifikovať v tabuľke 5. Zvýšila sa spokojnosť so sortimentom občerstvenia, s jeho cenami, so správaním obecenstva i s možnosťou ubytovania. V tabuľke sú však i údaje, ktoré vypovedajú o možných smeroch ďalšieho zdokonaľovania organizácie festivalu a hľadaní možností, ako v ďalších ročníkoch prilákať do hľadiska i ostatných priestorov FF Východná ešte viac divákov.

 

Tabuľka 4:Hodnotenie úrovne festivalu (v %)

Úroveň bola:
veľmi dobrá
skôr dobrá
vôbec nie
veľmi zlá
nevie posúdiť
Východná 2002
44,3
47,8
2,8
0,3
4,9
Východná 2003
44,8
50,0
2,1
0,2
2,9
Východná 2004
55,1
39,2
1,6
0,0
4,1

 

Tabuľka 5:Hodnotenie dimenzií organizácie festivalu (v %)

Ako ste spokojný:  veľmi čiastočne
2002
2003
2004
2002
2003
2004
A
s vystúpeniami účinkujúcich
74,6
76,9
78,0
15,2
17,1
16,6
B

so sortimentom občerstvenia

(jedlá a nápoje)

49,6
66,3
55,7
38,4
27,7
40,2
C
s cenami občerstvenia
19,5
19,8
25,7
40,1
51,8
53,1
D
s informáciami o účinkujúcich
47,1
48,1
50,2
35,8
31,0
38,3
E
s dopravou na miesto podujatia
40,7
43,5
34,2
20,0
19,2
22,1
F
s hygienickými zariadeniami
15,9
26,5
17,1
30,5
44,7
55,1
G
so správaním obecenstva
63,4
65,3
74,6
25,6
28,3
21,1
H

s uvádzaním (moderovaním)

programov

54,5
66,0
66,9
29,3
24,6
25,4
I
s možnosťami ubytovania
16,5
17,7
22,1
20,3
14,2
18,2
J
s cenou vstupného
20,3
10,5
17,0
31,4
41,5
50,7

 

Ako ste spokojný: 
 vôbec nie
 nevie posúdiť
2002
2003
2004
2002
2003
2004
A
s vystúpeniami účinkujúcich
0,5
0,4
0,3
9,7
5,7
5,0
B

so sortimentom občerstvenia

(jedlá a nápoje)

4,4
2,8
2,3
7,7
3,2
1,8
C
s cenami občerstvenia
31,8
24,6
18,7
8,7
3,8
2,4
D
s informáciami o účinkujúcich
8,3
8,7
3,7
8,8
12,2
7,8
E
s dopravou na miesto podujatia
9,6
4,1
5,4
29,5
33,3
38,4
F
s hygienickými zariadeniami
35,6
23,0
21,6
18,0
5,8
6,2
G
so správaním obecenstva
3,8
1,9
0,7
7,2
4,6
3,6
H

s uvádzaním (moderovaním)

programov

4,5
0,5
2,9
11,7
8,9
4,7
I
s možnosťami ubytovania
6,6
5,7
6,9
6,9
62,4
52,9
J
s cenou vstupného
34,5
37,3
22,6
22,6
10,6
9,7

 

Pozitívne hodnotenia celkovej úrovne FF Východná 2004 sú pomerne rovnomerne zastúpené vo všetkých sledovaných socio-demografických kategóriách publika. Festival sa najviac páčil najmladším divákom (pozri tabuľku 6), respondentom so základným ale i vysokoškolským vzdelaním, obyvateľom s menších obcí. Respondenti s aktívnymi skúsenosťami z folklórneho hnutia festival – tak ako v minulosti – hodnotili častejšie ako ostatní respondenti – pozitívne.

 

Tabuľka 6: Hodnotenie festivalu jednotlivými kategóriami návštevníkov (v %)

Keby ste mali celkovo zhodnotiť

úroveň festivalu Východná 2004,

povedali by ste, že je:

veľmi dobrá
skôr dobrá
skôr

zlá
Pohlavie
muž 55,7 36,6
2,3
žena
54,8
41,3
1,0
Vek
15-17 rokov
81,8
18,2
 

18-29 rokov

54,9
40,2
1,6
30-44 rokov 59,4
38,5
1,1
45-59 rokov
52,8
37,7
2,8
nad 60 rokov 46,9
43,8
 
Vzdelanie
základné
63,6
31,8
 

vyučený,str.

bez mat.

45,0
47,7
2,6

stredné s

maturitou

56,6
37,4
1,7
vysokoškolské
64,0
32,8
 
Bydlisko
Východná
60,0
33,3
3,3
iné
54,9
39,5
1,5
Veľkosť bydliska

do 1999

obyvateľov

72,7
20,0
1,8

2000 - 4999

55,1
39,7
1,5
5000 - 19999
62,5
35,9
0,8
20000 - 49999
50,4
39,8
3,3
50000 - 99999
48,1
46,2
1,0
100000 a viac
49,0
49,0
 

Pôsobil alebo pôsobí

vo folklórnom súbore

áno
64,4
33,3
 
nie
49,7
42,6
2,6
Celý súbor
  55,1
39,2
1,6

 

Keby ste mali celkovo zhodnotiť

úroveň festivalu Východná 2004,

povedali by ste, že je:

veľmi zlá
neviete posúdiť
spolu
Pohlavie 
muž
0,0
5,4
100,0
žena 
0,0
2,9
100,0
Vek 
15-17 rokov 
0,0
  100,0
18-29 rokov 
0,0
3,3
100,0
30-44 rokov
0,0
1,1
100,0
45-59 rokov
0,0
6,6
100,0
nad 60 rokov
0,0
9,4
100,0
Vzdelanie 
základné 
0,0
4,5
100,0

vyučený,str.

bez mat. 
0,0 
4,6
100,0

stredné s

maturitou 
0,0 
4,3
100,0 
vysokoškolské 
0,0 
3,2
100,0 
Bydlisko 
Východná 
0,0 
3,3
100,0 
iné 
0,0 
4,1
100,0 
Veľkosť bydliska 

do 1999

obyvateľov 
0,0 
5,5
100,0 
2000 - 4999
0,0 
3,7
100,0 
5000 - 19999 
0,0 
0,8
100,0 
20000 - 49999
0,0 
6,5
100,0 
50000 - 99999
0,0 
4,8
100,0 
100000 a viac 
0,0 
2,0
100,0 

Pôsobil alebo pôsobí

vo folklórnom súbore 
áno 
0,0 
2,3
100,0 
nie
0,0 
5,1
100,0 
Celý súbor 
  0,0 
4,1
100,0 

 

V porovnaní s minulými rokmi sa anketa rozšírila. Zisťovala sa aj mienka o možnostiach obohatenia programu festivalu. Respondenti mali možnosť výberu medzi tromi ponúkanými variantmi, navyše mali možnosť sami sformulovať svoj návrh. Z predložených variantov sa najviac respondentov priklonilo k uskutočňovaniu väčšieho množstva sprievodných podujatí v areále (33%), vyššie zastúpenie profesionálnych súborov by privítalo 29% respondentov, vyššie zastúpenie zahraničných folklórnych súborov však len 19% respondentov. Svoj vlastný návrh na obohatenie festivalu sformulovalo 18% (!) respondentov. Medzi návrhmi boli uvedené najmä také, ktoré sú len konkretizáciou predložených variantov, z ostatných možno uviesť námety, ktoré nesúvisia s programovou štruktúrou, ale so sprievodnými okolnosťami – hygiena, parkovanie, propagácia za regióny, rekonštrukcia amfiteátra. Medzi námetmi možno identifikovať aj také ako: priestor pre ľudových rozprávačov, uvedenie opery – napr. Krútňavy, priestor pre talenty z ĽŠÚ, viac detských súborov (uvedené 12x), uvedenie muzikálov (!) a pod. Niekoľko ďalších námetov týkajúcich sa skôr organizácie festivalu, zistených v rozhovoroch s respondentmi uvádzame v plnom znení:

* v budúcnosti by sa mohlo zaviesť diferencované vstupné. Ide najmä o výletníkov, ktorí sa vo Východnej len zastavili. Okrem hlavného programu by mohli prebiehať i ďalšie na malých pódiách pre týchto návštevníkov, ktorí by zaplatili len symbolické vstupné;

* potreba zabezpečiť väčšiu plochu pre parkovanie a  organizovať usmerňovanie parkovania. Malo by byť lacnejšie (napr. v Detve je zadarmo);

* treba zlepšiť informovanosť o podujatiach. Chýba väčší centrálny panel o konkrétnych programoch v jednotlivých dňoch. Do informácií zahrnúť aj časy slúženia svätých omší;

* javisko je už veľmi technické, radšej menej svetiel a lepší zvuk, ktorý bol veľmi skreslený. Je nevyhnutné opraviť najmä prístupy na javisko;

* pre účinkujúcich by bolo vhodné urobiť dlážku v zákulisí, lebo sa musia prezliekať na štrku.

 
Záver

Prieskum publika FF Východná v jubilejnom roku jeho konania priniesol celý rad zaujímavých poznatkov, ktoré iste zhodnotia predovšetkým organizátori podujatia. Najcennejším zistením je, že sa podarilo udržať vysokú úroveň podujatia, zvýšiť divácky záujem vyjadrený aj v pozitívnych hodnoteniach festivalu. Je to základným predpoklad na to, aby FF Východná bol aj v ďalších rokoch sviatkom slovenskej ľudovej kultúry tak, ako to bolo v uplynulých päťdesiatich rokoch.

 

PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc., júl 2004

Vzťah slovenskej populácie k výtvarnému a úžitkovému umeniu

Vybrané výsledky výskumu Vzťah slovenskej populácie k výtvarnému a úžitkovému umeniu uskutočneného v dňoch 18. – 25. apríla 2004 na vzorke 1131 respondentov reprezentujúcich populáciu Slovenska od 18 rokov. (Údaje sú uvádzané v %)

Aké relácie by ste radi sledovali v televízii z oblasti výtvarného a úžitkového umenia? (možné 3 odpovede)

dokumentárne filmy o popredných umelcoch a tvorcoch
21,3
celovečerné životopisné filmy
34,5
reportáže z galérií a múzeí
12,0
seriály z dejín výtvarného umenia
15,3
o umeleckých pamiatkach
23,5
z dielní umeleckých remeselníkov
23,6
o vkusnom zariaďovaní bytu alebo domu
45,9
o móde
22,1
o priemyselnom dizajne
10,5
iné
1,6
nevie posúdiť 
8,7

 

Keby ste si mali do svojho bytu zvoliť obrazy, aké by ste si vybrali z nasledovnej ponuky. (možné 3 odpovede)

krajinomaľbu
53,0
akt
13,4
zátišie s kvetmi či ovocím
23,3
námet zo živej prírody (jeleň, bažant, labuť, mačka, pes ....)
13,5
figurálny námet – zobrazenie človeka alebo skupiny postáv
6,2
portrét
13,7
obraz mora
27,6
obraz historického mesta
13,8
náboženské, biblické  motívy, obraz svätých
15,7
abstraktný obraz
15,1
rodinná fotografia
19,3
umelecká fotografia
18,3
vyšívaný obraz
13,6
nevie posúdiť
2,0

 

Dóm sv. Martina v Bratislave, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Chrám sv. Víta v Prahe a Dóm sv. Štefana vo Viedni sú postavené v rovnakom umeleckom slohu. Uveďte, v ktorom?

barokovom
5,0
gotickom
52,0
klasicistickom
0,7
renesančnom
4,6
románskom
1,6
nevie posúdiť, nezaujíma sa
36,1

 

Vedeli by ste uviesť, kto je autorom každého z obrazov uvedených v zozname? Priraďte konkrétne umelecké diela k osobnostiam svetového umenia.

A
Pablo Picasso: Guernica
38,2
B
Michelangelo: Posledný súd
46,0
C
Rembrandt: Návrat márnotratného syna
26,4
D
Leonardo da Vinci: Mona Lisa
70,7
E
Alfons Mucha: Leto
34,4
F
Paul Gauguin: Tahiťanky

31,7

G
Vincent van Gogh: Slnečnice
53,7
H
Edouard Manet: Raňajky v tráve
28,0
I
Andy Warhol: Marilyn Monroe   
52,1

 

Venujete sa aj Vy osobne nejakej z činností výtvarného a úžitkového umenia? Ktorým z uvedených sa venujete najviac? (možných viac odpovedí)

pleteniu, háčkovaniu, vyšívaniu
33,4
rezbe z dreva, zbieraniu samorastov
6,7
prácam zo slamy alebo prútia
5,2
prácam z kovu, drôtu
4,9
modelovaniu v hline, výrobe keramiky
2,7
maľovaniu, kresleniu
13,5
grafike (drevoryt, linoleoryt, rytie do kovu)
1,3
fotografovaniu
22,1
amatérskemu filmu
3,5
zbieraniu starých umeleckých predmetov
9,2
inej výtvarnej činnosti
3,2
nevenujem sa ani jednej z uvedených činností
34,8

Činnosť kultúrneho observatória v roku 2004

Sociologický tím pripravil a realizoval 3 reprezentatívne sociologické výskumy polytematického charakteru. (vzťah obyvateľstva k výtvarnému umeniu, k tradičnej ľudovej kultúre a amatérskej umeleckej tvorbe, otázky a otázky branno-bezpečnostnej  povahy pre potreby MO SR)

Pracovisko finalizovalo práce na príprave zborníka empirických materiálov z výskumov recepcie kultúry a umenia realizovaných v posledných troch rokoch. Zborník vyšiel pod titulom Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000 a bol prezentovaný na seminári ÚVK NOC za účasti odbornej verejnosti i predstaviteľov MK SR.

Sociologický tím pripravil a v prvých júlových dňoch realizoval už po tretíkrát prieskum publika folklórneho festivalu Východná 2004, v septembri (po druhýkrát) prieskum publika Scénickej žatvy Martin 2004.

Výstupy ÚVK NOC – sociologické výskumy:

Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000 (zborník správ z výskumov  verejnej mienky), Bratislava, NOC 2004 – editor Ľudovít Šrámek,

Verejnosť a výtvarné umenie (výskumná správa) – Marián Kvasnička,

Vzťah obyvateľov Slovenska k tradičnej ľudovej kultúre a amatérskej umeleckej tvorbe (výsledky sociologického výskumu) – Ľudovít Šrámek,

Scénická žatva 2004 (prieskum publika) – Ľudovít Šrámek,

Folklórny festival Východná 2004 (prieskum publika) – Ľudovít Šrámek,

Čítanie 2004 (výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR) – spoločný projekt  LIC  a ÚVK NOC – Peter Valček, Pavol Rankov.

Materiály boli poskytnuté predstaviteľom MK SR, kompetentným pracovníkom NOC, odbornej verejnosti boli sprístupnené v časopisoch Národná osveta, Javisko, Tradícia a súčasnosť. Výsledky prieskumov boli zverejňované aj prostredníctvom internetu.

Na úseku výskumu ekonomiky kultúry v roku 2004 oddelenie pracovalo na úlohe „Ekonomické podmienky rozvoja kultúry v podmienkach reformy verejných financií v SR“ s následnými výstupmi:

- analýza daňového prostredia rozvoja kultúry v Slovenskej republike v porovnaní s modelmi vyspelých trhových ekonomík (osobitne členských Európskej únie) a výstup pre Regionálne stredisko UNESCO o zmenách po zásadnej reforme daňovej sústavy v SR;

- detailná komparatívna analýza nových zdrojov financovania ekonomiky kultúry z lotérie – 12 členských krajín EÚ a Švajčiarsko, Rusko, Bulharsko a prieskum prípravy tohoto systému vo Francúzku, Rakúsku, Maďarsku, Litve, Poľsku, Španielsku a vypracovanie podkladov pre CIRCLE Rady Európy;

- vstupná výskumná fáza prípravy projektu výskumu financovania kultúry národností a iných menšín a vypracovanie projektu výskumu v kooperácii s Regionálnym strediskom UNESCO pre financovanie kultúry v strednej a východnej Európe (nová úloha z podnetu Ministerstva kultúry SR);

- analýza súčasných trendov a modelov reformy verejnej správy a verejného financovania v krajinách EÚ a ostatných vyspelých trhových ekonomikách sveta  a z nej vyplývajúce podkladové štúdie;

- analýza reformných procesov  v jednotlivých rezortoch verejnej ekonomiky v Slovenskej republike a z nej vyplývajúce podkladové štúdie;

- medzinárodná komparatívna výskumná analýza „Zákonodarstvo o kultúre (a osobitne o jej financovaní) v členských krajinách Rady Európy;

- účasť na medzinárodnom výskumnom projekte CIRCLE Rady Európy a výskumného ústavu INTERARTS v Barcelone na tému „Nové trendy vo vývoji kultúry (osobitne mládeže)“ a vypracovanie štúdie k tomuto projektu za SR (v angličtine: „Socioeconomic and other important factors determining the cultural behaviour of young people in the Slovak Republic – with special regard to „NETWORK“ culture - 14 s.) pre medzinárodnú konferenciu o danej téme v Barcelone v decembri 2004;

- záverečný výstup výskumného projektu o lotériách ako zdroji financovania kultúry v podobe publikácie O. Novotný: „Lotérie a im podobné hry ako zdroj financovania kultúry v európskych krajinách, USA a v Kanade“  (medzinárodná komparatívna štúdia);

- záverečná výskumná správa J. Přívaru: „Východiskové problémy a otázky fungovania ekonomiky kultúry SR v podmienkach súčasných reforiem z aspektov liberálneho ekonomického systému a  odstraňovania rôznych porúch v systéme fungovania spoločnosti a verejnej správy“ .

Tabuľková príloha

(všetky údaje sú uvedené v percentách)

1. Na Scénickej žatve ste sa doteraz zúčastnili:

  2003 2004
tento rok prvýkrát
 35 40.2
2-4-krát
 39.8 43.2
5-7-krát
 14 11.8
viac ako 7-krát
 11.2 4.8

2. Na tohtoročnej Scénickej žatve sa zúčastňujete ako:

  2003
 2004
divák
 28 47.8
člen vystupujúceho súboru
 46.2 29.6
účastník školiteľských podujatí
 16.4 14.6
lektor, porotca, organizačný pracovník
 7 7.8
iná odpoveď 
 2.4 0.2

 
3. Ako hodnotíte celkovú úroveň tohto podujatia?

  2003  2004
je veľmi dobrá
 43.8 54.7
je skôr dobrá
 43.6 37.9
je skôr zlá
 6 0.8
je veľmi zlá
 0.6

 0.2 

neviete to posúdiť
 6

 6.4


4. Hodnotenie úrovne SŽ 2004 jednotlivými kategóriami populácie:

Ako hodnotíte celkovú

úroveň tohtoročnej

Scénickej žatvy?

veľmi

dobrá
 

skôr

dobrá
 

skôr

zlá
 

veľmi

zlá
 

 nevie

posúdiť

spolu
 
Pohlaviemuž 55,8 38,5 1,7  3,9 100,0
žena 53,7 37,3  0,4 8,6 100,0
Vek

15-17 71,4 27,1   1,4 100,0
18-29
 55,9 36,6 0,4 0,4 6,7 100,0
30-44
 42,6 48,1 1,6  7,8 100,0
45-59
 54,5 34,1 2,3  9,1 100,0
nad 60
 100,0     100,0
Vzdelaniezákladné
 67,4 30,2   2,3 100,0

vyuč.,stred.

bez maturity

 60,9 26,1 2,2  10,9 100,0

stredné s

maturitou

 56,8 36,8 1,3  5,1 100,0
vysokoškolské
 41,2 48,1  0,8 9,9 100,0
Miesto bydliskaMartin
 57,9 34,0 1,3  6,9 100,0
inde
 53,2 39,7 0,6 0,3 6,2 100,0
Celý súbor
 54,7 37,9 0,8 0,2 6,4 100,0

5. Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve: 

 2003 2004
2003
2004
 veľmi

 veľmi

 čiastočne

 čiastočne

s celkovou atmosférou
 61,3 69,4 32,9 24,4

so spektrom prezentovaných

inscenácií

 42,5 54,4 44,1 35,0

s organizačným zabezpečením

chodu podujatia

 60,1

 55,6 29,5 29,0

s možnosťami výmeny

názorov a neformálnej diskusie

 57,3 58,6 25,3 22,6

s možnosťou stretnúť ľudí,

ktorých inokedy nevídate

 71,7 71,0 20,6 15,4
s propagáciou podujatia
 30,5 38,0 46,9 46,4

s úrovňou prezentovaných

inscenácií

 41,3 51,8 44,4 32,6

s ponukou školiteľských

podujatí

 47,1 40,6 18,2 16,8


 2003
2004
2003
2004
  vôbec nie

 vôbec nie

 nevie

 nevie

s celkovou atmosférou 2,4 0,6 3,4 5,6

so spektrom prezentovaných

inscenácií

 3,6 1,2 9,8 9,4

s organizačným zabezpečením

chodu podujatia

 6,2 2,2 4,2 13,2

s možnosťami výmeny názorov

a neformálnej diskusie  

 5,2 1,6 12,2 17,2

s možnosťou stretnúť ľudí,

ktorých inokedy nevídate

 3,2 0,2 4,4 13,4
s propagáciou podujatia 16,8 12,4 5,8 3,2

s úrovňou prezentovaných

inscenácií

 5,2 2,0 8,8 13,6

s ponukou školiteľských

podujatí

 1,4 0,4 33,3 42,2


6. Na Scénickej žatve ste doteraz videli:

 20032004
jedno predstavenie
 12,2 18,4
dve predstavenia
 23,8 29,2
tri predstavenia
 19,2 20,0
štyri predstavenia a viac
 38,4 27,0
ani jedno predstavenie
 6,4 5,4


7. Navštívili ste už v tomto roku nejaký iný festival alebo prehliadku neprofesionálneho divadla?

 2003
2004
nie, nenavštívil
 46,959,6
áno, navštívil
 53,1 40,4


8. Pohlavie:

 2003
2004
muž
 49,7 46,4
žena
 50,3 53,6


9. Vek:

 2003
2004
do 17 rokov
 16,1 14,0
18-29 rokov
 47,6 51,1
30-44 rokov
 24,1 25,9
45-59 rokov

 11,4

 8,8
nad 60 rokov
 0,8 0,2


10. Vzdelanie:

 2003 2004
základné
 19,1 17,3
vyučený
 6,2 9,2
stredné s maturitou
 51,6 47,2
vysokoškolské
 23,1 26,3


11. Bývate:

 2003
2004
v Martine
 17,5 31,8
inde
 82,5 68,2